LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIGOS IŠMOKŲ KARO PRIEVOLININKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO

 

2017 m.  vasario 21 d. Nr. V-143

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 3 dalimi ir siekdamas užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalies, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 68 straipsnio 3 dalies  įgyvendinimą:

1. Nustatau,kad:

1.1. pagrindinių karinių vienetų, kuriuose asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 68 straipsnio 3 dalyje, atliko tarnybą iki jų atleidimo iš pareigų, vadai priima sprendimą skirti ligos išmoką šiems asmenims pateikus prašymą pagal šio įsakymo 2 punkte patvirtintą formą ir laikinojo nedarbingumo pažymą (forma KAM 40-094/a) bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus pažymą apie nedarbingumo laikotarpiu išmokėtas (neišmokėtas) išmokas  iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių. Sprendime nurodomas išmokos gavėjas, išmokos dydis ir mokėjimo terminas;

1.2. ligos išmokos mokamos už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 15 dienos.        

2. Tvirtinu prašymo skirti ligos išmoką formą (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                       Raimundas Karoblis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2017 m. vasario 21 d.            

įsakymu Nr. V-143

 

(Prašymo skirti ligos išmoką forma)

 

 

 

KARO PRIEVOLININKO

Vardas

 

Pavardė

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

Telefono Nr.

El. pašto adresas

 

Karinio vieneto vadui

 

 

PRAŠYMAS

SKIRTI LIGOS IŠMOKĄ

 

 

201   m. _______________  ____d.

 

 

Prašau skirti  man ligos išmoką už nedarbingumo laikotarpį, nurodytą pridedamoje pažymoje.

 

Pridedu:

€            Laikinojo nedarbingumo pažymą (forma KAM 40-094/a).

€            Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus pažymą, nurodančią, kad nedarbingumo laikotarpiu iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išmokų negavau.

 

Įsipareigoju:

€            Nedelsdamas raštu informuoti apie pasikeitusias aplinkybes (pvz., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus skirtą ligos išmoką ar įgytą teisę į šią išmoką), turinčias įtakos man skirtos ligos išmokos iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų mokėjimui.

€            Susidariusią ligos išmokos permoką grąžinti į Lietuvos kariuomenės atsiskaitomąją sąskaitą.

 

 

 

 

(Parašas)

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

____________________