HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. Birželio 27 D. ĮSAKYMO nR. 348 „DĖL pakuočių ir pakuočių ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 17 d. Nr. D1-91

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pripažįstu netekusiu galios 6.2 papunktį;

1.2. pakeičiu 24.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.2. pagal medžiagas, iš kurių pakuotės pagamintos, tuščios pakuotės ir gaminių pripildytos pakuotės skirstomos į stiklines, plastikines, polietilenterftalato (toliau – PET), popierines ir kartonines, metalines (juodųjų metalų), metalines (aliuminio), kombinuotąsias, medines, kitas pakuotes;“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. birželio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Simonas Gentvilas