vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUjŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2014 m. liepos 28 d. Nr. O3-349

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“, III, IV skyriais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, plano, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2014 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. O1-47 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, plano patvirtinimo“, 2.1 punktu ir atsižvelgdama į Komisijos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2014 m. liepos 16 d. pažymą Nr. O5-181 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo“ Komisija n u t a r i a:

1. Pakeisti Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau Metodika):

1.1. Išdėstyti 11.17 punktą taip:

„11.17. Remiantis Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašu, finansinių sąnaudų atveju atsižvelgiama į planuojamus įmonės atitinkamos veiklos finansinius įsipareigojimus, vykdant įmonės reguliuojamą veiklą. Planuojamoms finansavimo priemonėms taikoma faktinė arba prognozuojama palūkanų norma. Palūkanų norma, įvertinus faktinę skolintų lėšų valiutą, negali būti didesnė už paskutinių dvylikos mėnesių, prieš pateikiant Komisijai duomenis, Lietuvos banko paskelbtą nefinansinėms korporacijoms ir namų ūkiams suteiktų naujų paskolų litais arba eurais, kurių trukmė iki vienerių metų, palūkanų normų aritmetinį vidurkį.“

1.2. Išdėstyti 11.9.1 punktą taip:

„11.9.1. atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos normą r (procentais), taikant optimalią finansavimo struktūrą, užtikrinančią mažiausią kapitalo kainą (70 proc. skolinto ir 30 proc. nuosavo kapitalo), pagal formulę:

 

ROIi=r*RABi;                                                                                                               (1)

 

čia:

ROIi – investicijų grąža, priskirtina paslaugai, Eur;

i – reguliuojamų kainų paslauga;

r – protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma, proc.;

RABi – paslaugai priskirtino reguliuojamo turto vertė, Eur.“

1.3. Išdėstyti 11.9.3 punktą taip:

„11.9.2.3.2. laikant, kad nerizikingų investicijų grąžos norma atitinka ne trumpesnės nei 3468 dienų trukmės (t. y. 10 metų ir artimos trukmės) Vyriausybės vertybinių popierių (toliau – VVP) litais ir (arba) eurais aukcionų, vykusių per paskutinius 12 mėn. iki paskutinio mėnesio, prieš nustatant Komisijai nuosavo kapitalo kainą, proc., vidutinio svertinio pelningumo (pagal patenkintas paraiškas) aritmetinį vidurkį, proc. Tuo atveju, jei per paskutinius 12 mėn. iki paskutinio mėnesio, prieš nustatant Komisijai nuosavo kapitalo kainą, proc., neįvyko nei vienas ne trumpesnės nei 10 metų ar artimos trukmės VVP litais ir (arba) eurais aukcionas, nerizikinga investicijų grąžos norma nustatoma atsižvelgiant į paskutinių dviejų ne trumpesnės nei 10 metų ar artimos (ne mažiau nei 3468 dienų) VVP litais ir (arba) eurais trukmės aukcionų, vykusių iki paskutinio mėnesio, prieš nustatant Komisijai nuosavo kapitalo kainą, proc., vidutinį svertinį pelningumą (pagal patenkintas paraiškas), proc. Bet kuriuo atveju Komisijos nustatyta nerizikingų investicijų grąžos norma negali viršyti 10 metų ir artimos trukmės VVP aukcionų litais ir (arba) eurais už paskutinius 10 metų iki mėnesio, prieš Komisijai nustatant nuosavo kapitalo kainą, vidutinio svertinio pelningumo aritmetinio vidurkio, proc.;“

1.4. Išdėstyti 11.9.3 punktą taip:

„11.9.3. Atitinkamai paslaugai (produktui) priskirtino reguliuojamo turto vertė (RABi) nustatoma pagal (4) formulę:

 

RABi = T neperk+A – IT – Tneb stat – TD – TV – T nenaud;                                                                    (4)

 

čia:

Tneperk – gamtinių dujų įmonės atitinkamo verslo vieneto paslaugos (produkto) ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto likutinė (balansinė) neperkainuota vertė metų, einančių prieš metus, kuriems nustatomos ar koreguojamos kainų viršutinės ribos, pabaigoje, tūkst. Eur;

A – gamtinių dujų įmonės atsargos, kurias ji privalo nuolat laikyti, tūkst. Eur;

IT – gamtinių dujų įmonės atitinkamo verslo vieneto paslaugos (produkto) nesuderintų su Komisija investicijų į ilgalaikį turtą likutinė vertė, tūkst. Eur;

Tneb stat – turto, kuris nėra pradėtas eksploatuoti (nebaigta statyba), vertė, išskyrus strategiškai svarbių investicijų, padedančių siekti nacionalinės ir europinės energetikos politikos tikslų, nebaigtą statybą, jei šių investicijų įtaka nebuvo įvertinta, skaičiuojant WACC, tūkst. Eur;

TD – gamtinių dujų įmonės atitinkamo verslo vieneto paslaugos (produkto) turtas, įsigytas už gautas subsidijas, dotacijas, tūkst. Eur;

TV – gamtinių dujų įmonės atitinkamo verslo vieneto paslaugos (produkto) turtas, įsigytas už vartotojų lėšas, tūkst. Eur;

Tnenaud – nenaudojamo, laikinai nenaudojamo (užkonservuoto) turto likutinė vertė, tūkst. Eur.“

1.5. Išdėstyti 11.9.32 punktą taip:

Gamtinių dujų, skirtų SGD terminalo paleidimo derinimo darbams, įsigijimo kaina (TGD, B) skaičiuojama pagal formulę:

(Eur/tūkst. m3)

čia:

ST – gamtinių dujų kiekio, skirto SGD terminalo paleidimo derinimo darbams, transportavimo sąnaudos, įskaitant jūrų uostų rinkliavų, draudimo bei kitas pagrįstas, su gamtinių dujų kiekio transportavimu susijusias, sąnaudas (Eur);

SF – tiesioginiai finansavimo kaštai, reikalingi įsigyti bei realizuoti gamtinių dujų kiekį SGD terminalo paleidimo derinimo darbams (Eur);

SKT – tiesioginės konsultacinės, teisinės bei kitos pagrįstos veiklos sąnaudos, patirtos dėl gamtinių dujų kiekio SGD terminalo paleidimo derinimo darbams įsigijimo bei realizavimo (Eur);

QB – gamtinių dujų kiekis, skirtas SGD terminalo paleidimo derinimo darbams, tūkst. m3;

TGD – gamtinių dujų, skirtų SGD terminalo paleidimo derinimo darbams, pirkimo kaina, nustatoma remiantis gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartyse nustatytomis formulėmis ar konkrečiomis kainomis, Eur/tūkst. m3;

0,0075 ir 0,008 – gamtinių dujų kainų svyravimus įvertinantys koeficientai;

318,58 – bazinė gamtinių dujų pirkimo kaina, Eur/tūkst. m3.“

1.6. Išdėstyti 11.9.4 punktą taip:

„11.9.4. Jeigu dėl gamtinių dujų įmonės veiklos efektyvumo, t. y. dėl operacinių sąnaudų suefektyvinimo reguliuojamos veiklos pirmų trijų reguliavimo periodo metų, o vėliau – visų penkerių reguliavimo periodo metų investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo koeficientų įtaką, yra didesnė daugiau kaip 2 procentais, palyginus su nustatyta atitinkamų metų investicijų grąža (pirmoji teigiamos investicijų grąžos neatitikties riba), kitiems metams ir (arba) nustatant kainas kito reguliavimo periodo pirmiesiems metams šios veiklos kainos viršutinė riba mažinama 50 proc. pirmąją teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribą viršijančia suma, kuri yra skaičiuojama pagal (5) formulę:

 

G1 = (ROIf – 1,02 ROIi)/2;                                                                                              (5)

 

čia:

G1 – suma, kuria yra mažinamos kitų reguliavimo periodo metų ir (arba) kito reguliavimo periodo pirmųjų metų sąnaudos, kai faktinė investicijų grąža viršija nustatytąją daugiau kaip 2 proc., Eur;

ROIi – nustatyta investicijų grąža per pirmus trejus reguliavimo periodo metus ir (arba) per visą reguliavimo periodą, priskirtina paslaugai, Eur;

ROIf – faktinė investicijų grąža per pirmus trejus reguliavimo periodo metus ir (arba) per visą reguliavimo periodą, Eur.“

1.7. Išdėstyti 1.9.5 punktą taip:

„11.9.5. Jei gamtinių dujų įmonės investicijų grąža padidėja už Komisijos nustatytą atitinkamos veiklos investicijų grąžą daugiau kaip 6 procentais (antroji teigiamos investicijų grąžos neatitikties riba), kitiems metams arba nustatant kainas kito reguliavimo periodo pirmiesiems metams viršutinė riba mažinama visa investicijų grąža, viršijančia sumą virš antrosios teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribos, ir 50 proc. investicijų grąža, viršijančia sumą virš pirmosios teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribos. Šiuo atveju suma, kuria yra mažinamos kitų reguliavimo metų arba kito reguliavimo periodo pirmųjų metų sąnaudos, skaičiuojama pagal (6) formulę:

 

G2 = ROIf – 1,04 ROIi;                                                                                                   (6)

 

čia:

G2 – suma, kuria yra mažinamos kitų reguliavimo periodo metų arba kito reguliavimo periodo pirmųjų metų sąnaudos, kai faktinė investicijų grąža viršija nustatytąją daugiau kaip 6 proc., Eur;

ROIi – nustatyta investicijų grąža per pirmus trrejus reguliavimo metus ir (arba) per visą reguliavimo periodą, priskirtina paslaugai, Eur;

ROIf – faktinė investicijų grąža per pirmus trejus reguliavimo metus ir (arba) per visą reguliavimo periodą, Eur.“

1.8. Išdėstyti 15 punktą taip:

„15. Gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinė riba (Tp, rib) skaičiuojama remiantis baziniais duomenimis pagal (7) formulę:

 

; (Eur/tūkst. m3)                                                                             (7)

 

čia:

Sp – nustatytos metinės perdavimo bazinės sąnaudos atėmus tranzito sąnaudas, skaičiuojamos pagal (8) formulę:

 

Sp = CL+CDA+CM+CP+CT+CA+CS+CO+CPB; (Eur)                                                        (8)

 

čia:

CL– gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms;

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos;

CP – personalo sąnaudos;

CT – mokesčių sąnaudos;

CA – administracinės sąnaudos;

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos;

CO – kitos paskirstytinos sąnaudos;

CPB – pastoviosios balansavimo sąnaudos;

ROIp – pagal Metodikos 11.9.1 punktą suskaičiuota perdavimo veiklos investicijų grąža, tūkst. Eur;

Qp – nustatytas perdavimo metinis bazinis (pirmųjų reguliavimo metų) gamtinių dujų kiekis, atėmus tranzito gamtinių dujų kiekį, tūkst. m3.“

1.9. Išdėstyti 16 punktą taip:

„16. Antriems–penktiems kainų viršutinių ribų reguliavimo periodo metams viršutinė kainos riba T p, rib, t+1 skaičiuojama pagal (9) formulę:

; (Eur/tūkst. m3)           (9)

 

čia:

Tp, rib – perdavimo kainos bazinė (pirmųjų reguliavimo metų) viršutinė riba, Eur/tūkst. m3;

Kt+1 – koregavimo koeficientas (skaičiuojant kainos viršutinę ribą pirmiems reguliavimo periodo metams lygus 1);

Qp1 – pirmųjų reguliavimo metų bazinis dujų kiekis, tūkst. m3;

Qpt+1 – t+1-ųjų metų bazinis dujų kiekis, tūkst. m3.“

1.10. Išdėstyti 17.4 punktą taip:

„17.4. Investicijų koregavimo koeficientas (Iinv) įvertina gamtinių dujų įmonės sąnaudų pokytį, įgyvendinus ilgalaikėje veiklos programoje numatytas ir su Komisija suderintas investicijas, ir yra skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                      (13)

 

čia:

Linv, t – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose metams prieš kainų koregavimą (t-aisiais metais) numatyta koreguojama dėl investicijų sąnaudų dalis visose pajamose, skaičiuojamose pagal Metodikos 17.3 punkto nuorodas, proc.;

Sinv, t – koreguojamos sąnaudos dėl investicijų, nustatytos t-aisiais kainų reguliavimo metais, Eur;

Sinv, t+1 – koreguojamos sąnaudos dėl investicijų, įvertinus įvykdytas ilgalaikėje veiklos programoje numatytas ir su Komisija suderintas investicijas t+1-aisiais kainų reguliavimo metais, Eur.“

1.11. Išdėstyti 17.5 punktą taip:

„17.5. Investicijų grąžos koregavimo koeficientas (IROI) įvertina investicijų grąžos pokyčius dėl atitinkamai paslaugai (produktui) priskirtino reguliuojamo turto vertės (RAB) pasikeitimo ir skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                     (14)

 

čia:

LROI, t – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose numatyta investicijų grąžos dalis perdavimo pajamose, skaičiuojamose pagal Metodikos 17.3 punkto nuorodas, proc.;

ROIt+1 – investicijų grąža t+1-aisiais kainų reguliavimo metais, įvertinus įmonės pagal ilgalaikę reguliuojamos veiklos programą įvykdytas ir su Komisija suderintas investicijas, Eur.“

1.12. Išdėstyti 17.6 punktą taip:

„17.6. Gamtinių dujų technologinėms reikmėms sąnaudų koregavimo koeficientas (Itech, t+1) įvertina technologinėms reikmėms prognozuojamas sąnaudas t+1-aisiais kainų reguliavimo metais. Technologinių sąnaudų koregavimo koeficientas skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                     (15) 

 

čia:

Ltech, t – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose metams prieš koregavimą numatyta technologinių sąnaudų dalis visose pajamose, skaičiuojamose pagal Metodikos 17.3 punkto nuorodas, proc.;

Stech, t+1 – t+1-iesiems metams prognozuojamos technologinės sąnaudos, įvertinus Komisijos nustatytus gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekius ir prognozuojamą dujų kainą, Eur;

Stech, t – perdavimo kainų t-aisiais metais įtrauktos gamtinių dujų technologinės sąnaudos, Eur.“

1.13. Išdėstyti 17.7.6 punktą taip:

„17.7.6. nenumatytų pasikeitimų koeficientas (Ink) skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                                        (16)

 

čia:

Ink, t+1 – nenumatytų pasikeitimų koeficientas, įvertinantis gamtinių dujų įmonės t-aisiais metais gautų pajamų (sąnaudų) nuokrypį nuo nustatant kainų viršutines ribas numatytų rodiklių;

I p, paj, t – metais prieš perdavimo kainų koregavimą gamtinių dujų įmonės nenumatytos pajamos (sąnaudos), tūkst. Eur;

Pajp, t – metams prieš perdavimo kainų koregavimą nustatytas perdavimo pajamų lygis, skaičiuojamas pagal 17.3 punkto nuorodas, tūkst. Eur.“

1.14. Išdėstyti 25 punktą taip:

„25. Perdavimo sistemos naudotojams, sukėlusiems disbalansą, viršijantį su Komisija suderintose gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėse nustatytą tolerancijos ribą, taikoma disbalanso kaina, kuri apskaičiuojama pagal (18) formulę:

 

Td = kd * Tr; (Eur/tūkst. m3);                                                                                                                      (18)

 

čia:

Td – disbalanso kaina, Eur/tūkst. m3;

kd – disbalanso koeficientas, kuris yra lygus 0,1, jei rinkos dalyvis sukėlė gamtinių dujų trūkumą arba perteklių perdavimo/skirstymo sistemoje;

Tr – ribinė gamtinių dujų pirkimo (pardavimo) kaina, t. y. kaina už balansavimo dujas, kurias, pasibaigus balansavimo laikotarpiui, rinkos dalyvis, dalyvaujantis gamtinių dujų sistemos balansavime, perka iš perdavimo/skirstymo sistemos operatoriaus (toliau – sistemos operatorius), jei rinkos dalyvis sukėlė gamtinių dujų trūkumą sistemoje arba parduoda sistemos operatoriui, jeigu rinkos dalyvis sukėlė gamtinių dujų perteklių sistemoje, Eur/tūkst. m3.“

1.15. Išdėstyti 26 punktą taip:

„26. Balansavimo veiklos pajamos apskaičiuojamos pagal (19) formulę:

 

Pb = Ppr + Pd; (Eur)                                                                                                        (19)

 

čia:

Pb – sistemos operatoriaus pajamos iš balansavimo paslaugos, Eur;

Ppr – sistemos operatoriaus pajamos iš prekybos balansavimo dujomis, Eur;

Pd – sistemos operatoriaus pajamos iš disbalanso užmokesčio, Eur.“

1.16. Išdėstyti 27 punktą taip:

„27. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, nustatomas skirtumas Sb tarp balansavimo pajamų Pb ir kintamų balansavimo sąnaudų CKB pagal (20) formulę:

 

= Pb – CKB,                                                                                                                                                      (20)

 

čia:

Pb – balansavimo pajamos, Eur;

CKB – kintamosios balansavimo sąnaudos (gamtinių dujų įsigijimas balansavimo veiklai, laikymas saugykloje ir kt.)“

1.17. Išdėstyti 31 punktą taip:

„31. DSGDT nustatomas kaip Komisijos sprendimu patvirtintų lėšų, skirtų SGD terminalo įrengimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti, ir prognozuojamų SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų suma kalendoriniais metais, padalinta iš gamtinių dujų perdavimo sistema prognozuojamo transportuoti gamtinių dujų kiekio tais kalendoriniais metais, kuriems yra nustatoma saugumo dedamoji. DSGDT skaičiuojama pagal formulę:

 

; (Eur/tūkst. m3)                                     (21)

 

čia:

INVSGDT, t+1 – lėšos, skirtos SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti (toliau – SGD terminalo lėšos), Eur;

SADMSGDT, t+1 – prognozuojamos SGDT lėšų administravimo sąnaudos kalendoriniais metais, Eur;

Qprog, t+1 – gamtinių dujų perdavimo sistema prognozuojamas transportuoti gamtinių dujų kiekis tais kalendoriniais metais, kuriems yra nustatomas SGDT priedas (SGDTt+1), tūkst. m3;

TSGDT, t-1 – prognozuotų ir faktiškai surinktų SGD terminalo lėšų skirtumas per praėjusius pasibaigusius ataskaitinius kalendorinius metus, Eur.“

1.18. Išdėstyti 35 punktą taip:

„35. SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties pastoviosios eksploatavimo sąnaudos, nepriklausančios nuo pakartotinai dujinamų ir į perdavimo sistemą tiekiamų gamtinių dujų kiekio ir reikalingos SGD terminalo veiklai užtikrinti, nustatomos kaip gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji (Dp, rib), kuri skaičiuojama pagal (22) formulę:

 

; (Eur/tūkst. m3),                                                     (22)

 

čia:

SSGDT – SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties pastoviosios metinės eksploatavimo bazinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal (23) formulę:

 

SSGDT = CDA+CM+CP+CT+CA+CS+CO+CNS, tūkst. Eur                                                (23)

 

čia:

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos;

CP – personalo sąnaudos;

CT – mokesčių sąnaudos;

CA – administracinės sąnaudos;

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos;

CO – kitos pastoviosios sąnaudos;

CNS SGD terminalo sąnaudos, numatytos ilgalaikėmis sutartimis: plaukiojančios SGD saugyklos nuoma, eksploatavimo sąnaudos, nuomos garantijos, SGD terminalo krantinės nuoma, kitos su skystinimo veikla susijusios ilgalaikių sutarčių sąnaudos, atsižvelgiant į aktualių valiutų santykio prognozę;

ROId – pagal Metodikos 11.9.1 punktą suskaičiuota SGD terminalo infrastruktūrinės dalies investicijų (išskyrus investicijų, finansuotų DSGDT, ES ar kitų dotacijų, subsidijų lėšomis) grąža, Eur;

SADMSGDT, t+1 – prognozuojamos SGDT lėšų administravimo sąnaudos kalendoriniais metais, Eur;

Qp – perdavimo veikloje nustatytas bazinis (pirmųjų reguliavimo metų) gamtinių dujų kiekis, atėmus tranzito gamtinių dujų kiekį, tūkst. m3.“

1.19. Išdėstyti 36 punktą taip:

„36. Antriesiems–penktiesiems reguliavimo periodo metams saugumo dedamoji (Dp, rib, t+1) skaičiuojama pagal (24) formulę:

 

; (Eur/tūkst. m3)                                                     (24)

 

čia:

Kd, t+1 – koregavimo koeficientas (pirmiesiems reguliavimo periodo metams lygus 1);

Dp, rib – saugumo dedamoji, kuri skaičiuojama pagal (22) formulę.“

1.20. Išdėstyti 381 punktą taip:

„SGD perkrovos paslaugos (Tperk) kaina nustatoma penkeriems metams ir yra skaičiuojama pagal formulę:

(Eur/MWh)                                               (26)

čia:

Tperk – SGD perkrovos paslaugos kaina, Eur/MWh;

SSGDTp – SGD terminalo, jo infrastruktūros, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti, metinės eksploatavimo sąnaudos, skaičiuojamos pagal formulę:

SSGDTp = CDA+CM+CP+CT+CA+CS+CO+CNS, Eur, (27)

čia:

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos;

CP – personalo sąnaudos;

CT – mokesčių sąnaudos;

CA – administracinės sąnaudos;

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos;

CO – kitos pastoviosios sąnaudos;

CNS – SGD terminalo sąnaudos, numatytos ilgalaikėmis sutartimis: plaukiojančios SGD saugyklos nuoma, eksploatavimo sąnaudos, nuomos garantijos, SGD terminalo krantinės nuoma, kitos, su skystinimo veikla susijusios ilgalaikių sutarčių pagrįstos sąnaudos, atsižvelgiant į aktualių valiutų santykio prognozę;

 

ROIp – pagal Metodikos 11.9.1 punktą suskaičiuota SGD terminalo infrastruktūrinės dalies, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti, investicijų grąža, Eur;

QT – SGD terminalo technologiniai pajėgumai per metus, tūkst. m3;

H – gamtinių dujų viršutinis šilumingumas, nustatomas remiantis SGD terminalo operatoriaus pateiktais istoriniais arba prognozuojamais duomenimis, MWh/tūkst. m3.“

1.21. Išdėstyti 39 punktą taip:

„39. Gamtinių dujų skystinimo paslaugos kainos viršutinės ribos kintamoji dalis, mokama SGD terminalo naudotojų (Ts, rib, k) skaičiuojama pagal (28) formulę:

 (Eur/MWh) (28)

čia:

 

Ts, rib, k – skystinimo kainos viršutinės ribos kintamoji dalis, Eur/MWh;

Ss, k, b –gamtinių dujų skystinimo veiklos bazinės kintamosios sąnaudos, nustatytos remiantis techniniais SGD terminalo parametrais pagal sudarytų ilgalaikių nuomos ir eksploatavimo sutarčių reikalavimus, Eur.

Qs, b nustatytas skystinamų (dujinamų) gamtinių dujų bazinis metinis kiekis, tūkst. m3.

H – gamtinių dujų viršutinis šilumingumas, nustatomas remiantis SGD terminalo operatoriaus pateiktais istoriniais arba prognozuojamais duomenimis, MWh/tūkst. m3.“

1.22. Išdėstyti 41 punktą taip:

„41. Antriesiems–penktiesiems kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpio metams skystinimo kainos viršutinė riba (Ts, rib, t+1) skaičiuojama pagal (29) formulę:

 

Ts, rib, t+1 = Kt+1 * Ts, rib, t; (Eur/tūkst. m3)                                                                                 (29)

 

čia:

 

Kt+1 – koregavimo koeficientas (skaičiuojant kainos viršutinę ribą pirmiesiems reguliavimo periodo metams lygus 1).“

1.23. Išdėstyti 44 punktą taip:

„44. Gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinė riba (Tsk, rib) skaičiuojama pagal formulę:

 

; (Eur/tūkst. m3)                                                                                     (32)

 

čia:

Ssk – nustatytos metinės skirstymo bazinės sąnaudos (Eur), skaičiuojamos kaip:

Ssk = CL+CDA+CM+CP+CT+CA+CS+CO+CPB,

čia:

CL – gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms;

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos;

CP – personalo sąnaudos;

CT – mokesčių sąnaudos;

CA – administracinės sąnaudos;

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos;

CO – kitos paskirstytinos sąnaudos;

CPB – skirstymo sistemos balansavimo sąnaudos, jeigu skirstymo sistemos operatorius yra atsakingas už skirstymo sistemos subalansavimą;

 

ROIsk – pagal Metodikos 11.9.1 punktą suskaičiuota skirstymo veiklos investicijų grąža, Eur;

Qsk – nustatytas skirstymo metinis bazinis (pirmųjų reguliavimo periodo metų) gamtinių dujų kiekis, tūkst. m3.“

1.24. Išdėstyti 45 punktą taip:

45. Antriesiems–penktiesiems kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpio metams skirstymo kainos viršutinė riba (T sk, rib, t+1) skaičiuojama pagal (33) formulę:

 

; (Eur/tūkst. m3)                                                                  (33)

 

čia:

Tsk, rib – skirstymo kainos bazinė (pirmųjų reguliavimo metų) viršutinė riba, Eur /tūkst. m3;

Ksk, t+1 – skirstymo kainos viršutinės ribos koregavimo koeficientas (skaičiuojant kainos viršutinę ribą pirmiesiems reguliavimo periodo metams lygus 1);

Qsk,1 – pirmųjų reguliavimo periodo metų bazinis dujų kiekis, tūkst. m3;

Qsk, t+1 – t+1-ųjų metų bazinis dujų kiekis, tūkst. m3.“

1.25. Išdėstyti 46.4 punktą taip:

„46.4. Investicijų koregavimo koeficientas (Iinv) įvertina gamtinių dujų įmonės sąnaudų pokytį, įgyvendinus ilgalaikėje veiklos programoje numatytas ir su Komisija suderintas investicijas, yra skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                                 (37)

 

čia:

Linv, t – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose metams prieš kainų koregavimą (t-aisiais metais) numatyta koreguojama dėl investicijų sąnaudų dalis visose pajamose, skaičiuojamose pagal Metodikos 46.3 punkto nuorodas, proc.;

Sinv, t – koreguojamos sąnaudos dėl investicijų, nustatytos t-aisiais kainų reguliavimo metais, Eur;

Sinv, t+1 – koreguojamos sąnaudos dėl investicijų, įvertinus ilgalaikėje veiklos programoje numatytas ir su Komisija suderintas investicijas t+1-aisiais kainų reguliavimo metais, Eur.“

1.26. Išdėstyti 46.5 punktą taip:

„46.5. Investicijų grąžos koregavimo koeficientas (IROI) įvertina investicijų grąžos pokyčius dėl atitinkamai paslaugai (produktui) priskirtino reguliuojamo turto vertės (RAB) pasikeitimo ir skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                               (38)

 

čia:

LROI, t – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose numatyta investicijų grąžos dalis visose pajamose, skaičiuojamose pagal Metodikos 46.3 punkto nuorodas, proc.;

ROIt+1 – investicijų grąža t+1-aisiais kainų reguliavimo metais, įvertinus įmonės pagal ilgalaikę reguliuojamos veiklos programą įvykdytas ir su Komisija suderintas investicijas, Eur.“

1.27. Išdėstyti 46.6 punktą taip:

„46.6. Gamtinių dujų technologinių sąnaudų koregavimo koeficientas (Itech, t+1) įvertina technologinėms reikmėms prognozuojamas sąnaudas t+1-aisiais kainų reguliavimo metais. Technologinių sąnaudų koregavimo koeficientas skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                         (39)

 

čia:

Lsk, tech, t – skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimuose metams prieš kainų koregavimą (t-aisiais metais) numatyta technologinių sąnaudų dalis visose skirstymo veiklos pajamose, skaičiuojamose pagal Metodikos 46.3 punkto nuorodas, proc.;

Ssk, tech, t+1 – t+1-iesiems metams prognozuojamos technologinės sąnaudos, įvertinus Komisijos nustatytus gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekius ir prognozuojamą dujų kainą, Eur;

Ssk, tech, t – skirstymo kainų t-aisiais metais įtrauktos gamtinių dujų technologinės sąnaudos; Eur.“

1.28. Išdėstyti 46.7.6 punktą taip:

„46.7.6. nenumatytų pasikeitimų koeficientas (Ink) skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                                                   (40)

 

čia:

Ink, t+1 nenumatytų pasikeitimų koeficientas, įvertinantis gamtinių dujų įmonės t+1 metais gautų pajamų nuokrypį nuo nustatant kainų viršutines ribas numatytų rodiklių;

Ipaj, sk metais prieš skirstymo kainų koregavimą gamtinių dujų įmonės nenumatytos pajamos (sąnaudos), Eur;

Pajsk – metams prieš koregavimą nustatytas skirstymo pajamų lygis, suskaičiuotas pagal Meodikos 46.3 punkto nuorodas, Eur.“

1.29. Išdėstyti 55 punktą taip:

„55. Garantinio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba (Tg, rib, t+1) skaičiuojama pagal formulę:

 

Tg, rib=Sg+Sg*0,1; (Eur/tūkst. m3)                                                                                           (42)

 

čia:

Sg – nustatytos metinės garantinio tiekimo ribinės sąnaudos, Eur/tūkst. m3;

0,1 – garantinio tiekimo rizikos premijos koeficientas.“

1.30. Išdėstyti 56 punktą taip:

„56. Antriesiems–penktiesiems kainų viršutinių ribų reguliavimo periodo metams garantinio tiekimo kainos viršutinė riba skaičiuojama pagal (43) formulę:

 

Tg, rib, t+1=Tg, rib, t*Kg, t+1; (Eur/tūkst. m3)                                                                                                            (43)

 

čia:

Kg, t+1 – koregavimo koeficientas (skaičiuojant kainos viršutinę ribą pirmiesiems reguliavimo periodo metams lygus 1).“

1.31. Išdėstyti 58 punktą taip:

58. Garantinio tiekimo gamtinių dujų kainą sudaro faktinė kiekvieno mėnesio gamtinių dujų įsigijimo kaina ir nustatyta garantinio tiekimo paslaugos kaina:

 

Tgtiek = TGD + Tg, rib; (Eur/m3)                                                                                                   47)

 

čia:

Tgtiek – garantinio tiekimo gamtinių dujų kaina, Eur/m3;

TGD – faktinė kiekvieno mėnesio gamtinių dujų įsigijimo kaina, Eur/m3;

Tg, rib – garantinio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba, Eur/m3.“

1.32. Išdėstyti 60 punktą taip:

„60. Tuo atveju, kai gamtinių dujų įmonė pirmą kartą vykdo garantinio tiekimo veiklą ir iki to laiko nėra nustačiusi garantinio tiekimo ribinių sąnaudų, garantinio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba Tg, rib skaičiuojama pagal formulę:

 

Tg, rib = TGD*0,1; (Eur/tūkst. m3)                                                                                            (48)

 

čia:

Tg, rib – garantinio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba, Eur/tūkst. m3;

TGD – Komisijos tinklalapyje skelbiama paskutinio mėnesio, prieš nustatant garantinio tiekimo kainą, gamtinių dujų importo kaina;

0,1 – garantinio tiekimo rizikos premijos koeficientas.“

1.33. Išdėstyti 62 punktą taip:

„62. Gamtinių dujų tiekimo kainos viršutinė riba (T rib) skaičiuojama pagal formulę:

 

(Eur/tūkst. m3)                                 (49)

 

čia:

Sbaz – nustatytos metinės gamtinių dujų tiekimo bazinės sąnaudos, tūkst. Eur;

St saug – gamtinių dujų tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo metinės bazinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal (57) formulę, tūkst. Eur;

Qbaz – nustatytas metinis bazinis (pirmųjų reguliavimo metų) gamtinių dujų kiekis, tūkst. m3;

TGD (TGD(t+1)) metinė gamtinių dujų pirkimo kaina, Eur/tūkst. m3;

0,031 ir 0,03 – gamtinių dujų kainų svyravimus įvertinantys koeficientai;

318,58 – bazinė gamtinių dujų pirkimo kaina, Eur/tūkst. m3.“

1.34. Išdėstyti 63 punktą taip:

„63. Gamtinių dujų tiekimo kainos viršutinė riba (T rib) antriesiems–n-tiesiems reguliavimo laikotarpio metams koreguojama pagal (50) formulę:

 

                      (50)

 

čia:

T rib, t+1 – gamtinių dujų tiekimo kainos viršutinė riba (t+1)-aisiais reguliavimo metais, Eur/tūkst. m3;

Qbaz,1 – pirmųjų reguliavimo metų bazinis dujų kiekis, tūkst. m3;

Qbaz, t+1 – prognozuojamas bazinis parduodamų dujų kiekis t+1 metams, tūkst. m3;

Kt+1 – tiekimo veiklos sąnaudų koregavimo koeficientas, kuris skaičiuojamas pagal formulę:

 

; (51)

 

čia:

Iqt+1 – gamtinių dujų kiekio pokyčio koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (52) formulę;

Iinfl, t+1 – infliacijos koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (53) formulę;

Inusid, t+1 – nusidėvėjimo sąnaudų koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (54) formulę;

Xn, t+1 – koregavimo koeficientas, atspindintis nuo įmonės veiklos nepriklausančių veiksnių pokyčius, skaičiuojamas pagal (55) formulę;

Kt saug, t+1 – tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudų koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (56) formulę.

Pirmiesiems reguliavimo metams Kt+1 lygus 1.

63.1. Gamtinių dujų kiekio pokyčio koregavimo koeficientas (Iq) įvertina gamtinių dujų kiekio pokytį tarp bazinio gamtinių dujų kiekio ir faktinio ir yra skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                                 (52)

 

čia:

Qbaz, t– bazinis prognozuotas gamtinių dujų kiekis t-iesiems kainų reguliavimo metais, tūkst. m3;

Qtf – faktinis t-ųjų metų gamtinių dujų kiekis;

Iqt – ankstesnių (t-ųjų) metų gamtinių dujų kiekio pokyčio koregavimo koeficientas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo trečiųjų reguliavimo metų pagal (52) formulę. Koreguojant kainos viršutinę ribą antriesiems kainų reguliavimo periodo metams, Iqt lygus nuliui.

Kai Iq, t+1 viršija ±10 %, Komisija gali priimti sprendimą dėl kiekių nuokrypio gamtinių dujų įmonės negautas (viršytas) pajamas įvertinti koreguodama vėlesnių laikotarpių (iki 3 metų) tiekimo kainų viršutines ribas.

63.2. Infliacijos koregavimo koeficientas (Iinfl) įvertina infliacijos poveikį nustatytoms kainų viršutinėms riboms ir yra skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                                     (53)

 

čia:

Lk – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose numatyta koreguojama tiekimo sąnaudų dalis be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, palūkanų ir mokesčių visose t-ųjų metų sąnaudose, proc.;

Iv – Lietuvos statistikos departamento paskutinį mėnesį, prieš duomenų kainų viršutinėms riboms nustatyti ar koreguoti pateikimą, paskelbta metinė infliacija, proc.;

Eef – efektyvumo rodiklis, kuris yra lygus pusei metinės infliacijos, tačiau ne didesnis nei 3 proc.

63.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų koregavimo koeficientas (Inusid), nustatomas, atsižvelgiant į ilgalaikėje veiklos programoje numatytų ir su Komisija suderintų investicijų faktinį įvykdymą, ir skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                             (54)

 

čia:

Lnusid – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose numatyta koreguojama nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis visose sąnaudose t-aisiais metais, proc.;

Snusid, t+1 – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, nustatytos t+1 metams, įvertinus įvykdytas ilgalaikėje veiklos programoje numatytas ir su Komisija suderintas investicijas t-aisiais kainų reguliavimo periodo metais, Eur;

Snusid, t –nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, nustatytos t-iesiems kainų reguliavimo metams, Eur.

63.4. X rodiklis, atspindintis nuo įmonės veiklos nepriklausančių veiksnių pokyčius: pasikeitus mokesčiams, ekonomikos ir darbo rinkos tendencijoms (Finansų ministerijos skelbiamiems ateinančių vienerių metų vidutinio darbo užmokesčio pokyčiams), teisės aktų reikalavimams, įsigaliojus Komisijos patvirtintam Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašui bei kt. ir skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                                      (55)

 

čia:

Lix – i-ojo veiksnio dalis visose sąnaudose;

Xit – i-ojo veiksnio reikšmė t-aisiais metais;

n – veiksnių skaičius.

63.5. Tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudų koregavimo koeficientas (Kt saug) skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                           (56)

 

čia:

Lt saug – koreguojama tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudų dalis visose tiekimo veiklos sąnaudose t-aisiais kainų reguliavimo periodo metais, proc.;

St saug, t+1 – prognozuojamos tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudos (t+1)-aisiais kainų reguliavimo periodo metais, Eur;

St saug, t – tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudos t-aisiais kainų reguliavimo metais, Eur.“

1.35. Išdėstyti 64.3 punktą taip:

„64.3. sutarties su gamtinių dujų laikymo įmone, registruota, veikiančia ir turinčia saugyklas bet kurioje valstybėje narėje, gamtinių dujų perdavimo sistema sujungtoje su Lietuvos Respublika, nuostatas pagal formulę (šios sutarties kopija pateikiama Komisijai):

 

S t saug = T GDbuit x Q p x R + Qp x Ttr + T GDsaug x Q saug x R+ Q saug x T saug; (57)

čia:

TGD buit – prognozuojama dujų pirkimo kaina, skaičiuojama kaip buitiniams vartotojams taikomos dujų kainos svertinis vidurkis, Eur/tūkst. m3;

TGD saug – saugyklose laikomų tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti gamtinių dujų pirkimo kaina, Eur/tūkst. m3;

Qp – papildomai perkamas dujų kiekis, reikalingas tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti, tūkst. m3;

Qsaug – dujų saugykloje saugojamas dujų kiekis, reikalingas tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti, tūkst. m3;

R – palūkanų norma, skaičiuojama pagal Metodikos 11.9.2.2 punkto nuostatas, proc.;

Ttr – dujų transportavimo ir saugojimo saugykloje kaina, Eur/tūkst. m3. Dujų transportavimo ir saugojimo saugykloje kaina skaičiuojama pagal galiojančias sutartis, sudarytas tarp dujas tiekiančios dujų transportavimo ir saugojimo paslaugas teikiančių dujų įmonių;

Tsaug – dujų saugojimo kaina, nustatoma pagal galiojančias sutartis, sudarytas tarp dujas tiekiančios ir dujas saugojančios įmonės, Eur/tūkst. m3.“

1.36. Išdėstyti 70 punktą taip:

70. Skirtumas tarp faktinės ir suskaičiuotos (prognozuotos) gamtinių dujų pirkimo (importo) kainos už pasibaigusį gamtinių dujų tiekimo pusmetį įvertinamas, nustatant gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, perskaičiuojant gamtinių dujų pirkimo (importo) kainą kitam pusmečiui pagal formulę:

 

; (Eur/tūkst. m3)                                      (58)

 

čia:

TGD buit – skirtumas tarp faktinės ir suskaičiuotos (prognozuotos) gamtinių dujų pirkimo (importo) kainos buitiniams vartotojams, skaičiuojamas pagal (58) formulę;

TGD buit pr i – i-ojo pusmečio suskaičiuota (prognozuota) gamtinių dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams, Eur/tūkst. m3;

Q buit i – i-ojo pusmečio buitiniams vartotojams parduotas gamtinių dujų kiekis, tūkst. m3;

Q buit t+1 – t+1 laikotarpiui buitiniams vartotojams prognozuojamas parduoti gamtinių dujų kiekis, tūkst. m3;

TGD buit f i – i-ojo pusmečio faktinė gamtinių dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams, Eur/tūkst. m3.“

1.37. Išdėstyti 713 punktą taip:

71.3 Paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kaina (T pask) skaičiuojama pagal formulę:

 

 (59)

 

čia:

Spask – nustatytos metinės paskirtojo gamtinių dujų tiekimo sąnaudos, Eur, skaičiuojamos pagal formulę:

 

Spask= CDA+CM+CP+CT+CA+CS+CF+CO+CPR                                                                                              (60)

 

čia:

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos;

CP – personalo sąnaudos;

CT – mokesčių sąnaudos;

CA – administracinės sąnaudos;

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos;

CF – finansavimo sąnaudos;

CO – kitos paskirstytinos sąnaudos;

CPR – pagrįstos paskirtojo gamtinių dujų tiekėjo pasirengimo veiklai sąnaudos (toliau – pasirengimo veiklai sąnaudos), patirtos nuo paskirtojo tiekėjo paskyrimo momento, remiantis Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašu, iki paskirtojo tiekėjo veiklos pradžios. Jeigu pasirengimo veiklai sąnaudos sudaro daugiau nei 20 proc. paskirtojo tiekėjo t+1-ųjų metų veiklos sąnaudų, šios sąnaudos į kainą gali būti proporcingai įtraukiamos, Komisijai išdėstant jas per laikotarpį ne ilgesnį kaip 5 metai.

Qpask – paskirtojo tiekėjo metinis gamtinių dujų kiekis, nustatytas vadovaujantis Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašu, tūkst. m3;

TGD – metinė gamtinių dujų pirkimo kaina, nustatoma remiantis Metodikos 12.1 punktu, Eur/tūkst. m3;

0,0075 ir 0,008 – gamtinių dujų kainų svyravimus įvertinantys koeficientai;

318,58 – bazinė gamtinių dujų pirkimo kaina, Eur/tūkst. m3;

∆Spaskr – faktinis paskutinių 12 mėn. ar trumpesnio laikotarpio skirtumas tarp privalomo SGD terminalo būtinojo paskirstyti gamtinių dujų kiekio ir kiekio, suderinto su energijos gamintojais, įsigijimo ir realizavimo kainų skirtumo ar to kiekio saugojimo sąnaudos. Šios sąnaudos įvertinamos remiantis Metodikos 714 punktu.

H – gamtinių dujų viršutinis šilumingumas, nustatomas remiantis bendrovės pateiktais istoriniais arba prognozuojamais duomenimis, MWh/tūkst. m3.

Kt+1 – paskirtojo tiekimo sąnaudų koreagavimo koeficientas, kuris skaičiuojamas:

 

                                                                                                                 (61)

 

čia:

Spask, fakt – pagrįstos faktinės t-ųjų metų paskirtojo tiekėjo sąnaudos, tūkst. Eur;

Spask, progn – prognozuotos paskirtojo tiekėjo sąnaudos t-aisiais metais, tūkst. Eur.“

1.38. Išdėstyti 82 punktą taip:

„82. Skaičiavimai atliekami be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), o tarifai buitiniams vartotojams pateikiami Eur/m3.“

1.39. Išdėstyti 1 priedą taip:

„Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

1 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

__________________ DUOMENŲ SUVESTINĖ KAINOS VIRŠUTINEI RIBAI NUSTATYTI

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

 

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

 

Eil. Nr.

Rodiklis

Vnt.

Perdavimo/Skirstymo/Skystinimo/Laikymo/Tiekimo veikla

Praėjęs reguliavimo periodas

Vidurkis

Būsimas reguliavimo periodas

20__

20__

20__

20__

20__

20__-20__

20__

20__

20__

20__

20__

VEIKLOS RODIKLIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

S

Reguliuojamos gamtinių dujų veiklos sąnaudos, iš viso

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.'

S'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

Kintamosios sąnaudos, iš viso

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

CGP

Gamtinių dujų įsigijimo (importo) sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

CL

Gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

CKB

Gamtinių dujų sąnaudos balansavimo reikmėms

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.

CK

Kitos kintamos sąnaudos (išvardinti)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

Pastoviosios sąnaudos, iš viso

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

CDA

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.'

CDA'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

CM

Remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.'

CM'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.1.

 

rangos būdu

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.2.

 

ūkio būdu

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3.

 

komunalinių paslaugų (elektros energija, šiluma, vanduo, nuotekos, šiukšlės, etc.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.4.

 

kuras

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.5.

 

medžiagos, atsarginės dalys, mažavertis inventorius

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.6.

 

techninės priežiūros ir eksploatavimo darbai ir paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.

CSS

Sąnaudos tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.1.

 

palūkanų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.2.

 

dujų transportavimo ir saugojimo

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.

CSF

Dujų saugojimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.1.

 

dujų saugojimo požeminėje saugykloje sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.2.

 

dujų saugojimo dujotiekiuose sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.

CP

Personalo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.'

CP'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.1.

 

darbo užmokesčio sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.2.

 

privalomojo socialinio draudimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.3.

 

garantinio fondo įmokų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.4.

 

darbuotojų saugos ir sveikatos sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.5.

 

mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.6.

 

komandiruočių sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.

CT

Mokesčių sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.'

CT'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.1.

 

turto mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.2.

 

žemės nuomos mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.3.

 

mokestis už aplinkos teršimą

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.4.

 

neatskaitomas PVM

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.5.

 

žyminis mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.6.

 

kiti mokesčiai

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.

CA

Administracinės sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.1.

 

teisinės paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.2.

 

konsultacinės paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.3.

 

ryšių paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.4.

 

Kitos administracinės sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.

CS

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.1.

 

reklamos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.2.

 

klientų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.3.

 

kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti sumas didesnes kaip 5% nuo 1.2.8 punkto sumos)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.

CO

Kitos paskirstytinos sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.1.

 

Turto draudimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.2.

 

Veiklos rizikos draudimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.3.

 

Audito sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.4.

 

Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.5.

 

Kitos paskirstytinos sąnaudos (nurodyti sumas didesnes kaip 5% nuo 1.2.9 punkto sumos)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.

CPB

Pastoviosios balansavimo sąnaudos (išvardinti)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.11.

CNS

SGD terminalo veiklai palaikyti sudarytos ilgalaikės nuomos sutartys

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.11.1.

 

SGD laivo-saugyklos nuoma

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.11.2.

 

SGD laivo-saugyklos eksploatavimo sąnaudos:

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.11.2.1.

 

aptarnavimo ir einamojo remonto sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.11.2.2.

 

planinio remonto sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.11.2.3.

 

darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir kitos įgulos išlaikymo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.11.2.4.

 

administravimo mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.11.3.

 

SGD krantinės nuoma

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.11.4.

 

SGD laivo-saugyklos nuomos garantijos ir kredito perviršio sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ROI

Investicijų grąža

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

PREKYBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Q

Dujų suvartojimas (transportavimas), iš viso

tūkst. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų (išvardinti pagal grupes)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

QTECH

Dujų suvartojimas technologinėms reikmėms

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Q'

Dujų suvartojimas (transportavimas) dėl įvykdytų investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Qb

Dujų kiekiai dėl balansavimo

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Qb1

Iš jų: parduota rinkos dalyviams

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Qb2

nupirkta iš rinkos dalyvių

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

T

KAINOS VIRŠUTINĖ RIBA

Eur/tūkst. m3

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

IV

 

EFEKTYVUMO RODIKLIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Reguliuojamos veiklos sąnaudos iš viso, tenkančios 1 tūkst. m3 dujų

Eur/tūkst. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Reguliuojamos veiklos sąnaudos iš viso, tenkančios 1-am vartotojui

Eur /vart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Reguliuojamos veiklos sąnaudos iš viso, tenkančios 1-am dujotiekio km

Eur/km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Veiklos sąnaudos (OPEX), tenkančios 1 tūkst. m3 dujų

Eur/tūkst. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Veiklos sąnaudos (OPEX), tenkančios 1-am vartotojui

Eur/vart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Veiklos sąnaudos (OPEX), tenkančios 1-am dujotiekio km

Eur/km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Materialinės sąnaudos, tenkančios 1 tūkst. m3 dujų

Eur/tūkst. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Materialinės sąnaudos, tenkančios 1-am dujotiekio km

Eur/km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

Darbo užmokesčio sąnaudos, tenkančios 1 tūkst. m3 dujų

Eur/tūkst. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

Darbo užmokesčio sąnaudos, tenkančios 1-am dujotiekio km

Eur/km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

Vartotojų/pristatymo vietų skaičius, tenkantis 1 darbuotojui

vart./darb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

Eksploatuojamų dujotiekių ilgis, tenkantis 1 darbuotojui

km/darb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

Darbuotojų skaičius

vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

1.40. Išdėstyti 2 priedą taip:

                                                                                    „Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

2 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

__________________DUOMENŲ SUVESTINĖ KAINOS VIRŠUTINEI RIBAI KOREGUOTI

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

 

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

 

Eil. Nr.

Rodiklis

Vnt.

Perdavimo/Skirstymo/Skystinimo/
Laikymo/Tiekimo veikla

 

 

20__

20__

20__

20__

20__

I.

Iqt+1

Kiekio koregavimo koeficientas

 

 

 

 

 

 

I.1

Qt

prognozuotas bazinis gamtinių dujų kiekis t-iesiems kainų reguliavimo metams

tūkst. m3

 

 

 

 

 

I.2

Qtf

faktinis t-ųjų metų gamtinių dujų kiekis

tūkst. m3

 

 

 

 

 

II.

Iinfl, t+1

Infliacijos koregavimo koeficientas

 

 

 

 

 

 

II.2

Lk, t

sąnaudų dalis be nusidėvėjimo (amortizacijos), sąnaudų gamtinių dujų technologinėms reikmėms ir mokesčių visose pajamose

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

II.3

Iv

Lietuvos statistikos departamento paskelbta metinė infliacija

proc.

 

 

 

 

 

III.

Iinvt+1

Investicijų koregavimo koeficientas

 

 

 

 

 

 

III.1

Sinv, t+1

sąnaudos, įvertinus sąnaudų pokytį dėl įgyvendintų/neįgyvendintų investicijų

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

III.3

Sinv, t

sąnaudos koreguojamos dėl įgyvendintų/neįgyvendintų investicijų t-aisias metais

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

III.4

Linv, t

koreguojama dėl investicijų sąnaudų dalis visose pajamose

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

IV.

I ROI, t+1

Investicijų grąžos koregavimo koeficientas

 

 

 

 

 

 

IV.1

ROI, t+1

investicijų grąža t+1-aisiais kainų reguliavimo metais, įvertinus įmonės pagal ilgalaikę reguliuojamos veiklos programą įvykdytas ir su Komisija suderintas investicijas

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

IV.2

ROI, t

investicijų grąža t-aisias metais

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

IV.3

LROI, t

investicijų grąžos dalis visose pajamose

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

V.

Itech, t+1

Technologinių sąnaudų koregavimo koeficientas

 

 

 

 

 

 

V.1

Stech, t

t-aisiais metais įtrauktos gamtinių dujų technologinės sąnaudos

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

V.2

Stech, t+1

t+1-iesiems metams prognozuojamos technologinės sąnaudos

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

V.3

Ltech, t

technologinių sąnaudų dalis visose pajamose

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

VI.

Ink

Nenumatytų pasikeitimų koeficientas

 

 

 

 

 

 

VI.1

Ipaj, t

t-ųjų metų dujų įmonės nenumatytos pajamos (atskirai parodyti visas nenumatytas pajamas/sąnaudas)

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

VI.2

Pajt

nustatytas pajamų lygis t-aisiais metais

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

VII.

Xt+1

Nuo įmonės nepriklausančių veiksnių pokyčių koregavimo koeficientas

 

 

 

 

 

 

VII.1

xt

i-tojo veiksnio reikšmė t-aisiais metais

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

VII.2

xt+1

i-tojo veiksnio reikšmė t+1-aisiais metais

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

VII.3

Lix

i-tojo veiksnio dalis visose pajamose

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

VIII.

Qt+1

t+1 –ųjų metų bazinis dujų kiekis

 

 

 

 

 

 

IX.

Kt+1

Koregavimo koeficientas

 

1

 

 

 

 

X.

Tt+1

Pakoreguota kainos viršutinė riba

Eur /tūkst. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvirtinu:

____________

Pareigos

____________

Parašas

_______________

Vardas, pavardė

______________“

 

1.41. Išdėstyti 3 priedą taip:

„Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

3 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

__________________DUOMENYS NUSTATYTOS INVESTICIJŲ GRĄŽOS KOREGAVIMUI

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

 

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

 

Eil. Nr.

Rodikliai

Mato vnt.

________________veikla

20__

20__

20__

20__-20__

(4+5+6)

20__

20__

20__-20__

(4+5+6+8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Nustatyta investicijų grąžos norma t-aisiais metais

%

 

 

 

 

 

 

 

2.

Licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertė

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

 

3.

Nustatyta investicijų grąža

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

 

4.

Faktinė investicijų grąža

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

 

5.

Faktinė investicijų grąžos norma

%

 

 

 

 

 

 

 

6.

Nustatytos grąžos viršijimas

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

 

7.

Nustatytos grąžos viršijimas dėl veiklos efektyvumo

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

 

8.

Pirmoji (2 proc.) teigiamos investicijų grąžos neatitikties riba (3 eil. x 0,02)

tūkst. Eur

x

x

x

 

x

x

 

9.

Antroji (6 proc.) teigiamos investicijų grąžos neatitikties riba (3 eil. x 0,06)

tūkst. Eur

x

x

x

 

x

x

 

10.1.

Pirmosios teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribos viršijimas (9 eil.-8 eil.) (pildoma, jeigu 7 eil.>9 eil.)

tūkst. Eur

x

x

x

 

x

x

 

10.2.

Pirmosios teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribos viršijimas (7 eil.-8 eil.) (pildoma, jeigu 7 eil.<9 eil.)

tūkst. Eur

x

x

x

 

x

x

 

11.

Antrosios teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribos viršijimas (7 eil.-9 eil.) (pildoma, jeigu 6 eil. >9 eil.)

tūkst. Eur

x

x

x

 

x

x

 

12.

Koreguotinas nustatytos investicijų grąžos viršijimas (6 eil.-7 eil.+10 eil./2+11 eil.)

tūkst. Eur

x

x

x

 

x

x

 

 

 

Tvirtinu:

____________

Pareigos

____________

Parašas

_______________

Vardas, pavardė

______________“

 

1.42. Išdėstyti 4 priedą taip:

„Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

4 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

_____________________________________ LICENCIJUOJAMOJE VEIKLOJE NAUDOJAMO TURTO

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

VERTĖS SKAIČIAVIMO LENTELĖ

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

________________veikla

20__ m. gruodžio 31 d.

1.

Ekonomiškai pagrįsta ilgalaikio turto vertė (RAB) 20__ gruodžio 31 d.(2+3-4-5+6-7-8-9)

tūkst. Eur

 

2.

Likutinė reguliuojamos veiklos ilgalaikio turto vertė 20__ sausio 1 d. (ataskaitinio laikotarpio pradžioje)

„-“

 

3.

Dujų įmonės su Komisija suderintos bei įgyvendintos investicijos per 20__ m. (ataskaitinius metus)

„-“

 

4.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos priskaitytos per 20__ m. (ataskaitinus metus)

„-“

 

5.

Parduoto, perleisto ir nurašyto turto likutinė vertė 20__ gruodžio 31 d. (ataskaitinių metų pabaigai)

„-“

 

6.

Atsargos, kurias dujų įmonė privalo laikyti 20__ m. gruodžio 31 d. (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje)

„-“

 

7.

Dotacijų ir subsidijų (įskaitant vartotojų prijungimo įmokas, ES fondų lėšas) likutinė vertė 20__ m. gruodžio 31 d.

„-“

 

7.1.

iš jų: naujų vartotojų prijungimo įmokos

„-“

 

8.

Nenaudojamo, laikinai nenaudojamo (užkonservuoto) turto vertė 20__ m. gruodžio 31 d.

„-“

 

9.

Nebaigtos statybos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai 20__ m. gruodžio 31 d.

„-“

 

 

 

Tvirtinu:

____________

Pareigos

____________

Parašas

______________“

1.43. Išdėstyti 5 priedą taip:

„Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

5 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

_____________________ ILGALAIKĖS REGULIUOJAMOS VEIKLOS PROGRAMOS LENTELĖ

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

 

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

 

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

__________veikla

20__

20__

20__

20__

20__

iš viso

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

 

 

 

 

 

1.1.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

 

 

 

 

 

 

1.2.

Per ataskaitinį laikotarpį paimtų paskolų suma

 

 

 

 

 

 

1.3.

Subsidijos ir dotacijos

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

iš jų: valstybės biudžeto lėšos

 

 

 

 

 

 

1.4.

Pajamos iš prijungimo įmokos bei neatsiperkančios prisijungimo įmokos dalies

 

 

 

 

 

 

1.5.

Grynojo pelno dalis veiklos programai įgyvendinti

 

 

 

 

 

 

1.6.

Kiti finansavimo šaltiniai

 

 

 

 

 

 

1.6.1.

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

 

 

 

 

 

2.1.

Investicijų projektai, finansuojami ne tik reguliuojamos veiklos lėšomis (1.3., 1.6. eilutės)

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.

Įmonės veiklos programoms vykdyti, iš viso:

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

Naujas turtas, iš viso:

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1.

dujų sistemų plėtra

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2.

transporto priemonės

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3.

kompiuterinė technika

 

 

 

 

 

 

2.2.1.4.

kita įranga, prietaisai, įrenginiai

 

 

 

 

 

 

2.2.1.5.

nematerialusis turtas

 

 

 

 

 

 

2.2.1.6.

kitas turtas

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

Turto atstatymas, rekonstrukcija, iš viso:

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1.

dujotiekiai

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2.

dujų kompresorinės stotys

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3.

dujų skirstymo stotys

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.2.4.

dujų reguliavimo punktai

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.2.5.

kiti dujų sistemų priklausiniai ir kitas turtas

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.3.

Bendrojo naudojimo sistemoms išpirkti

 

 

 

 

 

 

2.4.

Paskoloms grąžinti

 

 

 

 

 

 

2.5.

Kitos lėšų panaudojimo sritys

 

 

 

 

 

 

2.5.1.

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvirtinu:

____________

Pareigos

____________

Parašas

_______________

Vardas, pavardė

______________“

 

1.44. Išdėstyti 6 priedą taip:

„Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

6 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

__________________________ gamtinių dujų tarifo buitiniams vartotojams duomenys

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

 

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

 

I. Kintamoji tarifo dalis, Eur/tūkst. m3.

 

Varto
tojų grupė

Gamtinių dujų pirkimo kaina, Eur /tūkst. m3

Gamtinių dujų tiekimo kaina, Eur /tūkst. m3

Gamtinių dujų transportavimo kaina, Eur/tūkst. m3

Skirtumas tarp faktinės ir suskaičiuotos (prognozuotos) dujų pirkimo (importo) kainų,

Eur /tūkst. m3

Iš viso,

Eur/tūkst. m3

Tarifas Eur/m3

Perdavimo dujotiekiais

Skirstomaisiais dujotiekiais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Pastovioji tarifo dalis, Eur/mėn.

 

Varto
tojų grupė

Perdavimo paslaugos kaina už pajėgumus, Eur/tūkst. m3

Vartotojų skaičius, vnt.

Vartotojo pajėgumai perdavimo sistemoje, tūkst. m3/per parą/metus

Dujų perdavimo kaina, tūkst. Eur

Dujų tiekimo sąnaudos buitiniams vartotojams, tūkst. Eur

Dujų tiekimo kaina, Eur/mėn.

Pastovioji tarifo dalis, Eur/mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvirtinu:

____________

Pareigos

____________

Parašas

______________

Vardas, pavardė

______________“

1.45. Išdėstyti 7 priedą taip:

„Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

7 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

__________________ gamtinių dujų tarifo buitiniams vartotojams duomenys

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

 

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

 

Metai/mėnuo

Į tarifą įtraukta gamtinių dujų įsigijimo kaina, Eur/tūkst. m3

Faktinė dujų įsigijimo kaina, Eur/tūkst. m3

Kiekis, tūkst. m3

Skirtumas, Eur

1

2

3

4

(2-3)*4