LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. kovo 25 D. ĮSAKYMO NR. D1-218 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 PRIEMONĖS „BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠo NR. 1 patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 28 d. Nr. D1-386

Vilnius

 

 

Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-218 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas veiklai saugomose teritorijose tinkamai sureguliuoti, kokybiškam monitoringui vykdyti, Natura 2000 tinklo teritorijų būklei gerinti; vykdyti saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemones; stiprinti gyvųjų modifikuotų organizmų rizikos vertinimą ir valdymą; prisidėti prie augalų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimo ir atkūrimo; sudaryti tinkamas sąlygas laukiniams gyvūnams, kuriems reikia pagalbos ir (ar) globos, gydymo.“

2.   Papildau 9.10 papunkčiu:

9.10. infrastruktūros, reikalingos laukinių gyvūnų globai ir gerovei užtikrinti, sukūrimas.“

3. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Pagal šį Aprašą galimi pareiškėjai yra Ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Augalų genų bankas, saugomų teritorijų direkcijos, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, Lietuvos zoologijos sodas, Gamtos tyrimų centras, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Galimi partneriai yra Ministerija, saugomų teritorijų direkcijos, savivaldybių administracijos, VĮ Valstybinių miškų urėdija, viešosios įstaigos, Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Augalų nacionalinių genetinių išteklių koordinaciniai centrai.“

4. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Projektas turi atitikti specialųjį projektų atrankos kriterijų, kuriam pritarta 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 44P-8.1 (10) (kartu su pakeitimu, kuriam pritarta 2019 m. gegužės 8 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-4 (40), skelbiamu 2014–2020 Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt,  t. y. projektas turi atitikti Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų planas), nuostatas. Vertinama, ar projektai ir projektų vykdytojai atitinka bent vieną iš Veiksmų plano 2 priedo „Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės 2015–2020” 48, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 65, 70, 73, 74, 84, 88, 89, 95, 97, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 120, 123, 124 punktuose išdėstytą priemonę ir atsakingą vykdytoją; prisideda prie Veiksmų plano 11.2.1 ir/ar 11.2.2, ir/ar 11.4.1, ir/ar 11.6, ir/ar 11.8.3, ir / ar 11.10.1, ir/ar 11.12.1, ir/ar 12.2.1, ir/ar 12.2.2, ir/ar 12.2.3 papunkčiuose nurodytų uždavinių įgyvendinimo; prisideda prie bent vieno Veiksmų plano 1 priedo 20, 23, 27, 28, 31, 38, 41, 45, 58 vertinimo kriterijaus.“

5. Papildau 23.9 papunkčiu:

23.9. P.N.088 „Įkurtas laukinių gyvūnų globos centras“

6. Pakeičiu 34 punkto lentelės 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.1 baldų (ne administracinėms reikmėms, išskyrus, kai statomas naujas objektas), kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas), taip pat programinės įrangos kūrimo, informacinių sistemų kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos (įskaitant informacinių sistemų projektavimo, techninės priežiūros ir kitas susijusias išlaidas);“

7. Pakeičiu 34 punkto lentelės 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2 tikslinių transporto priemonių pirkimo, nuomos ir finansinės nuomos (lizingo), automobilių aikštelės lankytojams įrengimo išlaidos;“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Kęstutis Mažeika

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Aplinkos projektų valdymo agentūros

2019-05-28 raštu Nr. (29-2-5)-APVA-1185