LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL SLAUGOS PASLAUGŲ AMBULATORINĖSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. vasario 10 d. Nr. V-191

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos 2015 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymą ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimą Nr. DT-1/1 „Dėl 2015 m. balo vertės ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti paskirstymo“:

1. P a k e i č i u  Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

„23. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos einamųjų metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas, skirtas slaugos paslaugų ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose išlaidoms apmokėti, paskirsto teritorinėms ligonių kasoms (toliau – TLK) pagal apdraustų gyventojų, prisirašiusių prie jų veiklos zonų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų (toliau – prisirašę gyventojai), skaičių.“

1.2. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

„24. Slaugos paslaugų namuose išlaidoms kompensuoti vienam prisirašiusiam gyventojui per metus tenka 1,91 balo. Vieno balo vertė lygi 0,99 euro.“

1.3. Pakeičiu 26.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„26.3. TLK iki einamojo mėnesio 12 d. apskaičiuoja ataskaitinio laikotarpio slaugos paslaugų namuose balo vertę, dalydama 1/3 einamojo ketvirčio sumos, numatytos slaugos paslaugų namuose išlaidoms apmokėti, iš sumos, už kurią buvo suteiktos šios paslaugos (ši suma apskaičiuojama 26.2 papunktyje nustatyta tvarka). Ataskaitinio laikotarpio balo vertė negali būti didesnė nei 0,99 euro.“

1.4. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

„28. TLK iki einamojo mėnesio 20 d. priima iš ASPĮ sąskaitą, kurioje nurodyta suma apskaičiuojama dauginant sumą (balais), už kurią per ataskaitinį laikotarpį prisirašiusiems gyventojams buvo suteikta slaugos paslaugų, iš ataskaitinio laikotarpio balo vertės (eurais).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas atsiskaitant už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                           Rimantė Šalaševičiūtė