Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 „DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 3 d. Nr. 989

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Kelių eismo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pripažinti netekusiu galios 3.4 papunktį.

1.2. Pakeisti 3.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.14. Pagrindinis kelias – kelias, pažymėtas kelio ženklais „Pagrindinis kelias“, „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“, „Šalutinis kelias iš kairės“, „Automagistralė“, „Automobilių kelias“, kertamojo ar prisijungiančiojo kelio atžvilgiu; kelias kito kelio, pažymėto kelio ženklais „Duoti kelią“, „Stop“, „Gyvenamosios zonos pabaiga“, atžvilgiu; kelias su kietąja danga (betono, asfalto danga, grindinys) kelio su biriąja danga (skaldos, žvyro danga) ar kelio be dangos (miško, lauko ir panašaus kelio) atžvilgiu, o kelias su biriąja danga – kelio be dangos atžvilgiu. Šalutiniame kelyje prieš pat sankryžą esantis ruožas su kietąja ar biriąja danga nedaro jo lygiareikšmio su kertamuoju ar prisijungiančiuoju keliu. Pagrindinio kelio nėra reguliuojamose sankryžose.“

1.3. Pakeisti 3 punkto paskutiniąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

3.18. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.“

1.4. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27. Įvažiuodamas į kelią iš esančių šalia jo teritorijų, išvažiuodamas iš kelio į šalia jo esančias teritorijas, vairuotojas privalo praleisti pėsčiąjį, kurio judėjimo kryptį jis kerta, o sukdamas į dešinę ar į kairę sankryžose – į jo važiavimo krypties bet kurią eismo juostą įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą (važiuojamosios dalies kraštą) stovintį ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiąjį. Kai sukama į kelią su viena eismo juosta kiekviena kryptimi, vairuotojas privalo praleisti į bet kurią eismo juostą įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą (važiuojamosios dalies kraštą) stovintį ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiąjį. Vairuotojas visais atvejais privalo duoti kelią pėsčiajam važiuodamas atbulas.“

1.5. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Artėdamas prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, vairuotojas privalo sulėtinti greitį arba sustoti prieš kelio ženklą „Pėsčiųjų perėja“, kad praleistų į bet kurią jo važiavimo krypties eismo juostą, o keliuose su viena eismo juosta kiekviena kryptimi – į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą (važiuojamosios dalies kraštą) stovintį ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiąjį. Transporto priemonių vairuotojai privalo imtis papildomų atsargumo priemonių tamsiuoju paros metu, esant blogam matomumui arba tais atvejais, kai pėsčiųjų perėja iš vairuotojo vietos nėra gerai apžvelgiama, ir įsitikinti, kad pėsčiųjų perėjoje nėra pėsčiųjų, kuriuos turėtų praleisti.“

1.6. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32. Vairuotojui draudžiama įvažiuoti į pėsčiųjų perėją, kol pėstieji, kuriuos privaloma praleisti, neišėjo iš jo užimamos eismo juostos, taip pat jeigu už jos yra kliūtis (grūstis ir panašiai), dėl kurios reikėtų sustabdyti transporto priemonę.“

1.7. Pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip:

42. Į kitą važiuojamosios dalies pusę pėstieji privalo eiti tik pėsčiųjų (taip pat požeminėmis ir esančiomis virš kelio) perėjomis, o kur jų nėra, – sankryžose pagal šaligatvių arba kelkraščių liniją. Pėstieji neturi peržengti perėjos ribų. Kai matomumo zonoje perėjos ar sankryžos nėra, leidžiama eiti stačiu kampu į abi puses gerai apžvelgiamose vietose, tačiau tik įsitikinus, kad eiti saugu. Rekomenduojama, kad tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui pėstieji, eidami į kitą važiuojamosios dalies pusę, neštųsi šviečiantį žibintą arba vilkėtų ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būtų prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą.“

1.8. Pakeisti 44 punktą ir jį išdėstyti taip:

44. Įžengti į važiuojamąją dalį pėstiesiems leidžiama tik po to, kai jie įvertina atstumą iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitį ir įsitikina, kad tai saugu. Pėstieji, prieš įžengdami į važiuojamąją dalį ir eidami ja, turi vengti bet kokių veiksmų (naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis ir panašiai), kurie atitrauktų jų dėmesį nuo aplinkos ir eismo situacijos kelyje stebėjimo ir trukdytų įsitikinti, kad eiti saugu.“

1.9. Pakeisti 45 punktą ir jį išdėstyti taip:

45. Važiuojamojoje dalyje pėstieji neturi delsti ar stoviniuoti. Nespėjusieji pereiti važiuojamosios dalies turi stovėti saugumo salelėje arba ant paženklintos ar įsivaizduojamos linijos, skiriančios priešingų krypčių transporto srautus. Baigti eiti per važiuojamąją dalį galima tik įsitikinus, kad eiti saugu.“

1.10Pripažinti netekusiu galios 61 punktą.

1.11Pakeisti 73.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

73.2. žalias rodyklės (rodyklių) formos signalas tamsiame fone leidžia eismą tik rodyklės (rodyklių) nurodyta kryptimi (kryptimis); tą pačią reikšmę turi ir žalia rodyklė papildomoje šviesoforo sekcijoje (kai leidžiama sukti į kairę, leidžiama ir apsisukti);“.

1.12Pakeisti 73.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

73.6. žalias signalas su juoda (-omis) rodykle (rodyklėmis) leidžia važiuoti jame pažymėtos rodyklės (rodyklių) kryptimi (kryptimis);“.

1.13Pakeisti 73.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

73.7. geltonas signalas draudžia eismą (išskyrus Taisyklių 29 ir 166 punktuose nurodytus atvejus) ir įspėja, kad šviesoforo signalai pasikeis; jeigu signale yra juoda (-os) rodyklė (rodyklės), ji (jos) informuoja, kuria (kuriomis) kryptimi (kryptimis) bus leidžiama važiuoti įsijungus žaliam signalui; jeigu signale yra dviračio simbolis, signalas galioja tik dviračiams;“.

1.14Pakeisti 73.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

73.11. raudonas signalas arba du pakaitomis mirksintys raudoni signalai draudžia eismą; jeigu signale yra juoda (-os) rodyklė (rodyklės), ji (jos) informuoja, kuria (kuriomis) kryptimi (kryptimis) bus leidžiama važiuoti įsijungus žaliam signalui;“.

1.15Pripažinti netekusiu galios 75 punktą.

1.16Pakeisti 78 punktą ir jį išdėstyti taip:

78. Vairuotojas privalo sustabdyti transporto priemonę, pėsčiasis – sustoti, kai tikrinantis pareigūnas ar reguliuotojas duoda signalą – mojuoja reguliuotojo lazdele ar skrituliu su raudonu atšvaitu, nukreiptu į eismo dalyvį, arba per garsiakalbį liepia sustoti. Signalas STOP taip pat gali būti nurodytas specialiomis spalvomis ir atitinkamos tarnybos ženklu pažymėtame automobilyje įrengtoje švieslentėje. Siekdamas atkreipti eismo dalyvių dėmesį, tikrinantis pareigūnas ar reguliuotojas gali duoti signalą švilpuku. Gavęs signalą sustoti, vairuotojas privalo nedelsdamas sustabdyti transporto priemonę nurodytoje vietoje; jeigu vieta nenurodoma, – dešiniajame kelkraštyje, o kai kelkraščio nėra, – važiuojamosios dalies dešiniajame pakraštyje.“

1.17Pakeisti 81 punktą ir jį išdėstyti taip:

81. Įspėjamieji signalai yra šie: posūkių, stabdžių šviesos signalų įjungimas (gali būti rodomi ranka); garso signalo įjungimas; žibintų šviesos perjunginėjimas; avarinės šviesos signalizacijos, įspėjamųjų mirksinčių oranžinių šviesų įjungimas; avarinio sustojimo ženklo pastatymas arba pritvirtinimas prie transporto priemonės.“

1.18Pakeisti 89 punktą ir jį išdėstyti taip:

89. Norint atkreipti lenkiamos transporto priemonės vairuotojo dėmesį, galima perjunginėti šviesas, o ne gyvenvietėse – naudoti garso signalą.“

1.19Pakeisti 91.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

91.5. kai ji velkama arba vežama jos priekį arba galą užkėlus ant specialaus atraminio įtaiso;“.

1.20Pakeisti 96 punktą ir jį išdėstyti taip:

96. Akinamas vairuotojas privalo įjungti avarinę šviesos signalizaciją ir nekeisdamas važiavimo krypties sulėtinti greitį, prireikus – ir sustoti.“

1.21Pakeisti 126 punktą ir jį išdėstyti taip:

126. Vairuotojas, atsižvelgdamas į greitį, privalo laikytis tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje važiuojančią transporto priemonę, jeigu ji būtų stabdoma, taip pat palikti tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus. Rekomenduojama, kad atstumas iki priekyje važiuojančios transporto priemonės būtų ne mažesnis kaip per dvi sekundes nuvažiuojamas atstumas arba ne mažesnis kaip pusė spidometro rodmens, paversto metrais, pavyzdžiui, kai greitis 70 km/h, atstumas turi būti ne mažesnis kaip 35 m, jeigu eismo sąlygos nereikalauja kitaip. Rekomenduojama, kad motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, tarp transporto priemonių paliktų ne mažesnį kaip 1,0 m šoninį atstumą, kai motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų važiavimo greitis ne didesnis kaip 50 km/h, ir ne mažesnį kaip 1,5 m šoninį atstumą, kai motorinių transporto priemonių greitis didesnis kaip 50 km/h.

1.22Pakeisti 131 punktą ir jį išdėstyti taip:

131. Ne gyvenvietėse leidžiama važiuoti:

131.1. lengvaisiais automobiliais, krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t, motociklais ir triračiais automagistralėse balandžio–spalio mėnesiais – ne didesniu kaip 130 km/h greičiu, lapkričio–kovo mėnesiais – ne didesniu kaip 110 km/h greičiu, greitkeliuose balandžio–spalio mėnesiais – ne didesniu kaip 120 km/h greičiu, lapkričio–kovo mėnesiais – ne didesniu kaip 110 km/h greičiu, keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu;

131.2. A1, A2, A arba B kategorijų transporto priemonėmis, kurias vairuoja pradedantieji vairuotojai, besimokantys vairuoti arba laikantys praktinį vairavimo egzaminą asmenys, autobusais (įskaitant mokyklinius) automagistralėse – ne didesniu kaip 100 km/h greičiu, greitkeliuose – ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip 80 km/h greičiu, kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu;

131.3. krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t, taip pat šių krovininių automobilių ir priekabų junginiais, autobusais su priekabomis automagistralėse ir greitkeliuose – ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip 80 km/h greičiu, kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu;

131.4. lengvaisiais automobiliais ir krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t, su priekabomis automagistralėse, greitkeliuose ir keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu;

131.5. velkant motorines transporto priemones standžia vilktimi – ne didesniu kaip
70 km/h greičiu, o velkant lanksčia vilktimi – ne didesniu kaip 50 km/h greičiu;

131.6. keturračiais, galingaisiais keturračiais keliuose su asfalto ar betono danga ar be jos – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu;

131.7. traktoriais ir savaeigėmis mašinomis keliuose su asfalto ar betono danga ar be jos – ne didesniu kaip 50 km/h greičiu.“

1.23Pripažinti netekusiu galios 134 punktą.

1.24Pakeisti 140.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

140.1. sankryžose, išskyrus leistiną lenkimą pagrindiniame kelyje, nepažymėtame kelio ženklais „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“, „Šalutinis kelias iš kairės“ arba „Pagrindinis kelias“;“.

1.25Pakeisti 155 punktą ir jį išdėstyti taip:

155. Lygiareikšmių kelių sankryžoje vairuotojas privalo duoti kelią iš dešinės artėjančioms transporto priemonėms, jeigu transporto priemonių važiavimo trajektorijos kertasi.“

1.26Pripažinti netekusiu galios 164 punktą.

1.27 Pakeisti 165 punktą ir jį išdėstyti taip:

165. Esant draudžiamajam šviesoforo ar reguliuotojo signalui, vairuotojas privalo sustoti prieš kelio ženklą „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ liniją, o jeigu jų nėra, – prieš šviesoforą, kertamą ar prisijungiančią važiuojamąją dalį, pėsčiųjų perėją taip, kad nekliudytų transporto ir pėsčiųjų eismui.“

1.28Pakeisti 170 punktą ir jį išdėstyti taip:

170. Duodamas kelią artėjančiai bėginei transporto priemonei, taip pat tuo atveju, kai važiuoti per geležinkelio pervažą draudžiama, vairuotojas privalo sustoti prieš „Stop“ liniją, kelio ženklą „Stop“, šviesoforą, pakeliamąjį užtvarą, o jeigu jų nėra, – ne arčiau kaip 10 m atstumu nuo pirmojo bėgio. Vairuotojas privalo sustoti prieš „Stop“ liniją, kai ji naudojama su kelio ženklu „Stop“, o jeigu jos nėra, – prieš minėtą kelio ženklą, net ir mirksint baltam šviesoforo signalui.“

1.29Pakeisti 195.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

195.4. vežti keleivius velkamame autobuse, troleibuse ar velkamo krovininio automobilio kėbule; jeigu automobilio priekis arba galas užkeliamas ant specialaus atraminio įtaiso, draudžiama keleiviams būti vežamos transporto priemonės kabinoje (salone) arba kėbule;“.

1.30Pripažinti netekusiu galios 211 punktą.

1.31Pakeisti XXVIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

XXVIII SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ VILKIMAS IR VEŽIMAS“.

1.32Pakeisti 214 punktą ir jį išdėstyti taip:

214. Velkamą standžia arba lanksčia vilktimi transporto priemonę vairuoti gali tik asmuo, turintis teisę ją vairuoti. Transporto priemonė, kurios vairo mechanizmas sugedęs, vežama užkelta ant vilkiko platformos arba jos priekį arba galą užkėlus ant specialaus atraminio įtaiso.“

1.33Pakeisti 216 punktą ir jį išdėstyti taip:

216. Velkamoji arba vežama ant specialaus atraminio įtaiso priekiu arba galu užkelta transporto priemonė bet kuriuo paros metu turi važiuoti su įjungta avarine šviesos signalizacija. Jeigu avarinės šviesos signalizacijos nėra arba ji neveikia, velkamosios transporto priemonės gale arba vežamos transporto priemonės dalyje, atsuktoje prieš transporto priemonių judėjimo kryptį, turi būti kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje pritvirtintas avarinio sustojimo ženklas.“

1.34Pakeisti 217 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

217. Vilkti arba vežti transporto priemones draudžiama:“.

1.35Pakeisti 217.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

217.4. užkėlus transporto priemonės dalį ant specialaus atraminio įtaiso, kai vežamos transporto priemonės masė su kroviniu yra didesnė už pusę vežančiosios transporto priemonės masės su kroviniu, išskyrus atvejus, kai vežančiosios transporto priemonės gamintojas numatė kitaip;“.

1.36Pakeisti 217.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

217.6. vilkti daugiau kaip vieną motorinę transporto priemonę, traktorių, savaeigę mašiną;“.

1.37Pakeisti 217.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

217.7. vilkti motociklais be priekabos ir tokius motociklus;“.

1.38Pakeisti 217.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

217.8. vilkti mopedais ir mopedus;“.

1.39Pakeisti 1 priedą:

1.39.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Įspėjamaisiais kelio ženklais Nr. 101–137, 150, 151 žymimas pavojingas kelio ruožas prasideda už 50–100 m gyvenvietėje ir 150–300 m ne gyvenvietėje nuo įspėjamojo kelio ženklo įrengimo vietos. Jeigu nurodyti įspėjamieji kelio ženklai įrengiami kartu su papildoma lentele „Atstumas iki objekto“, pavojingas kelio ruožas prasideda už atstumo, nurodyto papildomoje lentelėje „Atstumas iki objekto“. Jeigu nurodyti įspėjamieji kelio ženklai įrengiami kartu su papildoma lentele „Galiojimo zona į priekį“, ši lentelė nurodo, kokio ilgio yra pavojingas kelio ruožas, kuris prasideda už 50–100 m gyvenvietėse ir 150–300 m ne gyvenvietėse nuo įspėjamojo kelio ženklo įrengimo vietos.

1.39.2. Pakeisti 3 punktą:

1.39.2.1.     Pakeisti kelio ženklą Nr. 203 ir jį išdėstyti taip:

„203

Duoti kelią

 

Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamuoju ar prisijungiančiuoju keliu, o esant papildomai lentelei
Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“, – važiuojančioms pagrindiniu keliu“.

 

1.39.2.2.   Pakeisti kelio ženklą Nr. 204 ir jį išdėstyti taip:

„204

Stop

 

Draudžiama važiuoti nesustojus prieš „Stop“ liniją, o jeigu jos nėra, – prieš kelio ženklą. Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamuoju ar prisijungiančiuoju keliu, o jeigu yra papildoma lentelė Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“, – važiuojančioms pagrindiniu keliu“.

 

1.39.3. Pakeisti 4 punktą ir kelio ženklą Nr. 307 išdėstyti taip:

„307

Važiuoti su priekabomis draudžiama

Draudžiama važiuoti automobiliais, traktoriais ir savaeigėmis mašinomis su priekabomis“.

 

1.39.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 319, 325, 327, 329, 331–335 draudimai galioja nuo draudžiamojo kelio ženklo iki artimiausios sankryžos ar važiuojamųjų dalių sankirtos už draudžiamojo kelio ženklo, kurios pažymėtos pirmumo kelio ženklais, o gyvenvietėse, kai nėra nurodytos sankryžos ar važiuojamųjų dalių sankirtos, – iki gyvenvietės pabaigos, pažymėtos nurodomuoju kelio ženklu „Gyvenvietės pabaiga“.“

1.39.5. Pakeisti 8 punktą:

1.39.5.1.     Pakeisti kelio ženklą Nr. 501 ir jį išdėstyti taip:

„501

Automagistralė

Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pradžia“.

 

1.39.5.2.     Pakeisti kelio ženklą Nr. 502 ir jį išdėstyti taip:

„502

Automagistralės pabaiga

Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pabaiga“.

 

1.39.6. Pakeisti 9 punktą ir kelio ženklą Nr. 619 išdėstyti taip:

„619

Greičio ribojimo ir kitos informacijos rodyklė

Informuoja apie greičio apribojimus ir kitus reikalavimus“.

 

1.39.7. Pakeisti 11 punktą:

1.39.7.1. Pakeisti papildomą lentelę Nr. 816 ir ją išdėstyti taip:

„816

Transporto priemonės su priekaba

Kelio ženklas su lentele „Transporto priemonės su priekaba“ galioja automobiliams, traktoriams ir savaeigėms mašinoms su priekaba“.

 

1.39.7.2. Papildyti papildoma lentele Nr. 856:

„856

Dviračių eismas

Informuoja, kad nurodytomis kryptimis vyksta dviračių eismas“.

 

1.40Pakeisti 3 priedą:

1.40.1. Pakeisti 1.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.8. Plati brūkšninė linija, kurios brūkšnių ilgis tris kartus trumpesnis už tarpus, žymi ribas tarp greitėjimo, lėtėjimo juostos ir kitos eismo juostos (sankryžose ir skirtingų aukščių kelių sankirtose). Šią liniją leidžiama kirsti iš abiejų pusių.

1.40.2. Pakeisti 1.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.12. Iš trikampių sudaryta linija rodo vietą, kur vairuotojas privalo duoti kelią kertamuoju ar prisijungiančiuoju keliu važiuojančioms transporto priemonėms.

1.40.3. Pakeisti 1.13.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.13.3. Dvi lygiagrečios linijos, sudarytos iš stačiakampių, žymi pėsčiųjų perėją, kurioje eismas reguliuojamas šviesoforu.

1.40.4. Pakeisti 1.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.14. Dviračių pervaža (dvi lygiagrečios linijos, sudarytos iš kvadratų) žymi vietą, kur dviračių takas, dviračių juosta kerta važiuojamąją dalį.

1.40.5. Pakeisti 1.22 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.22. Plati brūkšninė linija, kurios brūkšnių ir tarpų tarp brūkšnių ilgis vienodas, žymi eismo juostą, skirtą maršrutiniam transportui, maršrutinio transporto stotelę tose vietose, kur į jas leidžiama įvažiuoti (išvažiuoti iš jų), arba dviračių juostą, kurią leidžiama kirsti iš abiejų pusių.

1.40.6. Pakeisti 1.32 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.32. Geltonomis linijomis pažymėtas plotas važiuojamųjų dalių sankirtoje žymi vietą, į kurią įvažiuoti draudžiama, jeigu joje ar už jos yra kliūtis, kuri priverstų vairuotoją sustoti važiuojamųjų dalių sankirtoje ir trukdyti kitų transporto priemonių eismui.

1.40.7. Papildyti 1.33 papunkčiu:

1.33. Pėsčiųjų ir dviračio simboliai vienas po kitu žymi pėsčiųjų ir dviračių taką.

2Nustatyti, kad:

2.1. šis nutarimas, išskyrus 1.1, 1.3, 1.15, 1.26, 1.30, 1.40.4 ir 1.40.5 papunkčius, įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.;

2.2. šio nutarimo 1.30 papunktis įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.;

2.3. šio nutarimo 1.40.4 ir 1.40.5 papunkčiai įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.;

2.4. šio nutarimo 1.15 ir 1.26 papunkčiai įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Finansų ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                 Vilius Šapoka

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rokas Masiulis