https://www.e-tar.lt/rs/legalact/ce3c48904cce11e693ecd724c0a0a1a6/content_files/image001.jpg

 

UŽUMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO TEISĖS AKTŲ REGISTRE PASKELBTAME UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. RUGPJŪČIO 26 D. ĮSAKYMe NR. V-355 „DĖL Lietuvos darbo BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-388 „DĖL AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ TAIKYMO DARBDAVIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo“

 

2021 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V-362

Vilnius

 

1. I š t a i s a u techninę klaidą Teisės aktų registre paskelbtame Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 26 d. įsakyme Nr. V-355 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo“ 1.1 papunktyje vietoj „25.3.3.“ įrašau „205.3.3.“.       

2. P a v e d u Teisės skyriui paskelbti šį įsakymą teisės aktų nustatyta tvarka Teisės aktų registre.

 

 

Direktorė                                                                                                                   Inga Balnanosienė