PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEŠGAISRINIŲ GELBĖJIMO PAJĖGŲ IŠSIUNTIMO Į ĮVYKIO VIETĄ ORGANIZAVIMO IR JŲ STATUSŲ PAKEITIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 29 d. Nr. 1-396

Vilnius

 

 

1. T v i r t i n u  Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų išsiuntimo į įvykio vietą organizavimo ir jų statusų pakeitimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u:

2.1. kad Aprašo reikalavimai įsigalioja 2016 m. sausio 1 d., išskyrus atvejį, kai apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos turimi radijo ryšio terminalai nėra perprogramuoti ir parengti darbui pagal Aprašo reikalavimus;

2.2. kad apskričių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Mažeikių objektinė priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pradeda vadovautis Aprašo reikalavimais per 7 dienas nuo jų turimų radijo ryšio terminalų perprogramavimo ir parengimo darbui pagal Aprašo reikalavimus dienos.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 1-392 „Dėl Laikinosios priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų budinčių pamainų išsiuntimo į įvykio vietą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. P a v e d u šio įsakymo kontrolę Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojui vidaus tarnybos pulkininkui Vygandui Kurkuliui.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                                                        Remigijus Baniulis

 

 


 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2015 m. gruodžio 29 d.

įsakymu Nr. 1-396

 

 

 

PRIEŠGAISRINIŲ GELBĖJIMO PAJĖGŲ IŠSIUNTIMO Į ĮVYKIO VIETĄ ORGANIZAVIMO IR JŲ STATUSŲ PAKEITIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų išsiuntimo į įvykio vietą organizavimo ir jų statusų pakeitimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų išsiuntimo į įvykio vietą, kai jas išsiunčia Bendrasis pagalbos centras (toliau – BPC), ir jų statusų pakeitimo tvarką.

2.  Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme, Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimo nuostatuose, patvirtintuose Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) direktoriaus 2013 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 1-280 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimo nuostatų patvirtinimo“, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos technikos eksploatavimo nuostatuose, patvirtintuose PAGD direktoriaus
2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 1-175 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos technikos eksploatavimo nuostatų patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose.

 

 

II SKYRIUS

VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS BUDINČIŲ PAMAINŲ SKYRIŲ IŠSIUNTIMO Į ĮVYKIO VIETĄ ORGANIZAVIMAS JŲ STATUSŲ PAKEITIMAS

 

3.  Pagrindinė ryšio sistema, skirta valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinčių pamainų skyriams (toliau – VPGT budinčios pamainos skyriai) pranešimui apie išvykimą į įvykio vietą perduoti, yra vidaus reikalų skaitmeninis mobiliojo radijo ryšio tinklas (toliau – radijo ryšis), rezervinė ryšio sistema – judrusis (mobilusis) telefono ryšys arba fiksuotas telefono ryšys.

4.   Apskričių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Elektrėnų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Ugniagesių gelbėtojų mokykla (toliau – PAGD pavaldžios įstaigos) turi užtikrinti pastatų, kuriuose įrengtos budinčių pamainų patalpos, vidaus įgarsinimo sistemų ir kitų techninių priemonių, skirtų budinčioms pamainoms išsiųsti į įvykio vietą, patikimą veikimą.

5.   PAGD pavaldžios įstaigos turi užtikrinti pastatuose, kuriuose yra budinčios pamainos, esančių skaitmeninių stacionariųjų radijo ryšio terminalų (toliau – RRT) veikimą, jų nustatymą aliarmo signalams perduoti skirtoje pokalbių grupėje pagal Telefono ir radijo ryšio naudojimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašą, patvirtintą PAGD direktoriaus 2013 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 1-84 „Dėl Telefono ir radijo ryšio naudojimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.  VPGT budinčios pamainos skyrių išsiuntimą į įvykio vietą sudaro šie etapai:

6.1. BPC vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – pareigūnas (darbuotojas), atliekantis operatyvųjį pajėgų valdymą, pasirinkęs atitinkamą aliarmavimo pokalbio grupę, įjungia garsinį aliarmo signalą (trumpi garso signalai su tokio paties intervalo pertraukomis) ir perduoda pranešimą balsu apie išvykimą, kurie įgarsinami per vidaus įgarsinimo sistemą. VPGT budinčios pamainos skyriai, kurie nėra nuolatinės dislokacijos vietoje, tačiau yra pasirengę vykti į įvykio vietą, pranešimą apie išvykimą į įvykio vietą gauna pajėgų pagrindinėje pokalbių grupėje balsu.

6.2. Pranešimą apie išvykimą sudaro ši informacija:

6.2.1. kurie VPGT budinčios pamainos skyriai ir (ar) kurios gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonės (toliau – transporto priemonė) turi išvykti;

6.2.2. kokiu adresu reikia išvykti (kai nėra tikslaus adreso, apibūdinama įvykio vieta);

6.2.3. koks įvykio pobūdis.

6.3. kiekvienoje budinčioje pamainoje turi būti atsakingas už reagavimą į aliarmo signalą pareigūnas (darbuotojas), kuris, išgirdęs garsinį aliarmo signalą ir pranešimą balsu apie išvykimą, privalo nedelsdamas per RRT aliarmo signalams perduoti skirtą pokalbio grupę balsu informuoti BPC apie gautą aliarmo signalą: „Pranešimą gavau“. PAGD pavaldžių įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse turi būti nustatyti konkretūs pareigūno (darbuotojo), atsakingo už reagavimą į aliarmo signalą, veiksmai, gavus aliarmo signalą;

6.4. BPC pareigūnas (darbuotojas), atliekantis operatyvųjį pajėgų valdymą, BPC Informacinėje sistemoje (toliau – BPCIS) keičia aliarmo signalą gavusių pajėgų statusą iš „Pasiruošęs“ į „Aliarmuotas“;

6.5. kai aliarmo signalą gavęs VPGT budinčios pamainos skyrius transporto priemone išvyksta į įvykio vietą, transporto priemonės aukščiausias pareigas einantis pareigūnas (darbuotojas) privalo nedelsdamas automobiliniame RRT iki 3 sekundžių spausti specialiai užprogramuotą mygtuką „8“, kol RRT ekrane atsiranda užrašas „Siunčiama būsena Išvykau“ (tokiu būdu į BPCIS perduodamas statusas „Išvykau“);

6.6. BPC pareigūnas (darbuotojas), atliekantis operatyvųjį pajėgų valdymą, BPCIS pasikeitus transporto priemonės statusui į „Išvykau“, iš BPCIS išsiunčia į šios transporto priemonės RRT tekstinę žinutę (angl. SDS), kokiu adresu reikia išvykti;

6.7. jei į aliarmo signalą gavusio VPGT budinčios pamainos skyriaus ir transporto priemonės RRT gauta tekstinė žinutė, kokiu adresu reikia išvykti, yra aiški ir suprantama, į įvykio vietą išvykstančios transporto priemonės aukščiausias pareigas einančiam pareigūnui (darbuotojui) adreso su BPC tikslinti balsu nereikia.

7.    Jei BPC pareigūnas (darbuotojas), atliekantis operatyvųjį pajėgų valdymą, per 30 sekundžių nuo garsinio aliarmo signalo ir pranešimo balsu apie išvykimą perdavimo VPGT budinčiai pamainai pabaigos negauna patvirtinimo „Pranešimą gavau“ balsu apie gautą aliarmo signalą, jis privalo nedelsdamas susisiekti su VPGT budinčia pamaina, kuriai buvo perduotas aliarmo signalas, ir pakartoti pranešimą apie išvykimą.

8.    Pagal aliarmo signalą transporto priemonei atvykus į įvykio vietą, transporto priemonės aukščiausias pareigas einantis pareigūnas (darbuotojas) privalo nedelsdamas automobiliniame RRT iki 3 sekundžių spausti specialiai užprogramuotą mygtuką „9“, kol RRT ekrane atsiranda užrašas „Siunčiama būsena Atvykau“ (tokiu būdu į BPCIS perduodamas statusas „Atvykau“).

9.    Kai VPGT budinčios pamainos skyriai gauna gelbėjimo darbų vadovo nurodymą (leidimą) išvykti iš įvykio vietos arba kai jie pakeliui į įvykio vietą yra atšaukiami, aukščiausias pareigas einantis transporto priemonės pareigūnas (darbuotojas) turi įsitikinti, kad transporto priemonė visiškai parengta išvykti į kitą įvykio vietą: transporto priemonė yra darbinės būklės, prie jos paskirtas mažiausiai vienas pareigūnas (darbuotojas), turintis teisę vairuoti šią transporto priemonę. Tik įsitikinęs, kad transporto priemonė visiškai parengta išvykti į kitą įvykio vietą ir kai transporto priemonė nėra nuolatinės dislokacijos vietoje, aukščiausias pareigas einantis transporto priemonės pareigūnas (darbuotojas) privalo automobiliniame RRT iki 3 sekundžių spausti specialiai užprogramuotą mygtuką „0“, kol RRT ekrane atsiranda užrašas „Siunčiama būsena Pasirengęs“ (tokiu būdu į BPCIS perduodamas statusas „Pasirengęs“).

10.  VPGT budinčios pamainos skyriui atvykus į nuolatinės dislokacijos vietą, aukščiausias pareigas einantis transporto priemonės pareigūnas (darbuotojas) balsu per pagrindinę pokalbių grupę informuoja BPC apie atvykimą į nuolatinę dislokacijos vietą. BPC pareigūnas (darbuotojas), balsu gavęs pranešimą apie VPGT budinčios pamainos skyriaus atvykimą į nuolatinę dislokacijos vietą, BPCIS keičia šios VPGT budinčios pamainos skyriaus statusą į „Pasirengęs“.

 

 

III SKYRIUS

SAVIVALDYBIŲ PRIEŠGAISRINIŲ TARNYBŲ BUDINČIŲ PAMAINŲ IŠSIUNTIMO Į ĮVYKIO VIETĄ ORGANIZAVIMAS

 

11.  Pagrindinė ryšio sistema, skirta savivaldybių priešgaisrinių tarnybų budinčioms pamainoms apie išvykimą į įvykio vietą informuoti, yra judrusis (mobilusis) telefono ryšys, rezervinė ryšio sistema – fiksuotas telefono ryšys. Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų vadovai turi užtikrinti, kad savivaldybių priešgaisrinių tarnybų budinčių pamainų darbuotojai informacijai apie įvykį perduoti būtų visą laiką pasiekiami judriuoju (mobiliuoju) telefono ryšiu arba fiksuotu telefono ryšiu.

12.  BPC pareigūnas (darbuotojas), atliekantis operatyvųjį pajėgų valdymą, judriuoju (mobiliuoju) telefono ryšiu arba fiksuotu telefono ryšiu perduoda balsu pranešimą apie išvykimą į įvykio vietą savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandai ir praneša:

12.1. kuri transporto priemonė turi išvykti;

12.2. kokiu adresu turi išvykti (kai nėra tikslaus adreso, apibūdinama įvykio vieta);

12.3. koks įvykio pobūdis.

 

 

IV SKYRIUS

SAVANORIŠKŲ UGNIAGESIŲ ORGANIZACIJŲ IŠSIUNTIMO Į ĮVYKIO VIETĄ ORGANIZAVIMAS

 

13.  Savanorių ugniagesių veiklos organizatoriai turi paskirti asmenį, atsakingą už savanorių ugniagesių informavimą (toliau – asmuo, atsakingas už savanorių ugniagesių informavimą), kuriam BPC pareigūnas (darbuotojas), atliekantis operatyvųjį pajėgų valdymą, turės perduoti informaciją apie įvykį.

14.  Pagrindinė ryšio sistema, skirta savanoriams ugniagesiams apie išvykimą į įvykio vietą informuoti, yra judrusis (mobilusis) telefono ryšys, rezervinė ryšio sistema – fiksuotas telefono ryšys.

15.  Savanorių ugniagesių veiklos organizatoriai turi užtikrinti, kad asmuo, atsakingas už savanorių ugniagesių informavimą apie išvykimą į įvykio vietą, būtų visą laiką pasiekiamas judriuoju (mobiliuoju) telefono ryšiu arba fiksuotu telefono ryšiu.

16.  BPC pareigūnas, atliekantis operatyvųjį pajėgų valdymą, judriuoju (mobiliuoju) telefono ryšiu arba fiksuotu telefono ryšiu perduoda balsu pranešimą apie išvykimą į įvykio vietą asmeniui, atsakingam už savanorių ugniagesių informavimą, ir praneša:

16.1. kokiu adresu turi išvykti (kai nėra tikslaus adreso, apibūdinama įvykio vieta);

16.2. koks įvykio pobūdis.

17.  Asmuo, atsakingas už savanorių ugniagesių informavimą, gavęs iš BPC pranešimą apie išvykimą į įvykio vietą, informuoja savo savanoriškos ugniagesių organizacijos savanorius ugniagesius apie išvykimą į įvykio vietą.

 

 

V SKYRIUS

PRIEŠGAISRINIŲ GELBĖJIMO PAJĖGŲ STATUSŲ REIKŠMĖS

 

18.  Statusų reikšmės:

 

Eil. Nr.

Statusas

Statuso pakeitimą atlieka

RRT

mygtukas

Reikšmė*

1.

„Aliarmuotas“

BPC

 

Pajėgos užimtos. Pajėgos gavo nurodymą išvykti į įvykio vietą ir yra užimtos, tačiau dar neišvykusios iš nuolatinės dislokacijos vietos. Į kito įvykio vietą pajėgų siųsti negalima.

2.

„Išvykau“

Išvykstančios pajėgos

8

1. Pajėgos užimtos. Pajėgos gavo nurodymą išvykti į įvykio vietą ir yra užimtos, išvykusios iš nuolatinės dislokacijos vietos. Į kito įvykio vietą pajėgų siųsti negalima.

2. Pajėgos grįžta iš įvykio vietos, tačiau transporto priemonė nėra visiškai parengta išvykti į kito įvykio vietą (pvz., reikia pripilti vandens, degalų ir pan.). Į kito įvykio vietą pajėgų siųsti negalima.

3.

„Atvykau“

Atvykusios pajėgos

9

Pajėgos užimtos. Pajėgos atvyko į įvykio vietą. Į kito įvykio vietą pajėgų siųsti negalima.

4.

„Pasirengęs“

Išvykusios pajėgos

0

Pajėgos laisvos. Pajėgos nėra nuolatinėje dislokacijos vietoje ir transporto priemonės aukščiausias pareigas einantis pareigūnas (darbuotojas) yra įsitikinęs, kad transporto priemonė visiškai parengta išvykti į kito įvykio vietą. Pajėgas galima siųsti į kito įvykio vietą.

5.

„Pasirengęs“

BPC

 

Pajėgos laisvos. Pajėgos yra nuolatinėje dislokacijos vietoje. Transporto priemonė yra visiškai pasirengusi išvykti į kito įvykio vietą. Pajėgas galima siųsti į kito įvykio vietą.

 

*Tais atvejais, kai svarbiam įvykiui likviduoti nepakanka laisvų resursų, BPC pareigūnas (darbuotojas), atliekantis operatyvųjį pajėgų valdymą, gali kreiptis į kito įvykio gelbėjimo darbų vadovą dėl VPGT budinčių pamainų skyrių statuso pakeitimo ir galimo kai kurių resursų panaudojimo.

 

 

___________________________________