VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO IR SAUGOJIMO IKI JŲ DĖJIMO Į RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ ATLIEKYNĄ PATIKRINIMO KONTROLINIO KLAUSIMYNO-ATASKAITOS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2022 m. kovo 8 d. Nr. 22.3-42

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7.4 papunkčiu:

1. T v i r t i n u radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną patikrinimo kontrolinio klausimyno-ataskaitos formą;

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos svetainėje.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. lapkričio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                    Michail Demčenko