NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 2 d. įsakymo nr. 1P-(1.3.)-154 „dėl nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos nuolatinės komisijos kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti sudarymo“ pakeitimo

 

2019 m. vasario 8 d. Nr. 1P-41-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. 1P-(1.3.)-154 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuolatinės komisijos kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti sudarymo“ ir 1 punktą išdėstau taip:

1. S u d a r a u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuolatinę komisiją kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti (toliau – komisija):

Algis Bagdonas – direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas;

Jurgita Špūraitė – Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento direktorė, komisijos pirmininko pavaduotoja;

Valerija Sabaliauskienė – Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemės tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė, kai vertinama žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų veikla;

Ramūnė Žygaitė – Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus patarėja, komisijos sekretorė, kai vertinama matininkų ir geodezininkų veikla;

Daiva Gliaudelienė – Teisės departamento Teisinio atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Zita Kvietkienė – Žemės tvarkymo ir administravimo departamento direktorė;

Jurgita Macinkevičienė – Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vedėja;

Daiva Mikalauskienė – Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemės tvarkymo skyriaus vedėja;

Dovydas Petraška – Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyriaus vedėjas;

Inga Puzienė – Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemės administravimo skyriaus patarėja;

Vilma Sudonienė – Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemėtvarkos planavimo ir dokumentų priežiūros skyriaus vedėja.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                    Laimonas Čiakas