logai-01

 

LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS 2013 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. DĮ-259 „DĖL OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2014 METŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 29 d. Nr. DĮ-213

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-287 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 98 „Dėl Leidimų naudoti grybų, laukinių uogų ir vaisių, vaistinių augalų (ar jų dalių), nendrių, medžių ir krūmų šakelių išteklių išdavimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios“,

pakeičiu Oficialiosios statistikos 2014 metų darbų programą, patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. DĮ-259 „Dėl Oficialiosios statistikos 2014 metų darbų programos patvirtinimo“ ir išbraukiu:

1. statistikos srities „5. Kitų sričių statistika“ temos „5.03. Aplinkos statistika ir sąskaitos“ potemės „5.03.03. „Vandens, oro ir klimato kaitos statistika“ 9 punkte žodžius:

 

9.

Laukinės augalijos išteklių naudojimas

Aplinkos ministerija

Rengti statistinę informaciją apie superkamus Lietuvoje laukinės augalijos išteklius (grybus, laukines uogas, vaistinius augalus, nendres).

metinis

LR-ĮST-23

MIN-DEP-TA-2

Ištisinis ūkio subjektų, turinčių leidimą supirkti laukinės augalijos išteklius, statistinis tyrimas,

25 respondentai.

gegužės 15 d.

šalis

Statistinė informacija skelbiama Lietuvos miškų ūkio statistika (leidinys @);

teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti

 

2. priede „Teisės aktų, reglamentuojančių oficialiosios statistikos darbus (tyrimus), sąrašas“:

2.1. skyriuje „I. ĮSTATYMAI (Santrumpa – LR-ĮST-)“ 23 punktą;

2.2. skyriuje „III. MINISTERIJŲ, DEPARTAMENTŲ TEISĖS AKTAI (Santrumpa – MIN-DEP-TA-)“ 2 punktą.

 

 

 

Generalinė direktorė                                                                                                    Vilija Lapėnienė