LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2019 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3-12 „DĖL KONKREČIŲ ATLYGINIMO UŽ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS TEIKIAMAS ADMINISTRACINES PASLAUGAS DYDŽIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 30 d. Nr. 3-280

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3-12 „Dėl Konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašo patvirtinimo“:

1. Papildau 3.11 papunkčiu:

„3.11.

už subjekto atitikties kibernetinio saugumo reikalavimams metinę priežiūrą

1 599“.

 

2. Pakeičiu 4.23 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.23.

už techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą arba  gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą, arba nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO) patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, arba išplėstinių teisių tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAO) patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą, kai pakeitimas nesusijęs su veiklos apimties didinimu

133“.

 

3. Pakeičiu 4.24 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.24.

už techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą arba gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą, arba nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO) patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, arba išplėstinių teisių tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAO) patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą, kai pakeitimas nesusijęs su veiklos apimties didinimu, skubos tvarka per 5 darbo dienas

266“.

 

4. Pakeičiu 4.29 papunkčio nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstau taip:

„4.29.

už patvirtintos techninės priežiūros organizacijos vadovo arba gamybos organizacijos vadovo, arba nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO) vadovo, arba išplėstinio tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno, arba organizacijos antrinių procedūrų vadovo naujo leidimo tvirtinimą (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo), kai pagal pirminį tvirtinimą pakeista daugiau kaip 50 proc. vadovo skyrių:“.

 

 

5. Pakeičiu 4.30 papunkčio nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstau taip:

„4.30.

už patvirtintos techninės priežiūros organizacijos vadovo arba gamybos organizacijos vadovo, arba nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO) vadovo, arba išplėstinio tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno, arba organizacijos antrinių procedūrų vadovo revizijos tvirtinimą (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo):“.

 

 

6. Pakeičiu 4.31 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.31.

už nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO) patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo išdavimą

4 034“.

 

7. Pakeičiu 4.32 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.32.

už nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO) patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, kai didinama veiklos apimtis

2 016“.

 

8. Pripažįstu netekusiu galios 4.33 papunktį.

9. Pripažįstu netekusiu galios 4.34 papunktį.

10. Pakeičiu 4.35 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.35.

už nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO), nenaudojančios subrangovo, metinę priežiūrą

1 027“.

 

11. Pakeičiu 4.36 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.36.

už nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO), naudojančios subrangovą, metinę priežiūrą

1 419“.

 

12. Papildau 4.49 papunkčiu:

„4.49.

už išplėstinių teisių tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAO) patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo išdavimą

2 410“.

 

13. Papildau 4.50 papunkčiu:

„4.50.

už išplėstinių teisių tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAO) patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, kai didinama veiklos apimtis

1 314“.

 

14. Papildau 4.51 papunkčiu:

„4.51.

už išplėstinių teisių tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAO) metinę priežiūrą

821“.

 

15. Pakeičiu 6.7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.7.1.

pakeitimą, kai keičiasi informacija, nereikalaujanti orlaivio naudotojo įvertinimo saugos požiūriu (pvz., pavadinimas, adresas), kai įtraukiamas vienas ar keli papildomi oro navigacijos regionai, taip pat kai išbraukiamas orlaivis, kuris nėra paskutinis įtrauktas į oro vežėjo pažymėjimą (išskyrus atvejus, kai pakeitimai yra susiję su šio sąrašo 6.1.1–6.1.3 papunkčiuose nurodytų orlaivių naudotojui išduotu vežėjo pažymėjimu)

286“.

 

16. Papildau 8 punktu:

„8.

Už paslaugas, užtikrinančias eismo saugumą: 

 

8.1.

valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimą: 

 

8.1.1.

kai tiesiamas naujas valstybinės reikšmės kelias (taikoma kiekvienai 0–5 km kelio atkarpai)

1 872

8.1.2.

kai valstybinės reikšmės kelio kategorija keičiama iš V–II kategorijos į IIa, Ia, I arba AM kategoriją ir atvirkščiai (taikoma kiekvienai 0–5 km kelio atkarpai)

1 872

8.1.3.

kai keičiama valstybinės reikšmės magistralinio arba krašto kelio trasa (taikoma kiekvienai 0–5 km kelio atkarpai)

1 872

8.1.4.

kai tiesiama arba rekonstruojama žemės sklype esanti kelio jungtis su valstybinės reikšmės magistraliniu arba krašto keliu arba tiesiama ar rekonstruojama kelių infrastruktūra prie valstybinės reikšmės magistralinio ar krašto kelio prijungto žemės sklypo viduje

1 478

8.1.5.

kai šio sąrašo 8.1.4 papunktyje nurodytais atvejais žemės sklypas prijungiamas prie bet kokio kelio, kuris yra ne daugiau kaip 1 km atstumu nuo žemės sklype esančios kelios jungties su valstybinės reikšmės magistraliniu keliu (matuojant keliu) vietos, išskyrus tuos atvejus, kai jungtis prie valstybinės reikšmės magistralinio kelio yra miesto administracinėse ribose

1 478

8.1.6.

kai keičiamas valstybinės reikšmės magistralinio arba krašto kelio sankryžos tipas: iš vieno lygio į skirtingo lygio ir atvirkščiai; iš nereguliuojamos į reguliuojamą ir atvirkščiai; iš nežiedinės į žiedinę ir atvirkščiai (taikoma rengiant galimybių studiją ar inžinerinės infrastruktūros vystymo planą)

1 478

8.1.7.

kai valstybinės reikšmės kelias ardomas arba uždaromas neribotam laikui (taikoma kiekvienai 0–5 km kelio atkarpai)

1 872

8.1.8.

kitais atvejais, jeigu patvirtintas vertinimo poreikis (taikoma kiekvienai 0–5 km kelio atkarpai ar vienai sankryžai)

1 872

8.2.

kelių saugumo auditorių priežiūrą:

 

8.2.1.

už auditoriaus kompetencijos egzamino laikymą ir perlaikymą

118

8.2.2.

už auditoriaus kompetencijos tobulinimo egzamino laikymą ir perlaikymą

99

8.2.3.

už auditorių kompetencijos įgijimo kursų programos tikrinimą ir derinimą

985

8.2.4.

už atnaujintos auditorių kompetencijos įgijimo kursų programos tikrinimą ir derinimą

197

8.2.5.

už auditorių kompetencijos tobulinimo kursų programos tikrinimą ir derinimą

493

8.2.6.

už atnaujintos auditorių kompetencijos tobulinimo kursų programos tikrinimą ir derinimą

99“.

 

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                     Marius Skuodis