LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2017 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. A1-158 „DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

A1-607

Vilnius

 

P a k e i č i u Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-158 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį papildau 251 punktu:

251. Rekomenduotinos valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoto asmens metinės veiklos užduotys:

251.1. stiprinti individualų darbą pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, tvirtinamą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu;

251.2. stiprinti darbą su globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įvaikintojais, šeimynų dalyviais, prireikus – su bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojais, teikiant jiems pagalbą;

251.3. tobulinti savo profesinę kompetenciją;

251.4. kitos numatytos metinės užduotys.“

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis