LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 3-479 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ LAIPSNIŲ DIPLOMŲ IR KVALIFIKACIJOS LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 17 d. Nr. 3-96

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. 3-479 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto specialistų laipsnių diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 18 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindamas 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/2397 dėl vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 91/672/EEB ir 96/50/EB, 7 straipsnį:“.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto specialistų laipsnių diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimo tvarkos aprašą:

1.2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto specialistų laipsnių diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato vidaus vandenų transporto specialistų, dirbančių vidaus vandenų ir pakrančių plaukiojimo rajonuose plaukiojančiuose Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre registruotuose vidaus vandenų laivuose, žvejybos laivuose, kurių ilgis mažesnis negu 24 metrai, ir plūduriuojančiuosiuose įrenginiuose (toliau – laivai), laipsnių suteikimo, tai patvirtinančių diplomų, jų patvirtinimų, kvalifikacijos liudijimų išdavimo, jų galiojimo bei galiojimo sustabdymo, kvalifikacijos tobulinimo tvarką.

1.2.2. Pripažįstu netekusiu galios 2 punktą.

1.2.3. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse.“

1.2.4. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio suteikimas patvirtinamas išduodant Administracijos nustatytos formos B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomą, diplomo patvirtinimą arba B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio kvalifikacijos liudijimą.

1.2.5. Pakeičiu 54.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

54.1. Administracijos nustatytos formos prašymą;“.

1.2.6. Pakeičiu 54.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

54.4. Administracijos nustatytos formos darbo stažo laive patvirtinimą arba Europos Sąjungos valstybės narės, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės ar į Europos Komisijos skelbiamą sąrašą įtrauktos trečiosios šalies arba remiantis Laivybos Reinu darbuotojų nuostatais, kuriais patvirtinama vidaus vandenų transporto priemonių įgulų narių kvalifikacija, kompetentingos institucijos išduotą tarnybos įrašų knygelę;“.

1.2.7. Pakeičiu 54.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

54.7. galiojantį vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatos pažymėjimą (Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą (Nr. 048-1/a), kurių formos nustatytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“. Šis reikalavimas netaikomas vidaus tarnybos sistemos pareigūnams;“.

1.2.8. Pakeičiu 54.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

54.8. sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą, pagal Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“, reikalavimus, įrodantį, kad baigta privalomoji pirmosios pagalbos mokymo programa;“.

1.2.9. Pakeičiu 54.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

54.10. jei valstybės rinkliava sumokėta likus mažiau nei 2 darbo dienoms iki kvalifikacijos egzamino – valstybės rinkliavos sumokėjimo kvitą arba mokėjimo pavedimo kopiją.“

1.2.10. Pripažįstu netekusiais galios 59, 60 ir 61 punktus.

1.2.11. Pakeičiu 66.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

66.1. pateikti tvarkos aprašo 54.7 ir 54.8 papunkčiuose nurodytus dokumentus;“.

1.2.12. Pakeičiu 67.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

67.1. pateikti tvarkos aprašo 54.7 ir 54.8 papunkčiuose nurodytus dokumentus;“.

1.2.13. Pakeičiu 68.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

68.1. Administracijos nustatytos formos prašymą;“.

1.2.14. Papildau 72.5 papunkčiu:

72.5. neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų kapitono.“

1.2.15. Papildau 73.5 papunkčiu:

73.5. neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų vyriausiojo kapitono padėjėjo ar budinčiojo kapitono padėjėjo.“

1.2.16. Papildau 74.3 papunkčiu:

74.3. Baltijos jūroje eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų kapitono ar budinčiojo kapitono padėjėjo.“

1.2.17. Papildau 771 punktu:

771. Laivo elektromechaniko laipsnio diplomas išduodamas asmeniui, turinčiam galiojantį laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, elektromechaniko jūrinio laipsnio diplomą.“

1.2.18. Pakeičiu 78 punktą ir jį išdėstau taip:

78. Upeivio, motoristo ar elektriko laipsnio kvalifikacijos liudijimas išduodamas asmeniui, turinčiam galiojantį atitinkamai jūreivio, kvalifikuoto jūreivio, motoristo, kvalifikuoto motoristo ar laivo elektriko jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimą.

1.2.19. Pripažįstu netekusiais galios 1–3 priedus.

1.2.20. Pripažįstu netekusiais galios 4, 5, 7 ir 8 priedus.

2. P a v e d u Lietuvos transporto saugos administracijai užregistruoti Europos Komisijos tvarkomoje duomenų bazėje, o nesant tokių galimybių – pranešti Europos Komisijai apie visus atvejus, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 602 straipsnio 1 dalimi buvo paimtas Europos Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimas.

3. N u s t a t a u, kad vidaus vandenų transporto specialisto diplomo patvirtinimas vidaus vandenų transporto specialistui (nepageidaujančiam kelti kvalifikacijos), per pastaruosius 5 metus iki kreipimosi dėl diplomo patvirtinimo išdavimo įgijusiam ne trumpesnį kaip 3 metų darbo stažą valstybės ir savivaldybių funkcijas atliekančiame laive, išduodamas neatsižvelgiant į laivo, kuriame įgytas darbo stažas, dydį ir variklių galią.

4. P a v e d u Lietuvos transporto saugos administracijai iki 2022 m. gruodžio 31 d. patvirtinti vidaus vandenų transporto specialisto diplomo, diplomo patvirtinimo ir vidaus vandenų transporto specialisto kvalifikacijos liudijimo formas, pagaminti šiuos dokumentus ir nuo 2023 m. sausio 1 d. išduoti naujos formos dokumentus.

5. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2.19 papunktis įsigalioja 2022 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                               Marius Skuodis