Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMŲ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR MIESTELIŲ TERITORIJOSE, IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. gruodžio 20 d. Nr. T1-363

Pasvalys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 20 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 2 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsnio 2, 7 dalimis, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, vykdydama Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), 50 punktą ir 4 priedo „Atvejai, kada statytojo teisei įgyvendinti nereikia žemės sklypo valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais“ 1.3 papunktį, 2 punktą, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai Pasvalio rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose, išdavimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas:

2.1. įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.;

2.2. skelbiamas Teisės aktų registre ir Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Gintautas Gegužinskas

 

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-363

 

 

SUTIKIMŲ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR MIESTELIŲ TERITORIJOSE, IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai Pasvalio rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose, išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pasvalio rajono savivaldybės mero (toliau – Meras) išduodamų sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (toliau – Sutikimas), išdavimo atvejus ir tvarką.

2. Sutikimus išduoda Meras. Gautus prašymus išduoti Sutikimą nagrinėja Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius (toliau – Skyrius), vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

3. Šios Taisyklės netaikomos tais atvejais, kai valstybinėje žemėje, kurioje planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, teisės aktų nustatyta tvarka suformuoti valstybinės žemės sklypai. Suformuotiems valstybinės žemės sklypams servitutai, suteikiantys teisę tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, jais naudotis ir juos aptarnauti, nustatomi administraciniu aktu arba sandoriu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 straipsniu ir Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 „Dėl Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais).

Kai teritorijoje, kurioje išduotas Sutikimas, suformuojamas valstybinės žemės sklypas, Sutikimo galiojimas baigiasi, o pagal Sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir aptarnauti nustatomas tokias teises suteikiantis servitutas. Pagal Sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ar pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti atskiras valstybinės žemės sklypas neformuojamas, neperduodamas naudotis ir (ar) neperleidžiamas nuosavybėn.

4. Sutikimai rekonstruoti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išduodami ta pačia tvarka, kaip ir išduodant Sutikimus.

 

II SKYRIUS

SUTIKIMŲ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS IŠDAVIMAS

 

5. Sutikimas suteikia teisę tiesti šias susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, jais naudotis ir juos aptarnauti:

5.1. susisiekimo komunikacijas, kurios pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – STR „Statinių klasifikavimas“), nėra priskiriamos nesudėtingų statinių kategorijoms, ir joms funkcionuoti būtinus statinius;

5.2. susisiekimo komunikacijas, nurodytas STR „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelės 1.1 ir 1.2 papunkčiuose, ir joms funkcionuoti būtinus statinius;

5.3. komunalinius inžinerinius tinklus, kurie pagal STR „Statinių klasifikavimas“ nėra priskiriami nesudėtingų statinių kategorijoms, ir jiems funkcionuoti būtinus statinius;

5.4. komunalinius inžinerinius tinklus, nurodytus STR „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelės 2.1–2.5 papunkčiuose, ir jiems funkcionuoti būtinus statinius;

5.5. vietinius inžinerinius tinklus, reikalingus konkrečiam statiniui aptarnauti, kurie pagal STR „Statinių klasifikavimas“ nėra priskiriami nesudėtingų statinių kategorijoms, ir jiems funkcionuoti būtinus statinius;

5.6. vietinius inžinerinius tinklus, reikalingus konkrečiam statiniui aptarnauti, nurodytus STR „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelės 2.1–2.5 papunkčiuose arba nepriskirtus statiniams, ir jiems funkcionuoti būtinus statinius.

6. Sutikimas išduodamas susiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų tiesimo ir jiems funkcionuoti būtinų statinių statybos darbų užsakovui (statytojui) (toliau – asmuo).

7. Asmuo, pageidaujantis gauti Sutikimą, turi Lietuvos erdvinės informacijos portalo www.geoportal.lt (toliau – LEIP) priemonėmis užpildyti elektroninę prašymo išduoti Sutikimą formą ir naudodamasis LEIP priemonėmis įkelti (*.dwg arba *. shp formatu) arba įbraižyti planuojamas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius.

Kartu su prašymu išduoti Sutikimą asmuo LEIP priemonėmis turi pateikti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, kuriame numatyta tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, kai jis yra parengtas. Patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą privaloma pateikti, kai planuojama tiesti Taisyklių 5.1, 5.3 ir 5.4 papunkčiuose nurodytas susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus.

Kai planuojamų tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių apsaugos zonos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kirs žemės sklypų ribas, turi būti pateikiamas šių žemės sklypų savininkų arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl papildomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo. Šis reikalavimas netaikomas miestų ir miestelių teritorijose tiesiant Taisyklių 5.3 ir 5.4 papunkčiuose nurodytus komunalinius centralizuotus inžinerinius tinklus, kai inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių apsaugos zonos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kirs daugiau nei 20-ies žemės sklypų ribas. Tokiu atveju Sutikimo formoje nurodoma, kad išduotas sutikimas galioja gavus visų žemės sklypų, kuriems būtų taikomos naujos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, savininkų sutikimus dėl šių specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo.

8. Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų tiesimo ar jiems funkcionuoti būtinų statinių statyba, pateikiant LEIP priemonėmis tai patvirtinantį dokumentą, turi būti suderinta su:

8.1. kai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama esamų statinių ir įrenginių (kelių, magistralinių dujotiekių, aukštos įtampos elektros linijų ar kt.) apsaugos juostoje ar zonoje – šių statinių ar įrenginių savininku;

8.2. kai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama valstybinės reikšmės mišku užimtame valstybinės žemės plote – šį plotą prižiūrinčia miškų urėdija;

8.3. kai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama valstybinių parkų, valstybinių ir biosferos rezervatų teritorijose – atitinkamo valstybinio parko, valstybinio ar biosferos rezervato direkcija;

8.4. kai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama valstybės sienos apsaugos zonoje arba pasienio juostoje, o jeigu jų nėra – 100 m atstumu nuo vidaus vandens telkinio, kuriuo eina valstybės siena, kranto – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Institucijų derinimą įrodantis dokumentas pateikiamas LEIP priemonėmis *.pdf formatu.

Tais atvejais, kai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama kultūros paveldo objektų teritorijose, jų apsaugos zonose, Sutikime turi būti nurodoma, kad jis galioja gavus Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimą dėl šių darbų atlikimo.

9. Per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo patikrinama, ar kartu su prašymu pateikti visi šių Taisyklių 7 punkte nurodyti dokumentai, ar susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų tiesimo ar jiems funkcionuoti būtinų statinių statyba suderinta su šių Taisyklių 8 punkte nurodytais subjektais, ar planuojamų tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių tiesimas ir statyba neprieštarauja šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

Jeigu su prašymu išduoti Sutikimą pateikti ne visi šių Taisyklių 7 punkte nurodyti dokumentai ir (ar) susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų tiesimo ar jiems funkcionuoti būtinų statinių statyba nėra suderinta su šių Taisyklių 8 punkte nurodytais subjektais ir (ar) planuojamų tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių tiesimas ir statyba prieštarauja šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos apie tai LEIP priemonėmis pranešama prašymą pateikusiam asmeniui, informuojant, kad būtina ištaisyti nurodytus trūkumus. Ištaisęs nurodytus trūkumus, asmuo gali kreiptis su prašymu išduoti Sutikimą.

10. Gavus visus šių Taisyklių 7 punkte nurodytus dokumentus, sprendimas išduoti Sutikimą arba neišduoti jo priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti Sutikimą ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Sprendime neišduoti Sutikimo turi būti nurodomi motyvai, dėl kurių negali būti išduodamas Sutikimas.

11. Sprendimas neišduoti Sutikimo priimamas, kai:

11.1. planuojamos tiesti susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir statyti jiems funkcionuoti būtini statiniai trukdys ateityje šiame valstybinės žemės plote formuoti racionalių ribų žemės sklypus, kurie būtų tinkami naudoti pagal Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius;

11.2. yra galimybė susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus tiesti ir jiems funkcionuoti būtinus statinius statyti prašymą pateikusio asmens privačios žemės sklype ar naudojamame valstybinės žemės sklype, kai susiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai tiesiami ir jiems funkcionuoti būtini statiniai statomi prašymą pateikusiam asmeniui priklausančiam statiniui ar įrenginiui, esančiam tame privačios žemės sklype ar naudojamame valstybiniame žemės sklype, aptarnauti;

11.3. yra patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas, pagal kurį valstybinės žemės plote, kuriame planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, suprojektuoti žemės sklypai, tačiau šiame teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte nėra numatyta tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ar statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, kuriems prašoma išduoti Sutikimą, arba yra rengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas, pagal kurį valstybinės žemės plote, kuriame planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, projektuojami nauji žemės sklypai, tačiau šiame teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte nėra numatyta tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ar statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, kuriems prašoma išduoti Sutikimą, ir šio teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo ar žemės valdos projekto teikimo visuomenei susipažinti stadija yra pasibaigusi.

Tokiais atvejais, suformavus žemės sklypus pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus, teisės aktų nustatyta tvarka šiems žemės sklypams nustatomi žemės servitutai.

12. Sutikime turi būti nurodyta, kad Sutikimas išduodamas LEIP priemonėmis suformuotame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pagal LEIP priemonėmis suformuotame brėžinyje nurodytus sprendinius.

13. Kai valstybinės žemės plotas, kuriame planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, patenka į teritoriją, kurioje išduotos planavimo sąlygos rengti teritorijų planavimo dokumentą ar reikalavimai rengti žemės valdos projektą, kuriame projektuojami žemės sklypai, iki rengiamo teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo ar žemės valdos projekto teikimo visuomenei susipažinti pradžios Skyrius patikslina planavimo sąlygas Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-999 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), nustatyta tvarka arba tikslina žemės valdos projekto rengimo reikalavimus Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), nustatyta tvarka ir apie tai informuoja teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto rengėją, kuris rengiamame teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte turės numatyti sprendinius (suprojektuoti servitutą ir nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas) pagal išduotą Sutikimą.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Jeigu pageidaujama keisti pagal LEIP priemonėmis suformuotą brėžinį planuojamų tiesti susiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių statybos vietą ar kitas charakteristikas, asmuo šių Taisyklių nustatyta tvarka privalo kreiptis į dėl naujo Sutikimo išdavimo.

15. Pasikeitus nutiestų susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių savininkui arba statytojui, naujasis savininkas arba statytojas perima su išduotu Sutikimu susijusias teises ir pareigas.

16. Sutikimas tiesti Taisyklių 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytas susisiekimo komunikacijas, jas naudoti ir aptarnauti išduodamas 10-ies metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo Sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas baigiasi nesuėjus Sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal Sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas žemės sklypas.

Sutikimas tiesti Taisyklių 5.3, 5.4, 5.5 ir 5.6 papunkčiuose nurodytus inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius išduodamas neribotam terminui, tačiau Sutikimo galiojimas baigiasi, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal Sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, suformuojamas žemės sklypas.

Asmuo pagal išduotą Sutikimą privalo susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus nutiesti ir jiems funkcionuoti būtinus statinius pradėti statyti per 3 metus nuo Sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3 metus, Sutikimas nustoja galioti ir šių Taisyklių nustatyta tvarka turi būti gautas naujas Sutikimas.

17. Pagal Sutikimą nutiestos Taisyklių 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytos susisiekimo komunikacijos Sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

18. Pasibaigus išduoto Sutikimo terminui, pagal Sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui šių Taisyklių nustatyta tvarka išduotas naujas Sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudotis ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Apie įvykdytus reikalavimus asmuo privalo raštu informuoti Skyrių per 5 darbo dienas nuo valstybinės žemės sklypo (jo dalies) ar valstybinės žemės ploto sutvarkymo.

19. Skyrius, gavęs asmens pranešimą apie susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nukėlimą ir valstybinės žemės sutvarkymą, organizuoja kreipimąsi į instituciją, vykdančią žemės naudojimo valstybinę kontrolę, kad ši per 20 darbo dienų atliktų žemės naudojimo valstybinę kontrolę, kurios metu patikrintų, ar valstybinės žemės sklypas (jo dalis) ar valstybinės žemės plotas nėra naudojamas ir ar yra sutvarkytas.

20. Pasvalio rajono savivaldybė neatsako už asmens patirtus nuostolius pasibaigus Sutikimo galiojimo terminui.

21. Veiksmai (neveikimas) išduodant Sutikimą arba atsisakant išduoti Sutikimą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Priimtas sprendimas išduoti Sutikimą arba neišduoti Sutikimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

 

__________________________