ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGSĖJO 9 D. ĮSAKYMO NR. A-1078 „DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 12 d. Nr. A-1786

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į Šiaulių rajono savivaldybės autobusų maršrutų koordinavimo komisijos 2017 m. gruodžio 12 d. posėdžio protokolą Nr. L11-6(10.27):

1. P a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršruto eismo tvarkaraštį, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-1078 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“ 4 priedu, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2017 m. gruodžio 18 d.

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-1078

4 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2017 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A-1786 redakcija)

 

MARŠRUTO ŠIAULIAI–KAIRIAI–ŠIAULIAI EISMO TVARKARAŠTIS

 

DARBO DIENŲ EISMO TVARKARAŠTIS

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

5.10

5.50

5.50

6.35

6.15

7.07

6.35

7.28

6.45

7.38

7.30

8.22

8.40

9.27

Stendas

5.18

5.42

5.59

6.26

6.25

6.55

6.44

7.17

6.54

7.27

7.40

8.12

8.50

9.16

Aleksandrija

5.19

5.41

6.00

6.25

6.26

6.54

6.45

7.16

6.55

7.26

7.41

8.11

8.51

9.15

Veterinarija

5.20

5.40

6.01

6.24

6.27

6.53

6.46

7.15

6.56

7.25

7.42

8.10

8.52

9.14

Bertužiai

5.24

5.38

6.05

6.22

6.31

6.50

6.50

7.12

7.00

7.22

7.46

8.07

8.56

9.12

Susivienijimas

5.25

5.35

6.07

6.18

6.33

6.47

6.52

7.09

7.02

7.18

7.48

8.04

8.58

9.10

Kairiai

5.26

5.33

6.08

6.15

6.35

6.43

6.54

7.05

7.04

7.15

7.50

8.00

9.00

9.06

Mokykla

5.27

5.31

6.10

6.14

6.36

6.41

6.56

7.02

7.06

7.12

7.52

7.57

9.01

9.04

Vėgeliai

5.28

5.30

6.11

6.12

6.37

6.39

6.58

7.00

7.08

7.10

7.54

7.55

9.02

9.03

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

11.00

11.50

12.20

13.10

13.20

14.12

14.20

15.10

15.20

16.10

16.15

17.07

17.20

18.10

Stendas

11.10

11.40

12.30

13.00

13.32

14.02

14.32

15.00

15.32

16.00

16.27

16.57

17.32

18.00

Aleksandrija

11.11

11.39

12.31

12.59

13.33

14.01

14.33

14.59

15.33

15.59

16.28

16.56

17.33

17.59

Veterinarija

11.12

11.38

12.32

12.58

13.34

14.00

14.34

14.58

15.34

15.58

16.29

16.55

17.34

17.58

Bertužiai

11.16

11.36

12.36

12.56

13.38

13.58

14.38

14.56

15.38

15.56

16.33

16.53

17.38

17.56

Susivienijimas

11.18

11.33

12.38

12.53

13.40

13.55

14.40

14.53

15.40

15.53

16.35

16.50

17.40

17.53

Kairiai

11.20

11.30

12.40

12.50

13.42

13.52

14.42

14.50

15.42

15.50

16.37

16.47

17.42

17.50

Mokykla

11.22

11.28

12.42

12.48

13.44

13.50

14.44

14.48

15.44

15.48

16.39

16.45

17.44

17.48

Vėgeliai

11.23

11.26

12.43

12.45

13.45

13.47

14.45

14.47

15.45

15.47

16.41

16.43

17.45

17.47

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

19.20

20.05

20.40

21.24

21.40

22.23

 

 

 

 

-

-

 

 

Stendas

19.30

19.56

20.50

21.14

21.50

22.14

 

 

 

 

-

-

 

 

Aleksandrija

19.31

19.55

20.51

21.13

21.51

22.13

 

 

 

 

-

-

 

 

Veterinarija

19.32

19.54

20.52

21.12

21.52

22.12

 

 

 

 

-

-

 

 

Bertužiai

19.36

19.53

20.56

21.11

21.56

22.10

 

 

 

 

-

-

 

 

Susivienijimas

19.38

19.50

20.58

21.08

21.58

22.07

 

 

 

 

-

-

 

 

Kairiai

19.40

19.48

21.00

21.05

22.00

22.05

 

 

 

 

-

-

 

 

Mokykla

19.42

19.46

21.01

21.04

22.01

22.04

 

 

 

 

-

-

 

 

Vėgeliai

19.44

19.45

21.02

21.03

22.02

22.03

 

 

 

 

-

-

 

 

 

PASTABA. Maršruto reisais važiuojama visomis darbo dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

 

ŠEŠTADIENIO EISMO TVARKARAŠTIS

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

5.50

6.35

6.40

7.30

7.40

8.30

8.50

9.40

10.40

11.30

12.30

13.20

13.50

14.40

Stendas

5.59

6.26

6.50

7.20

7.50

8.19

9.00

9.29

10.50

11.19

12.40

13.09

14.00

14.29

Aleksandrija

6.00

6.25

6.51

7.19

7.51

8.18

9.01

9.28

10.51

11.18

12.41

13.08

14.01

14.28

Veterinarija

6.01

6.24

6.52

7.18

7.52

8.17

9.02

9.27

10.52

11.17

12.42

13.07

14.02

14.27

Bertužiai

6.05

6.22

6.56

7.16

7.56

8.15

9.06

9.25

10.56

11.15

12.46

13.05

14.06

14.25

Susivienijimas

6.07

6.18

6.58

7.12

7.58

8.12

9.08

9.22

10.58

11.12

12.48

13.02

14.08

14.22

Kairiai

6.08

6.15

7.00

7.09

8.00

8.09

9.10

9.19

11.00

11.09

12.50

12.59

14.10

14.19

Mokykla

6.10

6.14

7.02

7.07

8.02

8.07

9.12

9.17

11.02

11.07

12.52

12.57

14.12

14.17

Vėgeliai

6.11

6.12

7.03

7.05

8.03

8.05

9.14

9.15

11.04

11.05

12.54

12.55

14.14

14.15

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

15.10

16.00

16.40

17.30

19.00

19.50

20.40

21.28

21.40

22.23

-

-

-

-

Stendas

15.20

15.49

16.50

17.19

19.10

19.39

20.50

21.19

21.50

22.14

-

-

-

-

Aleksandrija

15.21

15.48

16.51

17.18

19.11

19.38

20.51

21.18

21.51

22.13

-

-

-

-

Veterinarija

15.22

15.47

16.52

17.17

19.12

19.37

20.52

21.17

21.52

22.12

-

-

-

-

Bertužiai

15.26

15.45

16.56

17.15

19.16

19.35

20.56

21.15

21.56

22.10

-

-

-

-

Susivienijimas

15.28

15.42

16.58

17.12

19.18

19.32

20.58

21.12

21.58

22.07

-

-

-

-

Kairiai

15.30

15.39

17.00

17.09

19.20

19.29

21.00

21.09

22.00

22.05

-

-

-

-

Mokykla

15.32

15.37

17.02

17.07

19.22

19.27

21.02

21.07

22.01

22.04

-

-

-

-

Vėgeliai

15.34

15.35

17.04

17.05

19.24

19.25

21.04

21.05

22.02

22.03

-

-

-

-

 

PASTABA. Maršrutu važiuojama šeštadieniais.

 

 

SEKMADIENIO EISMO TVARKARAŠTIS

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

5.50

6.35

6.40

7.30

8.50

9.40

16.20

17.07

21.40

22.23

Stendas

5.59

6.26

6.50

7.20

9.00

9.30

16.30

16.57

21.50

22.14

Aleksandrija

6.00

6.25

6.51

7.19

9.01

9.29

16.31

16.56

21.51

22.13

Veterinarija

6.01

6.24

6.52

7.18

9.02

9.28

16.32

16.55

21.52

22.12

Bertužiai

6.05

6.22

6.56

7.16

9.06

9.26

16.36

16.53

21.56

22.10

Susivienijimas

6.07

6.18

6.58

7.12

9.08

9.22

16.38

16.50

21.58

22.07

Kairiai

6.08

6.15

7.00

7.09

9.10

9.19

16.40

16.48

22.00

22.05

Mokykla

6.10

6.14

7.02

7.07

9.12

9.17

16.42

16.46

22.01

22.04

Vėgeliai

6.11

6.12

7.03

7.05

9.14

9.15

16.44

16.45

22.02

22.03

 

 

PASTABA. Maršrutu važiuojama sekmadieniais ir švenčių dienomis.

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto ŠiauliaiKairiaiŠiauliai vieno reiso trasos ilgis 22,4 km.

 

 

____________________________