herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL investicinio gyvybės draudimo ataskaitų teikimo

 

2019 m. gruodžio 5 d. Nr. 03-212

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 54 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Investicinio gyvybės draudimo ataskaitų pildymo ir teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

1.2.  Investicinio gyvybės draudimo ataskaitų formas:

1.2.1. Investicinio gyvybės draudimo produktų atskaitymų dydžių ataskaitos IGD-1 formą;

1.2.2. Investicinio gyvybės draudimo produktų su periodinėmis įmokomis, skirtų taupymui, administravimo ir valdymo atskaitymų ataskaitos IGD-2 formą;

1.2.3. Investicinio gyvybės draudimo produktų su periodinėmis įmokomis, skirtų taupymui ir apsaugai, atskaitymų ataskaitos IGD-3 formą;

1.2.4. Investicinio gyvybės draudimo investavimo krypčių vieneto verčių ataskaitos IGD-4 formą.

2.   Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

3.   Nustatyti, kad pirmą kartą teikiant informaciją pagal šiuo nutarimu patvirtintą Investicinio gyvybės draudimo investavimo krypčių vieneto verčių ataskaitos IGD-4 formą teikiami 2019 m. duomenys.

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                           Vitas Vasiliauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2019 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 03-212

 

 

Investicinio gyvybės draudimo ataskaitų pildymo ir teikimo tvarkos APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Investicinio gyvybės draudimo ataskaitų pildymo ir teikimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyti gyvybės draudimo, susijusio su investiciniais fondais (toliau – investicinis gyvybės draudimas), periodinių ataskaitų turinio ir teikimo reikalavimai. Investicinio gyvybės draudimo ataskaitų (toliau – Ataskaitos) tikslas – surinkti standartizuotą informaciją apie skirtingus investicinio gyvybės draudimo produktus siekiant palyginti jų sukuriamą naudą vartotojui.

2.  Ataskaitas privalo pildyti ir Lietuvos bankui teikti:

2.1. Lietuvos Respublikoje registruotos draudimo įmonės ir trečiųjų valstybių draudimo įmonių filialai, vykdantys investicinio gyvybės draudimo veiklą (toliau – draudimo įmonės);

2.2. Lietuvos Respublikoje įsteigti kitų Europos ekonominės erdvės valstybių narių draudimo įmonių filialai, vykdantys investicinio gyvybės draudimo veiklą (toliau – filialai).

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. administravimo ir valdymo atskaitymai – visi mokesčiai ir išlaidos, atskleistini pagal 2017 m. kovo 8 d. Komisijos Deleguotojo Reglamento (ES) 2017/653, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos dokumentų pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis, VI priedo 47–53 punktų (išskyrus 49 (d) ir 52 (d)) nuostatas;

3.2. kitos Apraše ir Ataskaitose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme.

4.   Ataskaitų teikimo tvarka ir terminai:

 

4.1. Ataskaitos pateikiamos pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų metų gegužės 31 d.;

4.2draudimo įmonė arba filialas, pateikę Ataskaitas Aprašo 4.1 papunktyje nustatytu terminu ir pradėję platinti naują investicinio gyvybės draudimo produktą arba pakeitę jau platinamo produkto kainodarą, turi per 20 darbo dienų nuo produkto platinimo pradžios pateikti atnaujintas Ataskaitų IGD-1, IGD-2 ir (arba) IGD-3 formas.

 

5.   Lietuvos bankui Ataskaitos teikiamos per Lietuvos banko informacinę sistemą MS Excel formatu. Draudimo įmonės arba filialo administracijos vadovas atsako už Lietuvos bankui pateiktos informacijos teisingumą.

 

6.   Papildoma informacija, kuri nenurodyta Ataskaitose, tačiau gali turėti reikšmingą įtaką vertinant pateiktus duomenis, išdėstoma aiškinamajame rašte.

7.   Draudimo įmonė ir filialas turi saugoti su administravimo ir valdymo atskaitymų sumų apskaičiavimu susijusią informaciją ne trumpiau kaip 5 metus.

 

II SKYRIUS

Investicinio gyvybės draudimo produktų atskaitymų DYDŽIŲ ATASKAITOS IGD-1 FORMOS PILDYMAS

 

8.     IGD-1 formoje turi būti pateikiama informacija apie visus Ataskaitos pateikimo metu platinamus investicinio gyvybės draudimo produktus.

 

9.     IGD-1 formoje nurodomi visi investicinio gyvybės draudimo produktui taikomi atskaitymai (toliau – sutarties atskaitymai), suskirstyti į lentelėje nurodytas kategorijas. Šioje formoje pateikiami aktualūs (galiojantys Ataskaitos pateikimo metu platinamiems investicinio gyvybės draudimo produktams) sutarties atskaitymai.

 

10.   Visi IGD-1 formoje nurodomi sutarties atskaitymų dydžiai yra metiniai. Jei draudimo įmonė arba filialas standartinėse draudimo sutarties sąlygose nurodo mėnesio ar kito laikotarpio atskaitymų dydžius, teikiant duomenis Lietuvos bankui jie turi būti perskaičiuoti į metinius dydžius.

 

11.   Jei draudimo produktui taikomi su investicijų valdymu susiję atskaitymai priklauso nuo konkrečios investavimo krypties, draudimo įmonė arba filialas IGD-1 formos 5, 7 ir 8 stulpeliuose gali nurodyti atitinkamos kategorijos atskaitymų intervalą.

 

12.   11 stulpelyje nurodoma informacija apie visus atskaitymus ir mokesčius, kurie nėra priskiriami atskaitymams nuo kiekvienos sumokėtos įmokos, nuo sukaupto turto vertės, nuo atsiimamos piniginių lėšų sumos (pavyzdžiui, draudimo sutarties sąlygų pakeitimo, investavimo krypčių keitimo ir kiti mokesčiai).

 

13.   12 stulpelyje nurodomi draudimo įmonės ar filialo siūlomų draudimo apsaugų, kurias draudėjas gali įsigyti, pavadinimai.

 

 

III SKYRIUS

investicinio gyvybės draudimo PRODUKTŲ SU PERIODINĖMIS ĮMOKOMIS, SKIRTŲ TAUPYMUI, administravimo ir valdymo ATSKAITYMŲ ATASKAITOS  IGD-2 FORMOS PILDYMAS

 

14.   IGD-2 formoje pateikiama informacija apie visus investicinio gyvybės draudimo produktus, kurie gali būti įsigyti be reikšmingos draudimo apsaugos nurodytomis sąlygomis:

 

14.1. draudėjas, apdraustasis ir naudos gavėjas yra 35 metų asmuo;

14.2. draudimo sutarties laikotarpis yra 30 metų;

14.3. periodinė metinė draudimo įmoka yra 1 000 Eur.

15. Pildant duomenis IGD-2 formoje:

15.1. apskaičiuojama investicinio gyvybės draudimo produktų administravimo ir valdymo atskaitymų, draudėjo mokėtinų per 5, 15 ir 30 metų, bendra suma. Pateikiant duomenis apie administravimo ir valdymo atskaitymus, mokėtinus per 5 ir 15 metų, turi būti įtraukiamos ir galimos baudos už sutarties nutraukimą anksčiau laiko;

15.2. investicinio gyvybės draudimo produktų administravimo ir valdymo atskaitymai apskaičiuojami skirtingoms investavimo strategijoms, naudojant pagal Aprašo 15.3 papunktyje nurodytus kriterijus atrinktų investavimo krypčių duomenis;

15.3. atrenkant investavimo kryptis, priskirtinas skirtingo rizikingumo (mažo, vidutinio, aukšto, gyvenimo ciklo) investavimo strategijoms:

15.3.1. mažos rizikos investavimo strategijos kryptims priskiriamos kryptys, kurių pirminių (angl. underlying) investicijų į obligacijas ir pinigų rinkos priemones dalis yra ne mažesnė kaip 70 proc.;

15.3.2. vidutinės rizikos investavimo strategijos kryptims priskiriamos kryptys, kurios nėra mažos rizikos investavimo strategijos kryptys ir kurių pirminių investicijų į obligacijas ir pinigų rinkos priemones dalis yra ne mažesnė kaip 30 proc.;

15.3.3. aukštos rizikos investavimo strategijos kryptims priskiriamos visos kryptys, kurios neatitinka 15.3.1, 15.3.2 ir 15.3.4 papunkčiuose nustatytų kriterijų;

15.3.4. gyvenimo ciklo investavimo strategijos kryptims priskiriamos kryptys, kurių investavimo rizika keičiama atsižvelgiant į asmens amžių arba likusį terminą iki sutarties galiojimo pabaigos;

15.3.5. imama didžiausia pagal klientų sukaupto turto vertę draudimo įmonės arba filialo platinama investavimo kryptis. Šios krypties pavadinimas nurodomas stulpelyje „Investavimo kryptis“;

15.4.    administravimo ir valdymo atskaitymai, kurių dydis priklauso nuo sukaupto turto vertės, apskaičiuojami taikant prielaidą, kad metinė investicijų grąža prieš administravimo ir valdymo atskaitymus yra:

15.4.1.  mažos rizikos investavimo strategijai priskirtinų investavimo krypčių – 2 proc.;

15.4.2.  vidutinės rizikos investavimo strategijai priskirtinų investavimo krypčių – 4 proc.;

15.4.3.  aukštos rizikos investavimo strategijai priskirtinų investavimo krypčių – 6 proc.;

15.4.4gyvenimo ciklo strategijai priskirtinų investavimo krypčių – kintanti, atsižvelgiant į Aprašo 14.1 papunktyje nurodyto asmens amžių arba likusį terminą iki Aprašo 14.2 papunktyje nurodytos sutarties galiojimo pabaigos atitinkančią investavimo strategiją, naudojant Aprašo 15.4.1–15.4.3 papunkčiuose nurodytas grąžas;

15.5.    investicinio gyvybės draudimo produktų administravimo ir valdymo atskaitymams apskaičiuoti naudojami aktualūs draudimo sutartims taikomi atskaitymai, o trečiųjų šalių atskaitymams apskaičiuoti naudojama naujausia draudimo įmonei ir filialui žinoma informacija.

 

 

IV SKYRIUS

investicinio gyvybės draudimo PRODUKTŲ SU PERIODINĖMIS ĮMOKOMIS, SKIRTŲ TAUPYMUI IR APSAUGAI, ATSKAITYMŲ ATASKAITOS IGD-3 FORMOS PILDYMAS

 

16.     IGD-3 formoje pateikiama informacija apie visus investicinio gyvybės draudimo produktus, kurie gali būti įsigyti su gyvybės draudimo apsauga nurodytomis sąlygomis:

 

16.1.   draudėjas, apdraustasis ir naudos gavėjas yra 35 metų asmuo;

 

16.2.   draudimo sutarties laikotarpis yra 30 metų;

 

16.3.   periodinė metinė draudimo įmoka yra 1 000 Eur;

 

16.4.   gyvybės draudimo suma yra 15 000 Eur.

 

17.     Pildant duomenis IGD-3 formoje:

 

17.1.   investicinio gyvybės draudimo produktų administravimo ir valdymo atskaitymai apskaičiuojami vadovaujantis Aprašo 15 punkto nuostatomis;

 

17.2.   investicinio gyvybės draudimo produktų draudimo rizikos atskaitymai apskaičiuojami bendra suma dviejų tipų galimai gyvybės draudimo apsaugai:

 

17.2.1A variantas: Aprašo 16.1 papunktyje nurodyto draudėjo arba apdraustojo mirties atveju išmokama didžiausia iš sumų: draudimo suma arba sukaupta suma;

 

17.2.2B variantas: Aprašo 16.1 papunktyje nurodyto draudėjo ar apdraustojo mirties atveju išmokama draudimo suma ir sukaupta suma;

 

17.3.   investicinio gyvybės draudimo produktų draudimo rizikos atskaitymams apskaičiuoti naudojami aktualūs draudimo sutartims taikomi atskaitymai standartinei gyvybės draudimo rizikai;

 

17.4.   investicinio gyvybės draudimo produktų draudimo rizikos atskaitymai, priklausantys nuo sukaupto turto vertės, apskaičiuojami remiantis Aprašo 15.4 papunktyje nustatytomis prielaidomis.

 

 

V SKYRIUS

Investicinio gyvybės draudimo INVESTAVIMO KRYPČIŲ VIENETO VERČIŲ ATASKAITOS FORMOS IGD-4 PILDYMAS

 

18.    IGD-4 formoje pateikiami dviejų didžiausių pagal klientų sukaupto turto vertę draudimo įmonės arba filialo platinamų investavimo krypčių, priskirtinų skirtingo rizikingumo (mažo, vidutinio, aukšto, gyvenimo ciklo) investavimo strategijoms, vieneto vertės pokyčiai per 15 metų arba visą investavimo krypties veiklos laikotarpį (jei jis trumpesnis kaip 15 metų).

19.    IGD-4 ataskaitos data sutampa su kalendorinių metų pabaiga.

20.    Vieneto vertė pateikiama kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje.

 

21.    Vieneto vertė pateikiama išskaičiavus visus su investicijų valdymu susijusius atskaitymus. Jei, pagal draudimo įmonės ar filialo taikomą kainodarą, su investicijų valdymu susiję atskaitymai nėra išskirti į atskirą kategoriją, tačiau faktiškai yra taikomi, su investicijų valdymu susiję atskaitymai nustatomi vadovaujantis draudimo įmonės arba filialo nustatytu metodu. Lietuvos banko prašymu draudimo įmonė arba filialas turi gebėti pagrįsti taikomo metodo tinkamumą ir teisingumą.

 

________________

 

 

 

IGD-1 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2019 m. gruodžio 5 d. nutarimu

Nr. 03-212

Investicinio gyvybės draudimo produktų ATSKAITYMŲ DYDŽIŲ ATASKAITA

Draudimo įmonės arba filialo pavadinimas _________________

 

Ataskaitos pateikimo data ______

 

Atsakingasis asmuo ___________

 

 

Produktas

Atskaitymai nuo kiekvienos sumokėtos įmokos

Atskaitymai nuo sukaupto turto vertės

(neįskaičiuoti į vieneto vertę)

Atskaitymai nuo sukaupto turto vertės (įskaičiuoti į vieneto vertę)

Atskaitymai nuo atsiimamos piniginių lėšų sumos

Kiti atskaitymai ir mokesčiai

Siūlomos draudimo apsaugos

 

Sutarties sudarymo atskaitymai

Įmokų atskaitymai

Sutarties administravimo atskaitymai

Investicijų valdymo atskaitymai

Kiti atskaitymai

Įmonės taikomi atskaitymai

Trečiųjų šalių taikomi atskaitymai

Dalies sukauptų lėšų atsiėmimo atskaitymas

Nutraukimo mokestis

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGD-2 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2019 m. gruodžio 5 d. nutarimu

Nr. 03-212

 

investicinio gyvybės draudimo PRODUKTŲ SU PERIODINĖMIS ĮMOKOMIS, SKIRTŲ TAUPYMUI, administravimo ir valdymo ATSKAITYMŲ ATASKAITA

 

Draudimo įmonės arba filialo pavadinimas ________________

Ataskaitos pateikimo data __________________

Atsakingasis asmuo _____________________

Administravimo ir valdymo atskaitymų suma, Eur

Produktas

Investavimo kryptis

Per 5 metus mokėtina

suma

Per 15 metų mokėtina

suma

Per 30 metų mokėtina

suma

Mažos rizikos investavimo strategija

Vidutinės rizikos investavimo strategija

Aukštos rizikos investavimo strategija

Gyvenimo ciklo investavimo strategija

 

 

IGD-3 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2019 m. gruodžio 5 d. nutarimu

Nr. 03-212

 

 

investicinio gyvybės draudimo PRODUKTŲ SU PERIODINĖMIS ĮMOKOMIS, SKIRTŲ TAUPYMUI IR APSAUGAI, ATSKAITYMŲ ATASKAITA

 

Draudimo įmonės arba filialo pavadinimas __________________

Ataskaitos pateikimo data ____________

Atsakingasis asmuo _________________

Per 5 metus mokėtina suma

Per 15 metų mokėtina suma

Per 30 metų mokėtina suma

Produktas

Investavimo kryptis

Administravimo ir valdymo atskatymų suma, Eur

Draudimo rizikos atskaitymų suma, Eur

Administravimo ir valdymo atskatymų suma, Eur

Draudimo rizikos atskaitymų suma, Eur

Administravimo ir valdymo atskatymų suma, Eur

Draudimo rizikos atskaitymų suma, Eur

A variantas

B variantas

A variantas

B variantas

A variantas 

B variantas

Mažos rizikos investavimo strategija

Vidutinės rizikos investavimo strategija

Aukštos rizikos investavimo strategija

Gyvenimo ciklo investavimo strategija

 

 

IGD-4 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2019 m. gruodžio 5 d. nutarimu

Nr. 03-212

 

Investicinio gyvybės draudimo INVESTAVIMO KRYPČIŲ VIENETO VERČIŲ ATASKAITA

Draudimo įmonės arba filialo pavadinimas __________________

 

Ataskaitos pateikimo data __________________

 

Atsakingasis asmuo _____________________

 

 

Mažos rizikos investavimo strategija

Vidutinės rizikos investavimo strategija

Aukštos rizikos investavimo strategija

Gyvenimo ciklo investavimo strategija

Investavimo krypties pavadinimas

Investavimo krypties pavadinimas

Investavimo krypties pavadinimas

Investavimo krypties pavadinimas

Investavimo krypties pavadinimas

Investavimo krypties pavadinimas

Investavimo krypties pavadinimas

Investavimo krypties pavadinimas

Investavimo krypties veiklos pradžia

Investavimo krypties veiklos pradžia

Investavimo krypties veiklos pradžia

Investavimo krypties veiklos pradžia

Investavimo krypties veiklos pradžia

Investavimo krypties veiklos pradžia

Investavimo krypties veiklos pradžia

Investavimo krypties veiklos pradžia

Data

Vieneto

vertė

Data

Vieneto

vertė

Data

Vieneto

vertė

Data

Vieneto

vertė

Data

Vieneto

vertė

Data

Vieneto

vertė

Data

Vieneto

vertė

Data

Vieneto

vertė