LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL A, B KATEGORIJŲ GRAIŽTVINIŲ TRUMPŲJŲ ŠAUNAMŲJŲ GINKLŲ IŠBANDYMO, TŪTELIŲ IR KULKŲ KOLEKCIJŲ SUDARYMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 5-V-641

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 31 d. nutarimą Nr. 808 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą“:

1. TvirtinA, B kategorijų graižtvinių trumpųjų šaunamųjų ginklų išbandymo, tūtelių ir kulkų kolekcijų sudarymo, tvarkymo ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. S k e l b i u įsakymą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas,

atliekantis policijos generalinio komisaro funkcijas                                         Edvardas Šileris

 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 5-V-641

 

 

A, B KATEGORIJŲ GRAIŽTVINIŲ TRUMPŲJŲ ŠAUNAMŲJŲ GINKLŲ IŠBANDYMO, TŪTELIŲ IR KULKŲ KOLEKCIJŲ SUDARYMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. A, B kategorijų graižtvinių trumpųjų šaunamųjų ginklų išbandymo, tūtelių ir kulkų kolekcijų sudarymo, tvarkymo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato A, B kategorijų graižtvinių trumpųjų šaunamųjų ginklų (toliau – ginklai), skirtų šaudyti pistoletiniais ir revolveriniais šoviniais ir esančių apyvartoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalomo išbandymo tvarką, tūtelių ir kulkų kolekcijų, kurias būtų galima panaudoti ginklo paieškai jo praradimo (pagrobimo) atveju bei efektyvesniam nusikaltimų, padarytų panaudojant šaunamuosius ginklus, išaiškinimui, sudarymo, tvarkymo ir naudojimo tvarką, taip pat – ginklų išbandymo laboratorijų, kuriose atliekamas ginklų išbandymas, įrengimo ir priežiūros reikalavimus, naudojamą įrangą ir saugos priemones, ginklų išbandymo specialistų kvalifikacijos reikalavimus ir nenumatytų situacijų valdymo tvarką.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Ginklo išbandymas – šaudymas iš ginklo į kulkų gaudytuvą, siekiant gauti kulkų ir tūtelių pavyzdžius.

2.2. Ginklų išbandymo laboratorija – patalpa, specialiai įrengta saugiai šaudyti iš šaunamųjų ginklų ir gauti kulkų ir tūtelių pavyzdžius.

2.3. Išbandyti netinkamas ginklas – ginklas, kuris dėl savo būklės (gedimo, defektų, netvarkingos priežiūros, tyčia padarytų jo konstrukcijos pakeitimų ar kitų priežasčių) gali būti nesaugus (pavojingas) ar netinkamas naudoti.

2.4. Kulkų gaudytuvas – įrenginys, skirtas kokybiškiems iššautų kulkų pavyzdžiams gauti.

2.5. Kulkų ir tūtelių pavyzdžiai – iššautos kulkos ir šautos tūtelės, gautos išbandžius konkretų ginklą.

2.6. Nenumatyta situacija – tokia situacija, kai atliekant išbandymą ginklas sugenda ar yra sugadinamas.

2.7. Ugnies linija – ginklų išbandymo laboratorijos vieta, iš kurios šaudoma. Šaudant į kulkų gaudytuvą ugnies linija laikoma vieta, kurioje stovi ginklą išbandantis specialistas.

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme vartojamas sąvokas.

4. Visi ginklai, esantys apyvartoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi būti išbandomi vadovaujantis šio Aprašo nuostatomis.

5. Civilinėje apyvartoje esantys ginklai turi būti išbandomi prieš juos įregistruojant (perregistruojant) ir vieną kartą per 5 metus.

6. Specialiojo statuso subjektų ginklai išbandomi prieš juos perduodant eksploatuoti ir praėjus 5 metams nuo jų naudojimo pradžios. Duomenis (ginklo savininkas ar valdytojas, ginklo rūšis, modelis, kalibras, pagaminimo metai, numeris, užrakto (spynos) numeris) apie išbandytus ginklus specialiojo statuso subjektai nustatyta tvarka pateikia Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ginklų fondas), kuris šiais duomenimis papildo Ginklų registrą. 

7. Visi remontuoti arba perdirbti ginklai, jeigu buvo perdirbtas šovinio lizdas, vamzdžio kanalas, užraktas (spyna) arba paleidžiamasis-skeliamasis mechanizmas, išbandomi iš karto po perdirbimo, nelaukiant, kol praeis nustatytas terminas.

8. Ginklų fondas, prieš parduodamas ginklus fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikia ginklus išbandyti Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrui (toliau – Centras) arba teritorinės policijos įstaigos kriminalistinių tyrimų padaliniui.

9. Fizinių ir juridinių asmenų ginklai, esantys civilinėje apyvartoje, išbandomi Centre arba teritorinių policijos įstaigų kriminalistinių tyrimų padaliniuose, sumokėjus už šią paslaugą pagal Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu nustatytus įkainius.

10. Specialiojo statuso subjektų valdomi ginklai išbandomi atsakingų už ginkluotę darbuotojų šių subjektų padaliniuose. Tais atvejais, kai specialiojo statuso subjektas neturi galimybės pats išbandyti savo ginklų, jo ginklus Centre arba teritorinių policijos įstaigų kriminalistinių tyrimų padaliniuose gali išbandyti šių įstaigų ginklų išbandymo specialistai, sumokėjus už šią paslaugą pagal Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu nustatytus įkainius.

 

II SKYRIUS

GINKLŲ IŠBANDYMO LABORATORIJOS ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

 

11. Specialistas, atliekantis ginklo išbandymą, užtikrina, kad atsitiktiniai asmenys nepatektų į ginklų išbandymo laboratoriją atliekant ginklo išbandymą. Tuo tikslu:

11.1. ginklų išbandymo laboratorijos išorinės durys turi būti uždarytos, jose įrengtas elektrinis skambutis;

11.2. virš ginklų išbandymo laboratorijos įėjimo durų turi būti įtaisyta raudona įspėjamoji lemputė, kuriai šviečiant įeiti draudžiama, arba pakabinta A4 formato lapo dydžio lentelė su raudonu užrašu „STOP, ŠAUDOMA!“.

12. Ginklų išbandymo laboratorijoje turi būti ši įranga ir priemonės:

12.1. kulkų gaudytuvas;

12.2. telefonas (gali būti mobilusis);

12.3. du gesintuvai;

12.4. pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė;

12.5. stalas;

12.6. neperšaunamoji liemenė arba apsauginis skydas;

12.7. asmens saugos priemonės dviem žmonėms:

12.7.1. ausinės;

12.7.2. specialūs akiniai arba šalmas su apsauginiu skydeliu veidui.

13. Ginklų išbandymo specialistas kontroliuoja, kad ginklų išbandymo laboratorija būtų valoma ne rečiau kaip kartą per savaitę. Rekomenduotina valyti drėgnu būdu arba naudojant dulkių siurblį.

14. Kokybiški išbandomų ginklų kulkų pavyzdžiai yra gaunami naudojant kulkų gaudytuvus. Kokybiškais kulkų pavyzdžiais yra laikomos nedeformuotos kulkos, ant kurių šoninio paviršiaus yra tik išbandomo ginklo vamzdžio kanalo pėdsakai.

15. Kulkų gaudytuvas gali būti vandeninis, tepalinis, vaškinis-parafininis, sintetinio pluošto, gumos ar kitas.

16. Kulkų gaudytuvo konstrukcija turi būti tokia, kad jį būtų saugu naudoti, o jo dydis ir užpildas garantuotų kokybiškų kulkų pavyzdžių gavimą.

17. Ginklų išbandymo laboratorijoje kulkų gaudytuvas turi būti įrengiamas taip, kad šaudymo į jį kryptis sutaptų su šaudymo iš ginklų išbandymo laboratorijoje kryptimi.

18. Kulkų gaudytuvas turi būti pastatytas taip, kad šaudančiajam būtų patogu išbandyti ginklą. Tuo tikslu prie kulkų gaudytuvo, jeigu reikia, gali būti pastatoma ar įrengiama stabili pakyla.

 

III SKYRIUS

GINKLŲ IŠBANDYMO SPECIALISTO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

 

19. Centre ir teritorinių policijos įstaigų kriminalistinių tyrimų padaliniuose ginklų išbandymą atlieka ginklų išbandymo specialistai.

20. Ginklų išbandymo specialisto kvalifikacija suteikiama Centro nustatyta tvarka. Ginklų išbandymo funkcija įrašoma į ginklų išbandymo specialisto pareigybės aprašymą.

21. Ginklų išbandymo specialistas privalo gauti leidimą naudotis Policijos licencijuojamos veiklos informacine sistema (toliau – PLVIS).

22. Specialiojo statuso subjektams priklausančių ginklų išbandymą atlieka šių subjektų už ginkluotę atsakingi darbuotojai.

 

IV SKYRIUS

GINKLŲ PATEIKIMO IŠBANDYTI IR JŲ GRĄŽINIMO TVARKA

 

23. Ginklai Centre ir teritorinių policijos įstaigų kriminalistinių tyrimų padaliniuose išbandyti priimami iš šių subjektų:

23.1. Ginklų fondo – ginklus išbandyti pateikia atsakingas Ginklų fondo darbuotojas;

23.2. teritorinės policijos įstaigos licencijavimo padalinio – fizinių asmenų ginklus išbandyti pateikia atsakingas šio padalinio pareigūnas;

23.3. juridinių asmenų – ginklus išbandyti pateikia už juridinio asmens ginkluotę atsakingas darbuotojas;

23.4. specialiojo statuso subjektų – tarnybinius ir apdovanojimams skirtus ginklus išbandyti pateikia specialiojo statuso subjekto už ginkluotę atsakingas darbuotojas;

23.5. fizinių asmenų – ginklą (ginklus) išbandyti pateikia ginklo savininkas arba įgaliotas jo atstovas.

24. Ginklų perdavimas ir priėmimas įforminamas perdavimo ir priėmimo aktu (1 priedas), išskyrus atvejus, kai ginklų išbandymas atliekas nedelsiant.

25. Fizinių asmenų ginklų išbandymai Centre ir teritorinių policijos įstaigų kriminalistinių tyrimų padaliniuose atliekami šių įstaigų vadovų nustatytu laiku.

26. Fiziniai asmenys, išbandyti pateikiantys 5 ir daugiau ginklų, ir Aprašo 23.1–23.4 papunkčiuose nurodyti subjektai ginklų išbandymo laiką derina su ginklų išbandymo specialistu.

27. Informacija apie Centre ir teritorinių policijos įstaigų kriminalistinių tyrimų padaliniuose atliekamų ginklų išbandymo ir sumokėjimo už jį tvarką yra skelbiama šių įstaigų interneto svetainėse, skyrelyje „Paslaugos“.

28. Ginklų išbandymo specialistui kartu su ginklu turi būti pateikiama:

28.1. ginklo dėtuvė, jei išbandyti pateikiamas daugiau nei vienas pistoletas (pistoletas kulkosvaidis), kiekvienas jų turi turėti atskirą dėtuvę;

28.2. reikiamas šovinių kiekis: pistoletui ir pistoletui kulkosvaidžiui – po tris šovinius, esant keičiamiems vamzdžiams ar graižtviniams įdėklams, – papildomai po 3 šovinius kiekvienam vamzdžiui ar įdėklui, revolveriui – po vieną šovinį kiekvienai būgnelio kamerai, esant keičiamiems vamzdžiams ar būgneliams, – papildomai po vieną šovinį kiekvienai būgnelio kamerai;

28.3. banko kvitas (kvito kopija) arba mokėjimo pavedimo išrašas (kopija), jeigu buvo atsiskaityta internetinės bankininkystės priemonėmis, arba savitarnos mokėjimo terminalo kvitas, patvirtinantis, kad sumokėtas už ginklo išbandymą nustatytas mokestis.

29. Su Ginklų fondu ar kitu juridiniu asmeniu, per metus Centrui pateikiančiu išbandyti daugiau kaip 300 ginklų, gali būti sudaryta sutartis, nustatanti kitokią, nei Aprašo 28.3 papunktyje nurodyta, mokesčio už ginklų išbandymą sumokėjimo tvarką.

30. Ginklai išbandyti turi būti pateikiami neužtaisyti (šovinys neturi būti įstatytas į šovinio lizdą). Jei ginklas yra užtaisytas, apie tai turi būti informuotas ginklą priimantis specialistas, kuris, laikydamasis visų saugumo priemonių, tam skirtoje patalpoje ištaiso ginklą.

31. Ginklų perdavimas ir priėmimas atliekamas specialioje patalpoje, kurioje turi būti stalas su neslidžiu paviršiumi ir įrenginys, į kurį saugiai galėtų būti nukreiptas apžiūrimas ginklas.

32. Priėmimo ir perdavimo metu ginklų išbandymo specialistas privalo:

32.1. priimti tik tvarkingą ir išbandyti tinkamą ginklą;

32.2. laikydamasis visų atsargumo priemonių patikrinti, ar ginklas nėra užtaisytas;

32.3. apžiūrėti priimamą ginklą ir priėmimo ir perdavimo akte užfiksuoti akivaizdžius ginklo defektus;

32.4. įsitikinti, kad išbandymui atlikti pateikiami šoviniai yra kokybiški (šovinio dalys neturi defektų, subraižymų, nėra paveiktos metalo korozijos).

33. Ginklas išbandyti yra nepriimamas, jeigu:

33.1. priimant ginklą nustatoma, kad jis išbandyti yra netinkamas, toks ginklas gali būti išbandytas tik pašalinus priežastis, dėl kurių jis nebuvo priimtas išbandyti;

33.2. nepateikiama tai, kas yra išvardyta Aprašo 28 punkte;

33.3. ginklas pateikiamas suteptas konservavimo tepalu;

33.4. pateikiami šoviniai yra nekokybiški.

34. Ginklo savininkas, perduodamas ginklą išbandyti, pasirašo pareiškimą dėl pateikiamo ginklo ir šovinių tvarkingumo (2 priedas).

35. Dėl priimant ginklą išbandyti ir jį išbandant nepastebėtų neakivaizdžių ginklo ar šovinių defektų, šaudant tapusių ginklo gedimo priežastimi, ginklų išbandymo specialistas neatsako. Tokio ginklo išbandymas atliekamas tik ginklo savininkui pašalinus priežastis, dėl kurių jis nebuvo išbandytas.

36. Atlikus išbandymą, ginklas (-ai) grąžinamas (-i) neužtaisytas (-i), ginklo saugiklis (jei toks yra) turi būti įjungtas. Ginklo savininkui pageidaujant šovinius į dėtuvę sudeda ir dėtuvę į ginklą įstato ginklų išbandymo specialistas.

37. Ginklo savininkas ar atsakingas asmuo, kuriam ginklas grąžinamas, privalo ginklą apžiūrėti ir įsitikinti, kad ginklo būklė nepakitusi.

 

V SKYRIUS

GINKLŲ IŠBANDYMO TVARKA

 

38. Centre arba teritorinės policijos įstaigos kriminalistinių tyrimų padalinyje ginklų išbandymą atlieka du ginklų išbandymo specialistai (specialiojo statuso subjekte – du už ginkluotę atsakingi darbuotojai).

39. Ginklai į ginklų išbandymo laboratoriją nešami neužtaisyti ir užtaisomi tik atlikus neužtaisyto ginklo dalių ir mechanizmų tarpusavio sąveikos patikrinimą bei įsitikinus, kad sąveika atitinka ginklo konstrukciją.

40. Neužtaisyto ginklo dalių ir mechanizmų tarpusavio sąveikos patikrinimas atliekamas laikant ginklo vamzdį, nukreiptą saugia kryptimi.

41. Prieš užtaisant ginklą šaudymo vieta turi būti paruošiama – pastatomas apsauginis skydas ir pakyla (jeigu reikia) prie kulkų gaudytuvo arba naudojamos kitos apsaugos priemonės (neperšaunamoji liemenė, specialūs akiniai arba šalmas su apsauginiu skydeliu veidui).

42. Atlikdamas ginklo išbandymą, ginklų išbandymo specialistas (specialiojo statuso subjekte – už ginkluotę atsakingas darbuotojas) privalo naudotis ausinėmis, neperšaunamąja liemene ir specialiais akiniais (arba šalmu su apsauginiu skydeliu veidui). Neperšaunamoji liemenė ir specialūs akiniai (arba šalmas su apsauginiu skydeliu veidui) gali būti nenaudojami tik tuomet, jei šaudoma iš už apsauginio skydo.

43. Ginklas užtaisomas nukreipus jo vamzdį saugia kryptimi.

44. Atliekant ginklo išbandymą, antras ginklų išbandymo specialistas (specialiojo statuso subjekte – už ginkluotę atsakingas darbuotojas) privalo stovėti už ugnies linijos.

45. Į visų rūšių kulkų gaudytuvus šaudoma tik pavieniais šūviais, neskubant, įsitikinus, kad prieš tai atliktas šūvis įvyko normaliai. Prieš kiekvieną šūvį būtina įsitikinti, kad ginklo vamzdžio kryptis yra tinkama.  

46. Išbandant pistoletus kulkosvaidžius būtina įsitikinti, kad ginklas yra paruoštas šaudyti pavieniais šūviais.

47. Kulkos iš kulkų gaudytuvo yra išimamos tik atlikus visus numatytus šūvius iš vieno išbandomo ginklo.

48. Tūtelės surenkamos tik atlikus visus numatytus šūvius iš vieno išbandomo ginklo.

49. Ginklų išbandymo specialistui draudžiama:

49.1. perduoti išbandomą ginklą išbandymo neatliekantiems asmenims;

49.2. šaudyti iš išbandomo ginklo kitais, nei išbandyti pateiktais, šoviniais;

49.3. dalinai išrinkinėti ginklą, išskyrus atvejus, kai to reikia siekiant įsitikinti ginklo techniniu tvarkingumu;

49.4. atlikti visišką ginklo išrinkimą;

49.5. palikti ginklą be priežiūros.

 

VI SKYRIUS

KULKŲ IR TŪTELIŲ KOLEKCIJOS KAUPIMAS IR TVARKYMAS

 

50. Išbandant pistoletus ir pistoletus kulkosvaidžius būtina gauti po 3 kulkų ir tūtelių pavyzdžius, esant keičiamiems vamzdžiams ar graižtviniams įdėklams, – papildomai po 3 kulkų ir tūtelių pavyzdžius kiekvienam vamzdžiui ar įdėklui.

51. Išbandant revolverius būtina gauti po vieną kulkų ir tūtelių pavyzdį kiekvienai būgnelio kamerai, esant keičiamiems vamzdžiams ar būgneliams, – papildomai po vieną kulkų ir tūtelių pavyzdį kiekvienai būgnelio kamerai.

52. Kulkų ir tūtelių pavyzdžiai, gauti išbandant ginklus Centre ar teritorinių policijos įstaigų kriminalistinių tyrimų padaliniuose, kaupiami ir tvarkomi Centre bei teritorinių policijos įstaigų kriminalistinių tyrimų padaliniuose esančioje kulkų ir tūtelių, šautų iš civilinėje apyvartoje esančių graižtvinių trumpųjų šaunamųjų ginklų, kolekcijoje (toliau – Kolekcija).

53. Kulkų ir tūtelių pavyzdžiai, gauti išbandant specialiojo statuso subjektui priklausančius ginklus, saugomi šio specialiojo statuso subjekto kulkų ir tūtelių kolekcijoje.

54. Už Kolekcijos tvarkymą yra atsakingi ginklų išbandymo specialistai. Už specialiojo statuso subjektų kulkų ir tūtelių kolekcijų tvarkymą atsako šių subjektų už ginkluotę atsakingi darbuotojai.

55. Iš vandeninio kulkų gaudytuvo išimtos kulkos turi būti išdžiovintos ir suteptos skysta tepimo priemone, kad saugojimo metu nebūtų paveiktos metalo korozijos.

56. Kulkos ir tūtelės turi būti paruošiamos saugoti ir saugomos taip, kad būtų išvengta jų praradimo, sukeitimo ar pėdsakų sunaikinimo. Visos iš vieno ginklo šautos kulkos ir tūtelės turi būti sudėtos į vieną tvirtą uždaromą paketą, į kurį taip pat įdedama kortelė su informacija apie išbandytą ginklą ir paketo saugojimo vietą.

57. Pakartotinai išbandžius ginklą, ankstesnio išbandymo metu gautos kulkos ir tūtelės yra išimamos iš Kolekcijos ir pakeičiamos per paskutinį išbandymą gautomis kulkomis ir tūtelėmis.

58. Jei pakartotinis ginklo išbandymas buvo atliktas teritorinės policijos įstaigos kriminalistinių tyrimų padalinyje ir informacija apie tai yra įregistruota PLVIS, tai per pirmesnį ginklo išbandymą gautos kulkos ir tūtelės išimamos iš Kolekcijos.

59. Informacija apie ginklo išbandymą ir kulkų bei tūtelių įtraukimą į Kolekciją nedelsiant registruojama padarant reikiamus įrašus PLVIS.

60. Fiziniam ar juridiniam asmeniui priklausančio ginklo praradimo (pagrobimo) atveju šio ginklo kulkų ir tūtelių pavyzdžiai iš Kolekcijos nedelsiant perkeliami į Centre esančią prarastų (pagrobtų) ginklų kulkų ir tūtelių kolekciją, o jų duomenys įvedami į automatizuotos balistinės identifikavimo sistemos duomenų bazę.

61. Specialiojo statuso subjektui priklausančio ginklo praradimo atveju jo kulkų ir tūtelių pavyzdžiai nedelsiant perduodami (persiunčiami) Centrui, kuris, gavęs šiuos kulkų ir tūtelių pavyzdžius, per 5 darbo dienas juos įdeda į prarastų (pagrobtų) ginklų kulkų ir tūtelių kolekciją, o jų duomenis įveda į automatizuotos balistinės identifikavimo sistemos duomenų bazę.

62. Specialiojo statuso subjektui priklausančio ginklo sunaikinimo atveju jo kulkų ir tūtelių pavyzdžiai po 2 metų išimami iš šio subjekto kulkų ir tūtelių kolekcijos.

 

VII SKYRIUS

NENUMATYTŲ SITUACIJŲ VALDYMAS

 

63. Ginklų išbandymo specialistas (specialiojo statuso subjekte – už ginkluotę atsakingas darbuotojas) privalo nedelsdamas nutraukti ginklo išbandymą, jeigu:

63.1. nuspaudus nuleistuką, ginklas neiššauna arba iššauna ne iš karto (su uždelsimu);

63.2. šaunant pažeidžiamas ginklo vientisumas;

63.3. nuspaudus ginklo nuleistuką vieną kartą, įvyksta daugiau nei vienas šūvis;

63.4. po šūvio iš pistoleto (pistoleto kulkosvaidžio) neišmetama šauta tūtelė;

63.5. jei šūvio garsas buvo akivaizdžiai per garsus (tylus) arba ginklo atatranka per stipri (silpna).

64. Nutraukus išbandymą, ginklas apžiūrimas ir dėl tolesnio jo išbandymo galimybės sprendžia ginklų išbandymo specialistas.

65. Išbandymas tęsiamas tik pašalinus šaudyti trukdančią priežastį ir nustačius, kad ginklo išbandymas gali būti atliekamas toliau.

66. Apie visus išbandant ginklą nustatytus ginklo trikdžius ar gedimus turi būti pranešama ginklą pateikusiam asmeniui.

67. Jei nustatoma, kad priežastis, dėl kurios ginklas užsikirto, nepakenkė ginklui, bet jai pašalinti reikia atlikti sudėtingesnius veiksmus (pvz., pašalinti vamzdyje užstrigusią kulką, visiškai išrinkti ginklą ir pan.), specialistas apie tai praneša ginklą pateikusiam asmeniui ir grąžina jam ginklą.

68. Jei nustatoma, kad išbandyti pateikti šoviniai yra netinkami šaudyti, ginklą pateikęs asmuo privalo pakeisti šiuos šovinius šaudyti tinkamais šoviniais.

69. Jei atliekant išbandymą ginklas sugenda ar yra sugadinamas, apie tai informuojamas įstaigos, kurios darbuotojas atliko ginklo išbandymą, vadovas ir ginklą pateikęs asmuo.

 

______________ 

 

A, B kategorijų graižtvinių trumpųjų
šaunamųjų ginklų išbandymo, tūtelių ir
kulkų kolekcijų sudarymo, tvarkymo ir
naudojimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Išbandyti pateiktų graižtvinių trumpųjų šaunamųjų ginklų perdavimo ir priėmimo akto formos pavyzdys)

 

IŠBANDYTI PATEIKTŲ GRAIŽTVINIŲ TRUMPŲJŲ ŠAUNAMŲJŲ GINKLŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

__________________

(surašymo vieta)

 

Eil. Nr.

Ginklo rūšis

Modelis

Kalibras

Serija / numeris

Šovinių kiekis (vnt.)

Specialisto pastabos

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

______ vnt. lentelėje nurodytų ginklų ir ______ vnt. šovinių

Perdavė: Priėmė:

__________________________________                       __________________________________

 (įstaigos pavadinimas)                                                            (įstaigos pavadinimas)

 

__________________________________ __________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)                                                      (pareigos, vardas, pavardė)

 

__________________________________ __________________________________

(parašas, data, laikas)                                                             (parašas, data, laikas)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

_______ vnt. lentelėje nurodytų ir išbandytų ginklų

 

Perdavė: Priėmė:

__________________________________ __________________________________

(įstaigos pavadinimas)                                                              (įstaigos pavadinimas)

 

__________________________________ __________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)                                                       (pareigos, vardas, pavardė)

 

_________________________________ __________________________________

(parašas, data, laikas)                                                               (parašas, data, laikas)   

 

A, B kategorijų graižtvinių trumpųjų
 šaunamųjų ginklų išbandymo, tūtelių ir
kulkų kolekcijų sudarymo, tvarkymo ir
naudojimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pareiškimo dėl pateikiamo išbandyti graižtvinio trumpojo šaunamojo ginklo ir šovinių tvarkingumo formos pavyzdys)

 

 

PAREIŠKIMAS

DĖL PATEIKIAMO IŠBANDYTI GRAIŽTVINIO TRUMPOJO ŠAUNAMOJO GINKLO IR ŠOVINIŲ TVARKINGUMO

 

Aš pareiškiu, kad išbandyti pateikiu techniškai tvarkingą ginklą (ginklus) bei šovinius ir esu susipažinęs su šiais A, B kategorijų graižtvinių trumpųjų šaunamųjų ginklų išbandymo, tūtelių ir kulkų kolekcijų sudarymo, tvarkymo ir naudojimo tvarkos aprašo punktais:

„2.3. Išbandyti netinkamas ginklas – ginklas, kuris dėl savo būklės (gedimo, defektų, netvarkingos priežiūros, tyčia padarytų jo konstrukcijos pakeitimų ar kitų priežasčių) gali būti nesaugus (pavojingas) ar netinkamas naudoti.

32. Priėmimo ir perdavimo metu ginklų išbandymo specialistas privalo:

32.1. priimti tik tvarkingą ir išbandyti tinkamą ginklą;

32.4. įsitikinti, kad išbandymui atlikti pateikiami šoviniai yra kokybiški (šovinio dalys neturi defektų, subraižymų, nėra paveiktos metalo korozijos).

35. Dėl priimant ginklą išbandyti ir jį išbandant nepastebėtų neakivaizdžių ginklo ar šovinių defektų, šaudant tapusių ginklo gedimo priežastimi, ginklų išbandymo specialistas neatsako. Tokio ginklo išbandymas atliekamas tik ginklo savininkui pašalinus priežastis, dėl kurių jis nebuvo išbandytas.

68. Jei nustatoma, kad išbandyti pateikti šoviniai yra netinkami šaudyti, ginklą pateikęs asmuo privalo pakeisti šiuos šovinius šaudyti tinkamais šoviniais.“

 

 

Eil. Nr.

Ginklas (modelis, serija / numeris) ir šovinių kiekis (vnt.)

Ginklą pateikusio asmens vardas, pavardė, parašas

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________