KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIAUS 2020 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. V-208

DĖL NUTEISTŲJŲ PERKĖLIMO IŠ VIENOS PATAISOS ĮSTAIGOS Į KITĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 14 d. Nr. V-10

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Nuteistųjų perkėlimo iš vienos pataisos įstaigos į kitą tvarkos aprašą, patvirtintą Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl Nuteistųjų perkėlimo iš vienos pataisos įstaigos į kitą tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Perkeliančioji įstaiga parengia Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus (toliau – Kalėjimų departamentas) nutarimo ar Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymo dėl nuteistojo perkėlimo projektą ir kartu su dokumentais, pagrindžiančiais perkėlimo pagrįstumą (išvada, teikimas ir pan.) pateikia derinti (vizuoti) priimančiosios įstaigos vadovui, Kalėjimų departamento padalinių, atsakingų už nuteistųjų priežiūrą ir įskaitą, resocializaciją, sveikatos priežiūrą, kriminalinę žvalgybą, vadovams, Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam šiuos padalinius. Dokumento derinimas (vizavimas) vykdomas dokumentų valdymo sistemoje dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.“;

1.2. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Nuteistojo perkėlimui iš vienos pataisos įstaigos į kitą pataisos įstaigą siekiant apriboti jo daromą neigiamą įtaką kitiems nuteistiesiems arba palengvinti socialinę reabilitaciją, arba užtikrinti veiksmingesnę nuteistojo priežiūrą ir saugumą, prie Kalėjimų departamento direktoriaus nutarimo projekto pateikiami nuteistojo elgesį charakterizuojantys dokumentai. Nuteistąjį charakterizuojantys ar perkėlimo pagrindą nurodantys dokumentai prie Kalėjimų departamento direktoriaus nutarimo projekto gali būti nepridedami tik tuo atveju, jei visa išsami informacija yra nurodoma pačiame nutarime.“;

1.3. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Nuteistojo perkėlimui iš vienos pataisos įstaigos į kitos pataisos įstaigos pusiaukelės namus arba į kitos pataisos įstaigos atvirą koloniją, esant laisvai vietai pusiaukelės namuose ar atviroje kolonijoje, prie Kalėjimų departamento direktoriaus nutarimo projekto būtina pateikti teikimą, kuriame pateikiami duomenys, patvirtinantys, kad asmuo atitinka  Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse nurodytas sąlygas.“;

1.4. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Nuteistojo perkėlimui iš kalėjimo į pataisos namus prie Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymo dėl nuteistojo perkėlimo projekto būtina pateikti teikimą ir nuteistojo charakteristiką. Teikime nurodomas bausmės pradžios ir pabaigos terminas, nurodoma informacija apie nuteisimą (teismo pavadinimas, data ir baudžiamieji straipsniai, trumpai aprašomas įvykdytas nusikaltimas), paskutinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metu nustatytas rizikos lygis ir vertinimo data, pateikiama informacija apie Individualiame socialinės reabilitacijos plane nustatytų priemonių vykdymą,  duomenys apie nuobaudas bei paskatinimus, santykius su administracija, artimaisiais, kitais nuteistaisiais bei kita nuteistąjį charakterizuojanti informacija, įrodanti, jog nuteistojo elgesys nekelia pavojaus aplinkiniams. Nuteistojo grąžinimui iš pataisos namų į kalėjimą (esant Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 881 straipsnio 3 dalies pagrindui), prie Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymo dėl nuteistojo grąžinimo iš pataisos namų į kalėjimą projekto pridedamas teikimas, kuriame pateikiama informacija, įrodanti, kad nuteistasis kelia pavojų pataisos namų administracijai ar kitiems asmenims arba sistemingai daro teisės pažeidimus.“;

1.5. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Nuteistojo laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme, atlikusio pirmuosius dešimt metų laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės, perkėlimui iš kalėjimo į pataisos namus tęsti bausmės atlikimą ir grąžinimui į kalėjimą, jei nuteistasis laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme, perkeltas į pataisos namus kelia pavojų pataisos namų personalui ar kitiems asmenims arba dėl kitų išimtinių aplinkybių, prie Kalėjimų departamento direktoriaus nutarimo projekto būtina pateikti teikimą su išsamia nuteistąjį charakterizuojančia informacija.“;

1.6. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Perkeliančioji įstaiga pasirašytinai supažindina nuteistąjį su Kalėjimų departamento direktoriaus nutarimu ar Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu dėl nuteistojo perkėlimo ir įteikia jam šio dokumento kopiją (su metaduomenimis). Jei dėl objektyvių priežasčių perkeliančioji įstaiga neturi galimybės supažindinti nuteistąjį su Kalėjimų departamento direktoriaus nutarimu ar Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu dėl nuteistojo perkėlimo, tokį supažindinimą įvykdo priimančioji įstaiga ir įteikia nuteistajam šio dokumento nuorašą.“.

2. P a v e d u Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui šį įsakymą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti Teisės aktų registre ir su šiuo įsakymu supažindinti pataisos įstaigų vadovus.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                             Gintautas Šarauskas