Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Dokumentų valdymo skyrius

2017 12 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONREALIO PROTOKOLO
DĖL OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ
PAKEITIMAS

 

 

 

 

 


Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų pakeitimas

 

 

 

I straipsnis

 

Pakeitimas

 

1 straipsnio 4 dalis

 

Protokolo 1 straipsnio 4 dalyje žodžiai „C priede arba E priede“ pakeičiami žodžiais „C priede, E priede arba F priede“;

 

2 straipsnio 5 dalis

 

Protokolo 2 straipsnio 5 dalyje žodžiai „ir 2H straipsniuose“ pakeičiami žodžiais „, 2H ir 2J straipsniuose“;

 

2 straipsnio 8 dalies a punktas, 9 dalies a punktas ir 11 dalis

 

Protokolo 2 straipsnio 8 dalies a punkte ir 11 dalyje žodžiai „2A–2I straipsnių“ pakeičiami žodžiais „2A–2J straipsnių“;

 

Protokolo 2 straipsnio 8 dalies a punkto pabaigoje įrašomi šie žodžiai:

 

„Visi tokie susitarimai gali būti išplėsti, kad apimtų įpareigojimus, susijusius su 2J straipsnyje nustatytais suvartojimo arba gamybos lygiais, su sąlyga, kad bendras apskaičiuotasis tų Šalių suvartojimo arba gamybos lygis neviršija 2J straipsnyje nustatytų lygių.“;

 

Protokolo 2 straipsnio 9 dalies a punkto i papunktyje po žodžių „nurodyti kaip“ išbraukiamas žodis „ir“;

 

Protokolo 2 straipsnio 9 dalies a punkto ii papunktis pernumeruojamas kaip a punkto iii papunktis;

 

Protokolo 2 straipsnio 9 dalies a punkte po i papunkčio kaip ii papunktis įrašomi šie žodžiai:

 

„tikslinti A priedo, C priedo ir F priedo I grupėje nurodytas visuotinio atšilimo potencialo vertes ir, jei taip, kokie tai turėtų būti patikslinimai; ir“;

 

2J straipsnis

 

Po Protokolo 2I straipsnio įrašomas šis straipsnis:

 

„2J straipsnis Hidrofluorangliavandeniliai

 

1. Kiekviena Šalis užtikrina, kad per dvylika mėnesių nuo 2019 m. sausio 1 d. ir kiekvieną kitą dvylikos mėnesių laikotarpį jos apskaičiuotasis F priede nurodytų kontroliuojamų medžiagų sunaudojimo lygis, išreikštas CO2 ekvivalentu, neviršytų toliau a–e punktuose atitinkamiems kelerių metų laikotarpiams nustatytos procentinės dalies nuo jos apskaičiuotųjų F priede nurodytų kontroliuojamų medžiagų sunaudojimo lygių 2011, 2012 ir 2013 metų metinio vidurkio, prie kurio pridedama penkiolika procentų nuo jos apskaičiuotojo C priedo I grupėje nurodytų kontroliuojamų medžiagų sunaudojimo lygio, kaip nurodyta 2F straipsnio 1 dalyje, išreikšto CO2 ekvivalentu:

 

a) 2019–2023 m.: 90 proc.

 

b) 2024–2028 m.: 60 proc.

 

c) 2029–2033 m.: 30 proc.

 

d) 2034–2035 m.: 20 proc.

 

e) 2036 m. ir vėliau: 15 proc.

 

2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, Šalys gali nuspręsti, kad Šalis turi užtikrinti, kad per dvylika mėnesių nuo 2020 m. sausio 1 d. ir kiekvieną kitą dvylikos mėnesių laikotarpį jos apskaičiuotasis F priede nurodytų kontroliuojamų medžiagų sunaudojimo lygis, išreikštas CO2 ekvivalentu, neviršytų toliau a–e punktuose atitinkamiems kelerių metų laikotarpiams nustatytos procentinės dalies nuo jos apskaičiuotųjų F priede nurodytų kontroliuojamų medžiagų sunaudojimo lygių 2011, 2012 ir 2013 metų metinio vidurkio, prie kurio pridedama dvidešimt penki procentai nuo jos apskaičiuotojo C priedo I grupėje nurodytų kontroliuojamų medžiagų sunaudojimo lygio, kaip nurodyta 2F straipsnio 1 dalyje, išreikšto CO2 ekvivalentu:

 

a) 2020–2024 m.: 95 proc.

 

b) 2025–2028 m.: 65 proc.

 

c) 2029–2033 m.: 30 proc.

 

d) 2034–2035 m.: 20 proc.

 

e) 2036 m. ir vėliau: 15 proc.

 

3. Kiekviena Šalis, gaminanti F priede nurodytas kontroliuojamas medžiagas, užtikrina, kad per dvylika mėnesių nuo 2019 m. sausio 1 d. ir kiekvieną kitą dvylikos mėnesių laikotarpį jos apskaičiuotasis F priede nurodytų kontroliuojamų medžiagų gamybos lygis, išreikštas CO2 ekvivalentu, neviršytų toliau a–e punktuose atitinkamiems kelerių metų laikotarpiams nustatytos procentinės dalies nuo jos apskaičiuotųjų F priede nurodytų kontroliuojamų medžiagų gamybos lygių 2011, 2012 ir 2013 metų metinio vidurkio, prie kurio pridedama penkiolika procentų nuo C priedo I grupėje nurodytų kontroliuojamų medžiagų jos apskaičiuotojo gamybos lygio, kaip nurodyta 2F straipsnio 2 dalyje, išreikšto CO2 ekvivalentu:

 

a) 2019–2023 m.: 90 proc.

 

b) 2024–2028 m.: 60 proc.

 

c) 2029–2033 m.: 30 proc.

 

d) 2034–2035 m.: 20 proc.

 

e) 2036 m. ir vėliau: 15 proc.

 

4. Nepaisant šio straipsnio 3 dalies, Šalys gali nuspręsti, kad Šalis, gaminanti F priede nurodytas kontroliuojamas medžiagas, turi užtikrinti, kad per dvylika mėnesių nuo 2020 m. sausio 1 d. ir kiekvieną kitą dvylikos mėnesių laikotarpį jos apskaičiuotasis F priede nurodytų kontroliuojamų medžiagų gamybos lygis, išreikštas CO2 ekvivalentu, neviršytų toliau a–e punktuose atitinkamiems kelerių metų laikotarpiams nustatytos procentinės dalies nuo jos apskaičiuotųjų F priede nurodytų kontroliuojamų medžiagų gamybos lygių 2011, 2012 ir 2013 metų metinio vidurkio, prie kurio pridedama dvidešimt penki procentai nuo jos apskaičiuotojo C priedo I grupėje nurodytų kontroliuojamųjų medžiagų gamybos lygio, kaip nurodyta 2F straipsnio 2 dalyje, išreikšto CO2 ekvivalentu:

 

a) 2020–2024 m.: 95 proc.

 

b) 2025–2028 m.: 65 proc.

 

c) 2029–2033 m.: 30 proc.

 

d) 2034–2035 m.: 20 proc.

 

e) 2036 m. ir vėliau: 15 proc.

 

5. Šio straipsnio 1–4 dalys netaikomos tais atvejais, kai Šalys nusprendžia leisti nustatyti tokį gamybos ar sunaudojimo lygį, kokio reikia patenkinti reikmėms, kurioms Šalys sutaria taikyti išimtį.

 

6. Kiekviena Šalis, gaminanti C priedo I grupėje arba F priede nurodytas medžiagas, užtikrina, kad per dvylika mėnesių nuo 2020 m. sausio 1 d. ir kiekvieną kitą dvylikos mėnesių laikotarpį iš kiekvieno jos gamybos įrenginio, kuriame gaminamos C priedo I grupėje arba F priede nurodytos medžiagos, išmetamos F priedo II grupėje nurodytos medžiagos būtų sunaikintos tiek, kiek įmanoma naudojant technologiją, kurią Šalys patvirtina per tą patį dvylikos mėnesių laikotarpį.

 

7. Kiekviena Šalis užtikrina, kad bet koks iš įrenginių, kuriuose gaminamos C priedo I grupėje arba F priede nurodytos medžiagos, išmetamų F priedo II grupėje nurodytų medžiagų sunaikinimas būtų atliekamas tik taikant Šalių patvirtintą technologiją.“;

 

3 straipsnis

 

Protokolo 3 straipsnio preambulė pakeičiama taip:

 

1. Siekiant įgyvendinti 2, 2A–2J ir 5 straipsnius, kiekviena Šalis visoms A priede, B priede, C priede, E priede arba F priede nurodytoms medžiagų grupėms nustato tokius apskaičiuotuosius lygius:“;

 

Protokolo 3 straipsnio a dalies i punkte kabliataškis pakeičiamas taip:

 

„nebent 2 dalyje nustatyta kitaip;“;

 

Protokolo 3 straipsnio pabaigoje įrašomas toks tekstas:

 

„ir

 

d) iš kiekvieno įrenginio, kuriame gaminamos C priedo I grupėje arba F priede nurodytos medžiagos, išmetamų F priedo II grupėje nurodytų medžiagų kiekį, į jį įskaičiuodama, be kita ko, kiekį, išmestą dėl įrangos nuotėkio, iš proceso ventiliacijos ir iš naikinimo prietaisų, tačiau neįskaičiuodama kiekio, kuris surinktas naudoti, sunaikinti arba saugoti.

 

2. Kiekviena Šalis 2J straipsnio, 2 straipsnio 5 bis dalies ir 3 straipsnio 1 dalies d punkto taikymo tikslu apskaičiuodama F priede ir C priedo I grupėje nurodytų medžiagų gamybos, sunaudojimo, importo, eksporto ir išmetamą kiekį, kuris turi būti išreikštas CO2 ekvivalentu, naudoja tų medžiagų visuotinio atšilimo potencialo vertes, nurodytas A priedo, C priedo ir F priedo I grupėje.“;

 

4 straipsnio 1 sept dalis

 

Po Protokolo 4 straipsnio 1 sex dalies įrašoma tokia dalis:

 

„1 sept. Nuo šios dalies įsigaliojimo dienos kiekviena Šalis uždraudžia importuoti F priede nurodytas kontroliuojamas medžiagas iš bet kurios valstybės, kuri nėra šio Protokolo Šalis.“;

 

4 straipsnio 2 sept dalis

 

Po Protokolo 4 straipsnio 2 sex dalies įrašoma tokia dalis:

 

„2 sept. Nuo šios dalies įsigaliojimo dienos kiekviena Šalis uždraudžia eksportuoti F priede nurodytas kontroliuojamas medžiagas į bet kurią valstybę, kuri nėra šio Protokolo Šalis.“;

 

4 straipsnio 5, 6 ir 7 dalys

 

Protokolo 4 straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse žodžiai „A, B, C ir E prieduose“ pakeičiami žodžiais „A, B, C, E ir F prieduose“;

 

4 straipsnio 8 dalis

 

Protokolo 4 straipsnio 8 dalyje žodžiai „2A–2I straipsnius“ pakeičiami žodžiais „2A–2J straipsnius“;

 

4B straipsnis

 

Po Protokolo 4B straipsnio 2 dalies įterpiama ši dalis:

 

„2 bis. Iki 2019 m. sausio 1 d. arba per tris mėnesius nuo šios dalies įsigaliojimo dienos toje valstybėje, atsižvelgiant į tai, kuri iš šių datų yra vėlesnė, kiekviena Šalis sukuria ir įgyvendina F priede nurodytų naujų, naudotų, utilizuotų ir regeneruotų kontroliuojamų medžiagų importo ir eksporto licencijavimo sistemą. Bet kuri Šalis, kuri laikosi 5 straipsnio 1 dalies ir kuri nusprendžia, kad ji negali sukurti ir įgyvendinti tokios sistemos iki 2019 m. sausio 1 d., gali šiuos veiksmus atidėti iki 2021 m. sausio 1 d.“;

 

5 straipsnis

 

Protokolo 5 straipsnio 4 dalyje straipsnio numeris „2I“ pakeičiamas straipsnio numeriu „2J“;

 

Protokolo 5 straipsnio 5 ir 6 dalyse žodžiai „2I straipsnius“ pakeičiami žodžiais „, 2I ir 2J straipsnius“;

 

Protokolo 5 straipsnio 5 dalis:

 

[lietuvių kalbai netaikoma];

 

Po Protokolo 5 straipsnio 8 ter dalies įrašoma tokia dalis:

 

„8 qua

 

a) Kiekviena Šalis, kuri laikosi šio straipsnio 1 dalies, atsižvelgiant į visus 2J straipsnyje numatytus kontrolės priemonių patikslinimus pagal 2 straipsnio 9 dalį, turi teisę atidėti savo atitikties 2J straipsnio 1 dalies a–e punktuose ir 2J straipsnio 3 dalies a–e punktuose nustatytoms kontrolės priemonėms datą ir jas pakeisti taip:

i) 2024–2028 m.: 100 proc.

ii) 2029–2034 m.: 90 proc.

iii) 2035–2039 m.: 70 proc.

 

iv) 2040–2044 m.: 50 proc.

 

v) 2045 m. ir vėliau: 20 proc.

 

b) Nepaisant a punkto pirmiau, Šalys gali nuspręsti, kad Šalis, kuri laikosi šio straipsnio 1 dalies, atsižvelgiant į visus 2J straipsnyje numatytus kontrolės priemonių patikslinimus pagal 2 straipsnio 9 dalį, turi teisę atidėti savo atitikties 2J straipsnio 1 dalies a–e punktuose ir 2J straipsnio 3 dalies a–e punktuose nustatytoms kontrolės priemonėms datą ir jas pakeisti taip:

i) 2028–2031 m.: 100 proc.

ii) 2032–2036 m.: 90 proc.

iii) 2037–2041 m.: 80 proc.

iv) 2042–2046 m.: 70 proc.

v) 2047 m. ir vėliau: 15 proc.

 

c) Kiekviena Šalis, kuri laikosi šio straipsnio 1 dalies, kad galėtų apskaičiuoti savo sunaudojimo bazinį lygį pagal 2J straipsnį, gali naudoti savo apskaičiuotųjų F priede nurodytų kontroliuojamų medžiagų 2020, 2021 ir 2022 metų sunaudojimo lygių vidurkį, prie kurio pridedama šešiasdešimt penki procentai nuo jos C priedo I grupėje nurodytų kontroliuojamų medžiagų sunaudojimo bazinio lygio, kaip nustatyta šio straipsnio 8 ter dalyje.

 

d) Nepaisant c punkto pirmiau, Šalys gali nuspręsti, kad Šalis, kuri laikosi šio straipsnio 1 dalies, kad galėtų apskaičiuoti savo sunaudojimo bazinį lygį pagal 2J straipsnį, gali naudoti savo apskaičiuotųjų F priede nurodytų kontroliuojamų medžiagų 2024, 2025 ir 2026 metų sunaudojimo lygių vidurkį, prie kurio pridedama šešiasdešimt penki procentai nuo jos C priedo I grupėje nurodytų kontroliuojamų medžiagų sunaudojimo bazinio lygio, kaip nustatyta šio straipsnio 8 ter dalyje.

 

e) Kiekviena Šalis, kuri laikosi šio straipsnio 1 dalies ir gamina F priede nurodytas kontroliuojamas medžiagas, kad galėtų apskaičiuoti savo gamybos bazinį lygį pagal 2J straipsnį, gali naudoti savo apskaičiuotųjų F priede nurodytų kontroliuojamų medžiagų 2020, 2021 ir 2022 metų gamybos lygių vidurkį, prie kurio pridedama šešiasdešimt penki procentai nuo jos C priedo I grupėje nurodytų kontroliuojamų medžiagų sunaudojimo bazinio lygio, kaip nustatyta šio straipsnio 8 ter dalyje.

 

f) Nepaisant e punkto pirmiau, Šalys gali nuspręsti, kad Šalis, kuri laikosi šio straipsnio 1 dalies ir gamina F priede nurodytas kontroliuojamas medžiagas, kad galėtų apskaičiuoti savo gamybos bazinį lygį pagal 2J straipsnį, gali naudoti savo apskaičiuotųjų F priede nurodytų kontroliuojamų medžiagų 2024, 2025 ir 2026 metų sunaudojimo lygių vidurkį, prie kurio pridedama šešiasdešimt penki procentai nuo jos C priedo I grupėje nurodytų kontroliuojamų medžiagų sunaudojimo bazinio lygio, kaip nustatyta šio straipsnio 8 ter dalyje.

 

g) Šios dalies a–f punktai taikomi gamybos ir sunaudojimo apskaičiuotiesiems lygiams, išskyrus atvejus, kai, remiantis Šalių nustatytais kriterijais, taikoma išimtis dėl didelės aplinkos temperatūros.“;

 


6 straipsnis

 

Protokolo 6 straipsnio žodžiai „2A–2I straipsnius“ pakeičiami žodžiais „2A–2J straipsniuose“;

 

7 straipsnio 2, 3 ir 3 ter dalys

 

Protokolo 7 straipsnio 2 dalyje po eilutės „– išvardytas E priede – per 1991 m.,“ įterpiama tokia eilutė:

 

„– išvardytas F priede – per 2011–2013 m., išskyrus tai, kad Šalys, kurios laikosi 5 straipsnio 1 dalies, tokius duomenis pateikia už 2020–2022 m. laikotarpį, o tos Šalys, kurios laikosi 5 straipsnio 1 dalies ir kurioms taikomi 5 straipsnio 8 qua dalies d–f punktai, tokius duomenis pateikia apie 2024–2026 m. laikotarpį;“;

 

Protokolo 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse tekstas

 

„C ir E“ pakeičiamas tekstu „C, E ir F“;

 

Po Protokolo 7 straipsnio 3 bis dalies įrašomos šios dalys:

 

„3 ter. Kiekviena Šalis Sekretoriatui pateikia statistinius duomenis apie savo metinį iš kiekvieno įrenginio išmestų F priedo II grupėje nurodytų kontroliuojamų medžiagų kiekį, kaip numatyta Protokolo 3 straipsnio 1 dalies d punkte.“;

 

7 straipsnio 4 dalis

 

Protokolo 7 straipsnio 4 dalyje po žodžių „statistinių duomenų apie“ ir „pateikia duomenis apie savo“ įrašoma „gamybą,“;

 

10 straipsnio 1 dalis

 

Protokolo 10 straipsnio 1 dalyje žodžiai „ir 2I straipsniuose“ pakeičiami žodžiais „, 2I ir 2J straipsniuose“;

 

Protokolo 10 straipsnio 1 dalies pabaigoje įrašoma:

 

„Jei Šalis, kuri laikosi 5 straipsnio 1 dalies, nusprendžia pasinaudoti finansavimu pagal bet kurį kitą finansinį mechanizmą ir taip gali padengti bet kurią dalį suderintų papildomų savo išlaidų, ta dalis iš šio Protokolo 10 straipsnyje numatyto finansinio mechanizmo nedengiama.“;

 

17 straipsnis

 

Protokolo 17 straipsnio žodžiai „2A–2I straipsnius“ pakeičiami žodžiais „2A–2J straipsniuose“;

 

A priedas

 

Protokolo A priedo I grupės lentelė pakeičiama šia lentele:

 

 

Grupė

 

Cheminė medžiaga

 

Ozono ardymo potencialas*

 

100 metų visuotinio atšilimo potencialas

 

I grupė

 

 

 

 

 

 

 

CFCl3

 

(CFC-11)

 

1,0

 

4 750

 

CF2Cl2

 

(CFC-12)

 

1,0

 

10,900

 

C2F3Cl3

 

(CFC-113)

 

0,8

 

6 130

 

C2F4Cl2

 

(CFC-114)

 

1,0

 

10 000

 

C2F5Cl

 

(CFC-115)

 

0,6

 

7 370

 

 

 

C priedas ir F priedas

 

Protokolo C priedo I grupės lentelė pakeičiama šia lentele:

 

 

Grupė

 

Cheminė medžiaga

 

Izomerų skaičius

 

Ozono ardymo potencialas*

 

100 metų visuotinio atšilimo potencialas***

 

I grupė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHFCl2

 

(HCFC-21)**

 

1

 

0,04

 

151

 

CHF2Cl

 

(HCFC-22)**

 

1

 

0,055

 

1810

 

CHFCl

 

(HCFC-31)

 

1

 

0,02

 

 

 

C2HFCl4

 

(HCFC-121)

 

2

 

0,01-0,04

 

 

 

C2HF2Cl3

 

(HCFC-122)

 

3

 

0,02-0,08

 

 

 

C2HF3Cl2

 

(HCFC-123)

 

3

 

0,02-0,06

 

77

 

CHCl2CF3

 

(HCFC-123)**

 

-

 

0,02

 

 

 

C2HF4Cl

 

(HCFC-124)

 

2

 

0,02-0,04

 

609

 

CHFClCF3

 

(HCFC-124)**

 

-

 

0,022

 

 

 

C2H2FCl3

 

(HCFC-131)

 

3

 

0,007-0,05

 

 

 

C2H2F2Cl2

 

(HCFC-132)

 

4

 

0,008-0,05

 

 

 

C2H2F3Cl

 

(HCFC-133)

 

3

 

0,02-0,06

 

 

 

C2H3FCl2

 

(HCFC-141)

 

3

 

0,005-0,07

 

 

 

CH3CFCl2

 

(HCFC-141b)**

 

-

 

0,11

 

725

 

C2H3F2Cl

 

(HCFC-142)

 

3

 

0,008-0,07

 

 

 

CH3CF2Cl

 

(HCFC-142b)**

 

-

 

0,065

 

2310

 

C2H4FCl

 

(HCFC-151)

 

2

 

0,003-0,005

 

 

 

C3HFCl6

 

(HCFC-221)

 

5

 

0,015-0,07

 

 

 

C3HF2Cl5

 

(HCFC-222)

 

9

 

0,01-0,09

 

 

 

C3HF3Cl4

 

(HCFC-223)

 

12

 

0,01-0,08

 

 

 

C3HF4Cl3

 

(HCFC-224)

 

12

 

0,01-0,09

 

 

 

C3HF5Cl2

 

(HCFC-225)

 

9

 

0,02-0,07

 

 

 

CF3CF2CHCl2

 

(HCFC-225ca)**

 

-

 

0,025

 

122

 

CF2ClCF2CHClF

 

(HCFC-225cb)**

 

-

 

0,033

 

595

 

C3HF6Cl

 

(HCFC-226)

 

5

 

0,02-0,10

 

 

 

C3H2FCl5

 

(HCFC-231)

 

9

 

0,05-0,09

 

 

 

C3H2F2Cl4

 

(HCFC-232)

 

16

 

0,008-0,10

 

 

 

C3H2F3Cl3

 

(HCFC-233)

 

18

 

0,007-0,23

 

 

 

C3H2F4Cl2

 

(HCFC-234)

 

16

 

0,01-0,28

 

 

 

C3H2F5Cl

 

(HCFC-235)

 

9

 

0,03-0,52

 

 

 

C3H3FCl4

 

(HCFC-241)

 

12

 

0,004-0,09

 

 

 

C3H3F2Cl3

 

(HCFC-242)

 

18

 

0,005-0,13

 

 

 

C3H3F3Cl2

 

(HCFC-243)

 

18

 

0,007-0,12

 

 

 

C3H3F4Cl

 

(HCFC-244)

 

12

 

0,009-0,14

 

 

 

C3H4FCl3

 

(HCFC-251)

 

12

 

0,001-0,01

 

 

 

C3H4F2Cl2

 

(HCFC-252)

 

16

 

0,005-0,04

 

 

 

C3H4F3Cl

 

(HCFC-253)

 

12

 

0,003-0,03

 

 

 

C3H5FCl2

 

(HCFC-261)

 

9

 

0,002-0,02

 

 

 

C3H5F2Cl

 

(HCFC-262)

 

9

 

0,002-0,02

 

 

 

C3H6FCl

 

(HCFC-271)

 

5

 

0,001-0,03

 

 

 

Jei nurodomas ozono ardymo potencialo (OAP) verčių intervalas, taikant Protokolą naudojama didžiausia to intervalo vertė. Kaip viena vertė nurodytas OAP buvo apskaičiuotas remiantis laboratoriniais matavimais. OAP, nurodytas kaip verčių intervalas, pagrįstas apytikriais vertinimais ir yra mažiau patikimas. Intervalas taikomas izomerų grupei. Viršutinė vertė – didžiausią OAP turinčio izomero OAP įvertis, o apatinė vertė – mažiausią OAP turinčio izomero OAP įvertis.

 

** Žymi labiausiai komerciškai perspektyvias medžiagas ir jų OAP vertes, naudotinas taikant Protokolą.

 

*** Jei medžiagos visuotinio atšilimo potencialas (VAP) nenurodytas, jai taikoma numatytoji 0 vertė tol, kol bus įrašyta VAP vertė 2 straipsnio 9 dalies a punkto ii papunktyje numatyta tvarka.

 

 

 


Po Protokolo E priedo pridedamas šis priedas:

 

„F priedas. Kontroliuojamos medžiagos

 

 

Grupė

 

Cheminė medžiaga

 

100 metų visuotinio atšilimo potencialas

 

I grupė

 

 

 

 

 

CHF2CHF2

 

HFC-134

 

1 100

 

CH2FCF3

 

HFC-134a

 

1 430

 

CH2FCHF2

 

HFC-143

 

353

 

chf2ch2cf3

 

HFC-245fa

 

1 030

 

CF3CH2CF2CH3

 

HFC-365mfc

 

794

 

CF3CHFCF3

 

HFC-227ea

 

3 220

 

CH2FCF2CF3

 

HFC-236cb

 

1 340

 

chf2chfcf3

 

HFC-236ea

 

1 370

 

CF3CH2CF3

 

HFC-236fa

 

9 810

 

CH2FCF2CHF2

 

HFC-245ca

 

693

 

cf3chfchfcf2cf3

 

HFC-43-10mee

 

1 640

 

CH2F2

 

HFC-32

 

675

 

CHF2CF3

 

HFC-125

 

3 500

 

CH3CF3

 

HFC-143a

 

4 470

 

CH3F

 

HFC-41

 

92

 

CH2FCH2F

 

HFC-152

 

53

 

CH3CHF2

 

HFC-152a

 

124

 

 

 

 

 

 

 

II grupė

 

 

 

 

 

CHF3

 

HFC-23

 

14 800“

 

 

 

II straipsnis

 

Ryšys su 1999 m. pakeitimu

 

Nė viena valstybė ar ekonominės integracijos regioninė organizacija negali deponuoti ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo prie šio Pakeitimo dokumentų, jeigu anksčiau ar tuo pačiu metu nedeponavo tokio dokumento dėl Pakeitimo, priimto vienuoliktajame Šalių susitikime, įvykusiame Pekine 1999 m. gruodžio 3 d.

 

 

 

III straipsnis

 

Ryšys su Jungtinių Tautų bendrąja klimato kaitos konvencija ir jos Kioto protokolu

 

Šiuo Pakeitimu nesiekiama, kad hidrofluorangliavandeniliams nebebūtų taikomi Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos 4 ir 12 straipsniuose ar tos konvencijos Kioto protokolo 2, 5, 7 ir 10 straipsniuose nustatyti įsipareigojimai.

 

 

 

IV straipsnis

 

Įsigaliojimas

 

1. Išskyrus 2 dalyje toliau nurodytus atvejus, šis Pakeitimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d., jei valstybės arba ekonominės integracijos regioninės organizacijos, kurios yra Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų Šalys, deponuoja ne mažiau kaip dvidešimt Pakeitimo ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentų. Jei iki šios datos nurodyta sąlyga neįvykdoma, Pakeitimas įsigalioja devyniasdešimtą dieną nuo tos dienos, kai ji įvykdoma.

 

2. Šio Pakeitimo I straipsnyje išdėstyti Protokolo 4 straipsnio „Prekybos su valstybėmis, nesančiomis Protokolo Šalimis, kontrolė“ pakeitimai įsigalioja 2033 m. sausio 1 d., jei valstybės arba ekonominės integracijos regioninės organizacijos, kurios yra Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų Šalys, deponuoja ne mažiau kaip septyniasdešimt Pakeitimo ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentų. Jei iki šios datos nurodyta sąlyga neįvykdoma, Pakeitimas įsigalioja devyniasdešimtą dieną nuo tos dienos, kai ji įvykdoma.

 

3. Taikant 1 ir 2 dalį deponuotas bet kuris ekonominės integracijos regioninės organizacijos dokumentas netraktuojamas kaip papildomas dokumentas prie tos organizacijos valstybių narių deponuotų dokumentų.

 

4. Šiam Pakeitimui įsigaliojus, kaip numatyta 1 ir 2 dalyje, visoms kitoms Protokolo Šalims jis įsigalioja devyniasdešimtą dieną nuo tos dienos, kai deponuojami jų ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentai.

 

 

 

V straipsnis

 

Laikinas taikymas

 

Bet kuri Šalis bet kuriuo metu iki šio Pakeitimo jai įsigaliojimo gali paskelbti, kad, iki jai įsigalios šis Pakeitimas, ji laikinai taikys kurias nors iš 2J straipsnyje nustatytų kontrolės priemonių ir laikysis atitinkamų 7 straipsnyje numatytų ataskaitų teikimo įpareigojimų.