herbas2

Molėtų rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 METų strateginio plėtros plano patvirtinimo

2018 m. sausio 25 d. Nr. B1-3

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 103 straipsniu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginį plėtros planą (pridedama).

2. Įpareigoti Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorių organizuoti Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano vykdymą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Stasys Žvinys