VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL licencijų išdavimo skrydžių vadovams ir skrydžių vadovams mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2020 m. birželio 22 d. Nr. 2-165

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 ir 4 punktais, 2015 m. vasario 20 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 2015/340, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011 nuostatomis:

1. T v i r t i n u Licencijų išdavimo skrydžių vadovams ir skrydžių vadovams mokiniams tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s ta t a u, kad skrydžių vadovų ir skrydžių vadovų mokinių licencijoms naudojami licencijų blankai su Civilinės aviacijos administracijos (CAA) logotipu iki bus sunaudoti visi turimi licencijų blankai.

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Goda Bražytė-Balčiūnė

 

PATVIRTINTA

VšĮ Transporto kompetencijų

agentūros direktoriaus

2020 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 2-165

 

 

LICENCIJŲ IŠDAVIMO SKRYDŽIŲ VADOVAMS IR SKRYDŽIŲ VADOVAMS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

bENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Licencijų išdavimo skrydžių vadovams ir skrydžių vadovams mokiniams tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato skrydžių vadovo ir skrydžių vadovo mokinio licencijos, numatytos 2015 m. vasario 20 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 2015/340, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011, bei su ja susijusių kvalifikacijų ir patvirtinimų išdavimo, atsisakymo išduoti, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Komisijos reglamente (ES) Nr. 2015/340.

3. Vadovaudamasi Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2015/340 ir šiuo aprašu sprendimus išduoti šio aprašo 1 priede nustatytos formos skrydžių vadovo ir skrydžių vadovo mokinio licenciją (toliau – licencija) arba su ja susijusias kvalifikacijas ir patvirtinimus, atsisakyti išduoti, išduoti licencijos dublikatą priima VšĮ Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA) Civilinės aviacijos departamento Oro navigacijos paslaugų skyriaus (toliau – ONP skyrius) vadovas.

 

II SKYRIUS

PRašymo pateikimas

 

4. Asmuo, norintis gauti skrydžių vadovo, skrydžių vadovo mokinio licenciją, įrašyti joje naujas kvalifikacijas ir patvirtinimus (toliau – pareiškėjas)  TKA tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikia šio aprašo 2 priede nustatytos formos užpildytą prašymą (toliau – prašymas) ir:

4.1. galiojantį asmens pasą, asmens tapatybės kortelę ar kitą asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;

4.2. dokumentą, patvirtinantį sėkmingą Komisijos reglamento (ES) Nr. 2015/340 III priede nustatytus reikalavimus atitinkančioje mokymo organizacijoje baigtą pradinį mokymą, susijusį su prašoma suteikti kvalifikacija ir kvalifikacijos patvirtinimu (skrydžio vadovo mokinio licencijai gauti);

4.3. dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius) sėkmingą mokymo padalinyje baigimą, atitinkamų egzaminų išlaikymą ir teigiamą vertinimą pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 2015/340 I priedo ATCO dalies D skyriaus 3 skirsnyje nustatytus reikalavimus (skrydžio vadovo licencijai gauti);

4.4. dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) Komisijos reglamento (ES) Nr. 2015/340 I priedo ATCO.B.030 punkte nustatytą anglų kalbos mokėjimo lygį ir (arba) lietuvių kalbos mokėjimo lygį;

4.5. galiojantį Civilinės aviacijos specialisto sveikatos pažymėjimą; 

4.6. skrydžių vadovo mokinio licenciją (skrydžio vadovo licencijai gauti).

5. Jeigu aprašo 4 punkte nurodyti dokumentai pateikiami tiesiogiai TKA, pateikiami šių dokumentų originalai arba patvirtintos jų kopijos. Jeigu minėti dokumentai siunčiami paštu, per kurjerį ar elektroninių ryšių priemonėmis, šiais atvejais pateikiamos dokumentų kopijos.

Tokiu atveju pareiškėjas, atvykdamas atsiimti licencijos, turi pateikti TKA teiktų dokumentų originalus arba patvirtintas jų kopijas. Visais atvejais Skrydžių vadovo mokinio licencijos teikiamas originalus variantas. 

 

III SKYRIUS

licencijos išdavimas

 

6. Įgaliotas TKA darbuotojas per 10 darbo dienų nuo aprašo 4 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos įvertina, ar pateikti visi reikiami dokumentai ir ar pareiškėjas atitinka Komisijos reglamento (ES) Nr. 2015/340 I priede nustatytus reikalavimus licencijai ir į ją įrašomai kvalifikacijai ar patvirtinimui gauti ir surašo savo išvadą bei perduoda bylą ONP skyriaus vadovui, kuris per 3 darbo dienas įvertina pateiktas išvadas ir priima sprendimą išduoti arba atsisakyti išduoti licenciją.

7. Jeigu vertindamas prašymą įgaliotas darbuotojas nustato, kad pateikti ne visi arba neteisingai užpildyti aprašo 4 punkte nurodyti dokumentai, ONP skyrius raštu per 10 darbo dienų nuo aprašo 4 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos apie tai informuoja pareiškėją ir nustato terminą trūkumams pašalinti, kuris yra ne trumpesnis nei 14 darbo dienų. Neištaisius trūkumų per nustatytą terminą, prašymas paliekamas nenagrinėtas, pareiškėjui grąžinami jo pateikti dokumentų originalai ir pareiškėjas informuojamas apie tai raštu per 2 darbo dienas, nurodant tokio sprendimo apskundimo tvarką.

8. Sprendimas apie tai, kad licencija išduodama arba motyvuotas raštiškas atsisakymas ją išduoti išsiunčiamas pareiškėjui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos.

9. Licencija išduodama pareiškėjui pateikus aprašo 5 punkte nustatyta tvarka dokumentų originalus arba jeigu dokumentų originalai jau buvo pateikti – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu reikalingi dokumentų originalai aprašo 5 punkte nustatyta tvarka buvo pateikti, pareiškėjui apie tai informavus įgaliotą TKA darbuotoją, licencija gali būti išduota pareiškėjo atstovui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

IV SKYRIUS

LICENCIJOS ĮRAŠŲ KEITIMAS, PAPILDYMAS, ATNAUJINIMAS

 

10. Asmuo, norintis papildyti licenciją nauja kvalifikacija arba patvirtinimu, taip pat pratęsti arba atnaujinti atitinkamų patvirtinimų galiojimo terminus, turi pateikti prašymą (aprašo 2 priedas) ir prie jo pridėti skrydžio vadovo licenciją bei dokumentus, patvirtinančius atitiktį Komisijos reglamento (ES) Nr. 2015/340 I priede nustatytiems reikalavimams atitinkamai kvalifikacijai arba patvirtinimui gauti, pratęsti arba atnaujinti.

11. Prašymų vertinimas ir sprendimų priėmimas atliekamas aprašo III skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

 

V SKYRIUS

LICENCIJOS, KVALIFIKACIJOS ARBA PATVIRTINIMO SUSTABDYMAS, PANAIKINIMAS  IR SUSTABDYMO PANAIKINIMAS

 

12. Licencija, kvalifikacija arba patvirtinimas sustabdomas arba panaikinamas Komisijos reglamento (ES) Nr. 2015/340 II priedo ATCO.AR.D.005 punkte nustatytais atvejais.

13. Jeigu nustatoma, kad  licenciją turintis asmuo neatitinka Komisijos reglamente (ES) Nr. 2015/340 nustatytų reikalavimų, ONP skyriaus vadovas per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos raštu informuoja apie tai atitinkamos licencijos turėtoją (kuriam suteikiama galimybė pateikti savo paaiškinimus), oro navigacijos paslaugas teikiančią įmonę, kurioje jis teikia oro eismo paslaugas, ir organizuoja nustatytų aplinkybių tyrimą. Atlikus tyrimą, jo medžiaga su išvadomis ir rekomendacijomis pateikiama TKA direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui.

14. Gavęs aprašo 13 punkte nurodyto tyrimo medžiagą ir išvadas, TKA direktorius arba jo įgaliotas asmuo per 3 darbo dienas priima sprendimą sustabdyti, panaikinti atitinkamos licencijos, kvalifikacijos arba patvirtinimo galiojimą arba nutraukia tyrimą.

15. Priėmus aprašo 14 punkte nurodytus sprendimus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai raštu informuojamas licencijos turėtojas ir oro navigacijos paslaugas teikianti įmonė, kurioje licencijos turėtojas teikia oro eismo paslaugas.

16. Jeigu priimamas sprendimas sustabdyti licencijos, kvalifikacijos arba patvirtinimo galiojimą,  licencijos turėtojui papildomai nustatomas terminas, kuris neturi viršyti (su visais pratęsimais) 6 mėnesių, iki kada jis turi pateikti aprašo 2 priede nustatytos formos prašymą ir dokumentus, įrodančius atitiktį Komisijos reglamento (ES) Nr. 2015/340 I priedo reikalavimams, kad licencija, kvalifikacija arba patvirtinimas galėtų būti atnaujinti. Nustačius trumpesnį terminą nei 6 mėnesiai, licencijos turėtojo motyvuotu prašymu jis gali būti pratęstas iki 6 mėnesių. Prašymo vertinimas ir sprendimo priėmimas atliekamas aprašo III skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

17. Jeigu per nurodytą terminą licencijos turėtojas nepateikia dokumentų, įrodančių atitiktį Komisijos reglamento (ES) Nr. 2015/340 I priedo reikalavimams, licencijos, kvalifikacijos ar patvirtinimo galiojimas yra panaikinamas ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuojamas licencijos turėtojas ir oro navigacijos paslaugas teikianti įmonė, kurioje licencijos turėtojas teikia oro eismo paslaugas. Sprendimą priima TKA direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu licencija buvo panaikinta, licencijos turėtojas privalo nedelsiant ją grąžinti TKA.

18. Be šiame skyriuje numatytų atvejų licencijos, kvalifikacijos ar patvirtinimo galiojimas taip pat gali būti sustabdytas arba panaikintas licencijos turėtojo prašymu. Šiuo atveju pateikiamas laisvos formos prašymas. Prašymo vertinimas ir sprendimo priėmimas atliekamas aprašo III skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Sprendimai, priimti pagal aprašą, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

______________