LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-151 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ ASFALTO DANGŲ PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ MEDŽIAGŲ IR MEDŽIAGŲ MIŠINIŲ PANAUDOJIMO IR JŲ SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ ĮT APM 10 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2018 m. vasario 27 d. Nr. V-46

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisykles ĮT APM 10, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-151 „Dėl Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT APM 10 patvirtinimo“:

1.       Pakeičiu 7.21 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.21. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodinius nurodymus MN SSN 15, patvirtintus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V(E)-5 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodinių nurodymų MN SSN 15 patvirtinimo.“

2.       Pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:

„72. Pakloto sluoksnio mažesnio storio nuokrypis negali viršyti 6 lentelėje nurodytų ribinių verčių. 6 lentelėje nurodyti reikalavimai galioja asfalto viršutiniams sluoksniams, ploniems asfalto sluoksniams ir karštajam regeneravimui kelyje, kai įrengiamas naujas asfalto viršutinis sluoksnis (metodas C).“

3.       Pakeičiu 6 lentelę ir ją išdėstau taip:

6 lentelė. Sluoksnio storio nuokrypių ribinės vertės

Taikymas

Pakloto mažesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinės vertės, cm

Asfalto viršutinis sluoksnis

Plonas asfalto sluoksnis (PAS, PAS-H)

1. Sluoksnio storio 1) aritmetinio vidurkio vertei

0,4

0,3

2. Sluoksnio storio atskirajai vertei

0,5

0,5

1) Skaičiuojant paklotų asfalto viršutinio sluoksnio, šlamo dangos ir plono asfalto sluoksnio storio vidurkio vertes, nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertės, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnės už projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skaičiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm storio suma.“

 

4.       Pakeičiu 158 punktą ir jį išdėstau taip:

„158. Įrengto sluoksnio storis nustatomas remiantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniais nurodymais MN SSN 15.“

5.       Pakeičiu 170 punktą ir jį išdėstau taip:

170. Užsakovas turi teisę padaryti išskaitas, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių:

– rišiklio kiekio;

– granuliometrinės sudėties;

– sutankinimo laipsnio;

– lygumo;

– skersinio nuolydžio;

– sluoksnio pločio;

– rato sukibimo su danga.

Išskaitos skaičiuojamos ir daromos remiantis taisyklių ĮT ASFALTAS 08 1 priedu ir rangovui sutikus. Išskaitas galima taikyti tik neviršijant tų verčių, kurios pateiktos taisyklių ĮT ASFALTAS 08 1 priedo metodikoje ir lentelėse.

Jei rangovas nepateikia sutikimo, jis turi pašalinti defektus.

Jei nuokrypiai yra didesni už nuokrypius, pagal kuriuos, remiantis taisyklių ĮT ASFALTAS 08 1 priedu, galima skaičiuoti išskaitas, tai darbai ar jų dalis nepriimami tol, kol defektai nebus pašalinti. Defektai turi būti šalinami rangovo lėšomis, perklojant sluoksnius arba atliekant kitus užsakovo nurodytus darbus, jei kitaip nesutariama su užsakovu (pailgintas garantinis terminas, sumažinta kaina).“

6.       Pakeičiu 189 punktą ir jį išdėstau taip:

189. Faktinį sluoksnio storį (cm) reikia nustatyti kiekvieno įrengto sluoksnio atskirai ir įrodyti, kiek jis atitinka projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį.

Sluoksnio, pakloto ant frezuoto posluoksnio, storis nustatomas matuojant iki aukščiausio frezuotos struktūros taško.

Faktinis sluoksnio storis yra sluoksnio per visą kelio ruožą storio atskirųjų verčių aritmetinis vidurkis, kuris naudojamas sutartyje nurodytos atsiskaitymo vienetinės kainos arba atsiskaitymo kainos perskaičiavimui. Skaičiuojant paklotų asfalto viršutinio sluoksnio, šlamo dangos ir plono asfalto sluoksnio storio vidurkio vertes, nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertės, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnės už projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skaičiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm storio suma.“

7.       Pakeičiu 191 punktą ir jį išdėstau taip:

191. Esant mažesniam, nei numatyta projekte (sutartyje), pakloto sluoksnio storiui, atsiskaitant už atliktus darbus taikoma perskaičiuota sluoksnio įrengimo vienetinė kaina arba pritaikomas apskaičiuotas storio koeficientas, kurie nustatomi pagal 192 punktą.“

8.       Pakeičiu XVI skyriaus IV skirsnio poskyrio „Vienetinės kainos pritaikymas“ pavadinimą ir jį išdėstau taip:

Storio koeficiento arba vienetinės kainos pritaikymas“

9.       Pakeičiu 192 punktą ir jį išdėstau taip:

192. Atsiskaitant už atliktus darbus pagal 6 lentelėje nustatytą mažesnį už nurodytą projekte (sutartyje) sluoksnio storį, sluoksnio įrengimo vienetinė kaina perskaičiuojama faktinio pakloto ir projekte (sutartyje) nurodyto storio santykį padauginus iš sutartyje nurodytos atsiskaitymo vienetinės kainos arba atsiskaitant pritaikomas storio koeficientas, apskaičiuojamas iš faktinio pakloto ir projekte (sutartyje) nurodyto storio santykio. Apskaičiuotas storio koeficientas naudojamas dauginant iš atsiskaitymo kainos.“

 

 

 

Laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                               Vitalijus Andrejevas