Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos sveikatos APSAUGOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 9 D. ĮSAKYMO NR. V-685 „DĖL MAISTO PRODUKTŲ, JŲ ŽALIAVŲ, GERIAMOJO VANDENS, PAŠARŲ PRODUKTŲ IR JŲ ŽALIAVŲ MĖGINIŲ, SKIRTŲ RADIONUKLIDŲ AKTYVUMUI NUSTATYTI, ĖMIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 15 d. Nr. V-704

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. V-685 „Dėl Maisto produktų, jų žaliavų, geriamojo vandens, pašarų produktų ir jų žaliavų mėginių, skirtų radionuklidų aktyvumui nustatyti, ėmimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Maisto produktų, jų žaliavų, geriamojo vandens, pašarų produktų ir jų žaliavų mėginių, skirtų radionuklidų aktyvumui nustatyti, ėmimo reikalavimų aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAISTO PRODUKTŲ, JŲ ŽALIAVŲ, GERIAMOJO VANDENS, PAŠARŲ PRODUKTŲ IR JŲ ŽALIAVŲ MĖGINIŲ, SKIRTŲ RADIONUKLIDŲ AKTYVUMUI NUSTATYTI, ĖMIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 19 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Maisto produktų, jų žaliavų, geriamojo vandens, pašarų produktų ir jų žaliavų mėginių, skirtų radionuklidų aktyvumui nustatyti, ėmimo reikalavimų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Maisto produktų, jų žaliavų, geriamojo vandens, pašarų produktų ir jų žaliavų mėginių, skirtų radionuklidų aktyvumui nustatyti, ėmimo reikalavimų aprašą:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS“.

2.2. Pakeičiu II skyrių ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS

 

4. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

4.1. Atsarginis mėginys – maisto ir pašarų tvarkymo subjekto atstovo pageidavimu laboratorinių mėginių sudarymo metu, laikantis valstybinio mėginio ėmimo, pakavimo ir plombavimo sąlygų, sudarytas papildomas laboratorinis mėginys, kuris paliekamas maisto ir pašarų tvarkymo subjekto atstovui.

4.2. Atsitiktinis būdas – netikėtai ir iš anksto nenumatytoje vietoje parenkamas taškinis mėginys.

4.3. Didelė siunta – siunta, kurios svoris viršija 20 000 kg.

4.4. Jungtinis mėginys – atsižvelgiant į siuntos dydį paimtų taškinių mėginių visuma, iš kurios sudaromas laboratorinis mėginys.

4.5. Laboratorinis mėginys – jungtinio mėginio dalis, skirta laboratoriniams tyrimams atlikti.

4.6. Maisto ir pašarų tvarkymo subjektas – ūkio subjektas, kuris vykdo veiksmus su maistu ar pašarais arba atskiromis jų sudėtinėmis dalimis ar daro bet kokį poveikį jiems, galinčius turėti įtakos maisto ar pašarų saugai, kokybei ir mitybos vertei (įskaitant maisto ar pašarų gaminimą, ruošimą, perdirbimą, pakavimą, laikymą, saugojimą, vežimą, paskirstymą, tiekimą, pateikimą parduoti, pardavimą).

4.7. Mėginius imantis asmuo – valstybės institucijos, vykdančios valstybinę maisto ir pašarų produktų kontrolę, ar maisto ir pašarų tvarkymo subjekto atstovas, įgaliotas imti taškinius mėginius ir sudaryti jungtinius ir laboratorinius mėginius.

4.8. Prekinė pakuotė – pakuotė, patenkanti vartotojui kartu su maisto ir pašarų produktu, bet neatliekanti transporto pakuotės funkcijos (buteliai, pakeliai, stiklinėlės, briketai ir kt.).

4.9. Radioaktyviojo užterštumo pirminė indikacija – gama spinduliuotės lygiavertės dozės galios tyrimų, atliekamų kontroliuojamos maisto ir pašarų produktų siuntos paviršiuje, siekiant nustatyti maisto ir pašarų produktų siuntos radioaktyviojo užterštumo vienalytiškumą, visuma.

4.10. Savitasis aktyvumas – mėginio aktyvumo ir jo masės santykis, matavimo vienetas – bekerelis kilogramui (Bq/kg).

4.11. Siunta – tuo pačiu metu ta pačia transporto priemone iš tos pačios trečiosios šalies ar jos regiono vežamas tam tikras kiekis tos pačios rūšies maisto ar pašarų, kuriems išduodamas vienas dokumentas, kuriuo patvirtinama maisto ar pašarų sauga ir kokybė.

4.12. Smulkioji transporto pakuotė – transporto pakuotė, kurios matmenys lygūs ar mažesni kaip 1 200×1 000×1 200 mm.

4.13. Stambioji transporto pakuotė – transporto pakuotė, kurios matmenys didesni kaip 1 200×1 000×1 200 mm.

4.14. Taškinis mėginys – maisto ir pašarų produkto kiekis, paimtas iš siuntos arba jos dalies vienos vietos.

4.15. Transporto pakuotė – pakuotė, skirta maisto ir pašarų produktams talpinti juos pervežant (dėžė, statinė, cisterna, maišas ir kt.). Transporto pakuotėms nepriklauso kelių, geležinkelių, laivų ir lėktuvų konteineriai.

4.16. Tūrinis aktyvumas – mėginio aktyvumo ir jo tūrio santykis, skysčių matavimo vienetas – Bq/l (bekerelis litrui).

4.17. Vidutinio dydžio siunta – siunta, kurios svoris yra 20 000 kg arba mažesnis.

4.18. „Voko“ metodas – taškinių mėginių ėmimo metodas, kai taškiniai mėginiai imami pagal šias iliustracijas:

 

PictureThumbnail

 

4.19. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“.“

2.3. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.4. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

TAŠKINIŲ MĖGINIŲ ĖMIMO IR LABORATORINIŲ MĖGINIŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI“.

2.5. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Kiekvienai eksportuojamo maisto ar pašarų produktų siuntai sudaromas vienas laboratorinis mėginys, išskyrus eksportuojamus miško grybus, kurių mėginiai sudaromi laikantis Aprašo 311 punkte nustatytų reikalavimų, ir miško uogas, kurių mėginiai sudaromi laikantis Aprašo 31.2 papunktyje nustatytų reikalavimų.“

2.6. Pakeičiu 25.6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.6.2. laboratoriniai prekinėse pakuotėse supakuotų sausų pieno produktų mėginiai sudaromi laikantis Aprašo 25.5.2 papunktyje nustatytų reikalavimų. Laboratorinio mėginio svoris turi būti ne mažesnis kaip 1 kg;“.

2.7. Pakeičiu 25.9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.9.2. laboratoriniai pieno cukraus ir maistinio kazeino mėginiai sudaromi laikantis Aprašo 25.6 papunktyje nustatytų reikalavimų.“

2.8. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Laboratoriniai daržovių, vaisių, uogų, grybų (išskyrus importuojamus miško grybus) mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

31.1. augimo vietoje 1 kg svorio laboratorinis mėginys sudaromas iš 1 kg svorio taškinių mėginių, kurie imami naudojant „voko“ metodą iš 5 vietų sklypo plote. Bulvių sklypo plotas, iš kurio imamas vienas taškinis mėginys, yra ne didesnis kaip 10 ha, šakniavaisių (morkų, burokėlių, salierų, ridikėlių ir kt.) – 3 ha, kopūstų, svogūnų, česnakų – 5 ha, lapinių daržovių (svogūnų laiškų, salotų, špinatų, petražolių ir kt.) – 1 ha, uogakrūmių ir vaiskrūmių – 1 ha, vaismedžių – 2 ha. Jei lauko plotas didesnis, tai laukas dalijamas į šiame papunktyje nurodyto dydžio sklypus ir taškinis mėginys imamas iš kiekvieno sklypo atskirai;

31.2. laboratorinis prekinėse pakuotėse supakuotų daržovių, vaisių, uogų ir grybų (išskyrus importuojamus miško grybus) mėginys sudaromas iš atskirų prekinės pakuotės vienetų. Taškinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 5 lentele. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 6 lentele;

31.3. sandėlyje vienos siuntos jungtinis mėginys sudaromas iš taškinių mėginių, kurie imami „voko“ metodu iš viršutinio sluoksnio ir iš 30–50 cm gylio. Taškinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 1 ir 3 lentelėmis. Iš jungtinio mėginio sudaromi 1 kg dydžio laboratoriniai mėginiai. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 2 ir 4 lentelėmis.“

2.9. Papildau 311 punktu:

311. Importuojamų miško grybų mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

311.1. importuojamų prekinėse pakuotėse nesupakuotų miško grybų vidutinio dydžio siuntų taškinių ir laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 16 lentele;

 

16 lentelė. Importuojamų prekinėse pakuotėse nesupakuotų miško grybų vidutinio dydžio siuntų taškinių ir laboratorinių mėginių kiekis

Siuntos masė, tonomis

Taškinių mėginių kiekis

Laboratorinių mėginių kiekis

iki 0,5

10

1

0,5–3,0

20

2

3,0–10,0

30

3

10–20

40

4

 

311.2. importuojamų prekinėse pakuotėse nesupakuotų miško grybų didelių siuntų taškinių ir laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 17 lentele;

 

17 lentelė. Importuojamų prekinėse pakuotėse nesupakuotų miško grybų didelių siuntų taškinių ir laboratorinių mėginių kiekis

Siuntos masė, tonomis

Taškinių mėginių kiekis

Laboratorinių mėginių kiekis

20,1–1 000,0

30

3

1 000,1 ir daugiau

50

5

 

311.3. importuojamų prekinėse pakuotėse supakuotų miško grybų taškinių ir laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 18 lentele;

 

18 lentelė. Importuojamų prekinėse pakuotėse supakuotų miško grybų taškinių ir laboratorinių mėginių kiekis

Prekinių pakuočių kiekis siuntoje

Taškinių mėginių kiekis

Laboratorinių mėginių kiekis

iki 500

10

1

501–1 000

20

2

1 000,1–50 000

30

3

50 000,1 ir daugiau

50

5

 

311.4. importuojamų miško grybų vieno laboratorinio mėginio svoris turi būti ne mažesnis kaip 1 kg.“

2.10. Pakeičiu 32.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.1. taškinių transporto pakuotėse (maišuose) supakuotų birių produktų (grūdų, ankštinių kultūrų ir jų produktų (kruopų, miltų ir kt.), druskos, cukraus, riešutų ir kt.) mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 1 ir 3 lentelėmis. Transporto pakuočių (maišų), iš kurių imami taškiniai mėginiai, kiekis nustatytas Aprašo 19 lentelėje;

 

19 lentelė. Transporto pakuočių (maišų), iš kurių imami taškiniai mėginiai, kiekis

Transporto pakuočių (maišų) kiekis siuntoje

Transporto pakuočių (maišų), iš kurių imami taškiniai mėginiai, kiekis

iki 10

5

nuo 11 iki 100

5proc. ir papildomai iš 5 maišų

101 ir daugiau

25 proc. ir papildomai iš 10 maišų“

 

2.11. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

„36. Laboratorinių maisto papildų mėginių sudarymo reikalavimai nustatyti Maisto papildų mėginių paėmimo laboratoriniams tyrimams metodiniuose nurodymuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. B1-201 „Dėl Maisto papildų mėginių paėmimo laboratoriniams tyrimams metodinių nurodymų patvirtinimo“.“

2.12. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

LABORATORINIŲ MĖGINIŲ PAKAVIMO IR GABENIMO REIKALAVIMAI“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga