LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ ŽVEJYBOS TEISIŲ JŪRŲ VANDENYSE SUTEIKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2016 m. spalio 25 d. Nr. 3D-618

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 17 straipsnio 6 dalimi:

1. T v i r t i n u Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos darbo reglamentą (pridedama).

2. Į g a l i o j u Žuvininkystės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos iki 2016 m. lapkričio 1 d. patvirtinti Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos sudėtį.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                   Virginija Baltraitienė


 

 

 

patvirtinta

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-618

 

 

PERLEIDŽIAMŲJŲ ŽVEJYBOS TEISIŲ JŪRŲ VANDENYSE SUTEIKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos (toliau – komisija) darbo tvarką.

2. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo ir nešališkumo principais.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

3. Komisija nagrinėja ūkio subjektų prašymus dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos galimybes Baltijos jūroje, tolimuosiuose žvejybos rajonuose ir perleidžiamųjų teisių naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai (toliau kartu – perleidžiamosios žvejybos teisės) suteikimo ir suteikia jas ūkio subjektams.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

4. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Dalyvauti komisijos posėdžiuose patariamojo balso teise visi ūkio subjektai, kuriems skiriamos perleidžiamosios žvejybos teisės, gali skirti vieną atstovą. Taip pat komisija gali kviesti ūkio subjektų, kuriems skiriamos perleidžiamosios žvejybos teisės, asociacijų atstovus dalyvauti komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

5. Komisijos darbą organizuoja komisijos pirmininkas, kuris yra atsakingas už jos funkcijų vykdymą ir prireikus atstovauja jai kitose institucijose. Komisijos pirmininko nesant, jį pavaduoja komisijos pirmininko pavaduotojas.

6. Komisijos pirmininkas:

6.1. koordinuoja komisijos darbą, atsako už jai pavestų funkcijų atlikimą;

6.2. prireikus duoda kitiems komisijos nariams rašytinius ar žodinius pavedimus atlikti išsamesnį svarstomų klausimų tyrimą, parengti jų įvertinimą ir pranešimą komisijos posėdžiui;

6.3. pasirašo komisijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su komisijos veikla.

7. Komisijos sekretorius, o jo nesant, komisijos pirmininko (jo nesant komisijos pirmininko pavaduotojo) paskirtas komisijos narys:

7.1. suderinęs su komisijos pirmininku, o jo nesant – su komisijos pirmininko pavaduotoju, šaukia komisijos posėdžius ir juos protokoluoja;

7.2. rengia komisijos posėdžių medžiagą;

7.3. vykdo kitus komisijos pirmininko, o jeigu jo nėra – komisijos pirmininko pavaduotojo pavedimus komisijos posėdžių rengimo klausimais.

8. Komisijos posėdžių darbotvarkė ir siūlomų nagrinėti klausimų medžiaga komisijos nariams elektroniniu paštu pateikiama ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki komisijos posėdžio.

9. Komisija gali keisti posėdžio darbotvarkę paprasta posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma.

10. Komisijos posėdis rengiamas ne vėliau kaip po penkių darbo dienų pasibaigus dokumentų perleidžiamosioms žvejybos teisėms gauti priėmimo laikui.

11. Komisijos posėdžiai rengiami pagal poreikį.

12. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau negu pusė komisijos narių ir būtinai – komisijos pirmininkas arba komisijos pirmininko pavaduotojas.

13. Komisijos sprendimai priimami bendru sutarimu paprasta posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Jeigu bendru sutarimu sprendimo nepavyksta priimti, išklausoma patariamojo balso teisę turinčio ūkio subjektų, kuriems skiriamos perleidžiamosios žvejybos teisės, atstovo ir vyksta atviras balsavimas.

14. Kiekvienas komisijos narys turi po vieną balsą. Sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo komisijos narių dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko, o jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojo, balsas.

15. Jeigu komisijos narys nesutinka su daugumos sprendimu, jis gali pateikti posėdžio pirmininkui savo atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie komisijos posėdžio protokolo.

16. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki šaukiamo posėdžio datos turi apie tai pranešti komisijos sekretoriui.

 

 

 

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS SPRENDIMŲ ĮFORMINIMAS

 

17. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokole nurodoma posėdžio data, protokolo eilės numeris, svarstomų klausimų pavadinimai ir priimti sprendimai. Prie protokolo pridedamas dalyvių sąrašas su posėdyje dalyvaujančių asmenų vardais, pavardėmis ir parašais, atstovaujamų įmonių ir organizacijų pavadinimais.

18. Komisijos sekretorius elektroniniu paštu išsiunčia protokolo projektą visiems komisijos nariams ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po komisijos posėdžio. Komisijos nariai turi teisę per dvi darbo dienas nuo protokolo išsiuntimo dienos faksu arba elektroniniu paštu pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl protokolo. Per 2 darbo dienas nepateikus pastabų ir pasiūlymų, laikoma, kad protokolui pritarta.

19. Įvertinus gautas pastabas arba jų negavus, protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

20. Apie komisijos priimtą sprendimą ūkio subjektus, kurie iki komisijos posėdžio buvo pateikę Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) prašymus dėl perleidžiamosios žvejybos teisės suteikimo, Žuvininkystės tarnyba informuoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos posėdžio, nurodydama sprendimo apskundimo tvarką.

21. Protokolas turi būti parengtas, pasirašytas ir paskelbtas Žemės ūkio ministerijos ir Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėse ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio.

22. Protokolas registruojamas Žuvininkystės tarnyboje.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Ūkio subjektai komisijos sprendimą gali apskųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Komisijos narys (valstybės institucijos atstovas) nusišalina pats arba turi būti nušalintas nuo dalyvavimo komisijos sprendimų priėmimo procedūroje, jeigu:

24.1. su bent vienu ūkio subjektu ar jo įgaliotu asmeniu, pateikusiu prašymą gauti perleidžiamąją žvejybos teisę, yra susijęs tokiais teisiniais santykiais, dėl kurių komisijos sprendimas gali turėti įtakos jo teisėms arba pareigoms;

24.2. tarp jo ir ūkio subjekto ar jo įgalioto asmens, pateikusio prašymą gauti perleidžiamąją žvejybos teisę, yra Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudžiami tarnybiniai santykiai;

24.3. kitais atvejais, jeigu yra aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jo nešališkumo.

25. Sprendimą dėl komisijos nario nušalinimo nuo dalyvavimo komisijos sprendimų priėmimo procedūroje priima komisijos pirmininkas savo iniciatyva arba atsižvelgdamas į komisijos nario prašymą.

26. Komisijos nariai privalo saugoti ir tik Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri jiems tampa žinoma dalyvaujant komisijos darbe. Komisijos nariai komisijos darbe gali dalyvauti tik pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą, įskaitant patariamojo balso teise komisijos posėdžiuose dalyvaujantį ūkio subjektų atstovą.

27. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, ūkio subjektų prašymai dėl perleidžiamosios žvejybos teisės suteikimo ir kiti dokumentai) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

______________