LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO BENDRŲJŲ taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2018 m. spalio 12 d. Nr. 1-276

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 120 punktą ir jį išdėstau taip:

120. Elektros kabeliai pagal degumo klases turi būti parenkami atsižvelgiant į statinio paskirtį.

Elektros kabelių degumo klasės nurodytos Lietuvos standarte LST EN 13501-6 „Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 6 dalis. Klasifikavimas pagal elektros kabelių atsako į ugnį bandymų duomenis.“

1.2. Papildau 1273 punktu:

1273. Elektros perdavimo sistemoje naudojamoms išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemoms netaikomi Taisyklių 1271.1.9, 1271.1.15 ir 1271.2.3 papunkčiai“.

1.3. Pakeičiu 218 punktą ir jį išdėstau taip:

218. Įrenginiams įnulinti taip pat naudojamas kabelių arba elektros oro linijų apsauginis nulinis laidininkas, nutiestas ant tų pačių atramų kaip ir faziniai laidai.

TN tinklų sistemoje apsauginis nulinis laidininkas turi būti pakartotinai įžemintas oro linijų, požeminių ir oro kabelių linijų ir ilgesnių kaip 200 m linijų atšakų galuose. Šis laidininkas taip pat turi būti pakartotinai įžeminamas oro ir oro kabelių linijų atramose, prie kurių jungiami atvadai, arba įvadinėje spintoje, jeigu vartotojų įrenginiai įnulinami apsauginiu laidininku PE. Pakartotinai įžeminant nulinį laidininką taip pat panaudojamas ir vartotojo įžemintuvas. Vartotojo įžeminimo įrenginių varža turi būti ne didesnė kaip 10 W.

Apsauginio nulinio laidininko pakartotinio įžeminimo įrenginio varža turi būti ne didesnė kaip 10 W.

Kiekvienos oro ir kabelių linijų apsauginio nulinio laidininko pakartotinių įžeminimo įrenginių atstojamoji varža turi būti ne didesnė kaip 10 W.

Įrenginiams įžeminti pirmiausia turi būti panaudoti visi natūralieji įžemintuvai ir įžeminimo įrenginiai, skirti apsaugai nuo atmosferinių viršįtampių.

Nuolatinės srovės tinkluose nulinio (neigiamo) poliaus laidininkui pakartotinai įžeminti turi būti naudojami tik dirbtiniai įžeminimo įrenginiai, nesujungti su kitos paskirties metaliniais požeminiais vamzdynais. Šiam tikslui taip pat naudojami įžeminimo įrenginiai, skirti apsaugai nuo atmosferinių viršįtampių.

Jei savitoji grunto varža r didesnė kaip 100 Wm, nurodytos pavienių įžemintuvų leistinosios varžos padidinamos 0,01r karto, bet ne daugiau kaip 10 kartų.“

1.4. Pakeičiu VIII skyriaus penkioliktojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS

PLIENINIŲ APSAUGINIŲ KELIO ATITVARŲ SISTEMŲ, VIELINIŲ APTVARŲ IR METALINIŲ TVORŲ ĮŽEMINIMAS“.

 

1.5. Pakeičiu 269 punktą ir jį išdėstau taip: 

269. Oro linijų apsaugos zonose plieninių apsauginių kelio atitvarų sistemoms, vielinėms aptvaroms ir metalinėms tvoroms įrengti turi būti gautas šias linijas eksploatuojančių operatorių raštiškas sutikimas ir įžeminimo įrengimo sąlygos.“

1.6. Pakeičiu 271 punktą ir jį išdėstau taip: 

271. Plieninių apsauginių kelio atitvarų sistemoms oro tarpas neįrengiamas. Plieninių apsauginių kelio atitvarų sistemos po oro linija turi būti įžemintos ne didesne kaip 30 Ω varža. Vielinių aptvarų ir metalinių tvorų dalis po oro linija turi būti įžeminta ne didesne kaip 30 Ω varža. Vielinės aptvaros ir metalinės tvoros, esančios už įrengtų tarpų 15–20 m atstumu, turi būti pakartotinai įžemintos. Įžeminimo varža nereglamentuojama.“

1.7. Pakeičiu 272 punktą ir jį išdėstau taip: 

272. Įrengiant plieninių apsauginių kelio atitvarų sistemas, vielines aptvaras ir metalines tvoras lygiagrečiai 110 kV ir aukštesnės įtampos oro linijoms už jų apsaugos zonų, plieninių apsauginių kelio atitvarų sistemų, vielinių aptvarų ir metalinių tvorų įžeminimo reikalingumas turi būti nustatytas projekte. Bet kuriame sistemos, aptvaros arba tvoros taške, esančiame oro linijos elektromagnetinės įtakos zonoje, indukuota įtampa žemės atžvilgiu turi būti ne aukštesnė kaip 25 V.“

1.8. Papildau 3191 punktu:

3191. 110 kV įtampos oro linijose leidžiama įrengti vieną kabelių linijos intarpą, kurio ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 600 m. Atstumas nuo kabelių linijos intarpo iki artimiausios transformatorių pastotės turi būti ne trumpesnis kaip 600 m.“

1.9. Pakeičiu 333 punktą ir jį išdėstau taip: 

333. Pastočių statiniai ir įrenginiai turi būti įrengti vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose, patvirtintuose Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“, nustatytais reikalavimais.“

1.10. Pakeičiu 4 priedo 4 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

4 lentelė. Mažiausi atstumai tarp oro linijos laidų ir įžemintų jos dalių

 

Skaičiuojamoji sąlyga

Atstumai, cm, esant oro linijos įtampai

iki 10 kV

35 kV

110 kV

330 kV

400 kV

Atmosferiniai viršįtampiai

20 (15)

40

100

260

300

Vidiniai viršįtampiai

10

30

80

215

280

Darbo įtampa

10

25

80

100“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                          Žygimantas Vaičiūnas