Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 26 d. Nr. 662
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“:

1.  Papildyti 3.4.5 papunkčiu:

„3.4.5. išlaikytiniai (nesvarbu, koks jų amžius) – asmenys, kurių globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas valstybės tarnautojas ir (ar) jo sutuoktinis, neatsižvelgiant į tai, ar globa arba rūpyba buvo nustatyta iki valstybės tarnautojo darbo atstovybėje pradžios, ar po to, kai valstybės tarnautojas pradėjo dirbti atstovybėje.“

2.  Pakeisti 3.4 papunkčio paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Už kiekvieną vaiką (įvaikį) kartu su darbo užmokesčiu mokama kompensacija, kurią sudaro 0,2 per mėnesį jo gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, jeigu vaikas (įvaikis) – iki 6 metų, 0,3 per mėnesį jo gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, jeigu vaikas (įvaikis) – 6 ir daugiau metų, už kiekvieną išlaikytinį 0,25 per mėnesį jo gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                               Linas Antanas Linkevičius