LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. V-825 „DĖL SVEIKO SENĖJIMO UŽTIKRINIMO LIETUVOJE 2014–2023 M. VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. sausio 13 d. Nr. V-40

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825 „Dėl Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“, ir 4 priede „Sveikatai palankių sąlygų darbe kūrimo skatinimo krypties aprašas“:

1. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Policijos ir kitų pareigūnų profesinės sveikatos priežiūros praktika apsiriboja profilaktiniais sveikatos patikrinimais įsidarbinant ir periodiškai, kas 1–3 metai, bei pareigūnų imunizavimu. Pareigūnams profesinės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys subjektai neturi partnerių vidaus reikalų sistemos įstaigose, nes ten nesukurtos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos, jų infrastruktūra, nepaisant to, kad vienoje vidaus reikalų įstaigoje vidutiniškai tarnauja apie 360 pareigūnų (nuo 17 pareigūnų iki 2500 pareigūnų). Tik vienoje iš esamų 44 vidaus reikalų įstaigų (Viešojo saugumo tarnyba prie VRM) dirba sveikatos priežiūros specialistai, atliekantys PSP funkcijas. Pareigūnų PSP nėra grįsta ligų ir kitų su profesine veikla susijusių sveikatos problemų prevencija, be to, pažeistos fizinės, psichikos sveikatos ir psichologinės savijautos pareigūnai neturi tinkamų sveikatos atkūrimo galimybių, neužtikrintas tolygus profesinės sveikatos paslaugų prieinamumas visų teritorinių vidaus reikalų įstaigų pareigūnams. Turima medicininės, medicininės-psichologinės reabilitacijos infrastruktūra VRM Medicinos centre nepakankama. Todėl siekiant padidinti pareigūnams teikiamų profesinės sveikatos priežiūros paslaugų apimtis, būtina išplėsti arba atnaujinti VRM Medicinos centro patalpų plotą panaudojant esamas nenaudojamas erdves minėtoms paslaugoms teikti, ir aprūpinti papildoma būtina medicinine reabilitacine įranga bei kitomis priemonėmis.“

2. Pakeičiu 33.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

33.1. pareigūnams nustatytų profesinių sveikatos pakenkimų postvencinei medicininei ir psichologinei reabilitacijai bei sveikatos stiprinimui skirtos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra paslaugų tolygiam prieinamumui užtikrinti. Vykdytojai: VRM Medicinos centras, VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“, VšĮ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“:“.

3. Pakeičiu 33.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

33.1.1. išplėsti VRM Medicinos centro patalpų plotą panaudojant esamas nenaudojamas erdves profesinės sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, ir aprūpinti papildoma būtina medicinine reabilitacine įranga bei kitomis priemonėmis;“.

4. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Numatomi pagrindiniai šios Veiksmų plano krypties vykdytojai: Higienos institutas, VRM, VRM Medicinos centras, VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“, VšĮ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“. Galimi partneriai: vidaus reikalų statutinės įstaigos, pareigūnams atstovaujančios profesinės sąjungos, VRM Medicinos centras.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                  Aurelijus Veryga