http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VALSTYBINĖJE LIGONIŲ KASOJE PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR TERITORINĖSE LIGONIŲ KASOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 3 d. Nr. 1K-555

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-35 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 11.9 papunkčiu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi ir Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintų Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“, 8.9 papunkčiu:

1. T v i r t i n u  Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a s i l i e k u  įsakymo vykdymo kontrolę.

 

 

 

Draudimo plėtros departamento direktorius,                                       Gintaras Kacevičius

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus

2015 m. birželio 3 d.

įsakymu Nr. 1K-555

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VALSTYBINĖJE LIGONIŲ KASOJE PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR TERITORINĖSE LIGONIŲ KASOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato duomenų subjektų prašymų dėl jų teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – ADTAĮ), įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ir teritorinėse ligonių kasose (toliau VLK ir teritorinės ligonių kasos kartu – ligonių kasos) tvarką. 

2.    Aprašas parengtas vadovaujantis:

2.1ADTAĮ;

2.2Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu;

2.3Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu;

2.4Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl Ligų, kuriomis sergantys ne jaunesni kaip 16 metų pacientai turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, sąrašo patvirtinimo“;

2.5Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;

2.6kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nuostatas.

3.  Aprašas taikomas įgyvendinant duomenų subjektų – asmenų, kurių asmens duomenis tvarko ligonių kasos, teises.

4.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ADTAĮ ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

5.   Duomenų subjektas turi teisę žinoti šią informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą:

5.1. duomenų subjektų asmens duomenų, nurodytų Apraše, valdytojus:

5.1.1. Aprašo 5.3.1 ir 5.3.2 papunkčiuose nurodytų duomenų subjektų asmens duomenų valdytoja – VLK (juridinio asmens kodas 191351679, buveinės adresas Europos aikštė 1, LT-03505 Vilnius);

5.1.2. Aprašo 5.3.3 papunktyje nurodytų duomenų subjektų asmens duomenų valdytojos yra teritorinės ligonių kasos (pagal kompetenciją):

5.1.2.1. Vilniaus teritorinė ligonių kasa (juridinio asmens kodas 188783796, buveinės adresas Ž. Liauksmino g. 6, LT-01101 Vilnius);

5.1.2.2. Kauno teritorinė ligonių kasa (juridinio asmens kodas 188783839, buveinės adresas Aukštaičių g. 10, LT-44147 Kaunas);

5.1.2.3. Šiaulių teritorinė ligonių kasa (juridinio asmens kodas 188784026, buveinės adresas Vilniaus g. 273, LT-76332 Šiauliai);

5.1.2.4. Panevėžio teritorinė ligonių kasa (juridinio asmens kodas 188784179, buveinės adresas Respublikos g. 66, LT-35158 Panevėžys);

5.1.3. Aprašo 5.3.4–5.3.6 papunkčiuose nurodytų duomenų subjektų asmens duomenų valdytojos yra VLK ir teritorinės ligonių kasos (pagal kompetenciją);

5.1.4. Aprašo 5.3.7 papunktyje nurodytų duomenų subjektų asmens duomenų valdytoja yra Vilniaus teritorinė ligonių kasa;

5.2. asmens duomenys ligonių kasose tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (ar) automatiniu būdu;

5.3. ligonių kasų tvarkomų atitinkamų duomenų subjektų grupių asmens duomenys ir jų tvarkymo tikslai:

5.3.1. privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje „Sveidra“ tvarkomi Aprašo 5.3.1.1–5.3.1.3 papunkčiuose nurodyti asmens duomenys, siekiant užtikrinti medicinos pagalbos, reabilitacijos, slaugos, socialinių paslaugų ir patarnavimų, priskiriamų asmens sveikatos priežiūrai, bei asmens sveikatos ekspertizės paslaugų išlaidų apmokėjimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis ir vadovaujantis Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ nuostatais, patvirtintais Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2000 m. spalio 26 d. tvirtinimo žyma (VLK direktoriaus 2014 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 1K-136 redakcija):

5.3.1.1. draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu asmens duomenys, t. y. asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas (jei neturi gyvenamosios vietos – savivaldybė, kurioje gyvena), lytis, mirties data, pavardė, vardas, pilietybė, jei išvyksta nuolat gyventi į užsienį – išvykimo data, duomenys apie apdraustumą (nurodoma „taip“ arba „ne“), data, nuo kurios asmuo yra apdraustas, ir data, iki kurios jis yra apdraustas, Europos sveikatos draudimo kortelės duomenys, privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimų duomenys, kompensuojamųjų vaistų paso duomenys;

5.3.1.2. asmens sveikatos priežiūros, odontologijos praktikos ir farmacijos specialistų licencijų bei spaudų, tobulinimosi ir įdarbinimų duomenys, t. y. darbovietė, pareigos, specialistų įdarbinimo / atleidimo datos, licencijų ir spaudų duomenys, tapatybę patvirtinančių lipdukų duomenys, tobulinimosi duomenys;

5.3.1.3. draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu ypatingi asmens duomenys, t. y. gydymo apskaitos lapų duomenys, asmens sveikatos priežiūros įstaigų suteiktų paslaugų ir nustatytų diagnozių duomenys, kompensuojamųjų vaistų receptų duomenys, endoprotezų komponentų ir ortopedijos techninių priemonių paskirstymo duomenys;

5.3.2. Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre (toliau – Draudžiamųjų registras) tvarkomi Aprašo 5.3.2.2 papunktyje nurodyti asmens duomenys, siekiant užtikrinti tinkamą Draudžiamųjų registro funkcionavimą ir vadovaujantis Draudžiamųjų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 968 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimo Nr. 116 redakcija):

5.3.2.1. Draudžiamųjų registre tvarkomi asmens duomenys priskiriami šiems duomenų subjektams:

5.3.2.1.1. asmenims, už kuriuos mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka;

5.3.2.1.2. asmenims, kurie patys moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka;

5.3.2.1.3. valstybės lėšomis draudžiamiems asmenims;

5.3.2.2. Draudžiamųjų registre tvarkomi šie Aprašo 5.3.2.1 papunktyje nurodytų duomenų subjektų asmens duomenys: asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, lytis, mirties data, vardas, pavardė, pilietybė, socialinio draudimo pažymėjimo rekvizitai, draudžiamojo identifikacinis kodas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, atvykimo į gyvenamąją vietą data, išvykimo į užsienį data ir valstybė, į kurią išvykstama, prievolės mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmoką pradžios ir pabaigos datos, išduotų privalomojo sveikatos draudimo dokumentų duomenys, apdraustumo privalomuoju sveikatos draudimu pradžios ir pabaigos datos, sveikatos ir teistumo duomenys, nurodyti Draudžiamųjų registro nuostatuose;

5.3.3. ligonių kasų personalo, klientų ir kitų asmenų, patekusių į vaizdo stebėjimo lauką, asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti duomenų subjektų (ligonių kasų personalo, klientų ir kitų asmenų, patekusių į vaizdo stebėjimo lauką) bei turto saugumą;

5.3.4. asmenų, pateikusių ligonių kasoms skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono ir (ar) fakso numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, skundo, prašymo ar pranešimo data ir numeris (registravimo ligonių kasose data ir numeris), skunde, prašyme ar pranešime nurodyti duomenys, įskaitant ir ypatingus asmens duomenis, informacija apie skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo rezultatą, ligonių kasų atsakymo į skundą, prašymą ar pranešimą data ir numeris bei informacija, susijusi su skundu, prašymu ar pranešimu, gauta jų nagrinėjimo metu) tvarkomi siekiant priimti pagrįstą sprendimą dėl skundo, prašymo ar pranešimo bei vidaus administravimo (raštvedybos tvarkymo) tikslais;

5.3.5. ligonių kasose dirbusių ir dirbančių valstybės tarnautojų bei darbuotojų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, šeiminė padėtis, pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, išsilavinimą ir kvalifikaciją, kvalifikacijos kėlimą, atostogas, darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, skirtus skatinimus ir nuobaudas, atliktus darbus ir užduotis, duomenys apie valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimą, viešųjų ir privačių interesų deklaravimo duomenys, Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, ypatingi asmens duomenys, susiję su sveikata, teistumu, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (ar) kuriuos tvarkyti ligonių kasas įpareigoja įstatymai bei kiti teisės aktai) tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslais;

5.3.6. pretendentų į ligonių kasų valstybės tarnautojus ir darbuotojus asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos, į kurias pretenduojama, gyvenimo ir veiklos aprašymas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, ypatingi asmens duomenys, susiję su teistumu, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, pokalbio su pretendentu į valstybės tarnautojo pareigas skaitmeninis garso įrašas, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (ar) kuriuos tvarkyti ligonių kasas įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai) tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo) tikslais;

5.3.7. Vilniaus teritorinės ligonių kasos tvarkomi skolininkų asmens duomenys (asmens kodas, darbovietė, gimimo data, pavardė, vardas, gaunamos pajamos), siekiant išieškoti PSDF biudžetui padarytą žalą (vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu);

5.4. asmens ir ypatingus asmens duomenis tretiesiems asmenims teikia duomenų valdytojai, nurodyti Aprašo 5.1.1–5.1.3 papunkčiuose. Asmens ir ypatingi asmens duomenys teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka:

5.4.1. juridiniams ir fiziniams asmenims – duomenų subjektų, pateikusių ligonių kasoms skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys šiam skundui, prašymui ar pranešimui nagrinėti;

5.4.2. teismams – duomenų subjektų, pateikusių ligonių kasoms skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys ginčams dėl ligonių kasų priimto sprendimo teisėtumo spręsti;

5.4.3. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – duomenų subjektų, t. y. draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu, asmens duomenys privalomojo sveikatos draudimo mokesčiui išieškoti;

5.4.4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – duomenų subjektų, t. y. draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu, asmens duomenys neįgalumo ir darbingumo lygiui bei bendriesiems pirminiams specialiesiems poreikiams nustatyti;

5.4.5. kitiems tretiesiems asmenims, kuriems asmens ir (ar) ypatingus asmens duomenis teikti ligonių kasas įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai;

5.5. duomenų subjektams informacija apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiama VLK ir teritorinių ligonių kasų interneto svetainėse arba atsakant tokiu pačiu būdu, kokiu jis kreipiasi į ligonių kasas, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą jau turi arba kai įstatymai ir kiti teisės aktai apibrėžia tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus.

6.   Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys yra surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami, ar buvo teikiami per paskutinius vienerius metus. Įgyvendinant šią teisę, laikomasi Aprašo 6.1–6.10 papunkčiuose nurodytų nuostatų:

 

6.1. nepilnamečiam duomenų subjektui iki 16 metų pagal įstatymą atstovauja vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas;

6.2. po duomenų subjekto mirties teisę gauti jo asmens duomenis turi: pagal testamentą – jo įpėdiniai, pagal įstatymus – sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai;

6.3. duomenų subjektas, jo įpėdinis ar asmuo, atstovaujantis nepilnamečiam duomenų subjektui iki 16 metų, turi teisę reikalauti ištaisyti ar sunaikinti jų ar duomenų subjektų, nurodytų Aprašo 6.1–6.2 papunkčiuose, asmens duomenis, arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą), jei šie duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;

6.4. jeigu duomenų subjektas, jo įpėdinis ar asmuo, atstovaujantis nepilnamečiam duomenų subjektui iki 16 metų, susipažinęs su savo ar duomenų subjektų, nurodytų Aprašo 6.1–6.2 papunkčiuose, asmens duomenimis, nustato, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į ligonių kasas dėl jų tvarkymo, ligonių kasos nedelsdamos (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų subjekto, jo įpėdinio ar asmens, atstovaujančio nepilnamečiam duomenų subjektui iki 16 metų kreipimosi dienos) patikrina šiuos asmens duomenis ir ištaiso neteisingus, neišsamius ar netikslius asmens duomenis ir (ar) sustabdo jų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);

6.5. ligonių kasos nedelsdamos (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 6.4 papunktyje nurodytų asmens duomenų patikrinimo ir prireikus ištaisymo arba jų tvarkymo veiksmų sustabdymo dienos) praneša duomenų subjektui, kad jo prašymu asmens duomenys yra ištaisyti arba neištaisyti (jei duomenys negali būti taisomi), arba sunaikinti, arba jų tvarkymo veiksmai yra sustabdyti;

6.6. asmens duomenys taisomi, naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi duomenų subjekto prašymu pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus tik tokiu atveju, jei duomenų taisymas, naikinimas ar sustabdymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams;

6.7. jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo ar asmenų, nurodytų Aprašo 6.1–6.2 papunkčiuose, asmens duomenimis, nustato, kad šie duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir (ar) nesąžiningai, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas neatlygintinai patikrina duomenų subjekto asmens duomenis. Išsiaiškinęs, kad jie tvarkomi neteisėtai ir (ar) nesąžiningai, duomenų valdytojas, remdamasis duomenų subjekto prašymu (pateiktu raštu), juos sunaikina arba sustabdo jų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);

6.8. duomenų subjekto prašymu sustabdžius jo ar asmenų, nurodytų Aprašo 6.1–6.2 papunkčiuose, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šie asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti arba sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:

6.8.1. prireikus įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;

6.8.2. duomenų subjektui sutikus, kad jo asmens duomenys būtų toliau tvarkomi;

6.8.3. prireikus apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus;

6.9. jeigu duomenų valdytojas abejoja duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumu, jis privalo sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti;

6.10. duomenų valdytojas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, ar sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai informuoti neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, nepagrįstai didelių sąnaudų ir pan.). Apie šiuos atvejus turi būti nedelsiant pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

7. Duomenų subjektas, jo įpėdinis ar asmuo, atstovaujantis nepilnamečiam duomenų subjektui iki 16 metų, jei asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais, turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo ar asmenų, nurodytų Aprašo 6.1–6.2 papunkčiuose, asmens duomenys.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMAS

 

8. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, VLK ar teritorinei ligonių kasai turi pateikti rašytinį prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo (toliau – prašymas) asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroninio ryšio priemonėmis.

9. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys ir teisė (-ės), dėl kurios (-ių) įgyvendinimo duomenų subjektas teikia prašymą, kartu nurodant, kokia apimtimi ši teisė (-ės) turi būti įgyvendinama (-os).

10. Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę:

10.1. jei prašymas asmeniškai teikiamas VLK ar teritorinės ligonių kasos darbuotojui, registruojančiam prašymą, turi būti pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

10.2. jei prašymas teikiamas paštu ar per pasiuntinį, kartu turi būti pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, arba šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka;

10.3. jei prašymas teikiamas elektroninio ryšio priemonėmis, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

11. Duomenų subjektas savo teises ligonių kasose gali įgyvendinti pats arba per atstovą.

12. Jei duomenų subjekto vardu į VLK ar teritorinę ligonių kasą kreipiasi jo įgaliotas atstovas, prašyme jis turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinius duomenis, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią duomenų subjekto teisę ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Jei atstovaujamo mirusio duomenų subjekto vardu į VLK ar teritorinę ligonių kasą kreipiasi jo įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymus – sutuoktinis (partneris), tėvai ar vaikai, jie kartu su prašymu privalo pateikti testamentą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jų teisę susipažinti su mirusio duomenų subjekto duomenimis, arba šių dokumentų kopijas.

14. Jei atstovaujamo nepilnamečio duomenų subjekto vardu į VLK ar teritorinę ligonių kasą kreipiasi tėvai, jie kartu su prašymu privalo pateikti nepilnamečio duomenų subjekto gimimo liudijimą ar jo kopiją.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMO NAGRINĖJIMAS

 

15. Jeigu duomenų subjektas prašyme nurodo, kad nesutinka su jo asmens duomenų tvarkymu, ir šis nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, duomenų valdytojas privalo ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo šio prašymo gavimo dienos pranešti duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą arba atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus. Jei duomenų subjekto prašymas pateikiamas nesilaikant Aprašo 9–14 punktuose nustatytų reikalavimų, VLK ar teritorinė ligonių kasa jo nenagrinėja, išskyrus atvejus, kai VLK ar teritorinės ligonių kasos (priklausomai nuo to, kuriai įstaigai pateikiamas prašymas) direktorius nenusprendžia kitaip. Apie atsisakymo nagrinėti prašymą motyvus raštu informuojamas jį pateikęs duomenų subjektas.

16. VLK ar teritorinė ligonių kasa privalo išnagrinėti Aprašo reikalavimus atitinkantį prašymą ir įgyvendinti duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti:

16.1. valstybės saugumą ar gynybą;

16.2. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą ir nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

16.3. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

16.4. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

16.5. duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

17. Ligonių kasos atsakymą duomenų subjektui pateikia valstybine kalba duomenų subjekto pasirinktu būdu: registruotu paštu arba įteikia asmeniškai, duomenų subjektui atvykus į VLK ar teritorinę ligonių kasą, kuriai buvo pateiktas duomenų subjekto prašymas.

18. VLK ar teritorinė ligonių kasa, atsisakydama vykdyti duomenų subjekto prašymą, duomenų subjektui nurodo atsisakymo motyvus.

19. Duomenų subjektas gali skųsti duomenų valdytojo veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per 3 mėnesius nuo atsakymo iš duomenų valdytojo gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi Aprašo 6 punkte nustatytas atsakymo pateikimo terminas.

20. Duomenų subjekto teisės ligonių kasose įgyvendinamos neatlygintinai.

21. Ligonių kasos, įgyvendindamos duomenų subjekto teises, užtikrina, kad nebūtų pažeista kitų asmenų teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.

 

___________________________________