LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2018 METŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 28 d. Nr. DĮ-295

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo nuostatas ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1531 „Dėl įgaliojimų suteikimo Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ bei Lietuvos statistikos departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 573 „Dėl Lietuvos statistikos departamento nuostatų, Statistikos tarybos sudėties, Statistikos tarybos nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ 10.1.6 papunkčiu,

tvirtinu pridedamą Oficialiosios statistikos 2018 metų darbų programą.

 

 

 

 

Generalinė direktorė                                                                                                    Vilija Lapėnienė