Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. lapkričio 7 D. NUTARIMO NR. 1354 „DĖL gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 2 d. Nr. 1224
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimą Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 1–3 ir 13 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtiną Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas):

1.2.1.   Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.  Apraše nustatyti reikalavimai taikomi teisiniams santykiams, susijusiems su Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nustatyto SGD terminalo būtinojo kiekio vartojimu, taip pat suskystintų gamtinių dujų, kurių reikia SGD terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti, patiekimo užtikrinimu ir pardavimu.“

1.2.2.   Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Valstybės reguliuojamai elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybai Lietuvos Respublikoje užtikrinti pirmumo tvarka privalo būti vartojamos SGD terminalo būtinojo kiekio gamtinės dujos.“

1.2.3.   Papildyti 41 punktu:

„41. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nurodytų energijos gamintojų gamtinių dujų vartojimo poreikį, energetikos ministro patvirtintus gamtinių dujų kokybės reikalavimus, paskirtojo tiekėjo į SGD terminalą pristatomų suskystintų gamtinių dujų kiekį ir kokybę, taip pat suskystintų gamtinių dujų suvartojimą SGD terminalo technologinėms reikmėms, SGD terminalo būtinasis kiekis, paskirtajam tiekėjui suderinus su SGD terminalo operatoriumi, gali būti nedujinamas, jeigu yra techninių galimybių laikinai neatliekant dujinimo užtikrinti SGD terminalo techninę būklę, leidžiančią prireikus pradėti dujinimą nedelsiant po to, kai SGD terminale dujinimas laikinai nebuvo atliekamas, ir tiekti energetikos ministro patvirtintus gamtinių dujų kokybės reikalavimus atitinkančios kokybės gamtines dujas į gamtinių dujų perdavimo sistemą, ir taip neribojamos esamų SGD terminalo naudotojų galimybės naudotis SGD terminalu.“

1.2.4. Papildyti 42 punktu:

„42. SGD terminalo būtinasis kiekis patvirtinamas ne ilgiau nei 5 metams. SGD terminalo būtinajam kiekiui patvirtinti SGD terminalo operatorius, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus užtikrinti SGD terminalo dujinimo technologijos procesą ir SGD terminalo techninės būklės palaikymą, ne vėliau nei prieš 12 mėnesių, iki pasibaigiant SGD terminalo būtinojo kiekio nustatymo laikotarpis, pateikia Energetikos ministerijai su paskirtuoju tiekėju ir Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) suderintą informaciją apie SGD terminalo būtinąjį kiekį, reikalingą liekančiam pradinio SGD terminalo eksploatavimo laikotarpiui, kuris nustatytas Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 13 dalyje.“

1.2.5. Papildyti 43 punktu:

„43. Energetikos ministerija, įvertinusi Aprašo 42 punkte nurodytą SGD terminalo operatoriaus pateiktą informaciją, gamtinių dujų poreikį šalies ūkiui ir visas jų tiekimo galimybes, per 20 darbo dienų inicijuoja SGD terminalo būtinojo kiekio tvirtinimą liekančiam pradinio SGD terminalo eksploatavimo laikotarpiui, kuris nustatytas Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 13 dalyje.“

1.2.6. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Aprašo 4 punkte nurodytas įpareigojimas taikomas Aprašo 5 punkte nurodytą valstybės reguliuojamos elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklą vykdančioms energetikos įmonėms (toliau – energijos gamintojai), kurios Aprašo 5 punkte nurodytai veiklai naudoja gamtines dujas. Energijos gamintojų, kurie Aprašo 5 punkte nurodytai veiklai naudoja gamtines dujas ir kuriems reikia gamtinių dujų vartojimo pajėgumų, sąrašą savo interneto tinklalapyje skelbia ir atnaujina Komisija.“

1.2.7. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8. Jeigu atsižvelgiant į energijos gamintojų gamtinių dujų vartojimo prognozes arba faktinį gamtinių dujų vartojimą SGD terminalo būtinojo kiekio dalį parduoti energijos gamintojams nėra galimybės, paskirtasis tiekėjas SGD terminalo būtinojo kiekio dalį realizuoja Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytais būdais ir (ar) Aprašo VIII skyriuje nurodyta tvarka, vadovaujantis Aprašo 19 punkto nuostatomis.“

1.2.8. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Energijos gamintojai ir paskirtasis tiekėjas ne vėliau kaip iki 2014 m. gegužės 1 d., o nauji energijos gamintojai (tai yra energetikos įmonės, kurios po šios datos, tačiau iki einamųjų metų gegužės 1 d., tampa energijos gamintojais, nurodytais Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje ir Aprašo 6 punkte) arba energijos gamintojai, kuriems einamaisiais metais pasibaigia sutartis su paskirtuoju tiekėju, – iki einamųjų metų gegužės 1 d. sudaro sutartis, kurių pagrindu energijos gamintojai pagal galiojančius teisės aktus pirmiausia perka SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį, o trūkstamą gamtinių dujų kiekį, būtiną jų vartojimo poreikiui užtikrinti, įsigyja Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytais būdais. Energetikos įmonės, tampančios naujais energijos gamintojais po einamųjų metų gegužės 1 d., privalo nedelsdamos, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai tampa naujais energijos gamintojais, deklaruoti Aprašo 12.1 papunktyje nurodytą prognozuojamą 5 ateinančių metų vartojimo poreikį ir kreiptis į paskirtąjį tiekėją dėl šiame punkte nurodytų sutarčių sudarymo.“

1.2.9. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip

„11. Energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo sutarčių sąlygos standartinės, jas rengia ir tvirtina paskirtasis tiekėjas, suderinęs su Komisija. Esant objektyvioms pagrįstoms aplinkybėms, sutartyje gali būti individualiai šalių aptartų sąlygų.“

1.2.10. Pakeisti 12.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.1. prognozuojamą 5 ateinančių metų vartojimo poreikį, kuris tikslintinas kasmet;“.

1.2.11. Pakeisti 12.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.2. konkretų vartojimo poreikį ateinančiais metais.

1.2.12. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Energijos gamintojai Aprašo 12.1 papunktyje nurodytą poreikį privalo deklaruoti ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 1 d., o nauji energijos gamintojai – ne vėliau kaip sutarties su paskirtuoju tiekėju sudarymo dieną. Energijos gamintojai, vykdydami šiame punkte nurodytą įpareigojimą, kiekvienų metų prognozuojamą vartojimo poreikį nurodo atskirai. Energijos gamintojai kitų 5 ateinančių metų prognozę atnaujina kasmet, deklaruodami konkretų ateinančių metų vartojimo poreikį Aprašo 14 punkte nustatyta tvarka.“

1.2.13. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Energijos gamintojai Aprašo 12.2 papunktyje nurodytą konkretų ateinančių metų gamtinių dujų vartojimo poreikį privalo deklaruoti ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 1 dienos. Energijos gamintojai, vykdydami šiame punkte nurodytą įpareigojimą, kiekvieno mėnesio planuojamo suvartojimo duomenis nurodo atskirai. Deklaruodami konkretų ateinančių metų gamtinių dujų vartojimo poreikį, energijos gamintojai taip pat pateikia paskirtajam tiekėjui ir Komisijai informaciją apie praėjusiais 36 mėnesiais (jeigu energijos gamintojas veiklą vykdė mažiau nei 36 mėnesius, – laikotarpiu nuo veiklos pradžios) faktiškai sunaudotus gamtinių dujų kiekius, nurodydami, kiek suvartota kiekvieną mėnesį. Jeigu deklaruojamas ateinančių metų gamtinių dujų vartojimo poreikis daugiau negu 10 procentų skiriasi nuo praėjusiais 12 mėnesių atitinkamo energijos gamintojo faktiškai suvartoto gamtinių dujų kiekio, šį skirtumą energijos gamintojas privalo pagrįsti paskirtajam tiekėjui ir Komisijai.“

1.2.14. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Paskirtasis tiekėjas nustato, ar energijos gamintojų deklaruotas konkretus ateinančių metų gamtinių dujų vartojimo poreikis pagrįstas ir atitinka per praėjusius 12 mėnesių faktiškai suvartotus gamtinių dujų kiekius, atsižvelgdamas į energijos gamintojo veiklos tendencijas ir rinkos plėtros perspektyvas. Energijos gamintojui nedeklaravus paskirtajam tiekėjui gamtinių dujų vartojimo poreikio arba nepagrindus Aprašo 14 punkte nurodyto vartojimo poreikio skirtumo, paskirtasis tiekėjas pats nustato pagrįstą tokio energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikį. Paskirtasis tiekėjas, nustatydamas energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikį, atsižvelgia į faktiškai energijos gamintojo praėjusiais metais suvartotą gamtinių dujų kiekį, energijos gamintojo veiklos tendencijas ir rinkos plėtros perspektyvas. Paskirtasis tiekėjas ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų metų balandžio 15 d. informuoja Komisiją apie visų energijos gamintojų konkrečius ateinančių metų gamtinių dujų vartojimo poreikius, paskelbia juos viešai savo interneto svetainėje ir jais vadovaujasi skirstydamas SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį. Energijos gamintojas, nesutinkantis su šiame punkte nurodyta tvarka paskirtojo tiekėjo nustatytu gamtinių dujų vartojimo poreikiu, per 5 darbo dienas gali kreiptis į Komisiją, pateikdamas jai rašytinę pretenziją, pagrindžiančią nesutikimo motyvus. Komisija per 7 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo, atsižvelgdama į energijos gamintojo praėjusiais 12 mėnesių faktiškai sunaudotus gamtinių dujų kiekius, energijos gamintojo veiklos tendencijas ir rinkos plėtros perspektyvas, priima sprendimą pritarti paskirtojo tiekėjo nustatytam gamtinių dujų vartojimo poreikiui arba nurodo, kaip šis poreikis turi būti paskirstytas.“

1.2.15. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Paskirtasis tiekėjas SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį paskirsto kiekvienam energijos gamintojui proporcingai, nustatydamas, kokią visiems energijos gamintojams vienodą procentinę dalį (toliau – procentinė dalis) energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikio, nustatyto pagal Aprašo 15 punktą, per ateinančius metus turi sudaryti SGD terminalo būtinojo kiekio dalis, ir procentinę dalį paskelbia viešai savo interneto svetainėje. Procentinė dalis nustatoma SGD terminalo būtinąjį kiekį padalijus iš suminio energijos gamintojų vartojimo poreikio ateinantiems metams, nustatyto pagal Aprašo 15 punktą. Procentinė dalis negali būti didesnė už 1. Paskirtasis tiekėjas gamtines dujas tiekia laikydamasis sutartyse su energijos gamintojais nustatytų terminų ir tvarkos. Paskirtasis tiekėjas prieš kiekvieno mėnesio pradžią, laikydamasis sutartyse su energijos gamintojais nustatytų terminų ir tvarkos, patikslina paskirstyto SGD terminalo būtinojo kiekio dalies tiekimo mėnesio grafiką, atsižvelgdamas į atnaujintą energijos gamintojų prognozuojamą vartojimo poreikį mėnesiui ir einamųjų metų faktinį suvartojimą, išlaikydamas paskirtojo tiekėjo einamiesiems metams nustatytą procentinę SGD terminalo būtinojo kiekio dalį. SGD terminalo būtinojo kiekio dalies tiekimo grafiko tikslinimas neturi pažeisti SGD terminalo techninių galimybių ir SGD terminalo naudotojų teisių naudotis SGD terminalu.“

1.2.16. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Kiekvienų einamųjų metų gegužės 2 d. paskirtasis tiekėjas savo interneto svetainėje viešai skelbia apie atitinkamiems energijos gamintojams ateinantiems metams paskirstytą SGD terminalo būtinojo kiekio dalį ir iki šiame punkte nurodytos datos sutartyse nustatyta tvarka suderina su energijos gamintojais gamtinių dujų tiekimo grafikus. Paskirtasis tiekėjas tiekia energijos gamintojams jiems paskirstytą SGD terminalo būtinojo kiekio dalį pagal tolygų mėnesio grafiką, nebent sutartyse nustatyta kitaip. Šalių suderinti gamtinių dujų tiekimo grafikai gali būti tikslinami sutartyse nustatytais atvejais ir tvarka.“

1.2.17. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

„19. Jeigu šiame skyriuje nustatyta tvarka energijos gamintojams paskirstyto gamtinių dujų kiekio faktinis suvartojimas mažesnis už Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderintą dujintiną SGD būtinojo kiekio dalį, paskirtasis tiekėjas tokį SGD terminalo būtinojo kiekio skirtumą, atsižvelgdamas į energijos gamintojų galimą vartojimo poreikio kaitą, realizuoja Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytais būdais, vadovaudamasis ekonominio naudingumo principu.“

1.2.18. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Paskirtojo tiekėjo energijos gamintojams parduodamo SGD terminalo būtinojo kiekio ar jo dalies gamtinių dujų kaina reguliuojama Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme nustatyta tvarka. Pagrįstos sąnaudos, kurių paskirtasis tiekėjas turėjo tiekdamas SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį energijos gamintojams, įskaitant finansavimo sąnaudas, teigiamas arba neigiamas skirtumas tarp Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotos paskirtojo tiekėjo už SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos ir Komisijos patvirtintos prognozuojamos ateinančių metų gamtinių dujų rinkos kainos, už kurią paskirtasis tiekėjas pardavė SGD terminalo būtinąjį kiekį energijos gamintojams, arba kainos, už kurią paskirtasis tiekėjas realizavo SGD terminalo būtinąjį kiekį Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka, taip pat susidaręs skirtumas tarp faktinių ir prognozuojamų pajamų ankstesniais laikotarpiais, Komisijos nustatyta tvarka ir sąlygomis įvertinami nustatant Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos (toliau – papildoma dedamoji).“

1.2.19. Papildyti nauju VII skyriumi:

 

VII. GAMTINIŲ DUJŲ sistemos naudotojų ir (ar) vartotojų gamtinių dujų VARTOJIMO pajėgumų nustatymas

 

58.  Gamtinių dujų vartojimo pajėgumai (toliau – vartojimo pajėgumai) – didžiausias gamtinių dujų paros kiekis, gamtinių dujų sistemos naudotojui ir (ar) vartotojui reikalingas jų maksimaliems gamtinių dujų vartojimo poreikiams užtikrinti kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje.

59.  Vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai gamtinių dujų pristatymo vietai atskirai. Jeigu sistemos naudotojas gamtines dujas transportuoja daugiau nei į vieną gamtinių dujų pristatymo vietą, jo vartojimo pajėgumai lygūs visų pristatymo vietų vartojimo pajėgumų sumai. Vartojimo pajėgumai nustatomi gamtinių dujų pristatymo vietose, kuriose sistemos naudotojų ir (ar) vartotojų įrenginiai prijungti prie perdavimo sistemos ar skirstymo sistemų, į kurias gamtinės dujos tiesiogiai ar netiesiogiai transportuojamos iš Lietuvos teritorijoje esančios perdavimo sistemos.

60. Vartojimo pajėgumus nustato:

60.1. sistemos naudotojų gamtinių dujų pristatymo vietoms, į kurias gamtinės dujos skirstomos buitiniams vartotojams, – skirstymo sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta buitinio vartotojo gamtinių dujų sistema, atsižvelgdamas į skirstymo sistemos operatoriaus turimus duomenis apie paskirstytus gamtinių dujų kiekius;

60.2. sistemos naudotojų ir (ar) vartotojų gamtinių dujų pristatymo vietoms, į kurias gamtinės dujos skirstomos nebuitiniams vartotojams (išskyrus energijos gamintojus) į nekasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, kaip jos apibrėžtos energetikos ministro tvirtinamame Gamtinių dujų apskaitos tvarkos apraše, – skirstymo sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta nebuitinio vartotojo gamtinių dujų sistema, atsižvelgdamas į skirstymo sistemos operatoriaus turimus duomenis apie paskirstytus dujų kiekius;

60.3. sistemos naudotojų ir (ar) vartotojų gamtinių dujų pristatymo vietoms, į kurias gamtinės dujos transportuojamos nebuitiniams vartotojams (išskyrus energijos gamintojus) į kasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, kaip jos apibrėžtos energetikos ministro tvirtinamame Gamtinių dujų apskaitos tvarkos apraše, – sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas; jeigu gamtinių dujų pristatymo vietoje įrengta ir kasdienė, ir nekasdienė gamtinių dujų apskaita, ši pristatymo vieta laikoma kasdienės gamtinių dujų apskaitos vieta; jeigu sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas nustatytu laiku nedeklaruoja reikiamų vartojimo pajėgumų, juos nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta nebuitinio vartotojo gamtinių dujų sistema;

60.4. visiems energijos gamintojams (išskyrus Aprašo 60.7 papunktyje nurodytus energijos gamintojus), kuriems gamtinės dujos transportuojamos į nekasdienės ir kasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, – energijos gamintojas; jeigu energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja reikiamų vartojimo pajėgumų, juos nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema;

60.5. skirstymo sistemų, prijungtų prie perdavimo sistemos, technologiniams ir kitiems poreikiams tenkinti – skirstymo sistemos operatoriai;

60.6. gamtinių dujų pristatymo vietoms, kurios jungiamos prie gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemos, ar gamtinių dujų pristatymo vietoms, kuriose esamas vartotojas pageidauja didinti dujų suvartojimą tiek, kad neužtenka esamos gamtinių dujų sistemos techninio pajėgumo (toliau – nauja pristatymo vieta):

60.6.1. jeigu į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos buitiniam vartotojui, – gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungiama nauja buitinio vartotojo pristatymo vieta;

60.6.2. jeigu į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos nebuitiniam vartotojui, – naujas nebuitinis vartotojas;

60.6.3. jeigu į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos energijos gamintojui, – energijos gamintojas;

60.7. energijos gamintojams, kurių nustatytose elektrinėse elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti ir (ar) kurie užtikrina elektros energetikos sistemos rezervus nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti, ir (ar) teikia aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugą elektros perdavimo sistemos operatoriui, – energijos gamintojas, deklaruodamas vartojimo pajėgumą atitinkantį maksimalų techninį vartojimo pajėgumą gamtinių dujų pristatymo vietoje; jeigu energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja reikiamų vartojimo pajėgumų, juos nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo gamtinių dujų sistema.

61.  Vartojimo pajėgumai ateinantiems metams, kaip metai apibrėžti Komisijos tvirtinamoje Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikoje, nustatomi iki einamųjų metų spalio 1 dienos.

62.  Vartojimo pajėgumai, nurodyti Aprašo 60.1 papunktyje, nustatomi taip:

62.1. Vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienam buitinių vartotojų pogrupiui, apibrėžtam Komisijos tvirtinamoje Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikoje, atskirai ir atsižvelgiant į vartotojų skaičių atitinkamame pogrupyje apskaičiuojami kiekvienam to buitinių vartotojų pogrupio vartotojui.

62.2. Skirstymo sistemos operatorius vertina per paskutinius 3 metus, einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, kiekvieno buitinių vartotojų pogrupio transportuotą gamtinių dujų kiekį (metams, einantiems prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, vertinti naudojami pirmų 6 mėnesių duomenys).

62.3. Buitinių vartotojų pogrupio vartojimo pajėgumai prilyginami šio vartotojų pogrupio maksimaliam per parą transportuotam gamtinių dujų kiekiui; jeigu skirstymo sistemos operatorius duomenų apie kiekvieną parą transportuotą gamtinių dujų kiekį tam tikrais metais neturi, tais metais per parą transportuotas maksimalus dujų kiekis apskaičiuojamas padalijant visų to buitinių vartotojų pogrupio maksimalų per mėnesį transportuotą gamtinių dujų kiekį iš to mėnesio parų skaičiaus.

62.4. Metams nustatyti vartojimo pajėgumai nekeičiami ir (ar) neperskaičiuojami.

63.  Vartojimo pajėgumai, nurodyti Aprašo 60.2 papunktyje, nustatomi taip:

63.1. Vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai gamtinių dujų pristatymo vietai atskirai.

63.2. Skirstymo sistemos operatorius vertina per paskutinius 3 metus, einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, transportuotą gamtinių dujų kiekį (metams, einantiems prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, vertinti naudojami pirmų 6 mėnesių duomenys).

63.3. Vartojimo pajėgumai prilyginami į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą per parą transportuotam maksimaliam gamtinių dujų kiekiui. Jeigu skirstymo sistemos operatorius duomenų apie tam tikrais metais kiekvieną parą transportuotą gamtinių dujų kiekį neturi, tais metais per parą transportuotas maksimalus dujų kiekis apskaičiuojamas maksimalų per mėnesį transportuotą gamtinių dujų kiekį padalijant iš to mėnesio parų skaičiaus.

63.4. Metams nustatyti vartojimo pajėgumai nekeičiami ir (ar) neperskaičiuojami, išskyrus tuos atvejus, kai pasibaigus metams ar keičiantis gamtinių dujų pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytojui) nustatoma, kad jie buvo didesni.

64.  Vartojimo pajėgumai, nurodyti Aprašo 60.3 papunktyje, nustatomi taip:

64.1. Vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai gamtinių dujų pristatymo vietai atskirai.

64.2. Sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. deklaruoja reikiamus kiekvienos gamtinių dujų pristatymo vietos, kurioje įrengta kasdienė gamtinių dujų apskaita, vartojimo pajėgumus. Sistemos naudotojas reikiamus vartojimo pajėgumus deklaruoja gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta gamtinių dujų vartotojo sistema, jeigu su gamtinių dujų sistemos operatoriais yra sudaręs gamtinių dujų transportavimo sutartis; vartotojas reikiamus vartojimo pajėgumus deklaruoja gamtinių dujų tiekimo įmonei, jeigu vartotojui gamtinių dujų transportavimo paslaugos teikiamos netiesiogiai iš gamtinių dujų sistemos operatorių. Gamtinių dujų tiekimo įmonė ar kitos skirstymo sistemos operatorius vartotojams reikalingus vartojimo pajėgumus deklaruoja gamtinių dujų sistemos operatoriui, su kuriuo yra sudaręs dujų skirstymo paslaugų sutartį, iki rugsėjo 20 dienos.

64.3. Sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas, nustatydamas vartojimo pajėgumus, privalo atsižvelgti į maksimalų gamtinių dujų poreikį, esant ypač žemai temperatūrai, kuri pagal statistinę tikimybę pasitaiko kartą per 20 metų, galimus energijos gamybos ir (ar) kitų įrenginių sutrikimus ir kitus svarbius veiksnius, nuo kurių galėtų priklausyti, koks maksimalus gamtinių dujų kiekis suvartojamas per parą.

64.4. Jeigu sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas nedeklaruoja jam reikalingų vartojimo pajėgumų, vartojimo pajėgumai prilyginami per paskutinius 3 metus, einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą per parą transportuotam maksimaliam gamtinių dujų kiekiui (metams, einantiems prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, vertinti naudojami pirmų 6 mėnesių duomenys). Šį gamtinių dujų kiekį nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta nebuitinio vartotojo gamtinių dujų sistema.

64.5. Metams nustatyti vartojimo pajėgumai nekeičiami ir (ar) neperskaičiuojami, išskyrus tuos atvejus, kai pasibaigus metams ar keičiantis dujų pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytojui) nustatoma, kad jie buvo didesni.

65.  Vartojimo pajėgumai, nurodyti Aprašo 60.4 papunktyje, nustatomi taip:

65.1. Vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai energijos gamintojo pristatymo vietai atskirai.

65.2. Energijos gamintojas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. deklaruoja elektros energijai ir (ar) šilumos energijai gaminti reikalingus (įskaitant rezervinį gamtinių dujų poreikį) vartojimo pajėgumus kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje, kurioje įrengta kasdienė ir nekasdienė gamtinių dujų apskaitos vieta, gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema. Energijos gamintojas šilumos energijai gaminti reikalingus vartojimo pajėgumus (įskaitant rezervinį gamtinių dujų poreikį) prognozuoja vadovaudamasis Komisijos patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatomis. Energijos gamintojas, kuriam kyla abejonių dėl reikiamų vartojimo pajėgumų (įskaitant rezervinį gamtinių dujų poreikį) nustatymo, šių pajėgumų poreikio nustatymo klausimu konsultuojasi su Komisija.

65.3. Energijos gamintojas, nustatydamas vartojimo pajėgumus, privalo atsižvelgti į maksimalų gamtinių dujų poreikį, esant ypač žemai temperatūrai, kuri pagal statistinę tikimybę pasitaiko kartą per 20 metų, galimus kitų energijos gamybos įrenginių sutrikimus, esamą elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybos poreikį ir kitus svarbius veiksnius, nuo kurių gali priklausyti, koks maksimalus gamtinių dujų kiekis suvartojamas per parą.

65.4. Jeigu energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja jam reikalingų vartojimo pajėgumų, vartojimo pajėgumai prilyginami per paskutinius 3 metus, einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą per parą transportuotam maksimaliam gamtinių dujų kiekiui (metams, einantiems prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, vertinti naudojami pirmų 6 mėnesių duomenys). Gamtinių dujų pristatymo vietų, kuriose gamtinės dujos skirstomos į nekasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, vartojimo pajėgumai prilyginami į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą per parą transportuotam maksimaliam gamtinių dujų kiekiui. Jeigu skirstymo sistemos operatorius duomenų apie kiekvieną parą transportuotą gamtinių dujų kiekį tam tikrais metais neturi, tais metais maksimalus per parą transportuotas dujų kiekis apskaičiuojamas maksimalų per mėnesį transportuotą gamtinių dujų kiekį padalijant iš to mėnesio parų skaičiaus. Į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą per parą transportuotą maksimalų gamtinių dujų kiekį nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema.

65.5. Metams nustatyti vartojimo pajėgumai nekeičiami ir (ar) neperskaičiuojami, išskyrus tuos atvejus, kai pasibaigus metams ar keičiantis gamtinių dujų pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytojui) nustatoma, kad jie buvo didesni.

66.  Vartojimo pajėgumai, nurodyti Aprašo 60.5 papunktyje, nustatomi taip:

66.1. Vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai skirstymo sistemai atskirai;

66.2. gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius iki rugsėjo 15 d. deklaruoja perdavimo sistemos operatoriui jam reikalingus vartojimo pajėgumus kiekvienoje skirstymo sistemoje atskirai;

66.3. metams nustatyti vartojimo pajėgumai nekeičiami ir (ar) neperskaičiuojami, išskyrus tuos atvejus, kai pasibaigus metams ar keičiantis skirstymo sistemos savininkui (ar teisėtam valdytojui) nustatoma, kad jie buvo didesni.

67.  Vartojimai pajėgumai, nurodyti Aprašo 60.6 papunktyje, nustatomi taip:

67.1. vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai naujai pristatymo vietai atskirai;

67.2. kai į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos buitiniam vartotojui, vartojimo pajėgumai nustatomi buitiniam vartotojui priskiriant vartojimo pajėgumų dydį, apskaičiuotą vadovaujantis Aprašo 62 punkto nuostatomis;

67.3. kai į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos nebuitiniam vartotojui (išskyrus energijos gamintojus), vartojimo pajėgumai nustatomi:

67.3.1. metams, kai prijungiama nauja pristatymo vieta, ir po jų einantiems vieniems metams – pagal naujo vartotojo prašyme nurodytą maksimalų per parą reikalingą transportuoti gamtinių dujų kiekį;

67.3.2. vėlesniems metams – vadovaujantis Aprašo 63 punkto nuostatomis, jeigu gamtinės dujos skirstomos į nekasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, arba Aprašo 64 punkto nuostatomis, jeigu gamtinės dujos skirstomos į kasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas;

67.4. kai į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos energijos gamintojui, vartojimo pajėgumai nustatomi:

67.4.1. metams, kai prijungiama nauja pristatymo vieta, – pagal energijos gamintojo prašyme nurodytą maksimalų per parą reikalingą transportuoti gamtinių dujų kiekį;

67.4.2. vėlesniems metams – vadovaujantis Aprašo 65 punkto nuostatomis;

67.5. vartojimo pajėgumai naujoje pristatymo vietoje taikomi nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prijungta nauja pristatymo vieta, pradžios;

67.6. nustatyti vartojimo pajėgumai nekeičiami ir (ar) neperskaičiuojami, išskyrus tuos atvejus, kai pasibaigus metams ar keičiantis pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytojui) nustatoma, kad jie buvo didesni; šis papunktis netaikomas, kai vartojimo pajėgumai nustatomi vadovaujantis Aprašo 67.2 papunkčio nuostatomis.

68.  Vartojimo pajėgumai, nurodyti Aprašo 60.7 papunktyje, nustatomi taip:

68.1. Vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai gamtinių dujų pristatymo vietai atskirai.

68.2. Energijos gamintojas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. deklaruoja gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema, vartojimo pajėgumus. Vartojimo pajėgumai nustatomi atsižvelgiant į energijos gamintojo nustatytų elektrinių bendrą instaliuotą galią, priskirtą Aprašo 60.7 papunktyje nurodytoms paslaugoms. Energijos gamintojas, kuriam kyla abejonių dėl reikiamų vartojimo pajėgumų nustatymo, šių pajėgumų nustatymo klausimu konsultuojasi su Komisija.

68.3. Jeigu energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja jam reikalingų vartojimo pajėgumų, vartojimo pajėgumus nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema, pagal turimą informaciją apie tokiam energijos gamintojui reikiamus techninius pajėgumus. Gamtinių dujų sistemos operatorius, kuriam kyla abejonių dėl reikiamų vartojimo pajėgumų nustatymo, šių pajėgumų nustatymo klausimu konsultuojasi su Komisija.

68.4. Metams nustatyti vartojimo pajėgumai nekeičiami ir (ar) neperskaičiuojami, išskyrus tuos atvejus, kai pasibaigus metams ar keičiantis gamtinių dujų pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytojui) nustatoma, kad jie buvo didesni.

69.  Maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis 2013 ir 2014 metais, nustatytas kub. metrais, perskaičiuojamas į energijos vienetus pagal atitinkamų metų vidutinį viršutinį gamtinių dujų šilumingumą, kurį savo interneto svetainėje skelbia perdavimo sistemos operatorius.

70.  Pagal Aprašo 63–68 punktų reikalavimus nustatyti pajėgumai pasibaigus metams vertinami taip:

70.1. Jeigu pasibaigus metams, kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai, paaiškėja, kad faktiškai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis nei nustatyti vartojimo pajėgumai, vartojimo pajėgumai turi būti patikslinti, taip pat turi būti perskaičiuojami papildomos dedamosios mokėjimai už šiuos metus, taikant patikslintą vartojimo pajėgumų dydį.

70.2. Jeigu pasibaigus metams, kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai, paaiškėja, kad faktiškai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą, kurios savininkas (ar teisėtas valdytojas) yra pasikeitęs, maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis nei nustatyti vartojimo pajėgumai, vartojimo pajėgumai turi būti patikslinti, taip pat turi būti perskaičiuojami papildomos dedamosios mokėjimai už metus, taikant patikslintą vartojimo pajėgumų dydį tik už laikotarpį nuo gamtinių dujų pristatymo vietos savininko (ar teisėto valdytojo) pasikeitimo.

70.3. Jeigu pasibaigus metams, kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai, paaiškėja, kad faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pagal Aprašo 64.2 papunktį ar energijos gamintojo pagal 65.2 arba 68.2 papunktį deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1.

70.4. Faktiškai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą per parą transportuotą maksimalų gamtinių dujų kiekį per 20 kalendorinių dienų pasibaigus metams nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta nebuitinio vartotojo gamtinių dujų sistema, ir apibendrintą informaciją apie perskaičiuotus vartojimo pajėgumus pagal sistemos naudotojus už kiekvieną mėnesį pateikia perdavimo sistemos operatoriui ir sistemos naudotojams.

70.5. Pagal perskaičiuotus vartojimo pajėgumus papildomai mokėtiną papildomos dedamosios sumą už praėjusius metus perdavimo sistemos operatorius apskaičiuoja ir pateikia patikslintą sąskaitą sistemos naudotojui ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų metams pasibaigus. Sistemos naudotojas pateiktą sąskaitą apmoka ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas nuo sąskaitos gavimo.

71.  Pagal Aprašo 63–68 punktų reikalavimus nustatyti pajėgumai pasikeitus pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytojui) vertinami taip:

71.1. Jeigu pasikeičia pristatymo vietos savininkas (ar teisėtas valdytojas), gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta nebuitinio vartotojo gamtinių dujų sistema, per terminą, ne ilgesnį nei 20 kalendorinių dienų, įvertina, ar faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni nei nustatyti, tai yra į konkrečią pristatymo vietą maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis nei nustatyti vartojimo pajėgumai.

71.2. Jeigu paaiškėja, kad faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni, vartojimo pajėgumai turi būti patikslinti. Papildomos dedamosios mokėjimai už laikotarpį nuo einamųjų metų pradžios iki mėnesio, kurį pasikeičia pristatymo vietos savininkas (ar teisėtas valdytojas), įskaitytinai turi būti perskaičiuoti taikant patikslintą vartojimo pajėgumų dydį, o naujam pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytojui) patikslinti vartojimo pajėgumai taikomi nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį įvyko pokyčiai, pradžios.

71.3. Jeigu paaiškėja, kad faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pagal Aprašo 64.2 papunktį ar energijos gamintojo pagal 65.2 arba 68.2 papunktį deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1.

71.4. Jeigu vartojimo pajėgumai turi būti tikslinami, ne vėliau nei iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį pasikeičia pristatymo vietos savininkas (ar teisėtas valdytojas), pabaigos, informacija apie patikslintus vartojimo pajėgumus už kiekvieną mėnesį pateikiama perdavimo sistemos operatoriui.

71.5. Pagal patikslintus vartojimo pajėgumus papildomai mokėtiną papildomos dedamosios sumą už einamuosius metus perdavimo sistemos operatorius apskaičiuoja ir pateikia patikslintą sąskaitą sistemos naudotojui. Sistemos naudotojas pateiktą sąskaitą apmoka ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas nuo sąskaitos gavimo.

72.  Skirstymo sistemų, į kurias dujos transportuojamos iš Lietuvos teritorijoje esančios perdavimo sistemos, operatoriai perdavimo sistemos operatorių informuoja apie perdavimo sistemos naudotojams jų skirstymo sistemų gamtinių dujų pristatymo vietose nustatytus vartojimo pajėgumus:

72.1. ne vėliau nei iki einamųjų metų spalio 15 d. – apie metams nustatytus vartojimo pajėgumus;

72.2. ne vėliau nei kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną – apie sistemos naudotojo vartojimo pajėgumų pokyčius, kurie įvyko prieš tai buvusį mėnesį, jeigu vartojimo pajėgumai keičiasi dėl to, kad kinta sistemos naudotojo gamtinių dujų pristatymo vietų skaičius.

73.  Gamtinių dujų pristatymo vietoje maksimalus per parą reikalingas gamtinių dujų kiekis, kuris naudojamas vartojimo pajėgumams nustatyti, nustatomas tokia tvarka:

73.1. įvertinamas 100 procentų maksimalus per parą reikalingas (transportuotas) gamtinių dujų kiekis lapkričio–kovo mėnesiais;

73.2. įvertinamas gamtinių dujų kiekis, atitinkantis 50 procentų maksimalaus per parą reikalingo (transportuoto) gamtinių dujų kiekio balandžio–spalio mėnesiais; šis papunktis netaikomas energijos gamintojams;

73.3. vartojimo pajėgumai prilyginami pagal Aprašo 73.1 ir 73.2 papunkčius nustatytam didžiausiam dydžiui.

74.  Vartojimo pajėgumai turi būti keičiami sistemos naudotojams – tiekimo įmonėms – tuo atveju, kai jų vartotojai keičia tiekimo įmonę. Vartotojams, kurie keičia tiekimo įmonę, priskirti vartojimo pajėgumai perkeliami kitam sistemos naudotojui – tiekimo įmonei.

75.  Jeigu vartojimo pajėgumai kinta dėl sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pristatymo vietų skirstymo sistemoje pasikeitimo ir (ar) pristatymo vietos savininko (ar teisėto valdytojo) pasikeitimo, pasikeitęs vartojimo pajėgumų dydis taikomas nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį įvyko pasikeitimas, pradžios.“

1.2.20. Papildyti nauju VIII skyriumi:

 

VIII. SGD TERMINALO BŪTINOJO KIEKIO DALIES REALIZAVIMAS RINKOJE

 

76.  Paskirtasis tiekėjas, Aprašo III skyriuje nurodyta tvarka nustatęs energijos gamintojų ateinančių metų gamtinių dujų vartojimo poreikį ir įvertinęs Aprašo 41 punkte nurodytas sąlygas, kreipiasi į SGD terminalo operatorių dėl SGD terminalo būtinojo kiekio dujinimo ateinančiais metais suderinimo.

77.  SGD terminalo operatorius, atsižvelgdamas į Aprašo 41 punkte nurodytas sąlygas, įvertina Aprašo 76 punkte nurodytą paskirtojo tiekėjo pateiktą informaciją ir vadovaudamasis naudojimosi SGD terminalu taisyklėmis su paskirtuoju tiekėju suderina dujintiną SGD terminalo būtinojo kiekio dalį. SGD terminalo operatorius informuoja Komisiją ir Energetikos ministeriją apie suderintą su paskirtuoju tiekėju dujintiną SGD terminalo būtinojo kiekio dalį ir pateikia informaciją apie šio sprendimo motyvus.

78.  Jeigu Komisija ir (ar) Energetikos ministerija per 10 darbo dienų nuo SGD terminalo operatoriaus rašto įregistravimo šiose institucijose nepateikia pastabų dėl Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderintos dujintinos SGD terminalo būtinojo kiekio dalies SGD terminalo operatoriui ir (ar) paskirtajam tiekėjui, skirtumą tarp SGD terminalo būtinojo kiekio ir Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderintos dujintinos SGD terminalo būtinojo kiekio dalies ir (arba) skirtumą tarp Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderintos dujintinos SGD terminalo būtinojo kiekio dalies ir Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka energijos gamintojams paskirstyto SGD terminalo būtinojo kiekio faktinio suvartojimo (toliau – SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius) paskirtasis tiekėjas, įvertinęs energijos gamintojų galimą vartojimo poreikio kaitą ateinančiais metais, gali realizuoti šiame skyriuje nustatyta tvarka Lietuvos gamtinių dujų ar (ir) tarptautinėje suskystintų gamtinių dujų rinkoje. Jeigu per šiame punkte nustatytą terminą Komisija ir (ar) Energetikos ministerija pateikia SGD terminalo operatoriui ir (ar) paskirtajam tiekėjui pastabų, susijusių su Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderinta dujintina SGD terminalo būtinojo kiekio dalimi, naujas 10 darbo dienų terminas papildomoms Komisijos ir (ar) Energetikos ministerijos pastaboms pateikti skaičiuojamas nuo paskutinio gauto SGD terminalo operatoriaus ir (ar) paskirtojo tiekėjo atsakymo įregistravimo šiose institucijose.

79.  SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius, nustatytas atsižvelgiant į faktinį energijos gamintojų būtinojo kiekio vartojimą, ir (ar) SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius, nerealizuotas Aprašo 80 punkte nustatyta tvarka, realizuojami paskirtajam tiekėjui Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytais būdais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje nustatytais reikalavimais.

80.  SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius, nustatytas kaip skirtumas tarp SGD terminalo būtinojo kiekio ir Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderintos dujintinos SGD terminalo būtinojo kiekio dalies, realizuojamas tokia tvarka:

80.1. Išdujinto SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimo aukcioną (toliau – aukcionas) organizuoja rinkos operatorius, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, vadovaudamasis Aprašo nuostatomis, Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklėmis ir rinkos operatoriaus parengtais ir su Komisija suderintais aukciono organizavimo nuostatais, kuriuose nustatoma procedūrinė aukciono organizavimo tvarka. Rinkos operatoriaus veikloje turėtoms aukciono organizavimo sąnaudoms padengti rinkos operatorius, suderinęs su Komisija, nustato paskirtajam tiekėjui taikomus paslaugų įkainius.

80.2. Paskirtasis tiekėjas, Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderinęs su SGD terminalo operatoriumi dujintiną SGD terminalo būtinojo kiekio dalį ir nustatęs SGD terminalo būtinojo kiekio perteklių, paskelbia jį savo interneto tinklalapyje, išplatina šią informaciją ir kreipiasi į rinkos operatorių su prašymu organizuoti aukcioną. Šiame prašyme rinkos operatoriui pateikiamos aukciono sąlygos turi būti suderintos su Komisija.

80.3. Paskirtasis tiekėjas prašyme organizuoti aukcioną nurodo šias sąlygas:

80.3.1. išdujinto SGD terminalo būtinojo kiekio perteklių (kiekį), kuris gali būti skaidomas į dalis;

80.3.2. priimtinas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo priemones;

80.3.3. pasiūlymų kainodarą;

80.3.4. pradinę minimalią SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimo kainą, kurią nustato paskirtasis tiekėjas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka Komisijos patvirtintą prognozuojamą gamtinių dujų rinkos kainą ir kitus objektyviai numanomus reikšmingus veiksnius, taip pat ir jos mažinimo sąlygas, nepavykus realizuoti SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus ir kartojant SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūrą;

80.3.5. kitą informaciją, reikalingą aukcionui įvykdyti.

80.4. Rinkos operatorius, gavęs paskirtojo tiekėjo prašymą organizuoti aukcioną, per 5 darbo dienas nuo Aprašo 80.3 papunktyje nurodyto prašymo gavimo paskelbia aukciono organizavimo sąlygas savo interneto svetainėje.

80.5. Rinkos operatorius registruoja per aukcioną gautus pasiūlymus. Paskirtasis tiekėjas, norintis dalyvauti aukcione kaip aukciono dalyvis, prieš Aprašo 80.7 papunktyje nustatyta tvarka paskelbdamas apie SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimą suskystintų gamtinių dujų pavidalu, gali pateikti rinkos operatoriui pageidaujamą kiekį ir kainą, už kurią paskirtasis tiekėjas visą išdujinto SGD terminalo būtinojo kiekio perteklių (ar jo dalį) Aprašo 82 punkte nustatyta tvarka realizuotų komerciniais pagrindais, ne paskirtojo tiekimo veiklos apimties (toliau – paskirtojo tiekėjo pasiūlymas). Rinkos operatorius privalo užtikrinti pateiktos informacijos, kurios konfidencialumą nurodė dalyvis, slaptumą ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai tokia informacija negali būti laikoma konfidencialia pagal įstatymus arba tokios informacijos atskleidimą numato teisės aktai ar aukciono organizavimo sąlygos.

80.6. Rinkos operatorius nešališkai, objektyviai, nediskriminaciniais pagrindais įvertina pateiktus pasiūlymus (taip pat ir paskirtojo tiekėjo pasiūlymą), sudaro pasiūlymų eilę ir informaciją apie pasiūlytą (-as) kainą (-as) ir kiekį (-ius) paskelbia per 11 darbo dienų nuo aukciono organizavimo sąlygų paskelbimo Aprašo 80.4 papunktyje nustatyta tvarka, bet ne anksčiau, nei paskirtasis tiekėjas rinkos operatoriui pateikia suskystintų gamtinių dujų tiekėjų apklausos rezultatus.

80.7. Paskirtasis tiekėjas, Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderinęs su SGD terminalo operatoriumi ateinančių metų dujintino SGD terminalo būtinojo kiekio dalį ir nustatęs SGD terminalo būtinojo kiekio perteklių, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo Aprašo 80.4 papunktyje nurodytų aukciono organizavimo sąlygų paskelbimo apie SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus suskystintų gamtinių dujų pavidalu pardavimą skelbia savo interneto svetainėje.

80.8. Paskirtasis tiekėjas atlieka suskystintų gamtinių dujų tiekėjų, su kuriais sudarytos bendrosios suskystintų gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartys, apklausą apie SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus suskystintų gamtinių dujų pavidalu pardavimą. Paskirtasis tiekėjas, atlikdamas apklausą apie SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimą potencialiems SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pirkėjams, nurodo sąlygas, susijusias su kainodara, siūlomų parduoti suskystintų gamtinių dujų krovinio (-ių) dydžiu (vienas krovinys turi būti ne mažesnis už paskirtojo tiekėjo ir jam suskystintas gamtines dujas tiekiančio tiekėjo suderintą sutartinį suskystintų gamtinių dujų krovinį), pradinę minimalią SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimo kainą, taip pat kitas sąlygas, kaip nurodytas organizuojant aukcioną Aprašo 80.4 papunktyje nustatyta tvarka paskelbtose aukciono organizavimo sąlygose.

80.9. Paskirtasis tiekėjas įvertina gautus pasiūlymus dėl SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus suskystintų gamtinių dujų pavidalu pardavimo ir sudaro pasiūlymų eilę, vadovaudamasis ekonominio naudingumo vertinimo kriterijumi, taip pat laikydamasis mažiausių sąnaudų ir mažiausio neigiamo poveikio gamtinių dujų kainai vartotojams, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų ir užtikrindamas tokią pat kainodarą, kaip ir organizuojant aukcioną Aprašo 80.4 papunktyje nustatyta tvarka. Jeigu gauti keli vienodi pasiūlymai, pirmenybė teikiama anksčiau gautam pasiūlymui. Aprašo 80.8 papunktyje nurodyta apklausa turi būti atlikta, šiame papunktyje nurodyta pasiūlymų eilė sudaryta ir pasiūlymų vertinimo rezultatai (pasiūlyta (-os) kaina (-os) ir kiekis (-iai) rinkos operatoriui pateikti (perskaičiuoti į išdujintų gamtinių dujų kainą) per 10 darbo dienų nuo Aprašo 80.4 papunktyje nurodytų aukciono organizavimo sąlygų paskelbimo. Paskirtasis tiekėjas, teikdamas rezultatus rinkos operatoriui, neprivalo nurodyti pasiūlymus pateikusių tiekėjų pavadinimų.

80.10.  Pagal Aprašo 80.6–80.9 papunkčiuose nustatyta tvarka nustatytus pasiūlymų vertinimo rezultatus rinkos operatorius per 3 darbo dienas sudaro galutinę pasiūlymų eilę ir pateikia rezultatus paskirtajam tiekėjui. Paskirtasis tiekėjas per 3 darbo dienas nustato SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pirkimo laimėtoją (-us) ir pateikia šią informaciją rinkos operatoriui. Rinkos operatorius apie paskirtojo tiekėjo sprendimą informuoja aukciono dalyvius ir paskelbia savo interneto svetainėje, nurodydamas SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pirkimo laimėtoją (-us) ir perkamą SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus dalį (kiekį) per 2 darbo dienas nuo pirmiau nurodytos informacijos iš paskirtojo tiekėjo gavimo.

81.  Paskirtasis tiekėjas Aprašo 80 punkte nurodytai būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūrai atlikti privalo sudaryti komisiją (toliau – SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisija) ir suteikti jai įgaliojimus, kurių reikia Aprašo 80.7–80.10 papunkčiuose nurodytoms užduotims atlikti. SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisija sudaroma paskirtojo tiekėjo vadovo sprendimu ne mažiau kaip iš 5 fizinių asmenų, iš kurių ne daugiau kaip 3 asmenys gali būti ne paskirtojo tiekėjo darbuotojai. Skiriant paskirtojo tiekėjo SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos pirmininką ir narius, turi būti atsižvelgiama į jų kompetenciją analizuoti gamtinių dujų ir tarptautinę suskystintų gamtinių dujų rinką, ekonomines, technines ar teisines žinias. Paskirtasis tiekėjas turi teisę kviestis ekspertus, kurių reikia SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos darbui užtikrinti, konsultuotis klausimais, kuriems reikia specialių žinių. SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. Jeigu SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, komisijos pirmininko balsas yra lemiamas. SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisija sprendimus gali priimti, kai balsavime dalyvauja ne mažiau nei 4/5 šios komisijos narių. SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisija veikia ją sudariusio paskirtojo tiekėjo vardu, vadovaudamasi Aprašu ir SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos darbo reglamentu, kuris tvirtinamas paskirtojo tiekėjo vadovo sprendimu. SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos posėdžiai protokoluojami: nurodomi svarstyti klausimai, priimti sprendimai, jų motyvai, pateikiami paaiškinimai ir (ar) SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos narių atskirosios nuomonės. Protokolą pasirašo visi SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos posėdyje dalyvavę jos nariai. Už SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos veiksmus atsako ją sudaręs paskirtasis tiekėjas.

82.  Jeigu Aprašo 80.10 papunktyje nustatyta tvarka SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus ar jo dalies pirkimo laimėtoju nustatomas paskirtojo tiekėjo pasiūlymas, minėtasis kiekis už paskirtojo tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą panaudojamas kitoms bendrovės, vykdančios paskirtąjį tiekimą, veikloms komerciniais pagrindais vykdyti.

83.  Su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu dalyviu (-iais) paskirtasis tiekėjas sudaro suskystintų gamtinių dujų ir (ar) gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartį dėl SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus tiekimo, išskyrus Aprašo 82 punkte nurodytą atvejį. Jeigu laimėtojas (-ai), kuriam (-iems) pasiūlyta sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo (jeigu to reikalauta), arba iki paskirtojo tiekėjo nurodyto laiko sutarties nepasirašo, laikoma, kad laimėtojas (-ai) atsisako sudaryti sutartį. Tokiu atveju paskirtojo tiekėjo prašymu rinkos operatorius pasiūlymą pateikia kitam dalyviui (-iams), kurio pasiūlymas (-ai) eilėje buvo po to dalyvio (-ių), kuris (-ie) atsisakė sudaryti sutartį pasiūlymo, o jeigu ir šis dalyvis (-iai) atsisako sudaryti sutartį, SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūra, nurodyta Aprašo 80 punkte, kartojama paskirtajam tiekėjui pateikus rinkos operatoriui prašymą.

84.  SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūra, nurodyta Aprašo 80 punkte, kartojama ir paskirtajam tiekėjui pateikus rinkos operatoriui prašymą, jeigu per einamuosius metus patikslinama Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderinta dujintina SGD terminalo būtinojo kiekio dalis ir dėl to patikslintas nerealizuotas SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius pasidaro ne mažesnis nei vieno paskirtojo tiekėjo ir jam suskystintas gamtines dujas tiekiančio tiekėjo suderinto sutartinio suskystintų gamtinių dujų krovinio apimtis. Kitu atveju toks patikslintas nerealizuotas SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius realizuojamas Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytais būdais.

85.  Paskirtasis tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 81 punkte nurodytos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo pateikia Energetikos ministerijai ir Komisijai SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūrų ataskaitą, kurioje nurodoma:

85.1. pardavimo objektas (trumpas jo aprašymas, įskaitant kiekius);

85.2. taikyti pardavimo būdai (aukcionas, apklausa);

85.3. pasiūlymus pateikusių dalyvių rekvizitai (pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys);

85.4. kiekvieno pasiūlymo kaina ar kainodaros taisyklė;

85.5. pasiūlymų vertinimo ir palyginimo aprašymas, SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos sprendimas dėl pirkimopardavimo sutarties sudarymo;

85.6. jeigu buvo atmestų pasiūlymų, – jų atmetimo priežastys;

85.7. dalyvis, su kuriuo sudaryta pirkimopardavimo sutartis, jos sudarymo ir įsigaliojimo datos;

85.8. kita informacija apie SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūros eigą ir rezultatus.

86.  Komisijos nariai ir visi asmenys, kurie turi teisę susipažinti su SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūrų ataskaita, neturi teisės atskleisti konfidencialios informacijos ir informacijos, susijusios su SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūromis, nebent tokia informacija pagal įstatymus nebūtų laikoma konfidencialia, taip pat tais atvejais, jeigu jos atskleidimas sukelia (ar gali sukelti) žalą arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp dalyvių.

87.  SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus išdujintu pavidalu tiekimo grafikams pagal gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartį (-tis) įvykdyti paskirtasis tiekėjas gali naudoti kitas gamtinių dujų ar (ir) suskystintų gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartis, jeigu tokiais veiksmais mažinamos SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo sąnaudos.

88.  Perkančiosioms organizacijoms, kurios gamtinių dujų pirkimus, skirtus energijai ar kurui, reikalingiems energijai gaminti, įsigyti, atlieka šio Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka, netaikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklės.“

1.2.21. Buvusį VII skyrių laikyti IX skyriumi, o buvusius 58–60 punktus atitinkamai laikyti 89–91 punktais.

1.2.22. Pakeisti 89 punktą ir jį išdėstyti taip:

89. Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 13 dalies nuostatoms įgyvendinti SGD terminalo eksploatavimo pradžia laikoma SGD terminalo operatoriaus viešai paskelbta paskirstytų SGD terminalo pajėgumų panaudojimo pirmojo laikotarpio pradžia. Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas, įskaitant paskirtojo tiekėjo pareigas, susijusias su SGD terminalo būtinojo kiekio patiekimu, taikomas 10 metų laikotarpiu nuo šiame punkte nurodytos SGD terminalo eksploatavimo pradžios, kuris gali būti sustabdytas ar nutrauktas Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme nustatyta tvarka. Priimant sprendimą sustabdyti ar nutraukti gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo reikalavimų taikymą, atsižvelgiama ir į paskirtojo tiekėjo sudarytų SGD pirkimo–pardavimo sutarčių galiojimo terminą.“

2.  Nustatyti, kad vartojimo pajėgumai 2016 metams nustatomi šia tvarka:

2.1. Apie Aprašo nuostatų pakeitimą ir pareigą deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo informuoja gamtinių dujų sistemų operatoriai ir tiekimo įmonės. Gamtinių dujų sistemos operatoriai informuoja sistemos naudotojus, kurių gamtinių dujų sistemos prijungtos prie jų gamtinių dujų sistemos ir kurie pagal Aprašo nuostatas privalo deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus. Tiekimo įmonės informuoja vartotojus, su kuriais yra sudariusios gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis ir kurie pagal Aprašo nuostatas privalo deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus.

2.2. Sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai, energijos gamintojai ir skirstymo sistemos operatoriai, kurie pagal Aprašo nuostatas privalo deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus, ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo deklaruoja 2016 metais reikalingus vartojimo pajėgumus pagal gamtinių dujų sistemos operatoriaus ar tiekimo įmonės pateiktą formą.

2.3. Nebuitinių vartotojų ir energijos gamintojų pristatymo vietoms, prijungtoms nuo 2015 m. liepos 1 d. iki šio nutarimo įsigaliojimo, vartojimo pajėgumai nustatomi pagal naujo vartotojo prašyme nurodytą maksimalų per parą reikalingą transportuoti gamtinių dujų kiekį.

2.4. Tiekimo įmonė apie vartotojų deklaruotus reikiamus vartojimo pajėgumus informuoja skirstymo sistemos operatorių per 4 darbo dienas nuo šio nutarimo 2.2 papunktyje nustatyto termino pabaigos, kartu pateikdama informaciją apie vartotojus, kurie nedeklaravo 2016 metais reikalingų vartojimo pajėgumų.

2.5. Vartojimo pajėgumus, reikalingus kiekvienam buitinių vartotojų pogrupiui ir nebuitinių vartotojų pristatymo vietoms, kai dujos skirstomos į nekasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, nustato gamtinių dujų skirstymo sistemų operatoriai. Apie nustatytus vartojimo pajėgumus ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo gamtinių dujų sistemos operatorius informuoja tiekimo įmones, kurios transportuoja gamtines dujas į atitinkamas pristatymo vietas.

2.6. Jeigu sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai arba energijos gamintojai per šio nutarimo 2.2 papunktyje nustatytą terminą nedeklaruoja 2016 metais reikalingų vartojimo pajėgumų, vartojimo pajėgumus, vadovaudamiesi Aprašo nuostatomis, ne vėliau nei per 4 darbo dienas nuo šio nutarimo 2.4 papunktyje nurodyto termino pabaigos nustato gamtinių dujų sistemų operatoriai.

2.7. Skirstymo sistemų, į kurias dujos transportuojamos iš Lietuvos teritorijoje esančios perdavimo sistemos, operatoriai informuoja perdavimo sistemos operatorių apie perdavimo sistemos naudotojams jų skirstymo sistemų gamtinių dujų pristatymo vietose 2016 metams nustatytus vartojimo pajėgumus per 4 darbo dienas nuo šio nutarimo 2.4 papunktyje nurodyto termino pabaigos.

3.  Nustatyti, kad:

3.1. Perdavimo sistemos operatorius apibendrintą informaciją apie 2016 metams nustatytus vartojimo pajėgumus pateikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo šio nutarimo 2.6 papunktyje nurodyto termino pabaigos.

3.2. Per 35 kalendorines dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo paskirtasis tiekėjas atlieka Aprašo 76 punkte nurodytus veiksmus ir pateikia reikiamą informaciją SGD terminalo operatoriui, siekdamas realizuoti 2016 metų SGD terminalo būtinojo kiekio perteklių.

3.3. Per 40 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo rinkos operatorius parengia ir Komisija suderina aukciono organizavimo nuostatus, kuriais vadovaujantis organizuojami 2016 metų ir vėlesni aukcionai.

3.4. Per 40 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo rinkos operatorius, suderinęs su Komisija, nustato paskirtajam tiekėjui taikomus paslaugų įkainius, skirtus turimoms aukciono organizavimo sąnaudoms padengti.

3.5. Šio nutarimo nuostatos netaikomos 2015 metais energijos gamintojams paskirstytam SGD terminalo būtinajam kiekiui.

3.6. Iki šio nutarimo įsigaliojimo sudarytos energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo sutartys galioja sutartyse nustatytus terminus.

4.  Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2036 1 straipsnio 2 dalyje ir 2 straipsnyje nustatytus pakeitimus, susijusius su SGD terminalo būtinojo kiekio apskaičiavimo ir suderinimo tvarka, nustatyti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu patvirtintas SGD terminalo būtinasis kiekis bus pakartotinai apskaičiuojamas, derinamas ir tvirtinamas tokia tvarka:

4.1. SGD terminalo būtinajam kiekiui nustatyti laikotarpiui SGD terminalo operatorius, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus užtikrinti SGD terminalo dujinimo technologijos procesą ir SGD terminalo techninės būklės palaikymą, iki 2016 m. vasario 1 d. pateikia Energetikos ministerijai su paskirtuoju tiekėju ir Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija suderintą informaciją apie SGD terminalo būtinąjį kiekį, reikalingą likusiam pirmųjų 5 metų SGD terminalo eksploatavimo laikotarpiui;

4.2. Energetikos ministerija, įvertinusi šio Nutarimo 4.1 papunktyje nurodytą SGD terminalo operatoriaus pateiktą informaciją, gamtinių dujų poreikį šalies ūkiui ir visas jų tiekimo galimybes, per 20 darbo dienų inicijuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu patvirtinto SGD terminalo būtinojo kiekio, reikalingo likusiam pirmųjų 5 metų SGD terminalo eksploatavimo laikotarpiui, pakeitimą arba pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei argumentuotą informaciją apie tai, kodėl toks pakeitimas netikslingas.

5.  Nustatyti, kad šis nutarimas, išskyrus 1.2.19 ir 1.2.21 papunkčius ir 2–4 punktus, įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Rokas Masiulis