LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ANGLIAVANDENILIŲ IŠTEKLIŲ PAIEŠKOS IR (AR) ŽVALGYBOS DARBŲ, KURIŲ PAGRINDU TAIKOMAS KOMPENSACINIS ANGLIAVANDENILIŲ IŠTEKLIŲ MOKESČIO TARIFAS, PRIPAŽINIMO IR IŠLAIDŲ NE VALSTYBĖS LĖŠOMS TENKANČIAI DALIAI APSKAIČIUOTI (ĮVERTINTI) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 10 d. Nr.       1-115

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 330 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymo 7 straipsnio nuostatas“:

1. T v i r t i n u Angliavandenilių išteklių paieškos ir (ar) žvalgybos darbų, kurių pagrindu taikomas kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas, pripažinimo ir išlaidų ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai apskaičiuoti (įvertinti) tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymą Nr. 1-199 „Dėl Naftos ir dujų išteklių paieškos ir (ar) žvalgybos darbų, kurių pagrindu taikomas kompensacinis naftos ir dujų išteklių mokesčio tarifas, pripažinimo ir išlaidų ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai apskaičiuoti (įvertinti) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Jonas Satkūnas

 


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1-115

 

 

ANGLIAVANDENILIŲ IŠTEKLIŲ PAIEŠKOS IR (AR) ŽVALGYBOS DARBŲ, KURIŲ PAGRINDU TAIKOMAS KOMPENSACINIS ANGLIAVANDENILIŲ IŠTEKLIŲ MOKESČIO TARIFAS, PRIPAŽINIMO IR IŠLAIDŲ NE VALSTYBĖS LĖŠOMS TENKANČIAI DALIAI APSKAIČIUOTI (ĮVERTINTI) TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Angliavandenilių išteklių paieškos ir (ar) žvalgybos darbų, kurių pagrindu taikomas kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas, pripažinimo ir išlaidų ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai apskaičiuoti (įvertinti) tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklių telkiniui surasti ar surasti ir išžvalgyti arba tik išžvalgyti atliktų angliavandenilių išteklių geologinių tyrimų darbų (toliau – Angliavandenilių išteklių tyrimo darbai), kurių pagrindu taikomas kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas, pripažinimo ir ne valstybės lėšoms tenkančios išlaidų dalies apskaičiavimo (įvertinimo) tvarką.

 

2. Naftos telkinių, įregistruotų Žemės gelmių registre (toliau – ŽGR) ir kitų naftos telkinių, kuriems surasti ar surasti ir išžvalgyti arba tik išžvalgyti buvo panaudotos valstybės lėšos, sąrašas pateikiamas Tvarkos aprašo 1 priede.

 

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme, Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių mokesčio įstatyme, Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-578 „Dėl Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių klasifikacijoje, patvirtintoje Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-47 „Dėl Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių klasifikacijos tvirtinimo“.

 

 

 

II SKYRIUS

ANGLIAVANDENILIŲ išteklių paieškos ir (ar) žvalgybos darbų, kurių pagrindu taikomas kompensacinis ANGLIAVANDENILIŲ išteklių MOKESČIO tarifas, pripažinimAS

 

 

4. Angliavandenilių išteklių tyrimo darbais, kurių pagrindu taikomas kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas, pripažįstami visi valstybės lėšomis atlikti Angliavandenilių išteklių tyrimo darbai, kurių geologinių tyrimų dokumentai saugomi Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba), ir Tvarkos aprašo 5.1–5.3 papunkčiuose nurodyti ne valstybės lėšomis atlikti Angliavandenilių išteklių tyrimo darbai.

 

5. Ne valstybės lėšomis atliktais Angliavandenilių išteklių tyrimo darbais, kurių pagrindu gali būti mažinamas kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas, pripažįstami šie Tarnybos patvirtinti darbai:

 

5.1. vadovaujantis 2003 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-1564 ir Tarnybos direktoriaus 2005 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1-93 „Dėl atliktų naujų angliavandenilių (naftos ir dujų) telkinių paieškos ir žvalgybos darbų sąrašo tvirtinimo“ nuostatomis parengtuose ir Tarnybos patvirtintuose Atliktų naujų angliavandenilių (naftos ir dujų) telkinių paieškos ir žvalgybos darbų sąrašuose pateikti darbai;

 

5.2. ne valstybės lėšomis pagal darbų projektą atlikti Angliavandenilių išteklių tyrimo darbai, kurie buvo vykdomi iki 2003 m. birželio 30 d.;

 

5.3. Tarnyboje registruoti ne valstybės lėšomis pagal darbų projektą angliavandenilių išteklių tyrimo (paieškos ir (ar) žvalgybos) plote, sankaupoje, kaupavietėje ar telkinyje atlikti tiesioginio ir (ar) nuotolinio Angliavandenilių išteklių tyrimo darbai, kurie pagal teisės aktų nuostatas priskiriami angliavandenilių išteklių geologinių tyrimų (paieškos ir (ar) žvalgybos) etapams (išskyrus Tvarkos aprašo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus darbus).

 

6. Angliavandenilių išteklių mokesčio mokėtojai (toliau – Mokesčio mokėtojai), norėdami sumažinti Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių mokesčio įstatyme nustatytą kompensacinį angliavandenilių išteklių mokesčio tarifą, Tarnybai pateikia angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklių telkinio Angliavandenilių išteklių tyrimo darbų, kurių pagrindu taikomas kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas, sąrašo (toliau – Tyrimo darbų sąrašas) (2 priedas) du egzempliorius. Kartu su Tyrimo darbų sąrašu turi būti pateikti dokumentai, pagrindžiantys Tyrimo darbų sąraše nurodytų Angliavandenilių išteklių tyrimo darbų atlikimą (išskyrus darbams, nurodytiems Tvarkos aprašo 5.1 papunktyje).

 

7. Tarnyba, gavusi Tyrimo darbų sąrašą, turi jį išnagrinėti per 20 darbo dienų. Esant teigiamoms išvadoms, Tyrimo darbų sąrašas patvirtinamas ir vienas jo egzempliorius pateikiamas Mokesčio mokėtojui. Esant neigiamoms išvadoms, Tarnyba Mokesčio mokėtojui pateikia motyvuotas išvadas. Jeigu Tyrimo darbų sąrašo dėl dokumentų kiekio, sudėtingumo ir (ar) kitų pagrįstų priežasčių neįmanoma išnagrinėti per 20 darbo dienų, Tarnyba turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Mokesčio mokėtojui, pateikusiam Tyrimo darbų sąrašą, taip pat nurodyti pratęsimo priežastis.

 

8. Jei angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklių telkinyje, kuriame atliktiems darbams yra patvirtintas Tyrimo darbų sąrašas, iki detaliosios žvalgybos etapo pabaigos atliekami papildomi žvalgybos darbai, Mokesčio mokėtojas po išteklių įrašymo į ŽGR Žemės gelmių išteklių dalį gali vieną kartą papildyti Tyrimo darbų sąrašą. Šiuo atveju Tyrimo darbų sąraše nurodomi ankstesniame sąraše nurodyti ir patvirtinti darbai bei pateikiami papildomai atlikti darbai. Kartu su papildytu Tyrimo darbų sąrašu turi būti pateikiami dokumentai, pagrindžiantys Tyrimo darbų sąraše nurodytų papildomų Angliavandenilių išteklių tyrimo darbų atlikimą.

 

 

 

III SKYRIUS

IŠLAIDŲ NE VALSTYBĖS LĖŠOMS TENKANČIAI DALIAI APSKAIČIUOTI (ĮVERTINTI) TVARKA

 

 

9. Jeigu angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklių telkiniui surasti ar surasti ir išžvalgyti arba tik išžvalgyti buvo panaudotos ne vien valstybės lėšos, Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių mokesčio įstatyme nustatytas kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas gali būti sumažinamas proporcingai ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai.

 

10. Ne valstybės lėšomis atliktų Angliavandenilių išteklių tyrimo darbų išlaidas sudaro tik Tvarkos aprašo nustatyta tvarka patvirtintame Tyrimų darbų sąraše ir (ar) Tvarkos aprašo 5.1 papunktyje nurodytuose Atliktų naujų angliavandenilių (naftos ir dujų) telkinių paieškos ir žvalgybos darbų sąrašuose įrašytų ir patvirtintų darbų vykdymo išlaidos. Pagal Lietuvos Respublikos naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo 4 straipsnio 6 dalies nuostatas, galiojusias iki 2012 m. birželio 30 d., sumažinta per kalendorinius metus atliktų naujų telkinių paieškos ir žvalgybos darbų išlaidų suma į ne valstybės lėšomis atliktų Angliavandenilių išteklių tyrimo darbų išlaidas neįskaičiuojama.

 

11. Tarnyba Mokesčio mokėtojų prašymu apskaičiuoja (įvertina) valstybės lėšomis atliktų Angliavandenilių išteklių tyrimo darbų apimtis angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklių telkinyje, iš kurio išgaunamiems angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) ištekliams taikomas kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas.

 

12. Mokesčio mokėtojai, teisės aktų nustatyta tvarka pradėję ar vykdantys angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklių gavybą (įskaitant ir bandomąją gavybą) angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklių telkinyje, turi raštu kreiptis į Tarnybą su prašymu apskaičiuoti (įvertinti) tam telkiniui surasti ar surasti ir išžvalgyti arba tik išžvalgyti valstybės lėšomis atliktų Angliavandenilių išteklių tyrimo darbų apimtis.

 

13. Tarnyba per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos apskaičiuoja (įvertina) ir pateikia Mokesčio mokėtojui valstybės lėšomis atliktų Angliavandenilių išteklių tyrimo darbų apimtis (darbų pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai, išlaidos (piniginiais vienetais nurodytais darbų atlikimo dokumentuose), jeigu turi duomenis apie šias išlaidas) arba pateikia atsakymą, kad prašyme nurodytame angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklių telkinyje valstybės lėšomis nebuvo atlikta Angliavandenilių išteklių tyrimo darbų. Jeigu valstybės lėšomis atliktų Angliavandenilių išteklių tyrimo darbų apimčių dėl dokumentų kiekio, sudėtingumo ir (ar) kitų pagrįstų priežasčių neįmanoma apskaičiuoti (įvertinti) per 20 darbo dienų, Tarnyba turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti prašymą pateikusiam Mokesčio mokėtojui, taip pat nurodyti pratęsimo priežastis.

 

14. Mokesčio mokėtojai, gavę iš Tarnybos valstybės lėšomis atliktų Angliavandenilių išteklių tyrimo darbų apimtis, apskaičiuoja (įvertina) ne valstybės lėšoms tenkančią išlaidų dalį.

 

 

 

IV SKYRIUS

GINČŲ NAGRINĖJIMAS

 

 

15. Ginčai dėl Tvarkos aprašo taikymo nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

____________________


Angliavandenilių išteklių paieškos ir (ar) žvalgybos darbų, kurių pagrindu taikomas kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas, pripažinimo ir išlaidų ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai apskaičiuoti (įvertinti) tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

NAFTOS TELKINIŲ, KURIEMS SURASTI AR SURASTI IR IŠŽVALGYTI ARBA TIK IŠŽVALGYTI BUVO PANAUDOTOS VALSTYBĖS LĖŠOS,
SĄRAŠAS

 

I SKYRIUS

ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRE ĮREGISTRUOTI NAFTOS TELKINIAI

 

 

1. Ablingos.

 

2. Dieglių.

 

3. Genčų.

 

4. Girkalių.

 

5. Kretingos.

 

6. Nausodžio.

 

7. Pietų Šiūparių.

 

8. Pocių.

 

9. Sakučių.

 

10. Šiūparių.

 

11. Vėžaičių.

 

12. Vilkyčių.

 

13. Šilalės.

 

 

 

II SKYRIUS

SAUSUMOS NAFTOS TELKINIAI, ĮRAŠYTi Į VALSTYBINĘ GEOLOGIJOS INFORMACINĘ SISTEMĄ

1. Kybartų.

 

2. Kudirkos.

 

3. Lapgirių.

 

4. Plungės.

 

____________________