Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 27 D. NUTARIMO NR. O3-759 „DĖL VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 12 d. Nr. O3E-16

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 20 dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2022 m. sausio 12 d. pažymą
Nr. O5E-43
„Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba nutaria:

1. Pakeisti Tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą (toliau – Aprašas):

1.1. Papildyti Aprašą 13.3.1.1 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

13.3.11 Tuo atveju, kai pagal Aprašo 13.3.1 papunktį apskaičiuotos prognozuojamos mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kainos apskrityje ir visų ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 rūšies biokuro biržos (skiedrų) savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio vidutinio svertinio aritmetinio vidurkio skirtumas (esant kainų augimui) yra daugiau nei 10 proc., prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina nustatoma kaip svertinis aritmetinis atitinkamos apskrities biokuro biržoje sudarytų SM2 rūšies biokuro biržos (skiedrų) per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio vidurkis.

1.2. Papildyti Aprašą 13.3.1.2 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

13.3.1.2. Jeigu per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus biokuro biržoje sudarytų SM2 rūšies biokuro biržos (skiedrų) savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius (vnt.) apskrityje neviršija 5, prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje nustatoma pagal Aprašo 13.3.1 papunktį.

1.3. Pakeisti Aprašo 13.3.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.3.7. Jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų biokuro biržos (skiedrų) biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius (vnt.) apskrityje yra 5 ar daugiau, pagal Aprašo 13.3.4 papunktį nustatyta prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje koreguojama procentiniu dydžiu, nustatytu kaip Aprašo 13.3.4 papunktyje numatyto skaičiavimo rezultato ir vidutinės svertinės mėnesio i tiekimui biokuro biržoje sudarytų biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių kainos skirtumas (proc.). Maksimali MBAP i, apskaičiuotos pagal Aprašo 13.3.4 papunktį, korekcijos riba iki 10 proc.“

1.4. Papildyti Aprašą 13.3.7.1 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

13.3.7.1  Jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius (vnt.) apskrityje yra 5 ar daugiau, pagal Aprašo 13.3.4 papunktį nustatyta prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje koreguojama procentiniu dydžiu, nustatytu kaip Aprašo 13.3.4 papunktyje numatyto skaičiavimo rezultato ir vidutinės svertinės per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus biokuro biržoje sudarytų SM2 rūšies savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio vidutinio svertinio aritmetinio vidurkio skirtumas (proc.). Maksimali MBAP i, apskaičiuotos pagal Aprašo 13.3.4 papunktį, korekcijos riba ‒ iki 50 proc.“

1.5. Papildyti Aprašą 13.4.1.1 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

13.4.1.1 Tuo atveju, kai pagal Aprašo 13.4.1 papunktį apskaičiuotos prognozuojamos mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kainos šalyje ir visų ūkio subjektų, veikiančių šalyje, per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 rūšies savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio vidutinio svertinio aritmetinio vidurkio skirtumas (esant kainų augimui) yra daugiau nei 10 proc., prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina nustatoma kaip svertinis aritmetinis biokuro biržoje sudarytų SM2 rūšies savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus kainų ir kiekio vidutinis svertinis aritmetinis vidurkis šalyje.“

1.6. Papildyti Aprašą 13.4.1.2 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

13.4.1.2. Jeigu per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus biokuro biržoje sudarytų SM2 rūšies savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius (vnt.) šalyje neviršija 50, prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje nustatoma pagal Aprašo 13.4.1 papunktį.

1.7. Pakeisti Aprašo 13.3.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.4.7. Jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius (vnt.) šalyje yra 50 ar daugiau, pagal Aprašo 13.4.4 papunktį nustatyta prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje koreguojama procentiniu dydžiu, nustatytu kaip Aprašo 13.4.4 papunktyje numatyto skaičiavimo rezultato ir vidutinės svertinės mėnesio i tiekimui biokuro biržoje sudarytų biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių kainos skirtumas (proc.). Maksimali MBAP i, apskaičiuotos pagal Aprašo 13.4.4 papunktį korekcijos riba ‒ iki 10 proc.“

1.8. Papildyti Aptašą 13.4.7.1 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

13.4.7.1  Jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius (vnt.) šalyje yra 50 ar daugiau, pagal Aprašo 13.4.4 papunktį nustatyta prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje koreguojama procentiniu dydžiu, nustatytu kaip Aprašo 13.4.4 papunktyje numatyto skaičiavimo rezultato ir per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus biokuro biržoje sudarytų SM2 rūšies savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio vidutinio svertinio aritmetinio vidurkio skirtumas(proc.). Maksimali MBAP i, apskaičiuotos pagal Aprašo 13.4.4 papunktį, korekcijos riba ‒ iki 50 proc.“

1.9. Pripažinti netekusiu galios 13.3.1.1 papunktį.

1.10. Pripažinti netekusiu galios 13.3.1.2 papunktį.

1.11. Pripažinti netekusiu galios 13.3.7.1 papunktį.

1.12. Pripažinti netekusiu galios 13.4.1.1 papunktį.

1.13. Pripažinti netekusiu galios 13.4.1.2 papunktį.

1.14. Pripažinti netekusiu galios 13.4.71 papunktį.

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 papunkčiai įsigalioja 2022 m. rugsėjo 30 d.

3. Nustatyti, kad laikotarpiu nuo 2022 m. sausio 13 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d. Aprašo 13.3.7 ir 13.4.7 papunkčiai netaikomi.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                    Renatas Pocius