CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PILOTŲ KALBOS MOKĖJIMO LYGIO ĮVERTINIMO

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. 4R-79

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2011 L 311, p. 1), nuostatas:

1. T v i r t i n u:

Anglų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo pažymėjimą (pridedama);

Anglų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo egzaminuotojų / vertintojų sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u:

2.1. Vertinant anglų kalbos mokėjimo lygį vadovautis kalbų mokyklos „Lingua perfecta“ parengtu anglų kalbos lygio nustatymo vadovo (toliau - vadovas) II leidimu ir naudotis tos pačios mokyklos parengtais testais.

2.2. Pilotų anglų kalbos mokėjimo lygį vertina Civilinės aviacijos administracijos įgaliotieji egzaminuotojai / vertintojai.

2.3. Įvertinus anglų kalbos mokėjimo lygį yra išduodamas pažymėjimas, kurį asmuo turi pristatyti į Civilinės aviacijos administracijos Aviacijos personalo licencijavimo ir medicinos skyrių. Vadovaujantis šiuo pažymėjimu į licenciją įrašomas anglų kalbos mokėjimo patvirtinimas, jei nustatytas kalbos lygis yra ne žemesnis nei 4.

2.4. Anglų kalbos lygio egzaminuotojai ir vertintojai turi turėti ne žemesnį kaip 5 kalbos mokėjimo lygį ir būti baigę egzaminuotojų ir arba vertintojų kursus.

2.5. Civilinės aviacijos administracijos darbuotojai bent kartą į 3 metus tikrina, kaip egzaminuotojai ir vertintojai laikosi anglų kalbos lygio nustatymo vadove patvirtintos testavimo tvarkos.

2.6. Pilotams, baigusiems vidurinę mokyklą, kurioje lietuvių kalba buvo pagrindinė, taikyti 6 lietuvių kalbos mokėjimo lygį, galiojantį neribotą laiką. Lietuvių kalbos mokėjimo lygį įvertina Civilinės aviacijos administracijos patvirtinti skrydžio egzaminuotojai kvalifikacijos tikrinimo metu.

2.7. Civilinės aviacijos administracija pripažįsta kitų Europos Sąjungos šalių išduotus anglų kalbos lygio patvirtinimo dokumentus.

3. L a i k a u netekusiu galios Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 4R-4 „Dėl pilotų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                           Joris Gintilas