LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO NR. I-464 22 IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. birželio 13 d. Nr. XIII-2234

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 22 straipsnio 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) tvirtina ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų, Vyriausybės atstovų įstaigos, kitų Vyriausybės įsteigtų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė arba ministerijos, nuostatus, Vyriausybės įstaigų bei kitų Vyriausybės įsteigtų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė, administracijos struktūrą arba paveda ją tvirtinti Vyriausybės įstaigos arba kitos Vyriausybės įsteigtos biudžetinės įstaigos vadovui, jei kiti įstatymai nenustato kitos jos tvirtinimo tvarkos; tvirtinti įstaigų prie ministerijų nuostatus ir jų administracijos struktūrą Vyriausybė gali pavesti atitinkamos valdymo srities ministrui, jei kiti įstatymai nenustato kitos jų tvirtinimo tvarkos;“.

2. Pakeisti 22 straipsnio 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14) skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Vyriausybės atstovus, Vyriausybės įgaliotinį ir jo pavaduotoją, priima į pareigas ir atleidžia iš jų Vyriausybės įstaigų vadovus, kitus įstatymų nustatytus valstybės tarnautojus ir pareigūnus, juos skatina; atitinkamos valdymo srities ministro teikimu Vyriausybės į pareigas priimtiems ar paskirtiems valstybės tarnautojams ir pareigūnams skiria tarnybines nuobaudas;“.

 

2 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 35 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Vyriausybės atstovams įgyvendinti jų įgaliojimus padeda Vyriausybės atstovų įstaiga. Vyriausybės atstovų įstaigą steigia Vyriausybė.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. liepos 2 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė