HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APLINKOS MINISTRO 2009 M. SPALIO 9 D. ĮSAKYMO NR. D1-602 „DĖL LIETUVOS KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS PASKYRIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. D1-154 „DĖL PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ EKSPORTO IR IMPORTO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PAKEITIMO

 

2014 m. kovo 6 d. Nr. D1-251

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 9 d. įsakymą Nr. D1-602 „Dėl Lietuvos kompetentingos institucijos paskyrimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-154 „Dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų eksporto ir importo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2012 M. LIEPOS 4 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) NR. 649/2012 DĖL PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ EKSPORTO IR IMPORTO IR 2008 M. SPALIO 22 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 1102/2008 DĖL METALINIO GYVSIDABRIO IR TAM TIKRŲ GYVSIDABRIO JUNGINIŲ IR MIŠINIŲ EKSPORTO UŽDRAUDIMO BEI METALINIO GYVSIDABRIO SAUGAUS SAUGOJIMO ĮGYVENDINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi bei įgyvendindamas 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL 2012 L 201, p. 60) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 649/2012) ir 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1102/2008 dėl metalinio gyvsidabrio ir tam tikrų gyvsidabrio junginių ir mišinių eksporto uždraudimo bei metalinio gyvsidabrio saugaus saugojimo (OL 2008 L 304, p. 75) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008):

1. P a v e d u Aplinkos apsaugos agentūrai vykdyti Lietuvos kompetentingos institucijos funkcijas įgyvendinant Reglamento (ES) Nr. 649/2012 ir Reglamento (EB) Nr. 1102/2008 reikalavimus, bendradarbiauti su Europos Komisija, Europos cheminių medžiagų agentūra, Europos Sąjungos valstybių narių ir šalių ne Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėmis kompetentingomis ar atsakingomis institucijomis, teikti Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai duomenis, informaciją ir ataskaitas apie šių reglamentų veikimą Lietuvos Respublikoje, teikti metodinę pagalbą Lietuvos eksportuotojams ir importuotojams, valstybės institucijoms cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) eksporto ir importo klausimais.

2. N u r o d a u, kad pavojingų cheminių medžiagų eksportas ir importas vykdomas taikant reglamentuose nurodytus reikalavimus:

2.1. eksportuodami į šalis ne Europos Sąjungos valstybes nares chemines medžiagas ir mišinius (preparatus), įrašytus į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedą, taip pat gaminius, kuriuose yra nesureagavusių šių medžiagų, eksportuotojai privalo vykdyti eksporto procedūras laikydamiesi Reglamente (ES) Nr. 649/2012 nustatytų reikalavimų;

2.2. eksportuodami į šalis ne Europos Sąjungos valstybes nares – eksportuotojai privalo vykdyti Reglamente (EB) Nr. 1102/2008 nustatytus reikalavimus dėl draudimo eksportuoti iš Europos Bendrijos metalinį gyvsidabrį ir jo junginius ir mišinius, taip pat reikalavimus dėl draudimo maišyti metalinį gyvsidabrį su kitomis cheminėmis medžiagomis eksporto tikslais;

2.3. importuodami į Sąjungos muitų teritoriją chemines medžiagas ir mišinius (preparatus), įrašytus į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedą, taip pat gaminius, kuriuose yra nesureagavusių šių medžiagų, importuotojai privalo vykdyti importo procedūras vadovaudamiesi Reglamente (ES) Nr. 649/2012 nustatytais reikalavimais.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                              Valentinas Mazuronis