LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. BIRŽELIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 294 „DĖL NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ FUNKCIJŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO, PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS TVARKOS APRAŠO, PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS EGZAMINŲ PROGRAMOS, NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO FORMOS IR NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO APRAŠYMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gegužės 26 Nr. D1-465

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 294 „Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo“, ir papildau VIII skyriumi:

 

VIII. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ ĮGALINIMŲ SUSTABDYMAS IR ĮGALINIMŲ SUSTABDYMO PRIPAŽINIMAS NETEKUSIAIS GALIOS

41. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai sustabdomi įgalinimus suteikusios institucijos vadovo sprendimu, kai:

41.1. gautas neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus prašymas sustabdyti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus;

41.2. turint informacijos, kad neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veikla galbūt nesuderinama su jo tiesioginių pareigų atlikimu;

41.3. neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius įtariamas padaręs nusikaltimą ar nusižengimą arba administracinės teisės pažeidimą aplinkai.

42. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos  departamentai raštu per tris dienas informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą apie sustabdytus neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimus nurodant vardą, pavardę, pažymėjimo numerį.

43. Institucijos vadovo sprendimas dėl neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimų sustabdymo per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui.

44. Įsigaliojus institucijos vadovo priimtam sprendimui dėl neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimų sustabdymo, neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius, kuriam sustabdyti įgalinimai, privalo institucijai, suteikusiai įgalinimus, nedelsiant grąžinti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimą. Pažymėjimas saugomas įgalinimus suteikusioje institucijoje.

45. Institucijos vadovo sprendimas dėl neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimų sustabdymo pripažįstamas netekusiu galios, kai:

45.1. gautas neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus prašymas grąžinti sustabdytus įgalinimus;

45.2. neįrodyta neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, kuriam buvo sustabdyti įgalinimai, kaltė padarius nusikaltimą ar nusižengimą arba administracinės teisės pažeidimą aplinkai;

45.3. paaiškėjus, kad neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veikla suderinama su jo tiesioginių pareigų atlikimu.

46. Įsigaliojus institucijos  vadovo sprendimui  grąžinti  neetatinio  aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus, jam grąžinamas neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimas.“           

 

 

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                              Valentinas Mazuronis