LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2020 M. VASARIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-238/A1-170 „DĖL ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VISOJE ŠALYJE DĖL NAUJOJO KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO GRĖSMĖS LAIKOTARPIU LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 19 d. Nr. V-445/A1-241

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstome nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI ELEKTRONINIŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS AR KARANTINO VISOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MASTU DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS LAIKOTARPIU LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio 7 dalimi, 111 straipsniu bei atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės:

1. T v i r t i n a m e Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų ir elektroninių nėštumo bei gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t o m e, kad šiuo įsakymu patvirtintas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas taikomas ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės paskelbimo laikotarpiu.

3. P a v e d a m e:

3.1. šio įsakymo vykdymo kontrolę sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo viceministrams pagal jų veiklos sritis;

3.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba), suderinus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, aiškinti klausimus, susijusius su šiuo įsakymu patvirtinto Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo taikymu.

4. Į p a r e i g o j a m e Fondo valdybą pavesti Fondo valdybos teritoriniams skyriams pateikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms, sudariusioms sutartis su Fondo valdybos teritoriniais skyriais, informaciją apie šiuo įsakymu patvirtintą Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą.“

2. N u s t a t o m e, kad elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai, asmenims, vadovaujantis Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“, išduoti atgaline data iki šio įsakymo įsigaliojimo, tačiau po Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – nutarimas) įsigaliojimo, laikomi išduotais teisėtai, jei nedarbingumo laikotarpio, kuriam išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas, pradžia yra ne vėlesnė nei nutarimo įsigaliojimo diena. 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                        Linas Kukuraitis

.

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2020 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-445/A1-241

redakcija)

 

ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI ELEKTRONINIŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS AR KARANTINO VISOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MASTU DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS LAIKOTARPIU LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato supaprastintą elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo asmenims laikinąją tvarką dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ar karantiną visos Lietuvos Respublikos mastu (toliau – paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas).

2. Prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – AASP) šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos prirašytam asmeniui, jeigu asmuo buvo užsienio šalyje arba turėjo sąlytį su įtariamu ar sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir jam nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jam nepaskelbė prastovos, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas nuotoliniu būdu 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos ar nuo turėto sąlyčio su įtariamu ar sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos, nurodant Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) kodą Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkant priežastį „Epideminė situacija“.

Elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu atveju nuotoliniu būdu išduoda pirmines AASP šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai, asmeniui informavus, kad jam nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jam nepaskelbė prastovos ir:

2.1. asmeniui informavus, kad jis užpildė formą, skelbiamą interneto puslapyje http://nvsc.lrv.lt/covid-19 (toliau – forma), arba Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) specialisto pateiktą Keleivio kortelę, pildomą visuomenės sveikatos tikslais (toliau – Keleivio kortelė), arba

2.2. pirmines AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančiai įstaigai gavus elektroniniu būdu išduotą Asmens, turėjusio sąlytį su užkrečiamąja liga, siuntimą pas šeimos gydytoją, užpildytą pagal Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede pateiktą formą (toliau – NVSC siuntimas).

3. Paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus prižiūrėti vaikams iki 14 metų, buvusiems užsienio šalyse be motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), budinčio globotojo ar globėjo, jo motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui informavus gydytoją, kad jis užpildė formą ar Keleivio kortelę ar pirmines AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančiai įstaigai gavus elektroniniu būdu NVSC siuntimą, šios įstaigos gydytojai išduoda vaiko iki 14 metų motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba seneliui (senelei), jei tėvai arba turimas vienas iš tėvų,  negali pasinaudoti nuotoliniu darbu arba jiems nėra paskelbta prastova ir jie apie tai informavo gydytoją, 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vaiko atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nurodytu atveju, nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomi prižiūrimo vaiko duomenys.

4. Paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir dėl to atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, taip pat pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantį neįgalų asmenį iki 21 metų, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos gydytojai išduoda vaiko ar neįgalaus asmens iki 21 metų motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba seneliui (senelei), jei tėvai negali pasinaudoti nuotoliniu darbu arba jiems nėra paskelbta prastova ir jie apie tai informavo gydytoją, 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pirmosios vaiko priežiūros dienos. Jei paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas tęsiasi ilgiau negu išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė prižiūrėti vaiką išlieka, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino pabaigos. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nurodytu atveju, nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomi prižiūrimo vaiko ar neįgalaus asmens iki 21 metų duomenys.

5. Kai paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną sustabdoma nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro) veikla, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus pirmines AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos gydytojai iki 14 kalendorinių dienų, bet ne ilgiau kaip iki paskelbtos ekstremaliosios situacijos arba karantino pabaigos, nuotoliniu būdu išduoda asmens su negalia motinai (tėvui), įmotinei (įtėviui), globėjui (rūpintojui), jiems informavus gydytoją, kad jie turi prižiūrėti asmenį su negalia, kuriam toje socialinių paslaugų įstaigoje buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa, taip pat pensinį amžių sukakusio asmens sutuoktiniui, dukrai (sūnui), įdukrai (įsūniui), globėjui (rūpintojui),  informavus gydytoją, kad jie turi prižiūrėti pensinį amžių sukakusį asmenį, kuriam toje socialinių paslaugų įstaigoje buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa. Jei paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas tęsiasi ilgiau negu išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė prižiūrėti asmenį išlieka, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino pabaigos.  Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytais atvejais, nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomi prižiūrimo asmens duomenys.

6. Gydytojai, išduodami elektroninius nedarbingumo pažymėjimus tvarkos apraše nustatytais atvejais, surašo Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), ar (ir) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje (toliau – asmens medicinos dokumentai) informaciją, kuria pagrindžia elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimą (asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktą, datą ir laiką, informaciją apie užpildytą formą  arba Keleivio kortelę, arba NVSC siuntimą, arba informaciją apie švietimo įstaigą, kurioje ugdomas vaikas, arba nestacionarių socialinių paslaugų įstaigą (dienos centrą), kurio veikla sustabdyta, bei kitą svarbią informaciją). Asmens medicinos dokumentuose taip pat turi būti nurodytos asmeniui pateiktos gydymo ir (ar) priežiūros rekomendacijos, režimas, išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo serija ir numeris. Jei elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas vaikui, asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui prižiūrėti, prižiūrimo asmens medicinos dokumentuose turi būti nurodytos minėtiems asmenims pateiktos gydymo ir (ar) priežiūros rekomendacijos, režimas, išduoto elektroninio pažymėjimo serija ir numeris, prižiūrimo asmens arba vaiko duomenys ir švietimo įstaigos ar socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro) pavadinimas.

7. Asmenims, kurie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino metu vykdė savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai išduodami jiems informavus gydytoją, kad jie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino metu vykdė savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nurodytu atveju, nurodomas TLK-10-AM kodas  U07.1 „Koronaviruso COVID-19 sukelta ūminė kvėpavimo takų (respiracinė) liga“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Profesinė liga“ ir nurodoma šios diagnozės patvirtinimo data. Asmens medicinos dokumentuose gydytojas turi nurodyti kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą laiką valandų ir minučių tikslumu; išklausius asmens paaiškinimo, aprašyti užsikrėtimo aplinkybes, laiką ir vietą (jei asmens sveikatos būklė leidžia tą padaryti).

8. Asmenims, kurie serga sunkia lėtine liga, įrašyta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sunkių lėtinių ligų sąrašą, paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai išduodami jiems informavus gydytoją, kad jie ekstremaliosios situacijos ar karantino metu vykdydami savo profesinės veiklos funkcijas turi riziką susirgti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir dėl to gali tapti laikinai nedarbingais, ir kad jiems nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jiems nepaskelbė prastovos. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytu atveju, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“. Asmens medicinos dokumentuose gydytojas turi nurodyti asmens lėtinę ligą (-as) bei jo darbovietę (-es). Kiekvieną kartą elektroninis nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino pabaigos.

9. Paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną tvarkos apraše nenurodytais atvejais, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“, nustatytais atvejais gydytojai gali išduoti nuotoliniu būdu, išskyrus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendime Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ nurodytus atvejus.

10. Jei paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu AASP paslaugas teikianti įstaiga dėl asmenų kreipimosi nuotoliniu būdu gausos neturi galimybės atsiliepti į visų ar dalies asmenų skambučius ar dėl kitų objektyvių priežasčių negali asmens kreipimosi į AASP paslaugas teikiančią įstaigą dieną išduoti elektroninio nedarbingumo pažymėjimo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo, šie pažymėjimai gali būti išduoti atgaline data ne daugiau kaip už 5 darbo dienas, skaičiuojant atgal nuo asmens kreipimosi į AASP paslaugas teikiančią įstaigą dienos.

11. Tvarkos aprašo 2, 7 ir 8 punktuose nurodyti asmenys, kuriems išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai tvarkos aprašo nustatyta tvarka, privalo laikytis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352  „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nuostatų. Tvarkos aprašo 3, 4 ir 5 punktuose nurodytais atvejais tuose punktuose nurodytus asmenis prižiūrintis asmuo turi užtikrinti, kad jo prižiūrimas asmuo laikytųsi Taisyklių nuostatų.

12. Paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai gali būti išduodami nuotoliniu būdu.

13. Paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu AASP paslaugas teikianti įstaiga elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ir nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus nuotoliniu būdu išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatyta nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, tvarka.

14. Paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei) nekviečia asmenų kontrolei dėl nedarbingumo, o išsiaiškina visą reikiamą informaciją su asmeniu ir, jei reikia, gydytoju nuotoliniu būdu.

 

_________________________