LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. SPALIO 18 d. įsakymo Nr. 444 „Dėl ATLIEKŲ SĄVARTYNŲ ĮRENGIMO, EKSPLOATAVIMO, UŽDARYMO IR PRIEŽIŪROS PO UŽDARYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2015 m. birželio 23 d. Nr. D1-493

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 841 punktą ir jį išdėstau taip:

841. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, teikdama specialiąsias hidrometeorologijos paslaugas, iš artimiausios sąvartynui meteorologijos stoties privalo rinkti 1 priedėlyje nurodytus meteorologinius duomenis ir, gavusi raštišką sąvartyno operatoriaus prašymą, pateikti juos sąvartyno operatoriui per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

2. Pakeičiu 1 priedėlio antrąją lentelę ir ją išdėstau taip:

METEOROLOGINIAI DUOMENYS

 

Parametras

Duomenys renkami

Eksploatacijos metu

Priežiūros po uždarymo metu

Krituliai

kasdien (praėjusios paros)

kasdien, mėnesio suma

Oro temperatūra (maksimalioji, minimalioji, 14 val. vietos laiku)

kasdien (praėjusios paros)

vidutinė mėnesio

Vyraujanti vėjo kryptis ir vidutinis vėjo greitis

kasdien (praėjusios paros)

Garavimas (lizimetras ar kitas tinkamas būdas)

kasdien (praėjusios paros)

kasdien, mėnesio suma

Santykinė oro drėgmė (14 val. vietos laiku)

kasdien (praėjusios paros)

vidutinė mėnesio

 

 

Aplinkos ministras                                                                               Kęstutis Trečiokas