LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIetuvos policijos generalinio komisaro 2003m. ŽELIO 30 . įsakymo Nr. V-„DĖL ŠAUDYMO TIRŲ AR ŠAUDYKLŲ, JŲ TERITORIJŲ REIKALAVIMŲ BEI GINKLO PANAUDOJIMO IR NUOMOJIMO TIRE AR ŠAUDYKLOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 15 d. Nr. 5-V-229

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų reikalavimų bei ginklo panaudojimo ir nuomojimo tire ar šaudykloje taisykles, patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų reikalavimų bei ginklo panaudojimo ir nuomojimo tire ar šaudykloje taisyklių patvirtinimo“:

1. Papildau 53.14 papunkčiu:

„53.14. leisti šaudyti asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.“

2. Pripažįstu netekusiu galios 54.14 papunktį.

 

 

 

Policijos generalinis komisaras                                                                          Linas Pernavas