LBEK

 

LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL BIOMEDICININIO TYRIMO VYKDYMO ATASKAITOS SANTRAUKOS FORMOS PATVIRTINIMO

 

 

2014 m. vasario 6 d. Nr. V-6

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo (Žin., Nr. 44-1247) 13 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindamas Leidimų atlikti biomedicininį tyrimą išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-2, 181 punktą (Žin., 2008, Nr. 6-225; 2010, Nr. 55-2706) ir siekdamas užtikrinti vienodą biomedicininių tyrimų vykdymo ataskaitų santraukų pateikimo tvarką:

1. T v i r t i n u  Biomedicininio tyrimo vykdymo ataskaitos santraukos formą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2014 m. gegužės 1 d.

 

 

Direktorius                                                                                                         Eugenijus Gefenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forma patvirtinta Lietuvos

bioetikos komiteto direktoriaus

2014 m. vasario 6 d. įsakymu

Nr. V-6

 

 

BIOMEDICININIO TYRIMO VYKDYMO ATASKAITOS SANTRAUKA

(pateikiama leidimą atlikti biomedicininį tyrimą išdavusiam Lietuvos bioetikos komitetui arba regioniniam biomedicininių tyrimų etikos komitetui)

 

 

Biomedicininio tyrimo (toliau – tyrimo) pavadinimas:

Protokolo numeris:

 

 

Leidimo atlikti biomedicininį tyrimą numeris:

Data:

 

 

Tyrimo pradžia:

Tyrimo pabaiga:

 

 

Į tyrimą įtrauktų tiriamųjų skaičius:

Tyrimą baigusių tiriamųjų skaičius:

 

 

Tyrimo metu stebėtų nepageidaujamų reiškinių skaičius ir trumpas jų aprašymas

(jei buvo atliekamas klinikinis tyrimas):

 

 

Trumpa tyrimo rezultatų santrauka ir išvadų aptarimas (ar buvo pasiekti tyrimo tikslai)*:

 

 

Ar tyrimo rezultatai buvo publikuoti?

Jeigu taip, nurodykite kur:

 

 

 

 

 

 

Biomedicininių tyrimų užsakovas, jo įgaliotas atstovas ir (ar) pagrindinis tyrėjas

 

_________________

 

________________

(nereikalingą išbraukti)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* galima pateikti kaip priedą, ne ilgesnį kaip 1 puslapis