LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DALIES IŠMOKŲ UŽ 2017 M. IŠMOKĖJIMO

AVANSU

 

2017 m. rugsėjo 15 d. Nr. 3D-585

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/891 (OL 2017 L 138, p. 4), 75 straipsniu, 2017 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2017/1272, kuriuo nustatomos 2017 m. viršutinės biudžeto ribos, taikomos tam tikroms tiesioginės paramos sistemoms, nustatytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1307/2013 (OL 2017 L 184, p. 5) ir 2017 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2017)5905 final, kuriuo 2017 paraiškų teikimo metais dėl tiesioginių išmokų išankstinių išmokų dydžio ir dėl su plotu bei gyvuliais susijusių kaimo plėtros priemonių taikymo Belgijai, Čekijai, Ispanijai, Italijai, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Lenkijai, Portugalijai ir Suomijai leidžiama nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos, ir atsižvelgdamas į Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės),

n u s t a t a u, kad 2017 m. spalio 16–lapkričio 30 d. avansu mokama pareiškėjams:

1. už 2017 metais deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, atitinkančius paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus:

1.1. dalis vienkartinės išmokos už plotus – 42 eurai už ha;

1.2. dalis žalinimo išmokos – 32 eurai už ha pareiškėjams, kurie Ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės reikalavimus siekia atitikti deklaruodami:

1.2.1. 15 ha arba mažesnį plotą;

1.2.2. sertifikuotus, ekologinei gamybai skirtus plotus;

1.2.3. į „Natura 2000“ teritorijas patenkančius plotus;

1.2.4. pūdymo ir (arba) posėlio ir (arba)  įsėlio ir (arba) trumpos rotacijos želdinių plotus ir (arba) kraštovaizdžio elementus ir (arba) azotą kaupiančių augalų plotus, nurodytus Taisyklių 2 priedo V skyriuje pateikto Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus III grupėje;

1.2.5. pievas ir (arba) pūdymui skirtus plotus, kurie sudaro daugiau nei 75 proc. paramai tinkamo ploto, o likusios ariamosios žemės plotas yra ne didesnis kaip 30 ha;

1.2.6. pievas iki 5 metų ir (arba) pūdymui skirtus plotus, kurie sudaro daugiau nei 75 proc. ariamosios žemės, o likusios ariamosios žemės plotas yra ne didesnis kaip 30 ha.

1.3. dalis išmokos jauniesiems ūkininkams – 31 euras už ha;

1.4. dalis išmokos už pirmuosius hektarus – 37 eurai už ha;

1.5. dalis susietosios išmokos už baltyminius augalus – 28 eurai už ha;

1.6. dalis susietosios išmokos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus – 10 eurų už ha;

1.7. dalis susietosios išmokos už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai – 54 eurai už ha;

2.  2017 metais  atitikusiems susietosios paramos už pienines karves reikalavimus – dalį  susietosios  paramos už pienines karves – 71 eurą už pieninę karvę.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                   Bronius Markauskas