LBEK

 

LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO DIREKTORIAUS 2016 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMO NR. V-7 „DĖL BIOMEDICININIO TYRIMO PROTOKOLO IR JO SANTRAUKOS PAVYZDINĖS FORMOS IR TYRĖJO GYVENIMO APRAŠYMO PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 16 d. Nr. V-8

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Tyrėjo gyvenimo aprašymo pavyzdinę formą, patvirtintą Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl Biomedicininio tyrimo protokolo ir jo santraukos pavyzdinės formos ir Tyrėjo gyvenimo aprašymo pavyzdinės formos patvirtinimo“ ir išdėstau 1 punktą taip:

1. Tyrėjo vardas, pavardė, asmens kodas (asmens kodą nurodo tik pagrindinis tyrėjas)“.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2016 m. gegužės 5 d. įsakymą Nr. V-13 „Dėl Biomedicininio tyrimo protokolo ir jo santraukos pavyzdinės formos ir Tyrėjo gyvenimo aprašymo pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

Vyriausioji specialistė,

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas                                                                 Asta Čekanauskaitė