LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO SKAITMENINIMO TARYBOS

DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 15 d.  Nr. ĮV-1161

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 933 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo“ 11 punktu,

tvirtinu Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos darbo reglamentą (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                              Mindaugas Kvietkauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros

ministro

2020 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. ĮV-1161

 

 

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO SKAITMENINIMO TARYBOS

DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos (toliau – Taryba) darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Tarybos funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką koordinuojant kultūros paveldo skaitmeninimą ir atliekant šio proceso stebėseną, ir kitus su Tarybos veikla susijusius klausimus.

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kultūros ministro įsakymais, kitais nacionaliniais ir tarptautiniais Europos Sąjungos, Europos Tarybos ir UNESCO teisės aktais, susijusiais su kultūros paveldo skaitmeninimu, taip pat Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija ir Reglamentu.

3. Tarybos personalinę sudėtį 3 metų kadencijai tvirtina kultūros ministras. Tarybos narys pareigas gali eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Tarybos sudėtis, pasibaigus kadencijai, atnaujinama ne mažiau kaip 2/3 narių.

4. Tarybos nariai funkcijas vykdo visuomeniniais pagrindais.

 

II SKYRIUS

TARYBOS FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

5. Taryba atlieka funkcijas, numatytas Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 933 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo“, 12 punkte, taip pat svarsto ir teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų, su kultūros paveldo skaitmeninimu susijusių klausimų, dėl kurių į Tarybą kreipiasi kultūros ministras.

6. Taryba, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

6.1. gauti reikiamą informaciją iš Kultūros ministerijos ir valstybės ar savivaldybių institucijų, vykdančių kultūros paveldo skaitmeninimo funkciją;

6.2. teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms, vykdančioms kultūros paveldo skaitmeninimo funkciją,  išvadas ir pasiūlymus kultūros paveldo skaitmeninimo klausimais.

7. Tarybos nariai, vykdydami Tarybos funkcijas, privalo:

7.1. dalyvauti Tarybos darbe, o negalėdami Tarybos darbe dalyvauti, – apie tai nedelsiant informuoti Tarybą;

7.2. laikytis šio Reglamento;

7.3. nusišalinti nuo svarstymo ir išvadų bei pasiūlymų teikimo dėl su kultūros paveldo skaitmeninimu susijusių klausimų, jeigu juos vertindami gali būti šališki.

7.4. Taryba, vykdydama jai pavestas funkcijas, laikosi teisėtumo, nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų.

 

III SKYRIUS

TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Tarybos pirmininkas – kultūros paveldo skaitmeninimo sritį kuruojantis kultūros viceministras.

9. Tarybos pirmininkas:

9.1. organizuoja Tarybos darbą, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.

9.2. Jeigu Tarybos pirmininkas dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti posėdyje ar jam pirmininkauti, jis turi teisę pavesti posėdžiui pirmininkauti vienam iš Tarybos narių.

10. Pagrindinė Tarybos narių susirinkimo veiklos forma yra posėdžiai, kurie organizuojami fiziškai juose dalyvaujant arba dalyvaujant nuotoliniu būdu, elektroninėmis priemonėmis.

11. Taryba šaukiama ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

12. Prireikus svarstyti klausimus skubos tvarka ir (ar) nesant galimybės surengti posėdžio, Tarybos pirmininko sprendimu Tarybos narių susirinkimo nutarimai gali būti priimami vadovaujantis visų Tarybos narių susirinkimo narių rašytinės apklausos arba apklausos elektroniniu paštu rezultatais.

13. Neeilinis posėdis gali būti sušauktas Tarybos pirmininko iniciatyva, pusės Tarybos narių prašymu arba kultūros ministro iniciatyva.

14. Posėdžio darbotvarkė ir medžiaga Tarybos nariams pateikiama ne mažiau kaip prieš tris darbo dienas iki posėdžio.

15. Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių.

16. Tarybos nutarimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.

17. Pasirašyto protokolo kopija siunčiama Tarybos nariams elektroniniu paštu bei institucijų, kurių atstovai yra Tarybos nariai, oficialiais elektroninio pašto adresais.

18. Tarybos posėdžių protokolai saugomi Kultūros ministerijoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

19. Kultūros ministerija techniškai aptarnauja Tarybos veiklą. Tarybos posėdžiams rengti, dokumentacijai tvarkyti ir protokoluoti posėdžius Kultūros ministerija skiria Tarybos sekretorių, kuris nėra Tarybos narys.

_____________________________