VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015 M. RUGSĖJO 15 D. ĮSAKYMO NR. 1V-152 „DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO 2013 M. GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 1V-196 „DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DOKUMENTŲ, SUSIJUSIŲ SU TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINE PRIEŽIŪRA, REKVIZITŲ PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ IR JĮ KEITUSIŲ ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ ĮSIGALIOJIMO ATIDĖJIMO

 

2015 m. gruodžio 30 d. Nr. 1V-230

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349, 19.1 ir 19.15 papunkčiais:

1. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko (toliau – viršininkas) 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 1V-152 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ 2 punktą;

2. N u s t a t a u, kad 1 punkte nurodytas viršininko įsakymas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 29 d.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

vykdantis viršininko pareigas                                                                                           Aidas Valys