LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 1998 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 55 „DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 31 d. Nr. 3-594

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1.  Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato keleivinio kelių transporto priemonių, kuriomis vežami keleiviai reguliariaisiais, užsakomaisiais ir specialiaisiais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo susisiekimo maršrutais, reguliariaisiais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais ir kuriomis teikiamos keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi paslaugos, apipavidalinimo principus ir būdus.“

1.2. Pripažįstu netekusiais galios 24–26 punktus.

1.3. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Lengvasis automobilis taksi turi turėti geltonos spalvos atpažinimo ženklą – plafoną (ilgis turi būti ne mažesnis kaip 315 mm, gylis – 170 mm, aukštis – 120 mm) arba geltonos spalvos atpažinimo ženklą – plafoną, kurio tipas yra sertifikuotas Europos Sąjungoje. Plafono priekyje turi būti juodomis raidėmis užrašas „TAKSI“ (užrašo raidžių dydis – ne mažesnis kaip 70 mm), kitoje plafono pusėje per vidurį gali būti taksi vežėjo pavadinimas ir vežėjo telefonas (užrašų raidžių ir skaičių dydis – ne mažesnis kaip 30 mm).“

1.4. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28.   Lengvojo automobilio taksi atpažinimo ženklas – plafonas pritvirtinamas skersai transporto priemonės stogo, per vidurį rėmo, esančio už transporto priemonės pirmųjų durelių. Plafono užrašas „TAKSI“ turi būti matomas išorėje ir apšviečiamas, kai lengvasis automobilis taksi yra laisvas; plafono apšvietimas valdomas įjungus taksometrą.“

1.5. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Ant lengvojo automobilio taksi galinių durelių stiklų įkomponuojama transporto priemonės išorėje matoma iš skaidrios ir lanksčios plėvelės pagaminta informacinė lentelė, kurioje Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių, tvirtinamų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu, nustatyta tvarka skelbiama informacija apie taksi paslaugų tarifus. Raidžių ir skaičių, esančių informacinėje lentelėje, dydis – ne mažesnis kaip 6 mm.“

1.6. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Išorinė reklama ant keleivinio kelių transporto priemonių, kuriomis vežami keleiviai reguliaraus susisiekimo vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, ir lengvųjų automobilių taksi įrengiama vadovaujantis Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, tvirtinamomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu, ir šio skyriaus nuostatomis.“

1.7. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Išorinė reklama ant troleibuso, vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršruto autobuso ir maršrutinio taksi šonų ir langų (išskyrus avarinius langus ir lango stiklus, patenkančius į priekinį 180 vairuotojo matymo lauką) įrengiama iš skaidrios (perforuotos) plėvelės. Reklama ant avarinių transporto priemonės langų, skirtų keleivių evakuacijai, ir lango stiklų, patenkančių į priekinį 180⁰ vairuotojo matymo lauką, draudžiama.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                    Jaroslav Narkevič