LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2018 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A1-715 „DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS, SKIRTOS UŽIMTUMO SKATINIMO IR MOTYVAVIMO PASLAUGŲ NEDIRBANTIEMS IR SOCIALINĘ PARAMĄ GAUNANTIEMS ASMENIMS MODELIUI ĮGYVENDINTI, RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 6 d. Nr. A1-651

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. A1-715 „Dėl Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Rekomenduoju Alytaus rajono, Anykščių rajono, Biržų rajono, Ignalinos rajono, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių rajono, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Kelmės rajono, Kupiškio rajono, Lazdijų rajono, Molėtų rajono, Pasvalio rajono, Prienų rajono, Raseinių rajono, Rokiškio rajono, Šakių rajono, Šiaulių rajono, Varėnos rajono, Vilkaviškio rajono, Visagino, Zarasų rajono savivaldybėms, rengiančioms užimtumo didinimo programas, skirtas užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, vadovautis Aprašu.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato užimtumo didinimo programų, skirtų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui (toliau – Modelis) įgyvendinti Alytaus rajono, Anykščių rajono, Biržų rajono, Ignalinos rajono, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių rajono, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Kelmės rajono, Kupiškio rajono, Lazdijų rajono, Molėtų rajono, Pasvalio rajono, Prienų rajono, Raseinių rajono, Rokiškio rajono, Šakių rajono, Šiaulių rajono, Varėnos rajono, Vilkaviškio rajono, Visagino, Zarasų rajono savivaldybėse (toliau kartu – savivaldybės) (toliau – užimtumo didinimo programa), rengimo tvarką.“

2.2. Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2. priklauso Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytai asmenų grupei ar gauna Užimtumo įstatymo 481 straipsnyje nurodytą darbo paieškos išmoką;“.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                   Linas Kukuraitis