LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2018 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-997 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS07.1.1-CPVA-K-306 PRIEMONĘ „MODERNIZUOTI VIEŠĄJĄ IR PRIVAČIĄ KULTŪROS INFRASTRUKTŪRĄ“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 20 d. Nr. ĮV-220

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. ĮV-997 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 07.1.1-CPVA-K-306 priemonę „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“:

1.   P a k e i č i u preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 punktu, atsižvelgdamas į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas07.1.1-CPVA-K-306 priemonės „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“ paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-811 „Dėl kultūros infrastruktūros projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės sudarymo“, 2018 m. gruodžio 12 d. posėdžio protokolo Nr. EK 68-13 nutariamąją dalį, 2019 m. kovo 5 d. posėdžio protokolo Nr. EK 68-1 nutariamąją dalį ir Centrinės projektų valdymo agentūros 2018 m. gruodžio 13 d. Atrinktų projektų ataskaitą Nr. 1 pagal 2017 m. gruodžio 20 d. kvietimą teikti paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus Nr. 01, 2018 m. gruodžio 13 d. Atrinktų projektų ataskaitą Nr. 1 pagal 2017 m. gruodžio 20 d. kvietimą teikti paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus Nr. 02, 2019 m. kovo 6 d. Atrinktų projektų ataskaitą Nr. 1 pagal 2017 m. gruodžio 20 d. kvietimą teikti paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus Nr. 03 bei 2019 m. kovo 6 d. Atrinktų projektų ataskaitą Nr. 1 pagal 2017 m. gruodžio 20 d. kvietimą teikti paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus Nr. 04:“

2.   P a k e i č i u 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Mindaugas Kvietkauskas

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-997

1 priedas

(2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. ĮV-220   

redakcija)

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projekto partneriai

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagal pirmąjį kvietimą

1.

07.1.1-CPVA-K-306-01-0002

Viešoji įstaiga "Europos parkas"

286113360

Liubavo dvaro sodybos paviljono restauravimas ir pritaikymas kultūros ir viešosioms reikmėms

-

125 983,65

 

-

-

125 983,65

 

-

Pagal antrąjį kvietimą

2.

07.1.1-CPVA-K-306-02-0002

Vilniaus jėzuitų gimnazija

291812440

Lietuvos jėzuitų provincijos ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos bibliotekos įrengimas ir atvėrimas visuomenei

-

332 374,16

-

-

332 374,16

-


Pagal trečiąjį kvietimą

3.

07.1.1-CPVA-K-306-03-0002

Žemaičių dailės muziejus

191123113

Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmų rekonstravimas ir modernizavimas, kuriant aukštesnę kultūros paslaugų kokybę

-

737 581,49

-

-

737 581,49

-

4.

07.1.1-CPVA-K-306-03-0006

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centras

190300048

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro modernizavimas

-

210 000,00

-

-

210 000,00

-

5.

07.1.1-CPVA-K-306-03-0004

Marijampolės kultūros centras

190496013

Marijampolės kultūros centro infrastruktūros modernizavimas

-

352 503,20

-

-

352 503,20

-

6.

07.1.1-CPVA-K-306-03-0001

Pasvalio kultūros centras

190633921

Pasvalio kultūros centro infrastruktūros modernizavimas

-

732 035,97

-

-

732 035,97

-

7.

07.1.1-CPVA-K-306-03-0010

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras

188212349

Jašiūnų oficinos pastato pritaikymas šiuolaikinio muziejaus poreikiams

-

354 675,37

-

-

354 675,37

-

8.

07.1.1-CPVA-K-306-03-0005

Utenos kultūros centras

190945725

Utenos kultūros centro scenos ir žiūrovų aptarnavimo įrangos įsigijimas Kultūros centro paslaugų plėtrai

-

236 370,88

-

-

236 370,88

-

9.

07.1.1-CPVA-K-306-03-0007

Rokiškio kultūros centras

191570541

Rokiškio miesto kultūros infrastruktūros paslaugų gerinimas

-

117 104,31

-

-

117 104,31

-

10.

07.1.1-CPVA-K-306-03-0011

Rokiškio krašto muziejus

190263920

Rokiškio krašto muziejaus inovatyvių paslaugų gerinimas

-

116 372,20

-

-

116 372,20

-

Pagal ketvirtąjį kvietimą

11.

07.1.1-CPVA-K-306-04-0003

Šiaulių kultūros centras

302296711

Šiaulių miesto centrinio parko estrados modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams

-

714 344,81

-

-

714 344,81

-

12.

07.1.1-CPVA-K-306-04-0005

Stasio Eidrigevičiaus menų centras (SEMC)

304929400

Stasio Eidrigevičiaus menų centro Panevėžyje įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą

-

3 000 000,00

3 000 000,00

-

3 000 000,00

-

13.

07.1.1-CPVA-K-306-04-0008

Biudžetinė įstaiga Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka

290145360

Modernių paslaugų sukūrimas siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo bei skatinant lankytojų srautus bibliotekoje

-

553 296,93

-

-

553 296,93

-

14.

07.1.1-CPVA-K-306-04-0007

Vilniaus memorialinių muziejų direkcija

300132332

Medinės architektūros paveldo muziejaus Vilniuje, Polocko g. 52, sukūrimas

-

506 991,18

-

-

506 991,18

-

 

 

_________________________