CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS 2012 M. VASARIO 1 D. ĮSAKYMO NR. 4R-31 „DĖL SKRYDŽIŲ VYKDYMO VADOVO TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 vasario 24 d. Nr. 4R-32

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Skrydžių vykdymo vadovo tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 4R-31 „Dėl skrydžių vykdymo vadovo tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7.2 punktą ir išdėstau jį taip:

„7.2. naujo leidimo SVV dalis elektroniniu formatu pridedant išspausdintus ir atitinkamai vežėjo patvirtintus pakeitimų aprašo lapus (dviem egzemplioriais) arba, jeigu teikiamas SVV pakeitimas, atitinkamų SVV dalių lapus elektroniniu formatu, kuriuose atlikti pakeitimai, pridedant išspausdintus ir vežėjo patvirtintus pakeitimų aprašo lapus (dviem egzemplioriais). Per 5 dienas po SVV leidimo / revizijos patvirtinimo vežėjas turi pateikti CAA aktualaus leidimo SVV dalis elektroniniu formatu. Vežėjo teikiamų SVV dalių bylų pavadinimuose, laikantis eiliškumo principo, turi būti nurodyta: vežėjo ICAO kodas, SVV dalis, dalies skyriai (jei skaidoma), leidimo numeris, revizijos numeris, leidimo / revizijos data;“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                   Kęstutis Auryla