Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMŲ STATYTI STATINIUS ŽEMĖS SKLYPUOSE, BESIRIBOJANČIUOSE SU VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPAIS AR VALSTYBINE ŽEME, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR MIESTELIŲ TERITORIJOSE, IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. gruodžio 20 d. Nr. T1-362

Pasvalys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 20 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 2 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsnio 2, 7 dalimis, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), 7 priedu „Besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų privalomumo atvejai“, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Pasvalio rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose, išdavimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas:

2.1. įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.;

2.2. skelbiamas Teisės aktų registre ir Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Gintautas Gegužinskas

 

 

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-362

 

SUTIKIMŲ STATYTI STATINIUS ŽEMĖS SKLYPUOSE, BESIRIBOJANČIUOSE SU VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPAIS AR VALSTYBINE ŽEME, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR MIESTELIŲ TERITORIJOSE, IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Pasvalio rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose, išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pasvalio rajono savivaldybės mero (toliau – Meras) išduodamų sutikimų statyti statinius ir įrenginius (toliau – statiniai) statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – STR), 7 priede „Besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų privalomumo atvejai“ (toliau – 7 priedas) nurodytais atvejais žemės sklypuose, besiribojančiuose su Pasvalio rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomais valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (toliau – Sutikimas), išdavimo tvarką, išskyrus STR 7 priedo 6–9 punktuose nurodytus atvejus, kai Sutikimas nėra privalomas.

2. Sutikimus išduoda Meras. Gautus prašymus išduoti Sutikimą nagrinėja Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius (toliau – Skyrius), vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

 

II SKYRIUS

SUTIKIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

3. Sutikimas išduodamas šiems subjektams:

3.1. žemės sklypo savininkui (bendraturčiams);

3.2. valstybinės žemės sklypo naudotojui, jeigu pagal žemės sklypo naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus jam suteikta teisė statyti statinius.

4. Asmuo, pageidaujantis gauti Sutikimą, turi pateikti šiuos dokumentus:

4.1. prašymą išduoti sutikimą statyti statinį žemės sklype, besiribojančiame su valstybinės žemės sklypu ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (toliau – prašymas išduoti Sutikimą) (Taisyklių priedas). Prašymas išduoti Sutikimą gali būti pateiktas užpildžius elektroninę prašymo išduoti Sutikimą formą, kuri pasiekiama per Lietuvos erdvinės informacijos portalo www.geoportal.lt Sutikimų statyti statinį žemės sklype, besiribojančiame su valstybinės žemės sklypu ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo elektroninę paslaugą (toliau – LEIP paslauga);

4.2. žemės sklypo schemą (toliau – Schema). Schema turi būti parengta masteliu 1:500 – 1:1000, naudojant topografinį planą arba naujausią ortofotografinį žemėlapį, naujausius Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenis. Schemoje turi būti pažymėtos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų ir esamų statinių ribos, planuojamo statyti statinio vieta, statinio parametrai (ilgis, aukštis, plotis, plotas), atstumas nuo planuojamo statyti statinio labiausiai išsikišusių konstrukcijų iki žemės sklypo ribos;

4.3. žemės sklypo, kuriame planuojama statyti statinį, bendraturčių sutikimas, kai žemės sklypas bendrosios nuosavybės teise priklauso keliems asmenims, jeigu prašymą pasirašo ne visi bendraturčiai.

5. Kai prašymas išduoti Sutikimą teikiamas LEIP paslaugos priemonėmis, asmuo Taisyklių 4 punkte nurodytus dokumentus prideda LEIP paslaugos priemonėmis ir, naudodamasis LEIP paslaugos priemonėmis, pažymi planuojamo statyti statinio centro koordinates.

6. Sutikimas neišduodamas, kai planuojama statyti statinį:

6.1. kurį pastačius, besiribojančiam valstybinės žemės sklypui (jo daliai) ar valstybinei žemei, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, atsirastų apribojimai statyti statinius arba kiti veiklos apribojimai;

6.2. žemės sklype, besiribojančiame su valstybinės žemės sklypu, kuris nėra perduotas valdyti ar naudoti kitiems asmenims, tarp jų ir asmenims, kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu;

6.3. žemės sklype, besiribojančiame su valstybine žeme, kuri bus suprojektuota, projektuojama ar jau suprojektuota teritorijų planavimo dokumente kaip grąžinama natūra, perduodama neatlygintinai nuosavybėn, parduodama, išnuomojama, perduodama neatlygintinai naudoti ar valdyti patikėjimo teise arba numatoma panaudoti visuomenės poreikiams, nurodytiems Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnyje arba Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatyme;

6.4. kai pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus yra galimybė statyti statinį normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytais atstumais, pagal kuriuos statant nėra reikalingas besiribojančių valstybinės žemės sklypų ar valstybinės žemės, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, patikėtinių sutikimas.

7. Gavus prašymą išduoti Sutikimą, patikrinama, ar kartu su prašymu išduoti Sutikimą pateikti Taisyklių 4.2 ir 4.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai, ar pateikta Schema atitinka Taisyklių 4.2 papunktyje nurodytus reikalavimus, o kai prašymas išduoti Sutikimą pateiktas LEIP paslaugos priemonėmis, taip pat patikrinama, ar pažymėtos planuojamo statyti statinio centro koordinatės. Jeigu pateikti ne visi Taisyklių 4.2 ir 4.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai, apie tai per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos raštu arba naudojantis LEIP paslaugos priemonėmis, jei prašymas išduoti Sutikimą buvo pateiktas LEIP paslaugos priemonėmis, pranešama prašymą išduoti Sutikimą pateikusiam asmeniui, informuojant, kad asmuo per 14 dienų nuo šios informacijos gavimo turi pateikti trūkstamus dokumentus ir kad nustatytu laiku nepateikus dokumentų prašymas išduoti Sutikimą nebus nagrinėjamas ir su pateiktais dokumentais bus grąžinamas asmeniui.

8. Jeigu kartu su prašymu išduoti Sutikimą pateikti visi šių Taisyklių 4.2 ir 4.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai, nustačius, kad statinį žemės sklype planuojama statyti šių Taisyklių 6 punkte nurodytais atvejais, atsisakoma išduoti Sutikimą statyti statinį žemės sklype, besiribojančiame su valstybinės žemės sklypu ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, ir apie tai per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti Sutikimą bei visų Taisyklių 4.2 ir 4.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų gavimo raštu arba naudojantis LEIP paslaugos priemonėmis, jei prašymas išduoti Sutikimą buvo pateiktas LEIP paslaugos priemonėmis, informuojamas asmuo, pateikęs prašymą išduoti Sutikimą.

9. Gavus prašymą išduoti Sutikimą ir visus šių Taisyklių 4.2 ir 4.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus bei nustačius, kad nėra Taisyklių 6 punkte nurodytų atvejų, dėl kurių Sutikimas negali būti išduodamas, tačiau nustačius, kad planuojama statyti statinį žemės sklype, besiribojančiame su:

9.1. valstybinės reikšmės mišku užimta valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos kreipiamasi į tuos miškus prižiūrinčią valstybės įmonę Valstybinių miškų urėdiją ar kitą subjektą, prašant raštu pateikti informaciją, ar planuojamo statinio statyba neturės neigiamos įtakos valstybinės reikšmės miško priežiūrai;

9.2. valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos patikrinama ar valstybinės žemės plote nebus apribota veikla, jeigu besiribojančiame žemės sklype bus išduodamas Sutikimas statyti statinius, nurodytus STR 7 priede, statyti arčiau žemės sklypo ribų, negu numatyta teisės aktuose. Jeigu planuojama statyti statinį žemės sklype, besiribojančiame su vietinės reikšmės keliais, gatvėmis užimta valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos patikrinama informacija, ar planuojamo statinio statyba neturės neigiamos įtakos kelio, gatvės eksploatavimui, galimai jų plėtrai ar kitai planuojamai veiklai;

9.3. naudojamu valstybinės žemės sklypu, per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos kreipiamasi į valstybinės žemės sklypo naudotoją, taip pat asmenis, kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu, prašant raštu pateikti informaciją, ar valstybinės žemės sklypo naudotojas neprieštarauja statinio statybai.

10. Kreipiantis į šių Taisyklių 9 punkte nurodytus subjektus, rašte nurodoma, kad šie subjektai per 10 darbo dienų nuo rašto gavimo turi pateikti nuomonę dėl statinio statybos žemės sklype, besiribojančiame su valstybinės žemės sklypu ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Nepateikus prašomos informacijos per 10 darbo dienų, laikoma, kad minėti subjektai neprieštarauja dėl statinio statybos žemės sklype, besiribojančiame su valstybinės žemės sklypu ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

11. Gavus iš Taisyklių 9 punkte nurodytų subjektų raštą, kuriame išdėstyta subjekto nuomonė (pozicija) dėl planuojamo statinio statybos, per 5 darbo dienas nuo rašto gavimo dienos išnagrinėjama, ar subjekto nuomonė pagrįsta, ir išduodamas Sutikimas arba nurodant priežastis atsisakoma išduoti Sutikimą.

12. Jeigu šių Taisyklių 9 punkte nurodyti subjektai per 10 darbo dienų nuo rašto gavimo dienos raštu nepateikia prašomos informacijos, laikoma, kad minėti subjektai neprieštarauja dėl statinio statybos žemės sklype, besiribojančiame su valstybinės žemės sklypu ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Per 5 darbo dienas nuo termino, per kurį buvo prašoma pateikti raštu informaciją, pasibaigimo dienos išduodamas pareiškėjui Sutikimas, apie tai raštu informuojant šių Taisyklių 9 punkte nurodytus subjektus, arba, jeigu nustato, kad yra objektyvių priežasčių neišduoti Sutikimo, Sutikimo neišduoda.

13. Sutikimai dėl statinių rekonstrukcijos išduodami ta pačia tvarka, kaip ir išduodant Sutikimus, išskyrus STR 7 priedo 8 punkte nurodytus atvejus, kai Sutikimai nėra privalomi.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Skyrius ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Sutikimo išdavimo dienos informaciją apie išduotą Sutikimą paskelbia Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.pasvalys.lt).

15. Veiksmai (neveikimas) išduodant Sutikimą arba atsisakant išduoti Sutikimą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Priimtas sprendimas išduoti Sutikimą arba neišduoti Sutikimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

 

 

 

Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose,

besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar

valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės

sklypai, Pasvalio rajono savivaldybės miestų ir

miestelių teritorijose, išdavimo taisyklių

priedas

 

(Prašymo išduoti sutikimą statyti statinį žemės sklype, besiribojančiame su valstybinės žemės sklypu ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, forma)

____________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė / juridinio asmens pavadinimas, kodas)

____________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono Nr. / juridinio asmens arba kitos užsienio organizacijos teisinė forma,

____________________________________________________________________

buveinė, el. pašto adresas, telefono Nr.)

 

Pasvalio rajono savivaldybės merui

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI SUTIKIMĄ STATYTI STATINĮ ŽEMĖS SKLYPE, BESIRIBOJANČIAME SU VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPU AR VALSTYBINE ŽEME, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

 

______________________ Nr. _________________

(data) (registracijos numeris*)

Jeigu atstovaujama _________________________________________________________________

(atstovaujamojo asmens vardas pavardė, juridinio asmens pavadinimas, atstovavimo pagrindas

_______________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, numeris) (atstovaujamojo asmens duomenys)

 

Prašau (-ome) išduoti sutikimą statyti ______________________________________

(statinio pavadinimas)

žemės sklype ____________________________________, esančiame ___________

(žemės sklypo kadastro Nr.)

___________________________________________________, besiribojančiame su

(žemės sklypo adresas)

valstybinės žemės sklypu ir (ar) valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

 

PRIDEDAMA:

1. Žemės sklypo schema, ______ lapas (-ai).

2. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas*, ______ lapas (-ai).

 

___________________ ____________ _________________________

(Pareigų pavadinimas)** (Parašas) (Vardas ir pavardė)

 

*Tais atvejais, kai žemės sklypas bendrosios nuosavybės teise priklauso keliems asmenims.

**Nurodoma, kai prašymą pateikia juridinis asmuo.

 

Informuojame Jus, jog Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Pasvalio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188753657, adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, tel. 8 658 34 258 (8 451 54 101), el. p. rastine@pasvalys.lt. Savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. 8 658 34 258 ( 8 451  54 101), el. p. dokumentai@pasvalys.lt

Duomenys tvarkomi siekiant išnagrinėti Jūsų prašymą ar skundą. Tvarkymo pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė, taip pat siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas. Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir terminais. Duomenys gali būti teikiami trečiosioms šalims, jeigu tai yra būtina Jūsų prašymui ar skundui išnagrinėti bei tais atvejais, kai to reikalauja teisės aktų nuostatos. Jeigu Jūs nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsime išnagrinėti Jūsų prašymo ar skundo.

Jūs turite teisę kreiptis su prašymu susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti, papildyti ar ištrinti juos, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galite rasti Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt.